بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

(نسبت، تناسب ،میزان)

Ratio(نسبت):بیان کننده ارتباط بین دوکمیت تصادفی است.صورت کسر جزئی از مخرج کسرنیست وعامل زمان درآن دخیل نیست.x/y نسبت جنسی زن به مرد

Proportion(تناسب):نسبتی که اهمیت یک جزء رانسبت به کل مشخص می کند وصورت کسر جزئی ازمخرج کسر است وبه صورت درصدبیان می شود.مثل درصدابتلا کودکان یک منطقه به بیماری هپاتیت A

Rate(میزان):میزان دارای چهارجزء صورت کسر،مخرج کسر، زمان مشخصویک ضریب مشخص وعبارتست از رویدادبعضی از وقایع خاص(مرگ وبیماری) درجامعه دریک دوره زمانی معین

     میزان مرگ زیر یکسال دریک منطقه:IMR

اسلاید 2 :

 • 1-به تعیین اولویت های بهداشتی کمک می کنند.
 •  
 • 2-برای پژوهشهای بنیادی وپایش وارزشیابی فعالیتهای مبارزه با بیماریها لازمند.
 •  
 • 3-به عنوان نقطه شروع بررسیهای سبب شناختی به کار میروند.
 •  
 • 4-نقش اساسی در پیشگیری وکنترل بیماریها ایفا می کنند.

اسلاید 3 :

 • Prevalence(شیوع):یک میزان است وعبارتست از نسبت موارد جدید وقدیم بیماری دریک زمان مشخص به کل جمعیت درمعرض خطردروسط همان دوره ضربدرΚ10 (شیوع نقطه ای ودوره ای)

                                new +old cases

 Prevalence Rate=—–––––––––––––– ×10Κ

                               population  at risk

 • Incidence(بروز):یک میزان است وعبارتست از نسبت موارد جدید بیماری دریک زمان مشخص به کل جمعیت درمعرض خطر دروسط همان دوره ضربدرΚ10 (بروز تجمعی)

                                   new cases 

 Incidence Rate=—–––––––––––––– ×10Κ                               population  at risk

     

   رابطه شیوع وبروز:P=I X D))

اسلاید 4 :

 • درمورد بیماری سالک چون موارد جوشگاه زخم سالک بدلیل مصونیت جمعیت ازمخرج کسر حذف می شود فرمول بروزبیماری به شکل زیر اصلاح می شود:
 •  

             new cases 

 Incidence Rate=—–––––––––––––– ×10Κ                              population at risk – old scars

اسلاید 5 :

 • گروه1:شاخص های ایمن سازی
 • گروه2:شاخص های ایدز
 • گروه 3:شاخص های STD
 • گروه 4:شاخص های سرخک
 • گروه 5:شاخص های CRS
 • گروه 6: شاخص های دیفتری - سیاه سرفه
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید