تحقیق در مورد آبیاری

word قابل ویرایش
64 صفحه
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

آبیاری

دوره دو جنگ فراجهانی شاهد کاهش شدید درفعالیتهای آبیاری بوده است که به
طوراساسی به رشد زیاد تولید کشاورزی کمک کرده است که انسانیت را قادرمیسازد تا جمعیت دوبرابرش را تغذیه کند. هرچند تمایزی باید بین کمک مثبت کلی آبیاری وآبرسانی به قابلیت تولید کشاورزی و رفاه اقتصادی و مقدارمهمی از تخصیص نادرست سوء اداره منابعی که با توسعه آبیاری همراه بوده اند صورت بگیرد. هرچند دربسیاری ازموارد منابع آبرسانی بیش ازحد توسعه یافته اند. همچنین سرمایه بیش ازحد خرج شده است و هزینه های مهمی برحسب فقدان

اکوسیستم ،انقراض گونه های ماهی و آلودگی منابع آبرسانی بیش ازحد پرداخت شده است.این فصل دیدگاهی اقتصادی را درمورد کمک منابع آبیاری وآبرسانی به توسعه کشاورزی گذشته و مدیریت آینده منابع آبرسانی فراهم میکند.

کارایی مصرف آب تحت تاثیر تصمیماتی صورت گرفته در بسیاری ازسطوح قرارگرفته است . ما دراین فصل بی کفایتی هایی که میتواند درسطوح مختلف مدیریت آبرسانی رخ دهد را تحلیل میکنیم. ما ابتدا با بحث کردن مصرف آب آبیاری توسط فردی شروع میکنیم وازاینرو به اهمیت مدیریت آبرسانی منطقه ای می پردازیم. ما ازاینرو اهمیت ملاحظات پویادرمورد آینده و نقش مدیریت بین منطقه ای را مورد بحث قرارمیدهیم. با هم این بخش هاچاچوبی اقتصادی رابرای طرح کردن

سازمانهای آبرسانی و خط مشی هایی برای افزایش دادن تخصیص منابع آبرسانی و جلوگیری کردن ازبی کفایتی فعلی درسیستم های منبع آبرسانی ارائه میکنند. دومین قسمت فصل عطفیوهزینه هایی که ازطریق پروژه های آبرسانی وآبیاری کشاورزی درکشورهای درحال توسعه تحقق یافته اند را مرورمیکند. معدودی از ارزیابی های یکپارچه شده عملی درمورد این پروژه ها وجود دارد ، ازاینرو ما قطعات را به هم پیوست میدهیم و اطلاعات را با بحث های مفهومی ترکیب میکنیم.

۱- مرور : قرن قبلی شاهد رشد بی سابقه ای درپروژه های آبیاری درسطحی جهانی بوده است . استفاده از آبیاری چاه لوله ای هزینه استفاده کردن ازآب های زیرزمینی را کاهش داده است و کمک رسانی مخزن ها وکانال های بزرگ برای رسیدن به ایمنی غذا مورد استفاده قرارگرفته است . زمین آبیاری شده درسرتاسر جهان از۵۰ میلیون هکتار در۱۹۰۰ به ۲۶۷ میلیون هکتار درامروز افزایش داشته است که اکثر این افزایش درکشورهای درحال توسعه است .درحال

حاضر ۷۵ درصد اززمین زیر کشت درکشورهای درحال توسعه است . آبیاری مقدارزمین زیرکشت و محصولات زمین کشت فعلی را افزایش داده است. جدول ۱ رشد درمناطق آبیاری شده جهانی را دردهه های اخیر نشان میدهد. برخی مناطق همچون آسیا به طورزیادی ازآبیاری سود کردند . کشورهایی با بزرگترین مناطق درآبیاری چین و هند و ایالات متحده هستند که به طورهمسانی شامل نیمی اززمین آبیاری شده جهان میباشند. دیگر مناطق همچون آفریقا زمین زیر

کشت کمی دارند. جهان کلی نشان دهنده افزایش زیادی درزمین آبیاری شده است که تقریباً دریک چارچوب زمانی ۳ ساله دوبرابر میشوند. به علاوه جدول یک درصد زمین دروشده قابل کشت آبیاری شده را نشان میدهد. این درصد به طورمهمی بین مناطق تغییر میکند. به طورمثال در۱۹۹۵ ، آسیا ۳۲٫۴ درصد اززمین کشت کلی تحت آبیاری را دارد درحالی که درآفریقا آن تنها ۶٫۱ درصد بود . همچنین بعضی ازکشورها چون ایالات متحده وچین سهم زمین قابل کشتشان را

درآبیاری داشتند که نسبتاً بین ۱۹۶۵ و ۱۹۹۵ ثابت باقی ماند درحالی که درهند این درصد تقریباً دوبرابر شده است . درحالی که زمین کمی درآبیاری دربرخی مناطق جهان همچون آفریقا وجود دارد ، دربعضی ازموارد مقدارمهمی زمین آبیاری شده بالقوه وجود دارد. جدول ۲ عامل بالقوه رابرای زمین آبیاری شده درآفریقا و آسیا و آمریکای جنوبی نشان میدهد. یک مورد جالب برای مشاهده این است که نسبت واقعی به عامل بالقوه زمین آبیاری شده درآسیا بیشتراز آفریقا و آمریکای جنوبی است. یک نتیجه گیری که ما میتوانیم ازاین جدول بکنیم این است که توسعه آینده وسعت زمین به جریب آبیاری شده درآسیا محدود است ،‌ اما

عامل بالقوه مهمی دردیگر مناطق درحال توسعه جهان وجود دارد. هرچند توزیع عامل بالقوه زمین آبیاری شده یک مقدار تغییر قابل ملاحظه دارد. این تغییر درآفریقا و پیامدهایش برای توسعه و ایمنی غذایی به طورجزئی تر درrosegrant و perez بحث شده است . یک نگرانی مهم برای آینده منبع محدود آب شیرین

است . سالهای اخیر شاهد کاهش درتعداد پروژه های آبرسانی ایجاد شده درجهان به علت نگرانی های محیطی وهزینه ای بوده است .اکثر مناطقی که محل های خوبی برای پروژه های آبریانی هستند قبلاً توسعه یافته بودند وبیشتردرمورد اثرات منفی محیطی ساخت سدهای بزرگ و سیستم های آبیاری بد مدیریت شده شناخته شده است . شواهد این تغییر میتواند درپروژه های سرمایه گذاری شده توسط بانک جهانی مشاهده شود. درآنجا تغییری ازتوسعه پروژه های

جدید آبیاری با افزایش تسهیلات آبیاری فعلی وجود داشته است. نمونه ای ازاین نوع پروژه رقابت ذخیره کردن آب درمنطقه دریای آرال است . منابع آبرسانی به طور یکنواخت دراطراف جهان توزیع نشده اند و مناطق خشک به داشتن تضادهایی درمورد منابع آبرسانی ادامه میدهند. به علاوه رشدجمعیت درکشورهای درحال توسعه پیش بینی شده است که تقاضای کلی برای غذا را درقرن آینده افزایش میدهد. آنهایی که درکشورهای درحال توسعه هستند محصولات گوشتی بیشتری میخورند و درنتیجه تقاضارابرای محصولات غله ای به عنوان تغذیه دام افزایش میدهند. تخمیناتی توسط IFPRI نشان میدهد که برای برآورده کردن تقاضادر۲۰۲۰ ، تولید جهانی محصولات غله ای باید ۴۰درصد بیش ازسطوح ۱۹۹۵ افزایش داشته باشد. مدیریت بهتر سیستم های آبرسانی فعلی همراه با استفاده ازفن آوری های آبیاری موثرتر دردهه های آینده ضروری است . ازاینرو این فصل هم کارایی سیستم های آبیاری درگذشته را وهم مسیر اصلاح سیستم آبرسانی را برای آینده معرفی میکند.

۲- ابعاد چندگانه مدیریت آبرسانی : کارایی مصرف آب تحت تاثیرتصمیماتی درچندین سطح مدیریت قرارمیگیرد. نمودار زیر نشان میدهد که چه انتخاباتی درهرسطح ازمدیریت صورت گرفته است و چگونه این سطوح مختلف به هم ارتباط دارند. سئوالات لیست شده به معنی لیست کامل و جامعی نیستند اما بعضی ازانتخابات صورت گرفته در هرسطح و انتخاباتی که برکارایی سیستم کامل آبرسانی تاثیرمیگذارد به تصویر میکشد . درانتخاب کردن طرح سیستم بهینه استفاده کردن ازروش القایی پسرو و پایه ریزی کردن طرح سیستم براساس واکنشهای پیش بینی شده درسطوح منطقه وزراعی مهم است .
نمودار ص ۹ :

نمودار ۱- سطوح چندگانه مدیریت سیستم آبرسانی :
۱- مدیریت آبرسانی درسطح زراعی : انتخابها : ۱- تخصیص زمین – چند جریب برای هرمحصول اختصاص داده شده است ؟۲- آبیاری : آیا باید محصولات آبیاری شوند یا خیر ؟ ۳- چه نوع سیستم آبرسانی ( سنتی یامدرن ) باید مورد استفاده قراربگیرد ؟
واگذاری منطقه ای : انتخاب ها : ۱- آب چگونه باید بین ناحیه ها اختصاص داده شود ؟ ۲- چه مقدار درزمینه نگه داری ساختار انتقال سرمایه گذاری میشود ؟‌۳- چگونه آب باید برای مصرف کنندگان مختلف قیمت گذاری شود ؟

طراحی سیستم : انتخاب ها : ۱- نسبت آب های زیرزمینی به آب سطح مصرف شده دریک سیستم مصرفی ربط دهنده چه باید باشد؟ ۲- درمورد یک پروژه آبرسانی چه مقدارباید سرمایه گذاری شود ؟ ۳- ظرفیت یک پروژه جدید آبرسانی چه باید باشد؟

۲٫۱ : انتخاب های مدیریت آب درسطح کوچک : درنهایت کارایی سیستم های آبیاری توسط انتخاب های سطح مزرعه تعیین میشود. اینها شامل انتخاب های تخصیص زمین درمیان محصولات تا حدی که این محصولات آبیاری شوند هستند و شامل مصرف منابع غیر آبرسانی و نوع فن آوریهای آبیاری میباشد. این انتخاب ها به هم وابسته هستند و مدل سازی کامل این انتخاب ها احتمالاً طاقت فرسا است. ازاینرو ما دراینجا اختصاص زمین درمیان فعالیتها را بحث میکنیم .

مادرابتدا انتخاب بین کشاورزی با تغذیه بارانی و آبیاری شده را مورد مخاطب قرارمیدهیم و ازاینرو به انتخاب یک سیستم آبیاری خاص می پردازیم.
۲٫۱٫۱ : واگذاری زمین به آبیاری درسطح مزرعه : تحقیق گسترده ای درمورد انتخاب فن آوری وجود دارد که درتحلیل کردن انتخاب وسعت زمین به جریب تحت آبیاری سودمند است . این تحقیق تاحد زیادی فرض میکند که ازخطربیزارهستند و توسط دترس پذیری اعتباری محدود میشوند. با شواهدی حکایتی اکثر تحقیق فعلی فرض میکند که انتخاب آبیاری خطر را کاهش میدهد و محصول را افزایش میدهد اما به سرمایه گذاری زیاد نیازدارد. مدل زیر انتخاب کشاورز استفاده کردن از کشاورزی با تغذیه بارانی یا گذاشتن زمیندرآبیاری است که توسط فدرو جاست و زیبرمن انتخاب شده است . شمول محدودیت اعتباری درمدل درکشورهای درحال توسعه ارتباط خاصی با کشاورزان دارد.

فرض کنید که کشاورزی یک جریب زمین L دارد ومیتواند آن را درمیان دوفعالیت اختصاص دهد ، کشاورزی آبیاری شده و تغذیه شده بارانی. سود درجریب تحت هردو مورد به طورعادی توزیع شده است درجایی که سود میانگین درجریب تحت آبیاری است و واختلاف سود ۰ است . اختلاف میانگین و سود درجریب تحت زراعت با تغذیه بارانی به ترتیب و است . ما L0 را به عنوان وسعت زمین به جریب تحت زراعت با تغذیه بارانی و L1=L-L0 را به عنوان وسعت زمین به جریب

آبیاری شده مشخص میکنیم. آبیاری هزیه ثابت دلارهای K وهزینه درهرجریب دلارهای m دارد و کشاورز یک محدودیت اعتباری دلارهای N را دارد.با تعریف کردن به عنوان مقیاسی از بیزاری ازخطر ، ما فرض میکنیم که کشاورز بیزاری ازخطر مطلق ثابت رادارد وازاینرو تابع هدفش با احتلاف و میانگین سود خطی است . درصورتی که آبیاری انتخاب شده باشد اما محدودیتهای اعتباری لازم باشد، وسعت زمین به جریب درآبیاری معادله است . درصورتی که اعتبار تحمیلی نباشد و سود خالص پیش بینی شده درهرجریب تحت آبیاری بیش از زراعت با تغدیه بارانی باشد تمام زمین آبیاری خواهد شد. با یکی کردن این حالت فوق وسعت زمین به جریب بهینه درآبیاری معادله زیراست.

ازاینروآبیاری با افزایش سود حاصل ازآبیاری افزایش خواهد یافت و تاثیرکاهش خطر آبیاری بیشتراست وهزینه های آبیاری کوچکتراست واعتبار محدودیت کمتری دارد. ماازاین نتیجه میوانیم به این نتیجه گیری برسیم که کاهش دادن سرمایه گذاری آبیاری سرمایه گذاری شده احتمالاً وسعت زمین به جریب درآبیاری را افزایش میدهد و خصوصاً ازآنجائیکه افزایش محصول و کاهش خطر آبیاری افزایش می یابد.

۲٫۱٫۲ : بخش قبلی فرض کرد که یک کشاورز انتخابی برای رشد دادن محصولات درمورد زمین تغذیه شده بارانی داششت. دربسیاری ازمکانها ، بارندگی برای رشد هرمحصول کافی نیست. دراین موارد یک کشاورز نمیتواند آبیاری را انتخاب کند و او باید نوع فن آوری آبیاری به کارگرفته شده را انتخاب کند. روشهای سنتی آبیاری چون آبیاری کردن یاکانال زدن ازجاذبه برای پراکنده کردن آب بالای یک زمین استفاده میکنند. این روشها هزینه های پایین انتخاب دارند اما همچنین نسبتاً با مصرف آب کافی نیستند . فن آوری های مدرن همچون آب پاش کوچک یا آبیاری قطره ای هزینه های انتخاب بالاتردارند اما آب را مستقیماً به محصول تحویل میدهند و نسبت به فن آوری های سنتی آب را دریک حالت دقیق تر به کارمیگیرند.

برای بحث کردن کارایی با انواع مختلف فن آوری آبیاری ، ما ازمفاهیم آب موثر و آب کاربردی استفاده خواهیم کرد. آب کاربردی مقدارکلی آبی است که توسط کشاورز درزمین استفاده شده است درحالی که آب موثر مقدارآبی است که درواقع توسط محصول استفاده میشود. اختلاف بین این دو به علت تبخیر وروان آب است و کارایی آبیاری نسبت آب موثر به آب کاربردی است.علاوه بر فن آوری آبیاری ویژگیهای کیفیت زمین چون شیب زمین وظرفیت نگه داری آب خاک برکارایی آبیاری تاثیر میگذارد. بررسی های نظری و تجربی نشان داده است که افزایشی درقیمت آب به طوریقین با انتخاب فن آوری دقیق آبیاری ارتباط دارد. برطبق نظریه caswell و zilberman ، تحت شرایط محتمل ، فن آوری های مدرن آبیاری محصولات راافزایش میدهد و نیز آب را دراکثر موارد ذخیره میکند اما سودهایحاصل ازاین فن آوری با بهترشدن کیفیت زمین کاهش می یابد. این نتیجه ضد شهودی است زیرا احتلافات درظرفیت نگه داری آب منجربه اختلافاتی درقیمت موثر آب میشود درجایی که قیمت موثر تحت آبیاری سنتی با بهترشدن کیفیت زمین کاهش می یابد. ازاینرو افزایش های نسبی تغییر به آبیاری دقیق با زمین با کیفیت بیشتر کمتراست . به جزمواردی که کیفیت اولیه زمین خیلی پایین است ، یک افزایش درقابلیت تولید با ذخیره کردن آب ارتباط خواهد داشت.انتخاب زمانی رخ

میدهد که محصول و تاثیر ذخیره کردن قیمت آبیاری دقیق بیشترازهزینه ثابت فن آوری هستند ، ما ازاینرو پیش بینی میکنیم که فن آوری مدرن درابتدا درمحل هایی با کیفیت پایین زمین همچون تپه های سراشیبی و خاک ماسه ای انتخاب شده است. جزئیات این مدل درضمیمه ۱ ارائه شده است . نتیجه ضدشهودی دیگر تحلیل این است که دسترس بودن فن آوری آبیاری موثر میتواند درواقع منجربه افزایش خالص درمصرف آب منطقه ای خاص شود. به این علت است که دو

نوع تاثیر حاصل ازدسترس پذیربودن آبیاری موثر وجود دارد آنهایی که درتفاوت فشرده و آنهایی که درتفاوت سطحی هستند. درتفاوت فشرده کشاورزانی که فن آوری آبیاری موثر را انتخاب میکنند احتمالاً مصرف کلی آب را کم میکنند. هرچند درآنجا همچنین میتواند تغییری در تفاوت سطحی وجودداشته باشد. آنهایی که کیفیت پایین زمین دارند غالباً متوجه میشوند که استفاده کردن ازروشهای آبیاری سنتی برای زراعت سودآورنیست ازآنجائیکه قیمت موثر آب زمانی بالا است

که کارایی آبیاری پایین باشد. هرچند فن آوری مدرن آبیاری کارایی مصرف آب را افزایش میدهد وقیمت آب موثر را کاهش میدهد. این میتواند کشاورزی کردن درزمین را سودآوربکند که تحت آبیاری ریزشی غیر مزروع بودند. اما تغییرات شدید و سطحی مصرف آب باید با تغییری درقیمت آب یا دسترس بودن فن آوری ارزیابی شود. افزایش درکارایی مصرف آب آب استفاده نشده را کاهش میدهد وازاینرو با مسائل آبیاری قطره ای جمع کردن ذخایر آب واشباع شدن با آب ازبین

میرود. Caswell و lichtenbergو zilberman نشان دادند که زمانی درمورد زهکشی جریمه ای تعیین میشود ، انتخاب آبیاری با آبپاش و قطره ای احتمالاً شتاب پیدا میکند. این فن آوری ها قابلیت تولیدرا افزایش و پی آمدهای خارجی منفی را کاهش میدهندو انتخابشان با اصلاح کردن قیمت گذاری آب و معرفی حق الزحمه های زهکشی آسان میشود. فراهم کردن انگیزش های صحیح برای کشاورزان برای انتخاب کردن آبیاری موثر میتواند تاثیراتی نمایشی برروی مصرف آب داشته باشد. تغییر دادن ازآبیاری کانالی یا آب پاشی به سیستم های قطره ای کاربردهای آب را تا ۳۳٫۵ درصد کاهش میدهد. استفاده جهانی ازآبیاری قطره ای

۲۸ برابر سطح نیمه دهه ۱۹۷۰ است اما هنوز کمتراز۱درصداز منطقه آبیاری شده جهان را تخمین میزنند. بهترشدن کارایی مصرف آب به کشاورزی محدود نمیشود و مصرف کنندگان آب صنعتی و مسکونی همچنین میتوانند کارایی مصرف آب راافزایش دهند. با تکنیکهای موجود امروز ، کشاورزان میتوانستند تقاضاهای آبرسانیشان را تا ۱۰تا ۵۰ درصد و صنعت ها را تا ۴۰ تا ۹۰ درصد و شهرها را تا یک سوم بدون فداکاری کردن تولید اقتصادی یا کیفیت زندگی کاهش دهند.

۲٫۱٫۳ : بهره وری آب :
یک عامل مهم درتعیین کردن واکنش کساورزان به تغییری درقیمت آب شکل تابع مرتبط کننده محصول تولید شده با منابع آبرسانی است . به دنبال نظریه caswell و zilberman ما به عنوان تابعی ازآب موثر درجایی که آب موثر کمیت استفاده شده توسط کارخانه است تولید درهرجریب را تعیین میکنیم . این معادل با محصول پارامتر کارایی مصرف آب وآب کاربردی است . بعضی از تحقیقات اولیه درمورد بهره وری آب توسط hexem و heady انجام شده است که ازآزمایشات

زمینه ای درایالات متحده آمریکا برای تخمین زدن محصول به عنوان تابعی از منابع من جمله آب و کود استفاده میکند. یک تابع تولیدی عموماً استفاده شده در تحقیق اقتصادی یک تابع تولیدی cobb-diuglas با شکل است، با یک نیازمندی که است . مادامیکه بعضی ازتحقیقات نشان داده اند که این معرفی به طورمنطقی درسطحی کلی دقیق است ، شواهد اقتصاد سنجی نشان داده است که این یک معرفی ضعیف ازواکنش محصول آب دریک سطح کوچک تراست . شواهدی وجود

دارد که یک تابع نمایی درجایی که a,b,c>0 باشند یک ارائه بهتری ازبهره وری آب است. این شکل کارکردی ویژگی دارد که بالای بعضی از سطوح استفاده از منبع ، محصولات شروع به کاهش میکنند. با یک شوک هوایی زیاد چون آبیاری یک نفر میتواند به آسانی مشاهده کند که چگونه زمینی از محصولات با شستشو پاک میشود وسودهایآن آب اضافی منفی هستند. دیگر تابع عموماً استفاده شده von lieberg است که فرض میکندآب برگشت های ثابتی را درزیر بعضی ازسطوح آستانه نشان میدهد. و یک برگشت صفر بالای آن آستانه است. این شکلی چون میگیرد. تحقیق فعلی مشخص میکند که واضح نیست که مدام ازاین شکل های کارکردی دقیق ترین است وتحقیق بیشتر باید درمورد موضوع انجام شود.
علاوه بر تحقیق نظری انجام شده درمورد شکل کارکردی بهره وری آب ، تحقیق تجربی برای تخیمین زدن برگشت های آب درچندین محل انجام شده است . یکبررسی درمورد حوزه رودخانه مشخص میکند که برگشت میانگین آب درمنطقه ۰٫۱۱/m3 دلاراست . هرچند این مقدار به طور مهمی درسرتاسر منطقه تغییر میکند و مصرف آب درمناطق غیر شور ۵ مرتبه بیشتراز مناطق شورااست .درآنجا همچنین درمورد رابطه بین گوناگونی های محصول زیاد وبهره وری آب تحقیق صورت گرفته است . ازآنجائیکه HYV محصول نهایی آب را افزایش داده است آنها همچنین سرمایه گذاری را درآبیاری تحریک میکنند.
۲٫۱٫۴ : وجود فن آوری های موثر آبیاری کم سرمایه :

فن آوری های موثر آبیاری ضرورتاً هزینه سرمایه ای زیاد را انتخاب را دربرنمیگیرد. نمونه هایی از مناطق بی آب وجود دارد که ابتکار کشاورزان را درتواناییشان برای سازگاری با منابع آبی محدود نشان میدهد. یک نمونه هم سطح کردن زمین مزرعه است . تراس بندی کشتزار برای هزاران سال به عنوان روش افزایش کارایی آب کاربردی استفاده شده است . یک سطح مسطح منجر به بده کمتری میشود و کارایی مصرف آب کارخانه را افزایش داد. روش دیگر استفاده شده

قراردادن گلدان های های گلی زیر سطح زمین نزدیک ریشه های محصولات درخت است . رس منفذ دار باعث میشود که آب به کندی از گلدان چکه کند و منبع آب ثابتی رابرای درخت فراهم میکند. یک نمونه دیگر درمورد فن آوری آبیاری کم هزینه استفاده از مخزن های روستایی درهندوستان است. به طورسنتی ،

دهکده ها درهندوستان آب باران را درمخازن جمع آوری کردند که هردهکده سیستمی دارد که مشخص میکند چگونه آب درمیان مصرف کنندگان تقسیم میشود و چه کسی مسئول نگهداری سیستم است . همچنین یک سیستم کم سرمایه ازآبیاری قطره ای وجود توسعه یافته بود که دربخهشایی ازهندوستان استفاده شده است . این سیستم ازحفره های ساده ای به جای منتشرکننده ها و یک صافی پارچه ای استفاده میکند. علیرغم نیازداشتن به یک سرمایه گذاری خیلی کمتر درسرمایه نسبت به اکثر سیستم های آبیاری قطره ای ، آن به طورقابل ملاحظه ای درمصرف آب موثراست . استفاده از آبیاری قطره ای مخزنی روشی که آب ازطریق لوله های چکه ای ازیک سطل آویزان تحویل داده میشود و میتواند مصرف آب را به زیادی ۵۰درصد کاهش دهد.

۲٫۲ : واگذاری آب منطقه ای :
دریک سطح منطقه ای بسیاری ازجنبه های مدیریت آب وجوددارد که باید برای بهترکردن کارایی کلی سیستم آبرسانی مورد مخاطب قراربگیرد. مادراین بخش انتخابات اولیه صورت گرفته درمورد یک سیستم من جمله محل و وسعت پروژه آبرسانی و نیز اهمیت سرمایه گذاری پروژه را مورد بحث قرار میدهیم . ما ازاینرو به بحث درمورد انتخاب های مهم مدیریت سیستم های فعلی همچون ، معامله آب و قیمت گذاری آب میپردازیم .

۲٫۲٫۱ : اقتصاد های اصلی پروژه های بزرگتر ازاندازه آبرسانی : درتصمیمی برای ساخت یک پروژه جدید آبرسانی ، سودهایپروژه باید با هزینه ها مقایسه شود. پروژه های بزرگ آبرسانی درایالات متحده غربی بعضی از اولین پروژه های سرمایه گذاری شده دولتی بودند که قبل از تایید پروژه نیاز به تمکیل شدن تحلیل هرینه –سود داشتند. پروژه های آبرسانی سرمایه گذاری شده توسط نمایندگیهای بین الملیی همچون بانک جهانی همچنین نیازبه چنین بررسی هایی قبل ازتصویب دارد. علاوه بر تصمیم گیری درمورد محل ، انتخاب اندازه یک سد و سیستم انتقال باید صورت بگیرد. نظریه اقتصادی درکهایی درمورد انتخاب اندازه بهینه

سد دارد. مادامیکه سدها ازطریق منبع آب آبیاری شده و قوه محرکه مولد برق و حفاظت ازسیل سودهایبسیاری را فراهم میکنند ، هزینه های کامل ساخت غالباً در تصمیم گیری برای ساختن یک سد و درانتخاب وسعت یک پروژه آبرسانی درنظر گرفته نمیشود. پی آمدهای خارجی مرتبط با ساخت غالباً کاملاً مد نظر

قرارنمیگیرند و هزینه ملاحظه شده نهایی توسعه را کاهش میدهند. همچنین آن غالباً موردی است که هزینه های توسعه توسط دولت ها یا نمایندگیهای بین المللی کم میشود. دراین موارد ، هزینه های درک شده توسعه آبرسانی زیر هزینه های خصوصی واقعی هستند. یک مدل ساده ثابت نیروهایی را مجسم میکند که منجربه سرمایه گذاری زیاد درپروژه هایی چون سدها میشود. فرضص کنید که w مشخص کننده گنجایش سد است . سود نهایی بازار برای منطقه احاطه

کننده ساختن سد و افزایش منبع آبرسانی درمنحنی MB نشان داده شده اند. هزینه های ساختن یک سد میتواند به دو مقوله تقسیم بندی شود- هزینه های ساخت وسرمایه ای مستقیم و هزینه های خارجی . هزینه مستقیم نهایی ساختن سدتوسط منحنی MPC نشان داده شده است وهزینه اجتماعی نهایی توسط منحنی MSC نشان داده شده است. اختلاف بین این دو منحنی پی آمدهای خارجی مرتبط با ساخت سد را تخمین میزنند. این پی آمدهای خارجی

شامل هزینه های محیطی چون تخریب زیستگاه طبیعی و فروسایش خاکودیگر هزینه هایی چون بی رفاهی جمعیت های پناهنده میباشد . هم اکنون تصورکنید که ساخت کاهش یافته است . به علت کمک های مالی هزینه ای که غالباً توسعه دهندگان با آن روبه رو میشوند غالباً زیر هزینه های خصوصی کامل است که هزینه درک شده توسعه آب را به جا میگذارد که توسط منحنی MC نشان داده شده است .

مهمترین نتیجه این نمودار این است که درمواردی که هزینه ها سوبسید میشود و پیامدهای خارجی درنظرگرفته نمیشوند ، گنجایش سد بیش ازحدزیاد خواهدبود و هزینه نهایی آب تولید شده خیلی پایین خواهد بود. اگرهزینه اجتماعی کامل ساخت سد درنظرگرفته شود ، گنجایش بهینه سد W خواهد بود و سود نهایی P خواهد بود. درنظرگرفتن رابطه بین گنجایش مخزن ودیگر مولفه های تحویل آب همچنین مهم است . سودهایتوسعه آب تابعی ازسه فعالیت واگذاری و مدیریت و ظرفیت مخزن هستند. تا حدودی ، این سه فعالیت میتوانند جانشین هایی برای یکدیگر درنظرگرفته شوند. زمانی که کمک های مالی

منجربه هزینه نسبی پایین ظرفیت مخزن میشود ، درظرفیت مخزن سرمایه گذاری بیش ازحد و درواگذاری و مدیریت و سیستم های آبیاری سرمایه گذاری کمی وجود دارد. مادامیکه واضح است که آبیاری و توسعه آب سودهایمتعددی را فراهم کرده اند ، حذف هزینه های واقعی منجربه ساخت سدهای بزرگی میشود که غالباً درمحل هایی نامناسب برای توسعه پروژه آبرسانی به علت چشم اندازها واکوسیستم های ضعیف هستند.

۲٫۲٫۲ : مدیریت سیستم های واگذاری : ساخت سیستم های واگذاری آب عنصر مهمی باکارایی کلی سیستم است ازآنجائیکه مدیریت بهتر سیستم های انتقالی نیازبه پروژه های جدید لابرسانی را کاهش میدهند. بسیاری ازسیستم های کانالی درزمانی ساخته شدند که هزینه های ساخت یک سیستم موثر توزیع بیشترازهزینه های اضافی بودند. روشهای مختلف برای بهترکردن تقسیم آب وجود دارد. به طورمثال خط کشی کانال ها روشی است که میتواند مقدار آب ازدست رفته درطول انتقال را محدود کند. مسئله دیگر نگه داری نادرست سیستم های فعلی کانالی است و به مرورزمان بدتر شدن وجود دارد که منجربه مقدارهای افزایش یافته آب ازدست رفته میشود. مدیریت ضعیف سیستم های آبیاری منجربه اتلاف های انتقالی تا بیش از ۵۰ درصد میشود. عدم کارایی همچنین ازآب ازدسته رفته با تبخیر درکانال ها و مخزن ها حاصل میشود. این مسائل یک اثر نامتناسب برروی مصرف کنندگان پایین رو دریک سیستم آبرسانی دارد که مسائل سرمایه ای را درمیان مصرف کنندگان مختلف آب ایجاد میکند. نگه داری یک سیستم کانالی دریک محل سودهایی برای مصرف کنندگان محلی دارد . هرچند آن سودهایی برای تمام مصرف کنندگان پاین رود سیستم آبرسانی دارد. به این علت ، نگه داری کانال یک پیامد خارجی مثبتی را فراهم میکند ازآنجائیکه سوداجتماعی نگه داری کانال بیشتراز سود خصوصی برای هرمصرف کننده آب است . اگراین پیامدهای خارجی مثبت درنظرگرفته نشوند ، درآنجا درنگهداری کانال سرمایه گذاری کمی وجود خواهد داشت و منجربه یک سیستم انتقال آبرسانی ناکارا میشود. chakravotry, hochman,zilberman نشان میدهند که بدون اقدامی اشتراکی ( که منجربه سرمایه گذاری و انتقال بهینه میشود) ، سیستم های کانالی با یک کاربرد بیش ازحد آب نزدیک به منبع و کاربرد

کمتر کوتاه تر ازبهینه خواهد بود. انتقال به انتقال بهینه کانال ها و تولید را توسعه میدهد و درواقع نرخ اجاره ای زمین های بالای رودخانه را کاهش میدهند اگرچه اجاره کلی احتمالاً افزایش می یابد. همانطور که توسط easter بحث شد ، درسالهای اخیر ازتوسعه پروژه های جدید آبرسانی تا مدیریت بهتر پروژه های فعلی تغییری وجود داشته است . این منجربه یک اعتماد افزایش یافته به شرکت های مصرف کننده آب میشود. یک WUA گروهی از کشاورزانی هستند که به

طوراشتراکی منبع آب موجود ترکیبشان را مدیریت و تقسیم میکنند. تغییری با مدیریت منابع آبرسانی توسط مصرف کنندگان آب به عنوان ابزاری برای بهترکردن سیستم های انتقال و بهبود هزینه وکارایی مصرف آب ترویج داده میشوند. درمحل های مختلف WUA پهلو به پهلو باسیستم های آبیاری عموماً جاری برای بسیاری ازسالها وجود داشته است. شواهد حاکی ازاین است که محصولات بیشتر وساختارهای انتقال بهتر و نگه داری افزایش یافته و کارایی بیشتر و منبع

معتبرتر با WUA درارتباط هستند. یک مسئله مهم برای اقتصاد دانان با تاثیر بخشی راهبردهای مختلف مدیریتی برای منبعی عمومی ، سیستم آبیاری ارتباط دارد. دریک بررسی سیستم های آبیاری مدیریت شده کشاورز مکزیکی ، دایتون و جانسون انگیزه هایی رابرای یک فرد برای فراهم کردن کارنگه داری اشتراکی تحت قوانین مختلف توزیعی WUA مورد تحقیق قرارمیدهند. او متوجه میشود که به علت هزینه های گسترده بیشتر سیستم ، یک سیستمی که شرایط کار

وتخصیص آب به طورمتناسبی تقسیم شده اند ممکن نیست بهینه باشد. یک سیستم بهتر یکی از شرایط برابر کار و واگذاری آب است که بین اعضاء معمامله احتمالی است . او همچنین متوجه میشود که نابرابری اقتصادی درمیان مصرف کنندگان آب با یک قانون تقسیم مناسب ارتباط دارد و شواهدی که مالکان ثروتمندتر میتوانند برای سهم بیشتری ازمنبع آبرسانی کلی تلاش کنند. کشوری که درحالحاضر ازwua برای مدیریت کردن سیستم های آبیاری استفاده میکند ماداگاسکاراست . یک آیین نامه تصویب شده در۱۹۹۰ مستلزم این است که مصرف کنندگان آب هزینه های زیربنای آبیاری را بپردازند و نتیجه جبران هزینه میانگین ۸۰ تا ۹۰درصدی به خوبی بالای اکثرکشورهای درحال توسعه بوده است

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 64 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد