بخشی از مقاله

کاراموزی بررسی آفات و بیماریها و علف های هرز در مزارع ذرت منطقه


فصل اول :

آشنایی کسی با مکان کار آموزشی

مرکز خدمات کشاورزی شمس آباد در 31 شهریور ماه سال 1359 با هدف انجام خدمات و دادن سرویس بذر در عین حوزۀ عمل به منظور بالا بردن تولیدات کشاورزی تشکیل گردید . از جمله فعالت های این مرکز از آغاز تا کنون در زمینۀ راهنماییهای فنی درکشت محصولات استراتژيك نظیر : گندم ، ذرت ، حبوبات ، سویا ، . . . تشکیل کلاسهای آموزشی برای زارعین و باغداران ، جوانان روستایی

، توضیع انواع کود های شیمیایی و سموم ، حفظ نباتات ، توصیه های فنی در جهت استفادۀ بهینه از سموم و کود های شیمیایی ، راهنمایی کشاورزان در چگونگی مصرف بذر پر محصول ، استفادۀ صحیح درکاربرد ماشین آلات کشاورزی در عملیات کاشت و برداشت محصول ، توضیع انواع تراکتور و ادوات بین زارعین و پوشش انهار سنتی .


فصل دوم :

ارزیابی بخشهای مرتبط با رشتۀ علمی کار آموز :


مدیریت جهاد کشاورزی متشکل شده از بخش های زیر می باشد ؛
1- بخش حفظ نباتات :
رسیدگی به بیماری ها و آفات زراعی از جمله فعالیت هایی است که انجام می دهند .
2- بخش ترویج :
از فعالیت های این بخش تشکیل کلاسهای آموزشی و راهنمایی نکات جدید فن زراعت می باشد .
3- بخش زراعت :
برنامه ریزی در امور کشت و تهیۀ کود را به عهده دارند .
4- بخش مکانیزاسیون :
توزیع تراکتور و انواع ادوات کشاورزی را عهده دار هستند .
5- بخش طرح و برنامه ریزی :
طرح های زیر بنایی مثل پوشش انهار را طراحی می کنند .
6- بخش آفت و خاک :
احداث پوشش های انهار و تسطیح ارازی را به عهده دارند .
7- بخش امور اراضی :


رسیدگی به زمین های واگذاری به کشاورزان را به عهده دارند .
8- بخش تعاون
9- بخش ادارۀ امور عمومی
که این دو بخش فعالیت های اداری را عهده دار هستد .
مدیریت جهاد کشاورزی دزفول از 8 مرکز خدمات فعال تشکیل شده که این مراکز زیر نظر مدیریت جهاد فعالیت می کنند ، که عبارتند از :
1- مرکز خدمات شمس آباد


2- مرکز خدمات دهقان
3- مرکز خدمات عجیرفت
4- مرکز خدمات سبیلی
5- مرکز خدمات سرو دشت
6- مرکز خدمات بنوار ناظر


7- مرکز خدمات شهید کریمی
8- مرکز خدمات لیوس .

فصل سوم :
ذرت ZED MAYS :
اهمیت و جایگاه ذرت در برنامۀ تناوبی زراعی :


ذرت به دلیل ویژگیهای بسیار زیاد خود و همچ

نین قدرت سازگاری با شرایط اقلیمی گوناگون ، از نظر گسترش سطح زیر کشت مکان سوم را بعد از گندم و برنج به خود اختاص داده است . ذرت علاوه بر آن که علوفه ای بسیار مطلوب برای دام می باشد از نظر تامین انرژی نیز بی نظیر است به همین دلیل امروزه ذرت در تغذیۀ طیور به عنوان یک غذای پر انرژی دارای اهمیت بسیار زیاد شناخته شده است . در کشت ذرت به علت به علت تراکم مناسب ، سطح زمین کاملاً پوشیده از زراعت بوده و ضمن کنترل علفهای هرز ، با اضافه شدن مقدار زیادی از بقایای گیاهی به خاک باعث بهبود و حاصلخیزی خاک زراعی نیز می گردد .
مشخصات زراعی و اکولوژی ذرت : ذرت محصول آب و هوای گرم و دارای تنوع رویشی بسیار گسترده ای است به نحوی که در شرایط مختلف آب و هوایی رشد می کند . محدودۀ رشد ذرت از 42 درجۀ نیمکرۀ جنوبی تا 53 درجۀ نیمکرۀ شمالی میباشد و اصولاً در مناطقی که متوسط درجۀ حرارت تابستان کمتر از 15 درجۀ سانتی گراد است به عمل نمی آید ، حداقل درجۀ لازم برای جوانه زدن بذر 10 درجۀ سانتی گراد و بهترین درجۀ مناسب رشد 18 – 21 درجۀ سانتی گراد می

باشد حرارت های بیش از 36 درجۀ سانتی گراد میزان رشد گیاه را کاهش داده و در حرارت 41 درجۀ سانتی گراد و بیشتر رشد این گیاه متوقف می گردد . درجه حرارت مناسب و مطلوب عملکرد حدود 32 درجۀ سانتی گراد می باشد . خاک مناسب رشد ذرت خاکی عمیق با بانت متوسط و ظرفیت نگه داری بالا است . ph مناسب خاک برای ذرت حدود 6-7 و از لحاظ شوری ذرت در گروه محصولات نسبتاً حساس به شوری قرار می گیرد و برای کشت در ارازی شور یا آبیاری با آب شو

ر مناسب نمیباشد
جایگاه ذرت در تناوب زراعی :
این نبات را در تناوب زارعی پس از محصول شبدر : گندم ، جو ، چغندر ، و سبزیجات پاییز مانند باقلا ، پیاز ، سیر و یا هر محصول دیگری که زمین را برای کشت ذرت آزاد نماید کشت می کنند . بهترین گیاهان پیش کاشت برای ذت عبارتند از لوبیا ، سویا ، شبدر ، یونجه . زیرا بر اساس تجربیات بدست آمده ، نباتات فوق الذکر به علت توانایی در بالا در تثبیت ازت و بهبود ساختمان خاک نقش موثری در رشد و عملکرد ذرت ایفا می کنند . زراعتهای متوالی ذرت دانه ای بیش از 2-3 سال توصیه نمی گردد زیرا حتی در شرایط آبیاری و افزایش مقادیر زیاد کود عملکرد بسیار متغیر و از سالی به سا

ل دیگر کاهش می یابد . کشتهای متوالی ذرت باعث کاهش تدریجی هوموس خاک ، تخریب ساختمان خاک و کاهش مواد غذایی بویژه ازت و عناصر کم مصرف مانند روی در خاک میگردد . هم چنین باعث افزایش بعضی از گونه های علف هرز مقاوم به سموم می گردد . زراعتهای ممتد ذرت بیشتر جهت سیلو کردن در مناطقی که نزدیک مراکز دامپروری باشند انجام می گیرد و این به دلیل استفاده از کود های دامی به قیمت ارزان و نیز حمل آسان ذرت به سیلو با هزینۀ کم می باشد .نمونۀ تناوب های ذرت به صورت های زیر می باشد :
الف: ذرت- آفتابگردان – گندم - چغندر .
ب: ذرت - سویا - گندم
ج: ذرت - شبدر – غلات (گندم )
عملیات زراعی ذرت :
ششم :


در صورتی که محصول قبلی گندم باشد بعد از برداشت زمین را ابتدا ماخار کرده و پس از گاورو شدن زمین به منظور جلوگیری از ایجاد کلوخه های بزرگ در زمین و یکنواختی در وضعیت رطوبتی خاک و تهیۀ بستر مناسب اقدام به شخم سطحی توسط دیسک نموده و به فاصلۀ 1-2 روز بعد از دیسک زدن از گاوآهن برای اجرای شخم عمیق به عمق 25 تا 30 سانتی متر استفاده می کنند . سپس جهت خرد کردن کلوخه ها دوباره دیسک عمود بر هم می زنند و پس از آن اقدام به ماله کشی جهت تسطیع زمین صورت می گیرد و پس از ماله کشیدن اقدام به کود پاشی بر اساس نیاز ذرت انجام می گیرد و کود های توصیه شده بعد از مصرف به کمک دیسک در زیر خاک مخلو

ط می گردد .
نیاز کودی ذرت :
با توجه به میزان جذب شده عناصر غذایی ) n-p-k ( در دانه و مقدار عناصر فوق بر خاک توسط آزمون خاک ، نیاز کودی محاسبه می گردد . بر اساس نتایج آزمون خاک های مزارع خوزستان توسط مرکز تحقیقات توصیه های زیر برای کشت ذرت صورت گرفته است .
الف: کود فسفات آمونیوم 300-200 کیلو گرم در هکتار


ب: کود سولفات پتاسیم 300 کیلو گرم در هکتار
ج: کود اوره 500 کیلو گرم در هکتار
کود های فسفره و پتاسه و یک دوم کور اوره به صورت کود پایه قبل از کاشت زمین داده شده و یک دوم کود اوره به صورت سرک در موقع عملیات داشت به زمین داده می شود پس از عملیات کود پاشی و دیسک اقدام به زدن فارو جهت ایجاد جوی و پشته در زمین و سپس از دستگاه ردیف کار کشت ذرت استفاده می گردد .
تاریخ و روش کاشت :
تاریخ کشت ذرت از 15 تیر ماه شروع و تا 15 مرداد ماه ادامه می یابد . تاریخ کاشت های زود برای ارقام نسبتاً ویروس مانند سیکل کراس 704 و تاریخ کاشت های با تاًخیر برای ارقام متوسط هیبزید 647 توصیه می گردد ذرت های ویروس عملکرد بالا تری دارند چون گیاه خود را قوی می کند ولی هر چه ذرت را دیر تر بکاریم باید از ارقام زودرس تر استفاده کنیم روش کاشت ذرت به صورت ردیفی بوده و فاصلۀ ردیف ها همدیگر 75 سانتی متر و فاصلۀ بوته های روی ردیف 16 تا 17 سانتی متر می باشد . میزان بذر مصرفی در هکتار بر اساس تراکم انتخابی در واحد سطح (75 تا 80 هزار بوته در هکتار ) 2-25 کیلو گرم در هکتار متغیر می باشد .


عمق بذر 4 تا 6 سانتی متر انتخاب می گردد .
عملیات داشت ذرت شامل آبیاری ، سله کشی و مبارزه با علفهای هرز ، دادن کود سرک و خاک دادن پای بوته ها و احیاناَ در صورت طغیان آفات مبارزه با آفات و بیماری ها می باشد لذا به طور خلاصه اهم عملیات داشت به شرح زیر می باشد .
الف- آبیاری :
ذرت در دورۀ رشد خود به آب نسبتاً زیادب نیاز دارد . بطوری که مقدار آب مورد نیاز برای تولید یک کیلو گرم مادۀ خشک 350-400 لیتر می باشد به طور خالص نیاز آبی ذرت در هکتار1089 میلی متر بر آورد گردیده است . مهمترین مراحل آبیاری ذرت عبارتند از : مرحلۀ جوانه زدن ، مرحلۀ ساقه رفتن ، مرحلۀ ظهور گلهای نر و ماده و مرحلۀ شیری شدن دانه . حساس ترین مرحلۀ رشد گیاه ذرت نسبت به آب ، مرحلۀ گل دهی بوده که که کمبود رطوبتن در این مرحله سبب اختلال در عمل گرده افشانی گردیده و باعث کاهش چشمگیری در تولید عملکرد دانه ذرت می گردد . به طوری که 50 درصد کل آب مصرفی ذرت معمولاً در 5 هفته پس از ظهور گل نر مصرف می گردد . لذا تأمین رطوبت کافی در محیط کشت ذرت در این مرحله اهمیت تعیین کننده ای در میزان تولید محصولات ذرت دارد لذا در صورت کمبود رطوبت کاهش محصول تا حدود 50 درصد نیز مشاهده گردیده است

.
ب- عملیات اختصاصی داشت ذرت :
ذرت مانند گیاهان وجینی خصوصاً در ابتدا دورۀ رشد از استیلای علفهای هرز خسارت می بیند و هر گونه تاًخیر در مبارزه علیه این علفهای هرز باعث شده که رشدذرت به تعویق افتاده و لذا به محض این که ارتفاع بوته ذرت به 30 الی 45 سانتی متر رسید اقدام به کنترل مکانیکی علفهای هرز به وسیلۀ کولتیواتور یا لیلیستون می شود . استفاده از کولتیواتور های دوار در مرحلۀ داشت ذرت بسیار ضروری بوده و به چند دلیل صورت می گیرد :
سله شکنی خاک به منظور بهبود تهویۀ خاک زراعتی ، مبارزۀ مکانیکی با علفهای هرز ، مخلوط  زیرا ارتفاع بوته و سنگینی آن در مرحلۀ پیری و خمیری بلال در اثر بادهای سخت منجر به ورث بوته های ذرت می گردد . با خاک دادن پای بوته ریشه های هوایی ذرت در تماس بیش تری با خاک روی پشته قرار گرفته و کمک بسیار زیادی در جلوگیری از ورث بوته های ذرت انجام می دهد . عمل خاک دهی به وسیلۀ کولتیواتور های دوار در مرحلۀ داشت و قتی که ارتفاع بوته به 30-45 سانتی متر رسید انجام می گید . (نمودار 1-1)
مبارزۀ شیمیایی به علفهای هرز در مزارع ذرت : در زراعت ذرت در سه زمان می توان با گیاهای هرز توسط علف کشها مبارزه نمود :
الف-کاربرد قبل از کاشت pre-prant :
در این زمان با استفاده از سم نباتی ارادیکان به میزان 5 لیتر در هکتار به صورت یک کاربرد خاکی میتوان مبارزه کرد . بدین گونه که قبل از آخرین دیسک ، محلول سم با سمپاش به خاک پاشیده شده و سپس از آن از یک دیسک سبک جهت مخلوط کردن سم نباتی با خاک استفاده می شود . و پس از دیسک مبادرت به زدن فارو جهت بذر کار می کنند . حد اکثر پس از 48 ساعت از کاربرد سم در خاک آبیاری اول صوت می گید .
ب-کاربرد های بعد از کاشت و قبل از سبز شدن pre-emergence :
در این زمان از مخلوط دو سم آترازین+ لاسو به میزان kg1+4 لیتر علیه علفهای هرز استفاده می شود . و حداکثر پس از 24 ساعت از محلول پاشی مزرعه ابیاری صورت می گیرد .
ج-در زمان داشت و پس از روش post-emergence :
در این زمان با استفاده از علفکش d.2.4 (توفوردی) به میزان 1.5 لیتر در هکتار علیه علفهای هرز پهن برگ یکساله استفاده می شود .


مبارزه علیه آفات ذرت :
در منطقه سه آفت مهم در زراعت ذرت مشاهده شد که به ترتیب زمان ظهور آفات ، نوع آفات و سموم مورد نیاز در کشت ذرت در جدول 1-1 آمده است .
دادن کود سرک در ذرت :
همزمان با عملیات سله شکنی و وجین علفهای هرز کود سرک ذرت به نسبت یک دوم

کل کود توصیه شده از انواع اوره به زمین داده شده و سپس اقدم به آبیاری زمین می گردد .
عملیات برداشت ذرت :
زمان برداشت ذرت در منطقه از اواسط آبان ماه شروع شده و تا اواخر دی ماه ادامه دارد . علائم فیزیولوژیک دانۀ ذرت عبارتست از ظهور لایۀ سیاه رنگ در قسمت پائین دانه می باشد . دانه ها می بایست در صورت تاب خوردن بلال در دست از محور آن جدا گردند (درصد رطوبت دانه در این زمان بین 26-32 می باشد)از نظر زمانی رسیدن فیزیولوژیکی 55-66 روز بعد از لقاح کامل می شود . برداشت به صورت مکانیزم و توسط کمباین صورت می گیرد . متوسط عملکرد دانه در زراعت ذرت بسته به نوع و رقم ذرت از نظر دیررس و میان رس متفاوت متفاوت بوده و از 5/5-5/6 تن در هکتار دانه با رطوبت 14 درصد متغیر می باشد .
علفهای هرز ذرت و کنترل آنها :
ذرت جزء گیاهان ردیفی و جینی محسوب می شود . بنابر این این گروه از گیاهان ، گیاهانی هستند که حتماً بایستی با علفهای هرز آنها مقابله شود خصوصاً در مراحل اولیۀ رشد ، زیرا در مراحل بعدی رشد ، زیرا در مراحل بعدی رشد علفهای هرز خیلی نمی توانند به گیاه ذرت آسیب برسانند . در مبارزه با علفهای هرز ذرت همیشه روش شیمیایی به تنهایی نمی تواند موفقیت آمیز باشد ولی تلفیقی از مبارزه مکانیکی + زراعی + شیمیایی شاید بهترین نتیجه را در کنترل علفهای هرز ذرت داشته باشد . پس در کنترل عفهای هرز در ذرت یک شخم عمیق صحیح و اصولی ابتدای یک مبارزۀ خوب با علفهای هرز است . به طور کلی در محصولات ردیفی علفهای هرز به دو دسته تقسیم می شوند :
1- علفهای هرزی که اوایل فصل ظاهر می شوند .


2-علفهای هرزی که اواخر فصل ظاهر می شوند .
علفهای هرزی که اوایل فصل ظاهر می شوند بیشتر باعث کاهش عملکرد می شوند و علفهای هرزی که اواخر فصل ظاهر می شوند بیشتر برداشت را با مشکل مواجه می کنند . علفهای هرز ذرت به دو دستۀ علفهای هرز یکساله و علفهای هرز چند ساله تقسیم می شوند .
علفهای هرز یکساله :
سلمک Chenopodium album تاج خروس Amaranthus retrotlexus دم روباهیSetaria viradis هفتبنه Polygonum sp خرفهPortulacu olereacea علفهای هرز چند سا

له :
سوروف Echinochloa crus-galli
خارلته Cirsiumar vensis
پیچک وحشی Convalolus arvensis
علف خرچنگ digitavia singualis
اویار سلام cyperus rotundus
پنجه مرغی cynodon dactylon
قیاق sorghum halpense
مهم ترین علف هرز ذرت در استان خوزستان سوروف است .
بهترین روش مبارزه با علف های هرز در ذرت یک روش تلفیقی ، مکانیکی – رزاعی – شیمیایی است . یعنی هم از شخم بین ردیف استفاده می شود که همان کولتیواتور زدن است که به این عمل کولتیواسیون cultivation می گویند . همراه با اجرای کالتیواتور از علف کش ها هم استفاده می شود . در استفاده از کولتیواتور باید دقت کرد که به ریشه های گیاه ذرت آسیب وارد نشود . بهترین زمان استفاده از کولتیواتور 4-6 برگی ذرت است . علف کش هایی که در ذرت استفاده می شوند دو دسته هستند :
1- قبل از کاشت 2- بعد از سبز شدن
علف کش های قبل از کاشت ذرت :


آترازین ، آلاکلر ، eptc(ارادیکان)
علف کش های بعد از سبز شدن ذرت :
آترازین دای کمبا ، دینوسب و لینوران
ولی مهم ترین علف کش های ذرت آترازین و آلامکر هستند که به صورت مخلوط با هم نیز می توانند استفاده شوند . بعد از این دو علف کش 2.4.d (تو فور دی) بیشترین اهمیت را دارد .
دستور العمل مبارزه شیمیایی با علف های هرز مزارع ذرت :
سموم علف کش انتخابی در مزارع ذرت و زمان کاربرد آنها :
1- ارادیکان : دُز مصرفی این علف کش در مزارع ذرت 5 لیتر در هکتار و زمان کاربرد آن قبل از کاشت است . محلول پاشی توسط سمپاشی پشتی تراکتوری صورت می گیرد . از آنجایی که در فصل کاشت درجه حرارت هوا بالا می باشد و از طرف دیگر به خاطر قدرت تبخیر بالای

این علف کش ، برای جلوگیری از تجزیه و تبخیر آن ، پس از محلول پاشی ، باید بلافاصله با زدن یک دیسک سبک سم را با خاک مخلوط کرد . همچنین برای جلوگیری از کاهش تأثیر علف کش ارادیکان پس از محلول پاشی انجام عملیات کاشت و بلافاصله بعد از آن آبیاری مزرعه یک امر الزامی است . در غیر این صورت هر گونه تأخیر در آبیاری موجب کاهش شدید میزان تأثیر علف کش در کنترل علفهای هرز نازک برگ گردیده است .
2- آترازین + لاسو دز مصرفی این ترکیب به نسبت (آترازین1 کیلو) + (لاسو 4 لیتر) در هکتار ، و

زمان کاربرد آن بعد از کاشت و پیش از رویش می باشد . نحوۀ کاربرد این علفکش به صورت محلول پاشی بر روی سطح خاک توسط سمپاش پشتی تراکتور می باشد .
نکتۀ بسیار مهم استفاده از این ترکیب ، پاشش یکنواخت محلول سم بر سطح خاک و آبیاری سریع مزرعه به خاطر نفوذ سم در سطح خاک و تأثیر مطلوب آن بر بذور علفهای هرز می باشد . از آنجایی که آبیاری مزرعه پس از محلول پاشی بسیار ضروری می باشد ، لذا با توجه به کمبود آب در فصل کشت ، ذرت کاران قبل از کاربرد علفکش باید پیش بینی و هماهنگی لازم برای آبیاری مزرعه حداکثر 24 ساعت بعد از محلول پاشی را نموده باشد . از این ترکیب برای مبارزه با علف های هرز نازک برگ (لاسو) و پهن برگ ( آترازین) استفاده می شود .
استفاده از علفکش آترازین برای کنترل علف های هرز ذرت :
آترازین علف کشی است انتخابی برای کنترل علف های هرز برگ باریک و برگ پهن در ذرت ، سورگوم ، مراتع و نیشکر . گیاهان چغندر قند ، تنباکو از جمله گیاهانی هستند که نسبت به این علف کش بسیار حساس می باشند . از آترازین در ذرت به صورت قبل از کاشت pre-planting ، پیش رویشی pre-emergence و پس از رویشی
post-emergence استفاده میشود . میزان به کار بردن این علف کش به صورت پس رویشی بسته به نوع خاک 2-5/4 کیلو گرم مادۀ موثر در هکتار می باشد . جذب این علف کش از طریق ریشه و اندام های هوایی صورت می گیرد جذب بیشتر از طریق ریشه صورت می گیرد . مکانیم عمل این علف کش قطع عمل فتوسنتز می باشد . آترازین در گیاهان مقاوم به هیدروکسی آترازین متابولیز می شود . با توجه به این که اثر آترازین در خاک باقی می ماند چنانچه به مقدار 2-4 کیلوگرم در خاک استفاده شود بر روی کشت بعدی اثر سوء می گذارد .
3- d،2،4 :


دز مصرفی این علفکش 5/1 لیتر در هکتار و زمان کاربرد آن بعد از رویش گیاه ذرت و علفهای هرز می باشد . عملیات مبارزه محدود به زمانی است که تراکتور بتواند بدون صدمه زدن به بوته های ذرت به راحتب وارد مزرعه شود . در هنگام کاربرد این علفکش
باید دقت شود که حتی الامکان محلول سم کمتر با گیاه ذرت تماس یافته تا صدمه ای به آن وارد نشود . این علفکش برای مبارزه با علفهای هرز پهن برگ در مزارع ذرت استفاده می شود .
4- مبارزه مکانیکی با علف های هرز مزارع ذرت :
یکی از روش های مبارزه با علفهای هرز از طریق کولتیواتور امکان پذیر می باشد لذا در مزارعی که امکان کاربرد سموم علف کش در آنها نیست از روش فوق الذکر استفاده می گردد . در

این روش مبارزه که با استفاده از کولتیواتور های دوار (لیلیستون) انجام می پذیرد ، خورشید های کولتیواتور با حرکت دورانی خود علاوه بر خرد کردن و کندن علف های هرز در فواصل پشته ها خاک اطراف بوته ها را به هم زده و باعث تنفس بهتر ریشه ها در آبیاری و در نهایت رشد بهتر بوته های ذرت می گردد .
هربیگیشن :
در استان خوزستان به دلیل شرایط خواص اقلیمی و همچنین وجود دشت های وسیع که با استفاده از آبهای جاری سطحی آبیاری میگردند زمینه را جهت رشد و توسعۀ گونه های بسیاری از مخربترین علفهای هرز را در زراعات محصولات مختلف تابستانه و زمستانه خصوصاً در کاشت محصولات استراتژیک مانند : گندم، ذرت ، برنج و . . . فراهم نموده است و همه ساله یکی از چالش های بزرگ مدیریت حفظ نباتات در راستای کنترل موثر و جلوگیری از خسارت و نهایت آن کاهش عملکرد محصول توسط این گیاهای هرز می باشد . استفادۀ وسیع برخی از سموم علفکش خاک کاربرد اختصاصی مانند ارادیکان در زراعت ذرت که در اوج گرمای تابستان(تیر و مرداد) به کار میرود و همچنین خاصیت فرار این سم بر اثر گرما در صورت عدم تهیۀ مناسب زمین ، اختلاط مناسب خاک با سم (با استفاده از دیسک) کاشت و بلافاصله آبیاری مزرعه موجب کاهش تأ

ثیر گذاری آن در کنترل علف های هرز کشیده برگ می گردد . از آنجایی که در زمان کاربرد ارادیکان تمام شرایط مناسب مورد نیاز در هنگام مصرف این سم خصوصاً آب جهت آبیاری مزرعه بلافاصله بعد از کاشت کاملاً فراهم نمیشود لذا کشاورزان ذرت کار که نوبت آب آنها دقیقاً معلوم نمیباشدمی بایست به جای کاربرد ارادیکان قبل از کاشت و به صورت خاک کاربردی از روش (هربیگیشن) به منظور دستیابی کنترل علفهای هرز کشیده برگ استفاده نمایند .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید