بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

تاريخچه شناسايي بروسلوز در ايران

 1932  (1311)    انستيو پاستور ايران (کشت خون انسان)

بيمارستان شوروي (بروسلا ملي تنسيس)                           

 1944 (1323)  انستيو رازي - جنين گاو(بروسلا آبورتوس)

 1950  (1329)   انستيو رازي - شير بز و گوسفند

                                  (بروسلا  ملي تنسيس)

 1971 (1350)   انستيو رازي - خوک (بروسلا سوئيس)

اسلاید 2 :

جنس بروسلا

 بروسلا ملي تنسيس با 3 سرو تايپ

                       سروتايپ 1  تيپ بومي ايران

 بروسلا آبورتوس با 7 بايو تايپ

                        بايو تايپ 3 تيپ بومي ايران

 بروسلا سوئيس با 5 بايو تايپ

 بروسلا اوويس

 بروسلا نئوتومه

 بروسلا کنيس

اسلاید 3 :

جنس بروسلا

سال 2001

          بروسلا فوکه (خوک دريايي)

     بروسلا ما ريس                                                       

بروسلا فوکونه(خوک دريايي و وال)                   

بروسلا دلفيني(دلفين)                                    

 سال 2003

     بروسلا پني پده آ (خوک و شير دريايي)                  

     بروسلا ستاسه آ ( بالن و وال سان ها)                   

 Brew et al (1999) – vet.Rec.144,483        

اسلاید 4 :

گونه هاي شناخته شده بروسلا درايران

 

 بروسلا آبورتوس         گاو، گوسفند و بز،اسب(جنين ماديان)

 بروسلا ملي تنسيس            گوسفند و بز، گاو، شتر،سگ گله و

                                         انسان

اسلاید 5 :

منابع آلودگي

 

    کود ، خاک ، چراگاه ، پشم ، مو ،                 

 ظروف شير ،                                            

    تمامي وسائط نقليه و ديگر وسايل                

    کفش  افراد ،                                             

 سگ ، پرندگان ،                                     

 شير ، آب ،                                           

    سبزيجات  و غيره                                       

اسلاید 6 :

بقاي بروسلا در شرايط محيطي
 محيط PH درجه حرارت و

 آب                                              1 تا 57 روز

 خاک (رطوبت 90%)                      48 تا 73 روز

 کود                                      1 روز تا 2.5 سال

 مواد زائد حيواني                               1 تا 4 ماه

 پشم                                             110 روز 

اسلاید 7 :

بقاي بروسلوز در فراورده هاي لبني و گوشت

 شير                        24 ساعت تا 18 ماه (صفر درجه)

 خامه                                                     4 تا 6 هفته

 بستني                                                      تا 30 روز

 کره                                                      تا 142 روز

 پنير نمک زده                                      3 ماه تا250 روز

 گوشت نمک سود يا يخ زده                        3 تا 12 ماه

اسلاید 8 :

راه هاي انتقال

 1- تماس مستقيم با پوست                                         

 2- گوارش                                                             

 3- چشم (کونژنکتيو)                                               

 4- تنفس                                                                

 5- تزريق تصادفي                                                   

 6- روش احتمالي انتقال بوسيله کنه ، مگس ، پشه       

 7- روش احتمالي از طريق خراش پنجه سگ و گربه    

اسلاید 9 :

 8- انتقال از انسان به انسان (استثنا )         

                   الف- انتقال خون                    

                      ب- پيوند مغز استخوان          

                      ج- داخل رحمي                  

                       د- انتقال از شير مادر           

                       ه- تماس جنسي                  

اسلاید 10 :

دز عفوني بروسلا در انسان

 بروسلا ملي تنسيس حداقل دز استنشاقي                 1300 جرم

    

 بروسلا آبورتئس و سوئيس حداقل دز استنشاقي  10   تا100 جرم              

                   

 بروسلا ملي تنسيس حداقل دز خوراکي                   5000 جرم             

 بروسلا آبورتوس حداقل دز خوراکي                         جرم     

 

 بروسلا سوئيس حداقل دز خوراکي                        جرم        

                          

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید