بخشی از مقاله

آفات و بيماريها

Bark beetles

لارو چندين کونه از اين سوسکها بر روي بوته هايي که به تازگي خشک شده و مرده اند قادر به زندگي است و از آنها تغذيه مي کند. عموماً در بافتهاي زير پوستي در گياه فعاليت انجام مي دهد. شبکه هايي که توسط کرم حشره در روي چوب نارون ايجاد شده در شکل قابل مشاهده است . در تمام سال امکان مشاهده اين بيماري وجود دارد . براي کنترل شاخه و برگهاي از بين رفته و مرده از اطراف گياه جمع آوري شود و چک کنيم که بيماري ديگري مثل قارچ عسلي که سبب تضعيف درخت و مستعد کردن ابتلا به اين آفت مي شود در درخت وجود نداشته باشد.

شفافيت گياه water logging

شاخ و برگ گياه زرد شده و سپس پژمرده مي گردند مخصوصاً اگر مشکل کم آبي نيز وجود داشته باشد . ولي اگر شرايط محيطي گياه بهبود يابد و اب مورد نياز گياه نيز تأمين شود امکان بازگشت گياه به شرايط اوليه وجود دارد اينجا روي سيکلامن در عکس نشان داده شده است.

Grey mould

قسمتهايي که رنگدانه هاي خود را از دست داده بر روي ساقه گياه ظاهر شده (اينجا در عکس بر روي گياه گل رز نشان داده شده) و حالت کمربند مانندي دور ساقه ايجاد کرده و سبب die back (قسمتهاي بالا خاک در گياه مثل ساقه و برگ از بين مي رود ولي ريشه سالم است) مي شود عامل بيماري قارچي است. قارچهاي کرکدار خاکستري و همچنين هاگ قارچهاي سياه امکان رشد بر روي قسمتهاي آلوده را دارند. ساقه هاي نرم و توکدار مستعدتر براي آلودگي به اين بيماري هستند. هاگ اين قارچها توسط هوا يا آب و يا باران منتشر مي شوند. کنترل اين بيماري سخت است زيرا گستردگي قارچها زياد است. مي توان از قارچ کشهايي مثل carbendazim براي مقابله با اين بيماري استفاده کرد.

Honey fungus

سيلسيوم اين نوع قارچ خامه مانند و سفيد است و بوي تندي دارد. در لايه زير پوست و ساقه تنه و ريشه هيا گياه گسترش مي يابد. چوب زير پوست رنگدانه هاي خود را از دست مي دهد و بي رنگ مي شود رنگدانه هاي برگها از بين رفته و برگها پژمرده مي شوند. گياهان زيادي امکان ابتلا به اين نوع قارچ را دارند. گياه ممکن است die back (شاخه ها و برگها از بين رفته و فقط ريشه سالم مي ماند) کند. روش شيميايي خاصي براي مقابله با اين بيماري وجود ندارد. فقط بايد گياهان آلوده نابود شوند و ابزاري که براي اين کار استفاده مي شود کاملاً مورد شستشو قرار گيرند تا از شيوع اين قارچ جلوگيري شود و همچنين سعي شود تا مدتي از کشت گياهان مستعد به اين قارچ جلوگيري شود.

پوسيدن گياه بر اثر رطوبت زياد - Damping off

جوانه هاي گياه از بين رفته (در عکس روي نوعي کاهو نشان داده شده است) ساقه ها رنگداه هاي خود را از دست داده و حالت چروکيدگي پيدا مي کنند و معمولاً در گياهاني که در آب شناورند و يا به حدي آبياري شده اند که در آب غوطه ورند و يا رطوبت زياد هوا اين حالت رخ مي دهد. امکان ظهور قارچهاي سفيد نيز وجود دارد. عموماً در اواخر زمستان و بهار اين حالت رخ مي دهد و قابل مشاهده است.

Weed killer damage – Broad leaved

برگها نازک و فنجاني شده و رگبرگها حالت موازي به خود مي گيرند (اينجا روي برگهاي سوزني کاج که شکل طبيعي خود را از دست داده اند نشان داده شده) دمبرگ و ساقبه به حالت پيچ خورده در مي آيند. اوايل تا اواسط تابستان امکان مشاهده اين علايم وجود دارد.

Respberry Cane spot(تمشک)

لکه هاي ارغواني با مراکزي سفيد – نقره اي بر روي ساقه گياه ظاهر مي شوند.
برآمدگيهايي به رنگ کهربايي ايجاد شده و صمغي که شبيه شيره گياهي است در محل هاي آلوده قابل مشاهده است. لکه ها سبب ايجاد شکاف و خشک شدن ساقه مي شوند. برگها و گلها نيز تحت تأثير قرار مي گيرند. اوايل تابستان تا پاييز امکان مشاهده اين نشانه ها وجود دارد. راه کنترل : نابودي شاخه ها و گياهان آلوده است.

Bacterial canker

قسمتهايي از پوست درخت پهن شده به نسبت گذشته و سمت جلو پيشرفت کرده و برآمدگيهايي به رنگ کهربايي ايجاد مي کنند. صمغي که شبيه شيره گياهي است در نزديکي محلهاي آلوده قابل مشاهده است . شاخ و برگها ريزش مي کنند و غنچه ها توانايي بازشدن ندارند. اين بيماري به دور بعضي از ساقه هاي منشعب توليد حالتي شيه کمربند را کرده و سبب خشک شدن آنها مي شود. در بهار تا پاييز امکان مشاهده اين بيماري بر روي گياه وجود دارد. براي کنترل و مقابله از قارچ کشهايي که به صورت copper – Based هستند يک بار در انتهاي تابستان و يک بار دراوايل پاييز و همچنين اواسط پاييز استفاده شود.

Beech bark disease(راش)


قسمتهاي کوچکي از پوست مي ميرند و به سمت داخل فرو مي روند. مواد قير مانندي در سطح پوست گياه ظاهر مي شود و امکان گسترش بيماري زياد است. سبب زردي و مرگ شاخه هاي آلوده مي شود.

Seiridium canker

شاخ و برگ درخت زرد شده و از بين مي روند (اينجا بر روي سرو نشان داده شده است) در هجوم سنگين اين بيماري پوست درخت سخت و زمخت مي شود و حالتي مثل کمبربند بر دور ساقه ايجاد مي کند. در پاييز و زمستان امکان ظهور اين بيماري وجود دارد. عامل بيماري قارچي و راه مبارزه شيميايي هنوز کشف نشده است. فقط بايد شاخه ها و گياهان آلوده را جداسازي و نابود نمود.

Smut

برجستگيهاي تاول مانندي بر روي ساقه گياه ظاهر مي شود. (اينجا بر روي گياه Trollius نشان داده شده است) بر روي جوانه ها توده اي پودري و سياه رنگ ايجاد مي شود. اگر برجستگيهاي تاول مانند زياد شوند، ساقه درخت خشک مي شود. عامل اين بيماري قارچي است .
در تابستان عموماً مشاهده مي شود (عوامل بيماري) .
راه مقابله و کنترل
1) جمع آوري برگها و گياهان مرده از اطراف گياه مورد نظر
2) در صورت امکان انتقال گياه به مکاني ديگر
هرس ضعيف و بد poor pruning

در نوع هرسي که در شکل بر روي درخت توسکا صورت گرفته، قسمت قطع شده از درخت خيلي نزديک به تنه بوده و زخم نتوانسته به صورت کامل التيام يابد و عوامل بيماري زا توانسته اند وارد زخم شد دو وضع آنرا وخيم تر کنند.

Rose root Aphid- eggs

شته هاي سياه – قهوه اي و بزرگ در پاييز از طرف ريشه به سمت بالا حرکت کرد و بر روي شاخ و برگ گياه تخم گذاري مي کنند. تخمها در ابتدا قهوه اي ولي بعد از مدتي به رنگ سياهي که مي درخشد در مي آيند . تخمها در پاييز و بهار بر روي گياه ديده مي شوند.

Fire bilight

آلودگي در سطح پوست گياه گسترش پيدا کرده و امکان مشاهده صمغ باکتريايي نيز وجود دارد. (اينجا در عکس بر روي درخت گلابي نشان داده شده) . چوب قسمت زيرين پوست به رنگ قهوه اي مايل به قرمز در آمده . گلها و برگهاي مجاور آنها نيز خشک مي شوند. اواخر بهار و تابستان امکان ظهور اين بيماري وجود دارد. عامل بيماري باکتريايي بوده و فقط بايد گياهان آلوده را نابود کرد.

Woolly Aphid

شپشک سفيد و کرکداري بر روي شاخه هاي گياه ظاهر مي شود. مخصوصاً در شاخه هايي که به تازگي هرس شده اند و يا داراي زخمهايي بر روي پوستشان هستند در شاخه هاي جوان در محلهايي که شته ها از آن تغذيه مي کنند برآمدگيهايي ايجاد مي شود. اواسط بهار تا اواسط پاييز امکان ظهور اين بيماري بيشتر است. براي مقابله و کنترل مي توان از اسپري کردن سمومي چون pirimicarb – pirimiphos – methyl استفاده کرد (در اواخر تابستان)

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید