گزارش کارآزمایش سیستمهای اندازه گیری

word قابل ویرایش
41 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

گزارش کارآزمایش سیستمهای اندازه گیری

مباحث
۱) کالیبراسیون Calibration
(شامل ۵ گزارش )
۲) اندازه گیری برای مرحله اول مهندسی معکوس و به دست آوردن تلرانس برای قطعات
(شامل ۴ گزارش)

۳) به دست آوردن لقی ( محوری و شعاعی )
(شامل ۲ آزمایش)
۴) کنترل در شفت
شامل ۲ آزمایش
۵) اندازه گیری زاویه های یک چرخدنده مخروطی

فصل /۱ کالیبراسیون Calibration

هدف : کنترل کیفیت ابزار کنترل کیفیت ( ابزار اندازه گیری )
این گزارش شامل کالیبراسیون مجم

وعه ای از ابزارهای آزمایشگاه است .

ابزار مرجع برای کالیبراسیون گیج بلاک است
با توجه به این نکته که دقت ابزار مرجع نسبت به ابزار اندازه گیری شونده باید ۴ برابر باشد : دقت گیج بلاک است .
روش انجام کار
دامنه دستگاه اندازه گیری شوند ، را به چند قسمت برابر تقسیم می کنیم هر چه این تقسیمات بیشتر باشد دقت آزمایش کالیبراسیون بیشتر است .
با مجموعه گیج بلاکهای در دسترس می توان هرکدام از اندازه های بدست آورده از تقسیم را درست کرد و با دستگاه اندازه گرفت ، اندازه های گرفته شده را باید در جدول ثبت کرد این جدول شامل اندازه های گیج ها ، اندازه ها ی گرفته شده و خوانده شده از دستگاه و تعداد اندازه گیریها و میزان انحراف دستگاه از اندازه های اصلی است آمده از آزمایش آنها را در نمودار ثبت کرد نمودار شامل دو محور یکی اندازه های اصلی (گیج بلاکها ) و دیگری اندازه های خوانده شده توسط دستگاه است .
مجموعه گیجها دارای تنوع خوبی هستند به طوری که می توان از ترکیب آنها هر اندازه ای را درست کرد ترکیب کردن این گیجها با توجه به سطح صافی صیقلی آنها فقط با مختصر فشاری که به آنها داده می شود تا هوای بین دو سطح گیج خالی بشود، امکان پذیر است در نتیجه ما به گیجهایی به اندازه های بسیار متنوع دسترسی داریم .

 

اندازه های گرفته شده بهتر است دو الی سه بار خوانده شود تا از خطا تا حد امکان جلوگیری شده باشد و بعد با میانگین گرفتن از اندازه ها ، اندازه کم خطا را ثبت کرد البته تکرار خواندن اندازه ها تا حدی خطای دستگاه و شخص را کاهش می دهد و خطاهایی مثل شرایط محیطی همیشه همراه آزمایش هستند .
کلیه آزمایشها بطور گروهی انجام گرفته اند در اکثر آزمایشها خود دستگاه دارای سطح صافی بوده اند . در بقیه نیز به تناسب نوع آزمایش از سطح صافی در حد کارگاهی و یا در موارد خاص از خود گیجها استفاده شده است .
در طول آزمایش از تماس زیاد دست با گیجها و وسایل اندازه گیری دقیق موجود در آزمایشگاه جلوگیری شده زیرا انتقال گرما از طریق دستها می تواند دقت این ابزارها را تحت شعاع قرار دهد . اگرچه این دستگاه ها دارای جنس مقاوم در برابر حرارت هستند ( در برابر حرارت تغییر اندازه ها حداقل است ) ولی امکان ایجاد خطا بخصوص در مواردی که دقت ابزار بسیار بالا در حد میکرون است بسیار زیاد می باشد .

۱٫ کولیس ورینه
کولیس پایه دار
time : 10 min
انحراف اندازه ها
اندازه ها
شماره
-۰٫۰۵ ۳٫۹۵ ۴ ۱

۰٫۰۰ ۵٫۰۰ ۵ ۲
۰٫۰۰ ۶٫۰۰ ۶ ۳
+۰٫۰۵ ۹٫۰۵ ۹ ۴
+۰٫۴۰ ۱۲٫۴۰ ۱۲٫۵ ۵
۰٫۰۰ ۱۵٫۰۰ ۱۵ ۶
۰٫۰۰ ۲۰٫۰۰ ۲۰ ۷
۰٫۰۰ ۳۰٫۰۰ ۳۰ ۸
۰٫۰۰ ۴۰٫۰۰ ۴۰ ۹

اشکالات موجود در انجام آزمایش

لقی ورینه می توان با پیچ کنترل ورینه مقداری از لقی را گرفت
میز کار دقت کم میز کار باعث ایجاد خطا می شود
۲٫میکر متر عمق سنج(Depht mic)
time : 5 min
Rang 25 mm
Accuracy 0.01 mm
انحراف اندازه ها
اندازه ها
شماره

+۰٫۱۴ ۰٫۱۹ ۰ ۱
+۰٫۲۰ ۵٫۲۰ ۵ ۲
+۰٫۲۰ ۱۰٫۲۰ ۱۰ ۳
+۰٫۲۰ ۱۵٫۲۰ ۱۵ ۴
+۰٫۱۴ ۲۰٫۱۹ ۲۰ ۵
+۰٫۱۴ ۲۵٫۱۹ ۲۵ ۶

در این آزمایش از گیج بلاک برای پایه‌دردوطرف Depht mic استفاده شده است .

۳٫ساعت اندازه گیری
ساعت اندازه گیری پایه دار

Range : 10 mm
Accuracy : 0.01 mm time : 5 min
انحراف اندازه ها
اندازه ها
شماره
۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰ ۱
۰٫۰۲+ ۱٫۰۲ ۱ ۲

+۰٫۰۲ ۲٫۰۲ ۲ ۳
+۰٫۰۲ ۴٫۰۲ ۴ ۴
+۰٫۰۲ ۶٫۰۲ ۶ ۵
+۰٫۰۲ ۸٫۰۲ ۸ ۶
+۰٫۰۲ ۱۰٫۰۲ ۹ ۷

 

۴٫ساعت اندازه گیری Dial Indicator
ساعت اندازه گیری پایه دار
time : 10 min
این ساعت دقیقا کالیبره بوده است
۰٫۰۰ ۰ ۰ ۱
۰٫۰۰ ۱ ۱ ۲
۰٫۰۰ ۱٫۵ ۱٫۵ ۳
.
. .
. .
. .
.
۰٫۰۰ ۹٫۵ ۹٫۵ ۸

Range : 10mm
Aecuracy : 0.01mm

۵٫ساعت اندازه گیری Dial IndiCator

ساعت اندازه گیری پایه دار
time : 15 min
Range : 2 mm
Accuracy : 0.01 mm
0.00
+0.02
+0.03
+0.03
+0.03
+0.03

+۰٫۰۳
+۰٫۰۱
+۰٫۰۱
+۰٫۰۱
+۰٫۰۱
+۰٫۰۱
+۰٫۰۱
+۰٫۰۱
+۰٫۰۸
+۰٫۰۲ ۰
۰٫۵۲
۷٫۰۳
۱٫۰۴
۱٫۰۵
۱٫۰۸
۱٫۱۲
۱٫۲۱
۱٫۳۱
۱٫۴۳
۱٫۵۱
۷٫۶۱
۷٫۷۱
۷٫۸۱
۷٫۹۸
۲٫۰۲ ۰
۰٫۵
۱٫۰۰
۱٫۰۱
۱٫۰۲
۱٫۰۵

۱٫۰۹
۱٫۲
۱٫۳
۱٫۴
۱٫۵
۱٫۶
۱٫۷
۱٫۸
۱٫۹
۲ ۱
۲
۳
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶

فصل ۲
اندازه گیری برای فرآیند مهندسی معکوس
یا اندازه گیری و ایجاد Control goge

هدف :‌
آشنایی با مرحله فرآیند مهندس

ی معکوس یعنی با در دست داشتن قطعه کار و با داشتن فرآیند تهیه آن ، با توجه به قطعه ، اندازه و شکل و نرمی و سختی و … به فرآیند تهیه آن نزدیک شویم و بتوانیم طرحی عملی را برای تهیه آن بدهیم و یا درست کردن Control gage یعنی عملیاتی که در طی آن بتوان قطعات را کنترل کیفی کرد البته در اینجا ما با توجه ه قطعه برای آن تلرانس تعیین کرده و در یک بازرسی عددی انجام داده ایم با توجه به اینکه از Comprator استفاده شده است . (variable Inspection )
1- قطر خارجی بلبرینگ
۲-
۳- یاتاقان ثابت میل سوپاپ

۴- پین کراس ( چهار شاخ گر

دان )
در انجام این سری آزمایشات از استفاده شده و از یک کولیس ، از کولیس برای برای بدست برای به دست آوردن اندازه اسمی و از برای بدست آوردن و ساختن

روش انجام کار
۱٫ بدست آوردن اندازه اسمی با کمک از یک کولیس ورینه بهتر است اندازه ۶ را ۳ بار گرفته و در انتها از میانگین استفاده کرد
۲٫ با کمک گیج بلاک اندازه ‌اسمی بدست آمد را در قرار داد و پیچ دستگاه را سفت می کنیم لازم به ذکر است در اینجا باید حتماً به اندازه نصف دامنه دستگاه فشرده شود و بعد بسته شود تا بتواند تغییرات را در بیشترین حالت نشان دهد ( به اندازه نصف دامنه + ونصف دامنه – )
۳٫ برای کنترل پینها حال از به عنوان استفاده شده است . با استفاده از این مطلب که قطعه اندازه گیری شونده دارای چه کاربردی است می توان یک تلرانس برای آن در نظر گرفت ( در موارد کنترل کیفیت ) البته در این گونه موارد این تلرانس در خود نقشه قطعه نیز موجود می باشد . حال اگر قعه مورد نظر دارای نقشه نباشد و در واقع این اندازه گیریها برای تولید نقشه کاربرد داشته باشد با قراردادن نمونه ها در و ثبت متغییرها تا حدودی به تلرانس قطعه پی برده می شود .
در آزمایشها از آنجایی که قطعات دارای سطح مقطع گرد بوده و در اکثر موارد بدست آوردن قطر قطعه لازم است ، دقت زیادی در رابطه با اندازه گیری اولیه می طلبد اندازه گیری اولیه تقریبا با سه نمونه گیری و با چرخش قطعه حول محور اصلی باید انجام بگیرد .
در زمینه استفاده از باید توجه داشت که بعد از قرار گرفتن ها در بین فکین دستگاه و اعمال نیرو و برای حداقل نصف دامنه ، به وسیله ضامن دستگاه، ها را خارج کنیم این ضامن در واقع برای باز و بسته کردن فکهای دستگاه است تا در اثر فشار وارد کردن برای جاسازی قطعات و یا بیرون کشیدن قطعات اندازه به هم نخورده و از طرفی به خود دستگاه آسیبی نرسد .
دستگاه دارای دسته عایق است تا حرارت دست بدیل استفاده طولانی مدت از آن در دستها ، باعث تغییر در اندازه های دستگاه نشود . اگرچه تما م قسمتهای حساس دستگاه از جنس مقاوم در برابر اعمال تنشهای حرارتی برخوردار هستند .

۱٫ قطر
time:10 min
با کمک کولیس ورینه
اندازه اسمی قطر خارجی را بدست می آوریم .

Caliper verneir
Range : 400 mm Accuracy : 0.05 mm
و در نتیجه اندازه اسمی است
۷۹٫۸۰ ۱
۷۹٫۷۵ ۲
۷۹٫۷۰ ۳
حال با گیج بلاک این اندازه را درست کرده و در داخل فکهای دستگاه قرار می دهیم .

Range : 5 mm Accuracy : 0.01 mm

حال قطعه مورد نظر را در قرار می دهیم و برای سه قطعه دیگر نیز مقادیر بالاو پایین حد انتخابی را می خوانیم .
قطعه اصلی
قطعه‌ دوم
قطعه سوم
قطعه چهارم

۲٫

در نتیجه اندازه اسمی
۱۹٫۲ ۱
۱۹٫۲ ۲
۱۹٫۲ ۳

قطعه

وقطعه شماره ۴ از اندازه خارج است .

۳٫یاتاقان ثابت میل سوپاپ

 

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 41 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد