بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

                       اهداف رفتاري:
 
- بيان قانون ايده ال
  - معادلات مخلوط گاز ايده ال
  - معادلات گازهاي حقيقي
  - رابطه اثر فشار بر فشار گازها
  - مفهوم انرژي پتانسيل بين مولكولي
  - نظريه سينتيك گازها
  - معادله توزيع ماكسول-بولتزمن
  - پديده نفوذ مولكولي
  - توزيع انرژي مولكولي

اسلاید 2 :

قانون بویل :

در یک مقدار معین از یک گاز ، حاصلضرب فشار در حجم،  مقداری است ثابت .

اسلاید 3 :

الف: پاسکال(Pa) : یک پاسکال عبارت است از

فشار حاصل از نیروی یک نیوتون بر متر مربع .

ب: اتمسفر: واحد فشار در اندازه گیری های عملی که عبارت

 است از فشار ستونی از جیوه برابر 76 سانتیمتر جیوه.

اسلاید 4 :

پ: تور(torr ) : واحد فشار در اندازه گیری های عملی ومعادل یک میلی متر جیوه .

ج: میلی تور(mtorr ): واحد فشار در سیستم های خلأ و فشار های پایین و برابر یک هزارم تور.

اسلاید 5 :

نقطه سه گانه آب :

یک ثابت ترمودینامیکی و دمایی که در آن سه فاز آب ، بخار آب و یخ می توانند با هم در تعادل باشند.

اسلاید 6 :

با تغییر حجم گازی V1  و دمای T1 به حجم گازی

 V2  و دمای T2 در فشار ثابت، روابط زیر را داریم :

اسلاید 7 :

قانون فشار جزئی دالتون : فشار کلی مخلوط چند گاز با مجموع

 فشار های جزئی هر یک از گاز ها برابر ، و فشار جزئی هر گاز عبارت است از فشاری که آن گاز دارا می شود وقتی به تنهایی تمام فضای ظرف را اشغال کند .

اسلاید 8 :

با کاهش فشار به کمتر از یک اتمسفر منحنیها در سمت Z=1 به

هم نزدیک شده و به یک خط مستقیم تبدیل می شوند و معادله خطی زیر تولید کی گردد :

اسلاید 9 :

گاز های حقیقی و غیر کامل :

گاز های موجود در محیط و گاز هایی که فشار نزدیک به صفر دارند و ایده آل فرض می شوند .

ویژگی گاز کامل :

(1 اشغال نکردن حجمی از فضا توسط مولکول های گاز یعنی داشتن حجمی برابر صفر.

اسلاید 10 :

2)نبودن اثر جاذبه یا دافعه بین مولکولهای گاز یعنی صفر بودن نیروهای بین مولکولی .

نکته : گازهای حقیقی هیچ یک از دو خصلت را ندارند .

حجم مستثنی : فضای لازم برای قرار گرفتن دو مولکول درکنار یکدیگرکه برابر، و به این  مفهوم است که حجمگاز ها هرگز به سمت صفر میل نمی کند .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید