بخشی از مقاله

برندگان نوبل شیمی
برندگان جوائز نوبل از 1901 تا سال 83.1991 سال اهداء شده در بعضی از یالها به علت جنگ جهانی توزیع آن مانند سایر جوایز نوبل امکان پذیر نبوده است. اما به طور کلی 113 نفر موفق به دریافت جایزة شیمی شده اند زیرا بعضی از سالها جوایز بین دو یا سه نفر تقسیم شده به این ترتیب که 17 جایزه بین دو نفر و هفت جایزه نیز میان سه نفر توزیع گردیده است. بین 113 نفر فقط یک زن وجود دارد و بقیه برندگان جایزه مرد بوده اند. برندگان عبارت اند از:


1901:یاکوبوس هنریکوس وانت هوف از هلند به خاطر کشف قوانین دینامیکهای شیمی و فشار اوسموتیک در محلولها.
1902: هرمان امیل فیشر از آلمان به خاطر تحقیقاتش دربارة ترکیبات مصنوعی قندو پورین.
1903: سوانته اوگوست آرنیوس از سوئد بخاطر کشف وی دربارة تئوری تجزیه الکترونیک (تحلیل برقی).
1904: سر ویلیام رمزی از انگلستان بخاطر کشف عنصرهای غیر گازی در هوا و تعیین مکان آنها در سیستم زمانی.


1905:یونان فردریش ویلهلم آدولف فون بایر از آلمان بخاطر تحقیقاتش دربارة رنگهای اورگانیک و ترکیبات هیدرو آروماتیک.
1906: هانری مو آسان از فرانسه بخاطر تحقیقات وی دربارة عنصر فلوئورین و جدا کردن و اختراع کوده برقی.
1907: ادوارد بوکنر از آلمان بخاطر کشف و تحقیقات پیرامون تخمیر بدون سلول.
1908: ارنست روتر فورد از انگلیس بخاطر تحقیقات در تجربه عناصر و شیمی مواد رادیو اکتیو


1909:ویلهم اوستوالد از آلمان بخاطر تحقیقات درباره کاتالیسین(اثر مجاورتی جسمی در یک فعل و انفعال شیمی) و اصول اساسی حاکم بر تناسب شیمیایی و سرعت عکس العمل ها.
1910:اوتووالاش از آلمان بخاطر کمک وی به شیمی اورگانیک و صنعت شیمیایی در زمینه ترکیبات آلی سیکلیک.
1911: ماری کوری از فرانسه بخاطر کشف عناصرر رادیوم و پولونیوم و مجزا کردن رادیوم و مطالعه در ماهیت و ترکیبات این عنصر فوق العاده.
1912: 1- ویکور گرینارد از فرانسه بخاطر کشف وی در شیمی آلی و کشف معرفی که بنام معرف گرینارد معروف شده است. 2- پل ساباتیه از فرانسه بخاطر کشف متد مخصوصی برای هیدروژنه کردن ترکیبات اورگانیک.


1913- آلفرد ورنر از سوئیس بخاطر تحقیقات درباره ارتباط اتمها در موالکولها که تحقیقات سابق را در این رشته روشن نموده و زمینه های تازه ای برای تحقیقات در شیمی غیر اورگانیک (کانی) بوجود آمده است.
1914: برای سال بعد نگاهداشته شد.
1915: جایزه سال قبل نیز در این سال داده شد. سال 1914 تئودور ویلیام ریچارد از آلمان بخاطر تعیین وزن اتمی دقیق تعداد زیادی از عناصر شیمیایی. سال 1915 ریچارد مارتین ویلستاتر از آلمان بخاطر تحقیقاتش درباره رنگهای گیاهی بخصوص کلروفیل.


1916: برای سال بعد محفوظ گردید.
1917: جایزه سال قبل که توضیع نشده بود به صندوق مخصوص ریخته شد و جایزه این سال 1918 نیز برای سال بعد محفوظ گردید.
1918: جایزه سال قبل که توزیع نشده بود به صندوق مربوطه ریخته شد و جایزه سال 1918 نیز برای سال بعد محفوظ گردید.
1919: جایزه سال 1918 در این سال توزیع شد. سال 1918 برای فریتزهابر از آلمان بخاطر ترکیب آمونیاک از عناصر آن . جایزه سال 1919 برای سال بعد محفوظ گردید .
1920: جایزه سال قبل که توزیع نشده بود به صندوق مخصوص ریخته شد و جایزه این سال نیز برای سال بعد محفوظ گردید.


1921: جایزه 1920 نیز در این سال داده شد. سال 1920 والتر هرمان نرنیست از آلمان بخاطر مطالعاتش در رشته شیمی حرارتی (ترموشیمی)
1922: جایزۀ شیمی سال قبل میز همراه با جایزه این سال توزیع گردید. جایزه سال 1921 فردریک سودی از انگلیس بخاطر خدمتی که به معلومات ما درباره شیمی مواد رادیو اکتیو نموده و نیز برای تحقیاتی که درباره اصل و ماهیت ایزوتوپ ها نموده است. سال 1922 فرانسیس ویلیام آستون از انگلیس بخاطر کشف ازوتوپ ها در تعداد زیادی از عناصر غیر رادیو اکتیو.
1923: فریتس برگل از اتریش بخاطر متد اختراعی وی برای میکرو آنالیز مواد اورگانیک.


1924: برای سال بعد نگهداشته شد.
1925:جایزۀ سال قبل که توزیع نشده بود در این سال به صندوق مخصوص ریخته شد. جایزۀ سال 1925 برای سال بعد محفوظ گردید.
1926 : جایزه سال قبل در این سال توزیع شد. سال 1925 – ریچارد آدولف ریگموند از آلمان بخاطر تشریح ماهیت نامتجانس محلول های سریشمی، متدهای وی در شیمی کولوئید مدرن جزو اصول قرار گرفت. و جایزه 1926 – تئودور سودبرک از سوئد بخاطر تحقیقاتش درباره سیستم های پراکنده.
1927:جایزه شمی این سال برای سال بعد حفظ شد .


1928: جایزه سال 1927 نیز در این سال داده شد. 1927 هانریش اتوویلاند از آلمان بخاطر تحقیقاتش درباره اسیدهای صفرا و مواد مربوطه. 1928 – آدولف اتو راینهولد ویندوس از آلمان بخاطر تحقیقاتش درباره تشکیل استرول ها و روابط آنها با ویتامینها.
1929: 1- آروتور هاردن از انگلیس بخاطر تحقیق درباره تخمیر شکر و آنزیمهای تخمیری.2- هانس کارل آگوست سیمون فون اولر چیلپین از انگلیس.
1930 : هانس فیشر از آلمان بخاطر تحقیقاتش درباره هماتین کلروفیل و بخصوص برای ترکیب هماتین. 1- کارل بوش.2- فریدریخ برژیوس . از آلمان بخاطر کمکی به اختراع و توسعه متدهای فشار شدید در شیمی نموده اند.


1932: ایروینگ لانک موئیر از آمریکا بخاطر کشفیاتش درباره شیمی سطحی .
1933: جایزه این سال برای سال بعد نگداشته شد.
1934: دو سوم جایزه سال قبل که توزیع نشده بود به صندوق مخصوص جایزه شیمی و یک سوم دیگر آن به صندوق اصلی ریخته شد و جایزه این سال به هارولد کلیتون اوری داده شد. اوری از آمریکا بخاطر کشف هیدروژن سنگین.


1935: فردریک ژولیو و همسرش- ایرن ژولیو کوری- از فرانسه بخاطر ترکیب جدید رادیو اکتیو.
1936: پطرس ژوزفوس ویلهلموس دبیه از هلند بخاطر تحقیقاتش درباره لحظات دیپول و انکسار اشعه های مجهول و الکترون در گازها.
1937: والتر نورمن هاروت از انگلیس بخاطر تحقیقاتش درباره کاربو هیدرات ها و ویتامین ث. 2-پل کاره از سوئیس بخاطر تحقیقاتش دربارهکارتنوئیدها- فلاوین و ویتامینهای (آ) و (ب)
1938: برای سال بعد نگهداشته شد.


1939: جایزه سال 1938 که توزیع نشده بود در این سال توزیع شد سال 1938 – ریچارد کوهن از آلمان بخاطر تحقیقاتش درباره کاروتنوئیدها و ویتامینها.
مقامات نازی وی را مجبور کردند که جایزه را قبول نکند ولی بعد دیپلم و مدال آنرا گرفت.
1939: سال 1939 – جایزه به تساوی بین دو نفر تقسیم شد. 1- ادولف فردریش بوهان از آلمان بخاطر تحقیقاتش درباره هورمون های جنسی (وی نیز مانند کوهن ابتدا مجبور شد جایزه را نپذیرد). 2- لئوپولد روزبکا از سوئیس بخاطر تحقیقاتش درباره پولی متیلن و ترپنهای عالی.
1940 : یک سوم از مبلغ جایزه این سال به صندوق اصلی جوایز پنجگانه و دو سوم آن به صندوق مخصوص جایزه شیمی ریخته شد.
1941: به ترتیب سال قبل عمل شد.


1942: به ترتیب سال قبل عمل شد .
1943: برای سال بعد محفوظ گردید.
1944: جایزه سال 1943 که توزیع نگردیه بود در این سال توزیع گردید. سال 1943 – جورد وهوسی از مجارستان بخاطر تحقیقاتش درباره استفاده از ایزوتوپ ها برای مطالعه اعمال شیمیایی. سال 1944 برای سال بعد محفوظ گردید.


1945:جایزه سال قبل که توزیع نشده بود در این سال توزیع شد. یال 1944 – اوهامن از آلمان بخاطر کشف راه شکافتن هسته سنگین . 1945 –آرتوری ایلماریویرتانن از فنلاند بخاطر اختراعاتش در زمینه کشاورزی و شیمی تغذیه بخصوص برای متد حفظ علوفه.


1946: نیمی از آن به اولی و نیمه دو م مشترکاً بین دو نفر دیگر تقسیم شده . 1- جیمس بچلر از آمریکا. 2- جان هاوارد نورتروپ از آمریکا بخاطر کشف این موضوع که آنزیمها می توانند به صورت بلور درآیند.3- وندل مردیت ستانلی از آمریکا بخاطر تهیه آنزیمها و پروتئین های ویروس بصورت خالص.


1947:سر رابرت رابینسون از انگلیس بخاطر تحقیقاتش درباره آن دسته از محصولات گیاهی که اهمیت زیستی دارند و بخصوص درباره شبه قلیایی ها.
1948: آن ویلهلم کاربن تیسلیوس از سوئد بخاطر تحقیقاتش درباره الکترو فورسیس و تجزیه و تحلیل التصاق و انقباض بخصوص برای کشفیاتش دربارهماهیت مرکب سوم بر ورژتئین ها.
1949: ویلیام فرانسیس گیرک از آمریکا بخاطر خدماتش به زمینه ترمودینامیکهای شیمیایی بخصوص درباره عکس العمل مواد در سرمای بسیار شدید.
1950: اتوپل هرمان دیلز و کورت الدر از آلمان بخاطر کشف و توسعه دی ین.


1951: ادوین مانیسون ماگمیلیان و گل تئودور سیه آبورک بخاطر کشفیاتشان در زمینه شیمی عناصر ماوراء اورانیوم.
1952: آجرجان پورتورمارتین و ریچارد لورنس میلینگتون سینگ از انگلیس بخاطر اختراع دستگاه رنگی نویس بخشی (کروماتوگرافی).
1953: هرمان استودنؤر از آلمان بخاطر کشفیاتش در زمینه شیمی مولکولی.
1954: لاتیوس کارل پولینگ از آمریکا بخاطر تحقیقاتش درباره ماهیت پیوسشتگی شیمیایی و استفاده آن برای روشن نمودن ساختمان مواد مرکب.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید