بخشی از مقاله

بهداشت ادوات و ماشين هاي کشاورزي راهي موثر در مبارزه با علف هاي هرز و بيماريها
چکيده
با توجه به پيشرفت کشاورزي مکانيزه در کشورهاي در حال توسعه کشت محصولات مختلف نياز مبرم و ضروري به ادوات کشاورزي متنوع احساس مي شود که براي داشتن يک مزرعه شاداب و پاک و به تبع آن محصول سالم و مرغوب استفاده از ادوات مکانيزه و سالم و عاري از وجود هرگونه علف هرز، يماريها وآفات ضروري به نظر مي رسد اين امر مستلزم انتقال دانش و آموختههاي کشاورزي به کشاورزان با اجراي کلاسهاي ترويجي توسط متخصصين مي باشد. که در اين مقاله سعي شده است راهکارهاي مقابله با آفات و بيماري هايي که توسط ادوات و ماشين هاي کشاورزي در مراحل کاشت ، داشت و برداشت به مزرعه منتقل مي شوند مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
واژه هاي کليدي: بهداشت ، مکانيزاسيون ، علف هرز، بيماري ها.

مقدمه
با توجه به افزايش بي رويه جمعيت در جهان و تامين غذاي مورد نياز آنها از محصولات کشاورزي و دامي و فرآورده هاي آنها لازم است اولا خود کشاورزان و دوما محصولات توليدي، سالم و بهداشتي باشند و اين روند ميسر نخواهند شد مگر با تدابيري که از طرف کشاورزان و مسئولين اتخاذ گردد تا نهايت مطلوب نائل آيد. در ساخت ادوات کشاورزي تنوع زيادي بکار رفته و هر روز بر تکميل و تجهيز کردن ادوات کشاورزي اهتمام بيشتري بکار مي رود. مثلا در هر زراعتي چه باغي و چه زراعي ادوات مختص به خود را طلب مي کند و براي رسيدن به کشاورزي پايدار، استفاده از ادوات نو و سالم خواست جامعه کشاورزي است و با راهکارهاي مناسب ميتوان جامعه کشاورزي را با اين وسايل نو و به روز شده آگاه کرده و با آنها آشنا سازيم تا مزرعه مکانيزه و با عملکرد بالا داشته باشيم . به همين منظور بهداشت کشاورزان و ادوات کشاورزي را از ارکان تهيه غذاي سالم دانست که بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد. ادوات کشاورزي را مي توان از لوازم اوليه و مورد نياز تمام زراعت ها بشمار و استفاده از آنها را جزء ضروريات به حساب آورد. هدف از نگارش اين مقاله آشنايي با روشهاي بهداشت ادوات و ماشين هاي کشاورزي و همچنين راهکارهاي مناسب جهت مقابله با بيماري ها و رشد علفهاي هرز در سطح مزارع مي باشد.
مواد و روشها
براي داشتن يک مزرعه شاداب و پاک و به تبع آن محصول سالم و مرغوب استفاده از ادوات مکانيزه و سالم و عاري از وجود هرگونه علف هرز، بيماريها وآفات ضروري مي باشد. که آفات و بيماري هاي خاکزي، قارچ ها، تخم آفات ، نماتد که از طريق ادوات و ماشين هاي کشاورزي وارد مزارع مي شود را عنوان کرد. که در اين بخش به راههاي انتقال آفات و بذر علف هاي هرز به مزرعه در مراحله قبل از کاشت ، مرحله داشت و مرحله برداشت مي پردازيم .
ادوات در ارتباط مستقيم با خاک و خاشاک و بذرهاي علف هاي هرز و آفات و بيماري ها ميباشند و در حين عمليات آماده سازي و کاشت محصولات مختلف تمام اجراي ادوات دنباله بند و سوار کشاورزي يک رابط و گسترش دهنده علف هاي هرز و آفات و بيماريها در مزرعه هستند. و اگر بهداشت قبل از ورود به زمين زراعي انجام نپذيرد مطمئنا مزرعه اي عاري از علف هاي هرز، بيماريها و آفات نخواهيم داشت . همچنين ادوات کشاورزي که در مرحله داشت مورد استفاده قرار مي گيريند نيز بايد پاک سازي شود و قبل از از ورود به مزرعه عاري از هرگونه علف هرز و بيماري ها و آفات باشد. و ادوات برداشت که در موقع برداشت محصول وارد زمين زراعي مي شوند را از اساسي ترين و مهمترين راههاي ورود بذر علف هرز علف هاي هرز و بيماريها به زمين زراعي دانست .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید