دانلود مقاله انتشار یک مد موجی در پلاسما با اصلاح رابطه بوهم - گروس

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان

مقدمه

شناخت و اختراع پلاسما و لیزر از بزرگترین دستاوردهای دانش فیزیک به شمار می روند که پیشرفت هایی شگرف در علـوم و فناوری پدید آورده اند. محیط های پلاسمایی در دو دسته بزرگ به نام پلاسماهای طبیعـی و دسـت سـاخته انسـان قـرار مـی گیرند.[1] از پلاسماهای طبیعی می توان به مگنتوپلاسمای موجود در مگنتوسپهر زمین و پلاسمای درون محیط هـای سـتاره ای اشاره نمود. پلاسماهای مصنوعی نیز در لیزر های گازی، تفنگ الکترونی، تلویزیون پلاسما، سوزن های پلاسمایی پزشـکی و همجوشی کنترل شده و غیره نمود پیدا می کنند .

از ویژگی های مهم پلاسما، بروز انواع امواج و نوسانات الکترومغناطیسی است. تـا اوایـل قـرن حاضـر در بیشـتر پـژوهش هـای پلاسما، از روابط فیزیک کلاسیک بهره گرفته می شد. از نخستین پژوهش ها قرن بیستم در باره وجود امواج پلاسما می تـوان به کار لانگمیر در دهه 20 میلادی[2] و بوهم -گروس در دهه 40 میلادی اشاره نمود.[3] در دهه های بعدی و تا اوایل قـرن حاضر کار های زیادی در زمینه چگونگی انتشار امواج پلاسما انجام گرفته است.کمتر از دو دهه است که پیشرفت های اخیر در زمینه نانو ساختارهای فلزی و نیمه رسانا، میکرو پلاسماها، محیط های اختر فیزیکی بسیار چگال و غیره باعث شـده تـا جنبـه های کوانتومی ذرات پلاسما و ارائه مدل های کوانتومی و تاثیر آنها بر رفتار محیط های پلاسمایی مورد توجه قرار گیرد.[4] در کار حاضر با روشی نسبتا ساده، علاوه بر الزامات فیزیک کلاسیک حاکم بر معادلات پلاسما، جنبه ی کوانتومی ذرات نیـز مـورد توجه قرار گرفته و تاثیر آن بر روابط نشانگر پاشندگی یک نوع از امواج پلاسما برآورد می شود.

.2 فرضیات و مدل فیزیکی

یک شاره الکترومغناطیسی متشکل از ذرات بارداری همچون یـون هـای تـک بـار یـونیزه و الکتـرون هـا بـا چگـالی تعـادلی و یکسان 0 را در نظر می گیریم .فرض می شود الکترون های محیط دارای دمای متناهی بوده و هیچ گونه میدان الکتریکـی یا مغناطیسی خارجی بر محیط اعمال نگردد . سیستم مورد نظر در حالت تعـادل وضـعیت شـبه خنثـایی دارد ولـی کمتـرین اختلال در هر یک از کمیت های فیزیکی باعث ایجاد میدان های الکتریکی نوسانی و در نتیجه حرکت نسبی ذرات محـیط بـه ویژه الکترون ها می شود.فرض می شود یون ها به دلیل حرکت پذیری کمتر در حال سکون باقی بمانند. بنا بر این بروز میدان الکتریکی باعث پریشیدگی و نوسانی شدن کمیت های فیزیکی مرتبط با الکترون هـا (چگـالی و سـرعت) و محـیط (پتانسـیل الکتریکی) می گردد.

فرض می شودکمیت های چگالی ،سرعت و میدان دارای دو بخش تعادلی (با اندیس صفر) و اختلالی(با اندیس یک) باشـند. در ادامه با معرفی معادله حاکم بر سیستم و بررسی نحوه ی انتشار و اصلاح یک مد موجی پرداخته می شود.
نخستین معادله حاکم بر رفتار ذرات ، معادله پواسون است یعنی :

.D0ie (1)
که در آن 0 و به ترتیب چگالی های بار یون ها و الکترون ها هستند.
معادله پایستگی، دیگر رابطه حاکم بر محیط الکترو مغناطیسی است که به صورت زیر داده می شود.

tn1e.(n0ev1)0 (2)

سومین معادله فیزیکی ، معادله تغییرات تکانه است که به صورت زیر بیان می گردد:


tmvFpqe (3)

در این رابطه نشان دهنده چگالی جرمی و FPqe نیروی کل وارد بر عنصر حجم شاره است که از جمع برداری سه نیروی ناشی از فشارکلاسیکی به صورت:

Fp pc  KT n

و نیروی کوانتومی بوهم :


( 2 n  ( 2  F p

n 2m 2 q q
و نیروی الکتریکی Fe eE

حاصل می گردد. برای هر یک از کمیت های چگالی ،سرعت و میدان الکتریکی شکل ترکیبی شامل دو بخش تعادلی و نوسانی (کوچک)

0[110e(ikxt)]

را در نظر می گیریم ( 0 . (1
از خطی سازی وتبدیل فوریه روابط (1) تا (3) به ترتیب به روابط زیر می رسیم:
(4) kv 1n0 in1ikn0v10→n1


ev 1n0  E FeE F n e ikE =

0 (5) i  1 1 e pqe 1 1
0

1 ik 4 2v n ev
(6)  )  1 0 ) en imn v
4m 2
0 i  0 0 1

( kv 1n0 KTik(


1 ik 4 2v n ev
(7) )  1 0 ) 0 en imn v از ترکیب روابط((4 و((6 رابطه زیر به دست می آید:

4m 2 i 0 0 1

KTik(kv1n0)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی کرونر و استروک و بهبود آگاهی ، نگرش و عملکرد مردم و کارکنان بهداشتی در رابطه با این عوا

word قابل ویرایش
52 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
برنامه قلب سالم اصفهان :برنامه مداخلاتي جامعه نگر براي پيشگيري و كنترل بيماريهاي قلبي – عروقي طراحي ، روش اجرا و تجربيات نخست نوشين محمدي فر (مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان ، مركز پزشكي امين ، خيابان ابن سينا ، اصفهان ، صندوق پستي 1184-81465) نضال صراف زادگان ، غلامحسين صدري ، حسين ملك افضلي ، شهناز شاهرخي ، ...

دانلود مقاله تکثیر غیر جنسی در رابطه با اصلاح با جهش

word قابل ویرایش
73 صفحه
27700 تومان
تکثير غير جنسي در رابطه با اصلاح با جهشپرتوتابي پيازها، ريزوم ها، قلمه گياه، پيوندها و قسمتهاي ديگر گياه يا تمام گياهان داراي جوانه با رأسهاي چند سلولي که از تعدادي از لايه هاي سلولي نسبتاً مستقل تشکيل شده است، بطور خودکار به سمت تشکيل شمير راهنمايي مي كند. پرتوتابي جوانه هاي شميرهاي مري کلينال در بخش کوچک تو ...

دانلود فایل پاورپوینت تحولات جدید در حوزه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و معرفی مرکز و شبکه فناوری اقلیم سازمان ملل متحد

PowerPoint قابل ویرایش
12 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : نگاهی به وضعیت انتشار گازهای گلخانه ای ورود 27 گیگا تن گاز گلخانه ای طی 200 سال اخیر به اتمسفر زمین افزایش غلظت CO2 جو از 290 ppm در سال 1880 به 397 ppm در سال 2014 افزایش 0.85 °C دمای زمین اسلاید 2 : اثرات افزایش غلظت گازهای گلخانه ای افزایش دمای زمی ...

مقاله بررسی رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مدیران و معاونین مقطع متوسطه دوم اداره آموزش و پرورش شهرستان سبزوار

word قابل ویرایش
24 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندي سازمانی مدیران و معاونین مقطع متوسطه دوم اداره آموزش و پرورش شهرستان سبزوار چکیده: این پژوهش با هدف "بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندي سازمانی مدیران و معاونین مقطع متوسطه دوم اداره آموزش و پرورش شهرستان سبزوار" آغاز شده است. از لحاظ ماهیت توصیفی _همبس ...

مقاله بررسی رابطه ی عرفان و معنا بر درونگرایی معماری ایرانی - اسلامی

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسي رابطه ي عرفان و معنا بر درونگرايي معماري ايراني - اسلامي چکيده ميدانيم که مکان هاي به تمام معنا درون ، متمرکز و محصور ساختن از ويژگي هاي اساسي محيط انسان ساخت است . پس با نگاهي عميق تر به موضوع درونگرايي به عنوان يکي از شاخصه هاي مهم معماري ايراني – اسلامي و جنبه هاي عرفاني و معنايي اسلام درمي ياب ...

مقاله سبک های تصمیم گیری مدیران و رابطه آن با عملکرد شغلی آنها در مدارس متوسطه شهربیرجند

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
سبک هاي تصمیم گیري مدیران و رابطه آن با عملکرد شغلی آنها در مدارس متوسطه شهربیرجند چکیده یکی از چالشهاي مدیران در طول زمان، تصمیمگیري میباشد. تصمیمگیري بهعنوان کارکردي مدیریتی و سازمانی میتواند میزان اثربخشی سازمان را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی سبکهاي تصمیمگیري مدیران و رابطه آن با عملک ...

مقاله بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و هزینه سرمایه شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده موضوع و مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها در چند سال اخیر با توجه به رشد سازمانهاي غیردولتی، جنبشهاي اعتراضـی علیه قدرت شرکتها، افزایش آگاهی اجتماعی، توسعه بازارهاي سرمایه، گسترش شرکتهاي سهامی عام و رسواییهاي ما ...

مقاله بررسی رابطه ابعاد هوش هیجانی و مکانیسمهای دفاعی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان اصفهان

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی رابطه ابعاد هوش هیجانی و مکانیسمهاي دفاعی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان اصفهان چکیده امروزه توجه به هوش هیجانی و رابطه آن با مکانیسم هاي دفاعی دانشجویان عامل موثري در سلامت روانی انان محسوب می گردد. هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی میزان رابطه ابعاد هوش هیجانی و مکانیسمهاي دفاعی دانشجویان دانشگاه فرهنگ ...