بخشی از مقاله

نگاهی به تحول مدیریت ارتباطات با پدایش دستگاه زیراکس
تاكنون نظريه‌هاي مختلفي در زمينه ساماندهي نظام رسانه‌اي در كشورهاي مختلف ارائه شده است. هر يك از اين نظريه‌ها به رويكردهايي بستگي داشته كه كميت و كيفيت ساماندهي را مشخص مي‌كرده است. به عبارت ديگر ساماندهي به واسطة تحولاتي كه به شناخت انسان‌ها مربوط مي‌شود به اشكار مختلفي صورت پذيرفته است. بنابراين مي‌توان گفت قبل از اين كه بحث ساماندهي نظام رسانه‌اي مطرح شود بايد عقبه فكري اين موضوع مطالعه و بررسي شود. به عنوان مثال اگر خواشته باشيم بحث ساماندهي رسانه‌اي را در ايران مورد توجه قرار دهيم بررسي و كالبد شكافي اين موضوعات ضرورت دارد. اين كه باور به يك بيماري مزمن جهان سومي تحت عنوان نظرية تزريقي پيام كه اساساً از غرب نشأت گرفته است، دوم باور به تئوري هنجاري منبر كه يك مسأله فرهنگي خاص ايران است و سوم ساختاري كه مخاطب نه در سپهر پيام كه در زير چتر رسانه قرار دارد. به علاوه مي‌توان گفت اكنون شرايطي در جهان صورت گرفته است كه ساماندهي بدون توجه به آن بي‌فايده است؛ شرايطي كه از رهگذر جامعة اطلاعاتي و جهان شدن، قدرت گزينشي مخاطب را افزايش داده است لذا با رعايت اين ملاحظات تعريف عملياتي ساماندهي ضرورت دارد؛ اين كه مقصود از ساماندهي چيست؟ و مرز ساماندهي تا كجاست؟


مقدمه
حدود سه دهه قبل در امريكا تمدني ايجاد شد كه بعدها پايه‌گذار معماري جهان شبكه‌اي شد. در اين تمدن برخلاف گذشته كه سلسله مراتب اخبار و اطلاعات به صورت عمودي و از طريق دروازه‌بانان خبري و ويراستاران متعدد به مخاطب مي‌رسيد فرايند ارتباطي به صورت افقي و با سطح تعاملي بالا انجام پذيرفته است. امروزه به كمك چنين موج تحولي در عرصة ارتباطات، اطلاعات به صورت ديجيتالي ذخيره مي‌شود و فوق متن‌ها امكان حجم بزرگي از اطلاعات را فراهم كرده است. بنابراين مخاطب معاصر در بطن بازاري از پيام‌هاي متنوع و متكثر قرار گرفته و از اين رهگذر قدرت گزينشي او بيش از پيش افزايش يافته است. پيدا است كه اين پديده بسياري از نظريه‌هاي حوزْة ارتباطات از جمله نظرية گلوله‌هاي جادويي پيام را از اعتبار انداخته است. هم از اين رو است كه بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته سياستگذاري ارتباطي خود را در قالب ساماندهي يا طراحي نظام ارتباطي نوين مورد بازنگري قرار داده‌اند. اكنون با توجه به معماري ثابت، هندسه متغير و سياليت و پويايي جامعة شبكه‌اي كه ارتباطات به مثابه سيستم اعصاب آن به شمار مي‌آيد بازنگري و ساماندهي اين حوزه در كشور ما نيز اهميتي حياتي دارد.

 

با اين رويكرد گفتگويي با دكتر محسنيان راد صورت گرفته است؛ كه در پي مي‌آيد. ? حاجت به توضيح نيست كه در خلال يكي، دو دهة اخير، به كمك فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي، انقلابي در حوزة رسانه‌ها و ارتباطات پديد آمده است؛ به گونه‌اي كه مي‌توان گفت سپهر اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشورها به طور نسبي تحت تأثير اين جريان قرار گرفته‌اند. شايد به همين دليل است كه برخي از كشورها، تقريباً از يك دهة پيش، كوشيده‌اند تا اصلاحات لازم را در نظام ارتباطي خود انجام دهند. با توجه به اين كه ايران به عنوان كشوري در حال گذار، در معرض فرصت‌ها و چالش‌هاي ناشي از اين جريان قرار دارد، به نظر مي‌رسد كه امر ساماندهي در حوزة رسانه‌ها نيز در ايران ضروري باشد. نوع نگاه و ارزيابي جنابعالي در اين مورد چگونه است؟ وقتي شما تصميم داريد به نظامي سامان دهيد، مقصودتان چه ساماندهي است؟ به تعبيري، چنين برداشت مي‌شود كه شما داراي يك برداشت شبه آنومي هستيد، كه مي‌خواهيد به آن سامان دهيد و از شبه آنومي خارجش كنيد و نظامي با هنجارهاي تعريف‌شده به آن نظام ببخشيد. خود اين تفكر يكي از نظريه‌هاي مربوط به حوزة رسانه‌ها است؛ منتها اين نظريه، از يك ديدگاه، نظريه‌اي است كه اهميتش را از حيث كاركرد تا حدي از دست داده است. شايد اگر به منشأ چنين نظريه‌اي برگرديم، بهتر بتوانيم اظهار نظر كنيم.

 

بايد گفت كه، در دهة 1930 نظرية تزريقي در باب تأثير رسانه‌ها مطرح شد. تصور بر اين بود كه رسانه‌ها داراي كاركردي مشابه كاركردي كه در عمل تزريق زيرپوستي با يك آمپول انجام مي‌شود، هستند. به عبارت ديگر، مهم اين است كه شما پيام مناسبي را تهيه كنيد و اين پيام مناسب را داخل آن سرنگ (فرستنده يا روزنامه) جاي بدهيد و تزريق كنيد. پس بايد كوشش كنيد هر دارويي داخل اين سرنگ نرود و سرنگ آن هم به دست هر كسي نيفتد. بنابراين، بايد كوشش كنيد يك سرنگ به اسم سرنگ بزرگ ملي درست شود تا كل اقوام و ملت را پوشش دهد. اين تفكري بود كه در غرب شكل گرفته بود. بزرگ‌ترين خصلت چنين تفكري، منفعل دانستن مخاطب است؛ مخاطبي كه، در واقع، مطيع و در اختيار است و اگر به او تصوير زشت نشان دهيم، يادگيري زشت مي‌كند و اگر تصويري خوب نشان دهيم يادگيري خوب مي‌كند. اين يك جور ساماندهي است. مي‌دانيم كه اين نظريه در دهة 1950 در اثر يك سلسله تحقيقات تجربي رد شد. تحقيقاتي كه در اواخر دهة 1940 انجام شد نشان داد كه عكس‌العمل‌هايي نيز از جانب مردم، به ويژه هنگام دادن رأي، صورت گرفته است. لازارسفلد در يكي از اين تحقيقات مشاهده كرد كه آنچه درون اين سرنگ‌ها كشيده و تزريق‌ِشده با عكس‌العمل‌هايي كه نشان داده شده كاملاً مغاير است. او نشان مي‌دهد كه آن دارو يا تزريق به هيچ وجه در رفتار مخاطب اثر نگذاشته و، مخاطب به راه خود رفته است. اين جا است كه اين سؤال پيش مي‌آيد كه چه اتفاقي مي‌افتد كه چنين شرايطي پيش مي‌آيد.

 

به اين ترتيب، ملاحظه مي‌كنيد كه پشت سر انديشه‌هايي چون ساماندهي نظام رسانه‌اي بايد بحث‌هاي خردمندانه و عالمانه ارتباطات صورت پذيرد. بايد ببينيم مرز ساماندهي‌اي كه موردنظر ماست تا به كجا است. به عبارت دقيق‌تر، اختيار ما در ساماندهي تا كجا است. البته ساماندهي، به واسطة تحولاتي كه به شناخت انسان‌ها مربوط مي‌شود، به شكل‌هاي ديگري هم انجام شده است. مثلاً توجه كنيد به ساماندهي كه در فرانسه در دهة 1960 انجام شد. گفته شد كه دولت بايد به مطبوعات كمك كند؛ منتهي كمك دولت به مطبوعات بايد تابع شمارگان (تيراژ) باشد. هر چه سطح شمارگان بالا رود، كمك بايد كم‌تر شود. طبيعي است كه پشت سر اين تصميم تفكري نهفته است. براي اين كه سطح شمارگان بالا رود، به هر دري نخواهد زد؛ با هر منبع قدرتي كنار نخواهيد آمد؛ و صفحات نشرية خود را از هر نوع آگهي پر نخواهيد كرد. اين هم يك جور ساماندهي است. ? پس با اين توضيح مي‌توان گفت كه قبل از اين كه بحث حوزة ساماندهي نظام رسانه‌اي مطرح شود بايد تفكر پشت‌سر اين سامانده را بررسي كرد. شما فكر مي‌كنيد بهتر است با چه رويكردي به اين موضوع پرداخته شود؟ قبل از آن كه وارد اين بحث شويم، مطلب ديگري را توضيح مي‌دهم كه بعد مؤثر خواهد بود. الان شرايطي براي اين موجود فعال ـ يعني انسان كه از اولش هم فعال بوده ـ به وجود آمده، كه درجة گزينشگري آن بالا رفته است. نكتة مهم آن است كه شما همان موجود غيرمنفعل در مقابل رسانه هستيد. گزينشگري شما در حال افزايش است. پس اگر موافق باشيد نكتة مهمي را يادآوري كنيم و آن اين كه مخاطب رسانه‌ها هرگز موجودي منفعل نبوده است بلكه موجودي فعال بوده و تحولات جامعة اطلاعاتي اكنون سبب شده است كه ميزان گزينشگري مخاطب افزايش پيدا كند.


ما، در حوزة دانش ارتباطات، پديدة خاصي داريم كه ويژه ايران است. دربارة اين كه چرا ويژه است و چه ارتباطي با بحث قبلي پيدا مي‌كند بايد گفت كه ما در ميان رسانه‌ها دسته‌بندي‌اي داريم به نام رسانه‌هاي مدرن و رسانه‌هاي سنتي. به عنوان مثال، منبر يكي از شيوه‌هاي مؤثر ارتباطات سنتي است. در اين مورد، يكي از دانشمندان خوب ارتباطات كه سال‌ها است استاد ارتباطات در كانادا است، كتابي را در خصوص رسانه منبر نوشته است. بر اين اساس، يكي از ويژگي‌هاي منبر اين است كه مخاطب در مقابل منبر بيش‌ترين شرايط منفعل بودن را دارد، چون شما در مسجد مي‌نشينيد و فقط گوش مي‌دهيد و به كسي هم هيچ برنامه‌اي از قبل داده نشده است. در هيچ يك از مساجد جهان، فهرستي براي برنامه‌هاي منبر وجود ندارد. منبر، منبر است. روحاني يك ساعت سخنراني مي‌كند بدون اين كه من از جزئيات گام به گام فهرست اين مطالب مطلع شوم، در حالي كه همه رسانه‌هاي ديگر فهرست دارند. فكر نكنيد كه روزنامه فهرست ندارد. تيترهاي درشت روزنامه به منزلة فهرست آن هستند. به طور خاص، تيتر و ليد فهرست روزنامه را تشكيل مي‌دهند. تلويزيون و ماهواره نيز فهرست دارند.

 

وقتي فهرست مي‌دهيد يعني لطفاً اگر مي‌خواهيد انتخاب كنيد. اگر چه ارتباطات عمودي و افقي را نه براساس فيزيك بلكه براساس خصلت‌هايش نگاه مي‌كنيم، با اين حال، بايد گفت كه در منبر فيزيك هم عمودي است يعني روحاني در بالاي منبر و شما در پايين در حداقل پس‌فرست (Feed back) قرار داريد، زيرا فرستنده هر گاه تمايل داشت پس‌فرست ايجاد مي‌كند. يعني به محض اين كه احساس كند كه موضوع سخنراني كمي كسالت‌وار شده است، با فرستادن يك صلوات افراد را براي شنيدن آماده مي‌كند؛ پس منبر يك قدرت فرا ارتباطي به صاحب منبر مي‌دهد. در تاريخ هم داريم كه از بالاي منبر حملات سنگيني به استبداد مثلاً به رضاخان، به محمدعلي‌شاه شده است. در منبر، براي مخاطب، پاي منبر بودن مهم است.

 

بنابراين، اگر مخاطبي هم خيلي پيچيدگي بحث را نفهميد، مهم نيست؛ مهم اين است كه از ثواب پاي منبر بودن برخوردار مي‌شود. بنابراين، مخاطب در كمترين حالت گزينشگر بودن و در بيش‌ترين حالت منفعل بودن قرار دارد. حالا فكر كنيد كه چنين شرايطي هزار سال دوام بياورد و قواعدش كاملاً نهادينه شود. حالا رسانه‌هاي مدرن زير چتر كنترلي كساني مي‌روند كه يك چنين تجربه تاريخي هزار ساله‌اي را پشت‌سر و چنين قواعد نهادينه‌شده‌اي را هم در ذهنشان دارند. بنده، 10يا 12 سال پيش، يعني در دهة 1360، اولين بار در يك سخنراني در دانشگاه پلي‌تكنيك گفتم كه ما بزرگ‌ترين اشتباهي كه كرديم اين بود كه راديو را جاي منبر و تلويزيون را جاي راديو گذاشتيم و پيامدش ماجراي ويدئويي بود كه آن موقع دچارش شديم. حالا اين نگاه يعني، در واقع خصلت منبر بودن براي رسانه‌ها را شما اضافه كنيد به آن تجربه تاريخي كل جهان. من اين وضعيت را در مراكش، تونش، برونئي ديدم و دنبال كردم. در تحقيقاتي كه خودم انجام داده‌ام به اين نتيجه رسيده‌ام، كه كشورهايي كه ديرتر به رسانه‌هاي مدرن دست يافته‌اند ديرتر از حوزة نظريه تزريقي خارج شده‌اند. خود ما نزديك به سه قرن تأخير دستيابي به كهكشان گوتنبرگ را داشتيم. اما چون نفت داشتيم و پولدار بوديم به راديو و تلويزيون زودتر دسترسي پيدا كرديم.

.

.

.

 

تولیدات زیراکس
شركت زيراكس با بازسازي يك سوم از تجهيزات اداري خود روز چهارشنبه مجموعه جديدي از محصولات چاپ و توليد خود را عرضه كرد. اين محصول بزرگترين محصول اداري اين شركت است كه ساخت آن دو سال طول كشيده است.


به گزارش بخش خبر سايت http://www.IRITN.com ،به نقل از Pcworld ، شركت زيراكس قرار داد جديدي نيز با Newark كه هم اكنون از سخت افزار و نرم افزار زيراكس به عنوان پايه و اساس استراتژي جديد و مديريت اسناد استفاده مي كند منعقد كرده است. شركت زيراكس براي جذب مشتري براي پرينترهاي رنگي خود قيمت پرينترهاي جوهرافشان خود را به 900 دلار و نيز قيمت مدل جديد Phaser 8500 را كه به گفته زيراكس قادر به چاپ 24 صفحه در هر دقيقه است را كاهش داده است. شركت زيراكس اعلام كرد: قيمت پرينترهاي سريعتر Phaser 8550 ، 1300 دلار است و در هر دقيقه 30 صفحه چاپ مي كند. دو پرينتر ليزري جديد Phaser به همراه پرينترهاي حجم بالا يعني مدل 6300 و 6350 عرضه مي شود. قيمت پرينتر 6300 حدود 1300 دلار است و در هر دقيقه 24 صفحه چاپ مي كند و قيمت پرينترهاي 6350 ، 1800 دلار است و در هر دقيقه 36 صفحه رنگي چاپ مي كند. ران استوارد معاون بخش بازاريابي گروه آفيس گفت كه پرينترهاي جديد 6300 و 6350 جايگزين پرينتر 18 ماهه مي شود كه قيمت آن 1800 دلار است و در هر دقيقه 24 صفحه چاپ مي كند.


شرکت هيولت پاکارد (HP) محصولات جديد و چند کاره خود را معرفي کرد.
به گزارش بخش خبر سايت اخبار فن آوري اطلاعات ايران, 3پرينتر و کپي کننده همزمان به نام هاي 9055 ، 9065 و 9085 سه محصول جديد اين شرکت هستند که به عنوان سيستم هاي کپي در تعداد بالا و پرينت اسناد از روي شبکه با نرم افزار مديريت بر پرينترها عرضه شده است.
مدل 9055 براي دپارتمانهاي تجاري با قيمت 18 هزار دلار ساخته شده که مي تواند 55 صفحه را در يک دقيقه کپي کند. اما مدل 9065 آن در هر دقيقه 65 صفحه را چاپ کرده اما قيمت آن 25هزار دلار است.


مدل 9085 نيز براي چاپ در تعداد 85صفحه در دقيقه با قيمت 37هزار دلار ، ساخته شده است.
هر 3محصول 2سال سرويس و خدمات رايگان داشته که کاربران مي توانند از آن بهره مند شوند. فناوري بکار رفته در محصولات جديد باعث کاهش هزينه شرکتهاي خريدار مي شود. ديتاها قبل از پرينت توسط قلم ديجيتالي بدون نياز به يک ورودي خاص مستقيم چاپ مي شود که با تکنيکهاي لرزشي خاص رنگها را بصورت نقطه اي قابل چاپ مي کند. استفاده از يک نرم افزار ويژه نيز براي اين کار در نظر گرفته شده است که روي بانک اطلاعاتي مي توان مشخصاتي نظير اسم مشتري ، آدرس و تعداد چاپ را نيز ذخيره کرد. گفته مي شود موسسات مالي ، سازمانها و مراکز بهداشتي و شرکتهاي بيمه مشتريان اصلي اين سيستم ها باشند که البته حق امتياز نرم افزار آن براي يکصد هزار ورقه حدود 45 هزار دلار هزينه در بردارد.


سري جديد فتوکپی و پرینترهای سامسونگ
سامسونگ در ادامه تلاشهايش جهت ارتقا جايگاه خود در بازار چاپ و تصويربرداري، اخیرا از سري جديدي از چاپگرهاي ليزري رنگي خود پرده برداري نمود. اين محصولات چاپ رنگي را در ادارات سريعتر، آسانتر و حتي بهتر از قبل انجام خواهند داد. اين سري جديد چاپگرها حصار هزينه و ديگر موارد را شكسته و دلايل قانع كننده اي براي كاربران اداري دارند كه چاپ مكاتبات روزمره خود را با رنگهاي جذاب انجام دهند.


به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، آقاي جانگجاي لي، معاونت تيم استراتژيك بازاريابي مي گويد: "از نوامبر گذشته كه سامسونگ چاپگر ليزري جديد خود را روانه بازار ساخت تاكنون سهم قابل توجهي از بازار فروش چاپگرها را به خود اختصاص داده است و باعث شده تا در امور اداري نيز از چاپ رنگي استفاده شود. قبلا چاپگرهاي ليزري رنگي به عنوان يك محصول ويژه و گران تلقي مي شد و فقط براي چاپ اسنادي خاص از آنها استفاده مي شد. اكنون بازار تغيير نموده است و چاپگرهاي ليزري خيلي سريعتر، جذابتر و كم هزينه تر از قبل گرديده اند و تمامي سرکتها و ارارات اكنون مي توانند از آن استفاده روزمره داشته باشند."
سامسونگ در ادامه تلاشهايش براي حاكميت بر بازار چاپگرهاي ليزري رنگي، تكنولوژي برتر و متفاوتي به همراه محصولي با مشخصات و خدمات ويژه عرضه نموده كه حقيقتا تمامي نيازهاي كاربران تجاري را برآورده مي سازد. اين شركت با بهره گيري از تكنولوژي NO-NOIS توانسته سر و صداي دستگاه را تا حد 49 دسيبل كاهش دهد كه اين حجم صدا كمترين در بين اينگونه چاپگرها محسوب مي گردد.
CLP-510 با برخورداري از تكنولوژي ابداعي NO-NOIS محيط كاري شما را ساكت نگه داشته و شما مي توانيد بر كار خود تمركز داشته باشيد. جهت راحتي بيشتر كاربران، اين دستگاه تنها مدل ليزري است كه به دستگاه دوپلكس جهت چاپ دو رو مجهز است.
SAMSUNG CLP-510/510N

از لحاظ كارآيي، سري CLP-510 از چاپ تكرنگ بسيار بالاي 24 صفحه در دقيقه در سايز A4 و سرعت چاپ رنگي قابل رقابت 6 صفحه در دقيقه برخوردار است. جهت نيل به رضايت در هر دو نوع چاپ، سامسونگ ميزان مصرف چاپ تكرنگ آن را در سطح چاپگرهاي تكرنگ حفظ نموده و ميزان مصرف چاپ رنگي را نيز در حد قابل رقابتي كاهش داده است. تونر كارتريج فروشي اين مدلها شامل دو گونه جهت كاربران پر مصرف و كاربران كم مصرف مي باشد. CLP-510 به كاربران دو حالت 7k/3k جهت چاپ تكرنگ و 5k/2k جهت چاپ رنگي ارايه مي دهد و كاربران بسته به نياز چاپي اشان از كار اين محصول راضي خواهند بود.

اين محصول جديد علاوه بر برخورداري از حافظه قوي 64 مگابايتي (قابل افزايش تا 192 مگابايت)، از رزولوشن dpi 1200 نيز برخوردار است كه تحت هر برنامه و سيستم عاملي به ما چاپ با كيفيتي از متون و تصاوير ارايه مي دهد. همچنين از كاست 250 برگي و فيدر(تغذیه کننده) چند منظوره 100 برگي و همچنين كاست 500 برگي دلخواه نيز برخوردار است. اين دستگاه با سيني كاغذ استاندارد خود زحمتهاي چاپ را براي شما رفع خواهد نمود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید