دانلود مقاله دستیابی به نقطه دقیق بحرانیت راکتور صفر قدرت آب سنگین با سوخت فلزی

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان

مقدمه


یکی از کارهای ضروری در بهرهبرداری اولیه عادی یا سوختگذاری مجدد راکتورها، راهاندازی اولیه واقعی (Physical startup) است. آزمایش اندازهگیری بحرانیت راکتور از موارد مهم آزمایشات راهاندازی فیزیکی راکتور است. اطلاع دقیق از نقطه بحرانیت راکتور جدید صرفا از راه تئوری و محاسبات است که آن هم خالی از خطا نمیباشد. در خلال اولین بحرانیت راکتور، معمولا راکتیویته کم و مرحله به مرحله اضافه شده و با پیشبینی دقیق، زیر-بحرانیت راکتور برآورد میشود.[2][1] از معادلات نقطهای دینامیکی راکتور بعنوان پایه معادله برونیابی بحرانیت استفاده نمود.

(1)
(2) I = 1, 2' …'6
جائی که n میانگین چگالی نوترون، t زمان، راکتیویته، i کسری از نوترونهای تاخیری برای گروه i، i

ثابت واپاشی نوترون تاخیری هستک برای گروه i، زمان تولد نوترون، Ci میانگین چگالی نوترون تاخیری هستکهای گروه ith و S چگالی چشمه نوترون خارجی در ثانیه است. وقتی راکتور در حالت پایا باشد داریم,

dn(t)/dt=dCi(t)/dt=0؛ در حالت پایا چگالی نوترون n0 بصورت معادله (3) n 0=S.L/I I بدست
میآید. نرخ شمارش نوترون NC بوسیله آشکارسازهای نوترون بوسیله رابطه n = NC بیان میشود، که در

آن ضریب نشت نوترون از راکتور، راندمان آشکارسازهای نوترون است. معادله (3) را میتوان بصورت

829


NC = S.L/I I (4) نوشت. در برونیابی بحرانیت، راکتیویته مرحله به مرحله متناسب با NC افزایش مییابد. راههای گوناگونی برای وارد کردن راکتیویته به راکتور وجود دارد که به طراحی و ساختار راکتور نظیر بیرون کشیدن میله کنترل، رقیق شدن محلول برن، افزودن سوخت، افزایش غلظت 235U و غیره بستگی دارد. در راهاندازی اولیه واقعی راکتور منحنی برونیابی بحرانیت در حالتهای مختلف راکتور 1/NC (محور (Y برحسب تغییر تکثیر نوترون یا تغییرات راکتیویته (محور (X رسم میشود.[3]

×واگرائی برونیابی بحرانیت


معادله 4 نشان میدهد، که ارتباط بین 1/NC و خطی است. اما در واقع یک رابطه خطی نیست و گاهی حالت منحنی محدب و گاهی حالت منحنی مقعر است. برونیابی در راکتیویته خیلی بالا منحنی محدب ایجاد میکند و ریسک فوق-بحرانی شدن افزایش میابد. برونیابی راکتیویتههای پائین، منحنی مقعر ایجاد کرده و رسیدن به بحرانیت کندتر و با دقت بیشتر انجام میگیرد.

سه عامل اصلی رفتار غیر خطی بشرح ذیل است.

-1 اثر چشمه نوترون. نرخ شمارش نوترونهای NC نشت یافته از راکتور شامل دو قسمت نوترونهای شکافت (NF) و نوترونهای چشمه ثابت (NS) است.

-2 اثر فضائی. NC بعلت برون-یابی بحرانیت راکتور بر اساس مدل راکتور نقطهای و همچنین در خلال بحرانیت راکتور همراه با افزایش سوخت و یا ارتفاع آب سنگین است؛ عامل اعوجاج در توزیع چگالی نوترون میشود.

-3 موقعیت آشکارسازهای نوترون برای آزمایش بحرانیت

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 5 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله کنترل دمای سوخت سنگین در نیروگاههای بخار با منطق فازی

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
نقش حساس و با اهمیت سیستمهاي کنترلی در نیروگاههاي کشور ما را براین داشت تا به منظور بهینـه سـازي یکـی از سیستمهاي کنترل موجود در یک نیروگاه بخار، از منطق فازي استفاده کنیم. لذا این مقاله در قالب شش بخـش ارائـه شـده است. در بخش اول و دوم از اهمیت بهینه سازي سیستم هاي کنترل نیروگاههـا در مسـئله احتـراق گفتـه شـ ...

دانلود مقاله بررسی اثرات نوترونیک استفاده از نانوسیال در راکتورVVER - 1000همراه با مجتمع های سوخت حلقوی با قابلیت خنک کنندگی ازداخل وخارج

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمه:مطالعات اخیر نشان میدهد که استفاده از سوخت حلقوي در نیروگاههاي هستهاي، موجب بهبود نرخ برداشت حرارت از میلههاي سوخت میشود.به این منظورمطالعاتی در زمینههاي نوترونیک و ترموهیدرولیک این نوع سوختها و خنک کنندهاي که همراه آن به کار می رود،صورت گرفته است.[1]این عمل علاوه بر افزایش سطح انتقال حرارت، موجب کاهش د ...

دانلود مقاله انتخاب زاینده و سوخت بارور مطلوب در یک راکتور هیبریدی با بلانکتی از نوع HCPB

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
مقدمهراکتورهای هیبریدی راکتورهایی با قلب همجوشی و بلانکتی زیربحرانی هستند که از آنها علاوه بر تولید انرژی، جهت تولید تریتیم به عنوان سوخت همجوشی در راکتورهای همجوشی مبتنی بر سوخت دوتریم-تریتیم مورد استفاده قرار میگیرد. افزون بر آن راکتورهای هیبریدی میتوانند 30 برابر یک راکتور زایندهی سریع، سوخت شکافا تولید کن ...

دانلود مقاله تولید کتابخانه کد محاسباتی ORIGEN 2 بر اساس کتابخانه ی مرجع ENDF ( VII ) جهت محاسبات فرسایش سوخت در راکتور تحقیقاتی تهران

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهمهمترین عامل در محاسبات فرسایش سوخت داشتن کتابخانه سطح مقطع نوترونی، فوتونی و الکترونی قابل اعتماد می باشد ولیکن کدهای محاسباتی با استفاده از کتابخانه های عمومی اقدام به محاسبات فرسایش سوخت می نماید. از آن جمله کدها می توان به کد کامپیوتری (Oak Ridge Generation and Depletion) ORIGEN به عنوان ابزاری همه ک ...

دانلود مقاله آنالیز نوترونیک قلب ترکیبی راکتور تهران با جایگزینی مجتمع سوخت کنترلی با سوخت میله ای جدید

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهبه دلیل پیچیدگی ساخت سوخت صفحه ای در داخل کشوردر سال 89، بررسی در مورد ساخت نوع ساده تری ازسوخت مد نظر قرار گرفتهشد. مخصوصاً در آن زمان که راکتور تهران با اتمام سوخت از نوع کنترلی (CFE) مواجه گشت و با توجه به استفاده از سوخت میله ای در راکتورهای تحقیقاتی، در مورد راکتور تهران نیز تبدیل سوخت بعنوانیک راهک ...

دانلود مقاله طراحی و ساخت ماشین سوخت راکتور صفر قدرت آب سنگین ( HWZPR

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
مقدمهمیله های سوخت راکتور HWZPR از میله های آلومینیمی حاوی کپسول های اورانیوم فلزی طبیعی (با غلاف آلومینیم) تشکیل شده است. هر میله سوخت حاوی بیست کپسول سوخت است و مجموعا 36 کیلوگرم وزن دارد.[1] سوخت گذاری به صورت دستی و توسط دو اپراتور سوخت گذار انجام میشود. شیوه دستی سوخت گذاری برای نوع دیگر سوخت قابل نصب در ...

بررسی دقیق موضوع و دستیابی به نظریه های جدید

بررسی دقیق موضوع و دستیابی به نظریه های جدید شما باید با آرامش کامل و با استفاده از قدرت فکر و تخیلی خود، موضوع مورد نظر را انتخاب کنید. حتی از طریق «تعمق» نیز می توانید به موضوعات ارزشمندی برای تحقیق دست یابید. استفاده از روشهای زیر نیز می تواند ایدههای جدید را به شما ارائه دهد. بررسی روزنامه های تحقیقاتی ...

مقاله تاثیر میزان سنگین کننده و سرعت پیشروی بر بکسوات و مصرف سوخت تراکتور ITM285

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تاثیر میزان سنگین کننده و سرعت پیشروی بر بکسوات و مصرف سوخت تراکتور ITM285 چکیده تاثیر میزان سنگینکننده و سرعت پیشروی بر بکسوات، نیروی مالبندی و مصرف سوخت تراکتور ITM285 کابیندار، در حین کشش گاوآهن، مورد بررسی قرار گرفت. عملیات شخم در دو سرعتهای پیشروی 4/5 و 5/5 km/h در دندههای سه و چهار سنگین (دور موتور (2 ...