بخشی از مقاله

زير ساختهاي IT

زير ساختهاي IT
در فصل اول ما تكنولوژي اطلاعات زير ساخت IT را به عنوان يك منبع توپولوژي اشتراكي كه چهار چوبي را براي يك شركت خاص از سيستم اطلاعاتي كاربردي فراهم مي كرد تعريف كرديم . زير ساخت IT شامل سرمايه گذاري در سخت افزار و نرم افزار ، سرويس ها از قبيل مشاور سيستم آموزش و پرورش و تعليم كه مشترك در تمام شركت يا در يك قسمت از تمام كردن و در يك واحد از شركت هستند مي شود . براي مثال در يك سرمايه گذاري شركت نزديك به هزارها شبكه كامپيوتري لب تاپ Laptop و اتصال اينترنت در يك زير ساخت سرمايه گذاري شده زيرا در اين سرويس ها ، هدف بيشتر گروهها راه اندازي كالا است .


فراهم كردن شركتهاي U.S با زير ساخت IT در يك صنعت 8/1 تريليون دلاري در مواقع ارتباط از راه دور كه شامل تجهيزات شبكه اي و خدمات ارتباطات راه دور ( اينترنت ، تلفن و داده هاي ارسال شده ) مي شوند . براي سرمايه گذاري در زير ساخت بين 25 و 35 درصد از تكنولوژيهاي اطلاعات در شركت هاي بزرگ هزينه مي شود . Weill et al . , 2002 ) (


در يك برنامه زير ساخت IT زير بنا براي سرويس دادن به مشتري كه كاري توسط فروشنده و مدير داخلي شركت پردازش مي كند كار را فراهم مي كند . در دريافت زير ساخت IT تعريف شده تواناييهايي از برنامه امروزي و در نزديك به يك دوره 3 تا 5 ساله ( مدت زماني كه مي گويد تا آن را بسازد يك معني عوض شده را در يك برنامه زير ساخت IT )


براي نمونه اگر شما بخواهيد يك مشتري را با يك تعادل امروزي از گفتگوي تلفني در يك سايت وب فراهم كنيد و اگر بخواهيد تدبيري اجرا كنيد براي استفاده از اين توانائيها به عنوان يك ويژگي استراتژيك متفاوت از برنامه تان اين فهميده مي شود كه تواناييهاي زير ساختي معيني لازم است . اگر شما يك بانك هستيد و مي خواهيد سرويس هاي بانكي خود را در هر زماني پروتكل هاي استاندارد يا در دنيا به همه مشتريها بفروشيد در اين صورت آنها وام ماشين ، وام خانه ، حسابهاي دلالي و يا فقط وارسي حسابها دارند براي يك زير ساختي كه در صف هاي مختلفي از كارها و عمل هايي در تشكيلات اقتصادي نياز خواهيد داشت .


تعريف زير ساخت IT
دو روش از تعريف زير ساخت IT به عنوان توپولوژي يا به عنوان سرويسهاي گروهي در يك دريافت زيرساخت IT هست مثل يك لوله كشي يا سيستم الكتريكي در يك ساختمان ، يك دستگاه ابزاري فيزيكي و كاربردهاي سخت افزاري كه مورد نياز براي عمل كردن به تمام تشكيلات اقتصادي هستند . اما مفيد تر از آن خدمت كردن پايه اي شده از تعريف كانونهايي در فراهم كردن خدمت به وسيله همه اين سخت افزار و نرم افزار در اين تعريف زير ساخت IT هست ، يك سرويس نرم افزاري بابت بود به وسيله مديريت و شامل تواناييهاي تكنولوژي و انساني با هم مي شوند .


اين سرويس ها شامل موارد زير هستند :
* چهارچوب محاسبه استفاده شده براي فراهم كردن خدمات محاسبه اي كه كارمند به آن متصل مي شوند ، براي مشتريان يك محيط ديجيتالي منجسم كه مهمترين اينها شامل ديسك تاپ ، لب تاپ كامپيوتر و دسترس ديجيتالي شخصي كه ( PDAS) و دستگاههاي اينترنتي فراهم مي كنند .
خدمت يك برنامه توانايي فراهم كردن خدمت به مشتري ، تحويل دهنده ها و كارمندها هستند يك وظيفه اي از خدمت زير ساختها IT هست . فرضاً ، اين زيرساخت كار برنامه اش را گسترش بدهد و استراتژيك سيستم هاي اطلاعاتي را ، تكنولوژي ها اطلاعاتي جديد دارند قدرتمندي در كار و استراتژيك IT بيشتر از سرويس هايي كه مي توانند براي مشتري فراهم كند .


* خدمات ارتباطي از راه دور كه داده و صدا و اتصال ويدئو به كارمند ، مشتري و تحويل دهنده ها را فراهم مي كند .
* سرويس هاي مديريت داده كه ذخيره مي كند و داده ها صنفي را اداره مي كند و تهيه مي كند و تواناييها براي تجزيه كردن داده ها .
* كاربر سرويس هاي سخت افزاري كه تواناييها تشكيلات اقتصادي گسترده اي را به عنوان منبع تشكيلات اقتصادي ، مديريت رابطه مشتري و تامين زنجيره مديريت و داشتن سيستم هاي مديريتي كه مشترك براي همه واحدهاي كاري هستند را فراهم مي كند .


* سرويسهاي مديريت امكانات فيزيكي كه توسعه پيدا كردن و اداره كردن نيازهاي نصب فيزيكي را براي محاسبه كردن و ارتباطات از راه دور و سرويس هاي مديريت داده .
* سرويس هاي مديريت IT كه زير ساخت را تدبير مي كند و گسترش مي دهد ، هماهنگ مي شوند با واحدهاي تجارتي براي سرويس IT و مديريت حسابداري براي هزينه هاي نادرست IT و فراهم كردن پروژه سرويس مديريت .
* سرويس هاي استاندارد IT كه فراهم مي كند برنامه ها را و واحدهاي تجاري اش را با پليس ها كه مشخص مي كند تكنولوژي اطلاعات استفاده خواهد شد هر موقع و به هر شكلي .
* سرويس هاي آموزشي IT كه آموزش را در يك سيستم كه كارمند از آن استفاده مي كند و پيشنهاد نحوه اداره كردن تعليم و مديريت سرمايه گذاري IT فراهم مي كند .


* با پژوهش IT و توسعه اي مه تهيه مي كند برنامه را با تحقيق در روي پژوهشهاي پتانسيل آينده IT و سرمايه گذاري كه مي تواند به فرق گذاردن بين برنامه هاي خودش در بازارها كمك كند .
چهار چوب اين سرويس چشم اندازي است كه اين را آسان تر مي سازد از ارزش كاري كه به وسيله سرمايه گذاري زير ساختي.

براي نمونه ارزش كار واقعي در يك انتقال پنتيوم PC.4 عملياتي در 2 ميليارد هرتز كه هزينه اش در حدود 1500 دلار با يك سرعت بالا در ارتباط اينترنتي فهميدن آن سخت است بدون اينكه بدانيم چگونه استفاده مي شود در آينده چگونه استفاده شده است . در موقعي كه ما نگاه مي كنيم به سرويسهاي فراهم شده به وسيله ابزارها هر چند كه ارزش آنها بيشتر ظاهري است : PC جديد اين امكان را فراهم مي كند براي كارمند هزينه بالاي 100 هزار دلاري در سال كه وصل بشود به تمام شركت ، سيستم هاي اصلي و اينترنت . بدون اين PC و ارتباط اينترنت كه ارزش اش را از اين كارمند به برنامه بايد كاهش دهد در نيم ساعت

.
سطوحي از زير ساخت IT
زير ساخت شركتها در 3 بخش عمده سازماندهي شده : عمومي ، تشكيلات اقتصادي و واحد تجاري . سطح پايين تري ممكن است وجود داشته باشد مانند بخش يا كارمند انفرادي اما اكنون محور بحث ما در اين ســه مورد متمركز شده است .


همه شركتهاي زيرساخت عمومي IT شامل : اينترنت ، شبكه تلفن همگاني ، صنعت عملياتي شركتها و امكانات پشتيباني IT كه سيستم هاي كابل و شبكه هاي خودكار هستند . زير ساخــت تشكيلات اقتصــادي شامــل سـرويس ها مانند ايميل (e-mail ) وب سايت مركزي ، اينتانت هاي گسترده و افزايش نرم افزار كاربردي تشكيلات اقتصادي ( در بخش 11 بررسي مي شود ) . واحدهاي تجاري زيرساخت مخصوص به خود دارند كه منحصر به فرد است كه در زمينه توليد نرم افزار سيستم ، مشتري و فروشنده سيستم و دستورات محلي ديگر سيستم هاي معامله تخصص دارند .
در تجارت چندگانه ، بيشتر شركتهاي بزرگ زيرساخت مركزي دارند كه همچنين در مديريت مركزي تشكيلات اقتصادي ، دريافت گزارش از واحد و آزمايش مركزي استفاده مي شود .


شكل 2-6 سوالهاي جالبي مطرح كرده است : براي نمونه ، آيا بايد براي زيرساخت تشكيلات اقتصادي چگونگي آن بوسيله شغل هاي واحد محلي اقدام كرد ؟ بايد شغل هاي واحد محول شود براي استفاده معمار تشكيلات اقتصادي ؟ واحدهاي كار محلي ممكن است درخواستهاي منحصر به فرد داشته باشند كه زيرساخت تشكيلات اقتصادي آدرسي نداشته باشد .
ارزيابي زير ساخت IT ( 1950-2005 )


زيرساخت IT امروزه سازماندهي شده كه نتيجه 50 سال ارزيابي سكوي محاسبه است ، ما 5 مرحله از ارزيابي را كه نشان دهنده پيكربندي از قدرت محاسبه و زيرساخت عنصرها بود را تعيين كرديم . ماشين هاي خودكار تك منظوره ، كامپيوتر اصلي همه منظوره و ميكرو كامپيوتر حساب كننده ، شبكه سرور / كلاينت و تشكيلات اقتصادي و حسابدار اينترنت اينها 5 دروه هستند .


اين عصر نياز به پايان ندارد ، همه سازمان يافتند در يك زمان و تكنولوژي كه براي يك هدف و دوره استفاده مي شود ، به عنوان مثال بيشتر شركتها هنوز با كامپيوترهاي قديمي يا ميني كامپيوترها كار مي كنند . كامپيوترهاي اصلي امروزه به عنوان سرويس هاي پشتيبان بزرگ وب سايتها و مجري تشكيلات اقتصادي استفاده مي شوند . جزئيات تاريخچه زيرساخت را در سايت Laudon در بخش 6 مي بينيد )


عصر دستگاه الكترونيكي حسابداري 1950-1930
در عصر اول از شغل هاي محاسباتي ماشينهاي متخصص كه مي توانند كارتهاي كامپيوتر را درون پسوند فايلهاي كدبندي شده مرتب كنند و گــزارش ها را چاپ كنند (DaCruz , 2004 ) استفاده شدند . اگر چه ماشين حسابداري الكترونيك ، پردازش كارآمد حسابدار بود ماشين هاي بزرگ و پرزحمت بودند . برنامه هاي نرم افزار داراي صفحه مدار سيم بندي شده بودند و بوسيله تغيير ارتباطات سيم پيچي شده مي توانستند صفحه ها را تغيير دهند . اينها برنامه نويس نبودند و عملگر ماشين انساني بودند ، كنترل همه منبع هاي سيستم را بر عهده داشتند .


كامپيوترهاي اصلي همه منظوره و كامپيوترهاي كوچك عصر اكنون تا 1959
در اولين تجارتهاي الكترونيكي از كامپيوترهايي با لامپ خلا ، در اويل دهة 1950 استفاده شد . با نام كامپيوتر يونيواك UNIVAC ( نام نوع كامپوتر تجاري نسل دوم دهه 1950 ) و مجموعه IBM 700 . واحد 1959 با معرفي IBM 1401 و 7090 ماشين هاي تزانزيستور شده در تجارت رايج نبودند از كامپيوترهاي اصلي به طور جدي آغاز شد . در سال 1965 كامپيوتر اصلي همه منظوره ، با معرفي از مجموعه IBM 360 به وجود آمد . در 360 بود كه اولين كامپيوتر تجاري با سيستم عامل قدرتمند كه توانايي اشتراك ، چند وظيفه اي و حافظه مجازي بيشتر از مدلهاي پيشرفته را را داشت به وجود آمد .


سرانجام كامپيوترهاي اصلي به اندازه كافي قدرتمند شدند كه مي توانستند هزاران ترمينال پيوسته كه به يك رايانه اصلي متمركز شده اند را پشتيباني مي كنند. هواپيماي اوليه سيستم هاي استثنايي منتشر شدند در 1959 و در پرتو اين پيوستگي ، سيستم هاي محاسبه اي محاوره اي كه اندازه يك ملت كامل مي تواند مقايسه كند .


دامنه IBM سيستم اصلي حسابداري از 1965 گسترده شده و هنوز دامنه آن 27 ميليون دلار از بازارهاي جهان در 2004 است . امروزه سيستم رايانه اصلي IBM مي تواند با تنوع زيادي از سازنده كامپيوتر متفاوت و سيستم هاي عامل چند گانه در سرويس دهنده و سرويس گيرنده شبكه و مبناي شبكه در تكنولوژي استاندارد اينترنت كار كند .


شبكه و مبناي يك دوره حسابداري متمركز زيرنظر برنامه نويسان حرفه اي و اپراتور سيستم با عناصر زيرساخت فراهم شده بوسيله فروشنده انفرادي ، توليد سخت افزار و نرم افزار است . اين الگو با معرفي ميني كامپيوترها كه مجموع تجهيزات عددي را توليد مي كند ( DEC ) توليد مي كند در سال 1965 شروع شد . DEC ميني كامپيوتر ( PDP-11 و بعد ماشين VAX ) . عرضه ماشينهاي قدرتمند كه قيمتشان كمتر از كامپيوتر IBM ، امكان حسابداري غيرمتمركز اختصاصي نيازهاي انفاردي ، توسعه يا واحدهاي تجاري بيشتر از زمان اشتراك روي يك كامپيوتر اصلي انفرادي .
تاريخ كامپيوترهاي شخصي از سال 1981 تا اكنون


هر چند كامپيوترهاي شخصي اوليه در دهة 1970 منتشر شدند ( Xerox Alto,MITs و Apple I , II كه كمتر مشهور بودند ) . اين ماشينها تنها در علاقمندان مخصوص محدود شده بود . دستگاه شركت IBM در كامپيوترهاي شخصي در سال 1981 به عنوان شروع تاريخ كامپيوترهاي شخصي داراي اعتبار شد زيرا اين اولين ماشين بود تا اينكه در شركتهاي آمريكا پذيرفته شد . ابتدا در سيستم عامل داس به عنوان يك زبان دستوري پايه و بعداً در سيستم عامل ويندوز ماكوسافت و كامپيوترهاي شخصي Wintel استفاده شد ( نرم افزار سيستم عامل ويندوز روي كامپيوتر با ريزپردازنده اينتل ) به عنوان استاندارد كامپيوتر شخصي روميزي . امروزه ، تخمين زده شده كه 95 درصد جهان حدود 1 ميليون كامپيوتر از وينتل استاندارد استفاده مي كنند .


از ابزار نرم افزاري كامپيوتهاي شخصي در دهة 1980 تا اوايل دهة 1990 از تعداد زيادي كامپيوتر شخصي روميزي بهره وري شد – پردازنده كلمه ، صفحه گسترده ، نمايش الكترونيكي سخت افزار و مديريت برنامه هاي داده كم – كه در منزل و كاربرهاي جمعي بسيار باارزش بودند . كامپيوترهاي شخصي سيستم خودكفايي بودند تا آنكه نرم افزار سيستم عاملهاي PC در دهه 1990 براي اتصال آنها به شبكه جهاني ساخته شدند .
تاريخ سرويس دهنده ، سرويس گيرنده 1983 تا امروزه
در محاسبه سرور ( سرويس دهنده ) / كلاينت ( سرويس گيرنده ) روميزي يا كامپيوترهاي Laptop كلاينت ناميده شد در شبكه سرور كامپيوترها براي كامپيوترهاي كلاينت سرويس هاي متنوع و با قابليت فراهم مي كند . كار پردازش بين دو نوع از ماشينها تقسيم مي شود . يك كلاينت نقطه ورودي براي كاربر است در صورتي كه سرور ارتباط بين كلاينت ها را فراهم مي كند و پردازش و ذخيره داده ها را به عهده دارد ، صفحات وب را سرويس مي كند يا فعاليتهاي شبكه را مديريت مي كند . سرور دوره اي به نرم افزار كاربردي و كامپيوتر فيزيكي در شبكه نرم ازار اشاره مي كند . سرور مي تواند كامپيوتر اصلي باشد اما امروه كامپيوترهاي سرور معمولاً قدرتمندتر بودند از كامپيوتر هاي شخصي كه مبناي آنها ريزپردازنده گران اينتل بود و اغلب در پردازنده چندگانه در جعبه كامپيوتر انفرادي استفاده مي شدند .


شبكه سرور / كلاينت شامل : كامپيوتر كلاينت شبكه شده ، يك سرور كامپيوتر با جداسازي پردازش بين دو نوع از ماشينها است . اين معماري كلاينت / سرور دو رديفه ناميده شده است . در صورتي كه يك شبكه سرور / كلاينت ساده مي تواند در مشاغل ، شركتهاي پيچيده و multitiered ( كه اغلب N-tier ناميده مي شود ) . معماري سرور / كلاينت براي وارد شدن در شبكه براي ايجاد تعادل در چندين سطح از سرور ، وابسته به درخواست انواع سرويس است .


به عنوان نمونه ، در سطح نخستين ، يك سرور وب خواهد توانست صفحه وب را براي سوال سرويس و در پاسخ به مشتري فراهم كند . نرم افزار سرور وب در قبال براي قرار دادن و مديريت ذخيره صفحات وب مسئول است . اگر دستيابي به نياز كلاينت از سيستم جمعي براي درخواست هاي سرور كاربردي تعريف شده باشد . نرم افزار سرور دستي كاربردي همه عمليات كاربردي بين كاربر و سازماندهي سيستم تجاري سازمانهاي قبلي را انجام مي دهد . سرور كاربردي ممكن است شبيه كامپيوتر در سرور وب يا كامپيوتر اختصاصي باشد . در بخش 7 و 8 جزئيات نرم افزاري كه در معماري سرور / كلاينت هاي چندگانه براي تجارت الكترونيك و سرويس الكترونيكي استفاده مي شود بررسي مي كنيم .


محاسبه سرور / كلاينت توانايي شغل ها براي توزيع محاسبه كار از اعضاي كمتر ، ماشين هاي گرانتر از ميني كامپيوترها يا تمركز سيستم كامپيوتر اصلي دارد . در نتيجه اين يك انفجار در قدرت محاسبه و كاربرد در شركتها است .
Novell Netware تكنولوژي عمده براي سرور / كلاينت شبكه در آغاز تاريخ سرور / كلاينت بود . امروزه بازار برجسته سخت افزار سيستم عامل ويندوز است ( ويندوز سرور ، ويندوز XP و ويندوز 2000 ) 78 درصد از بازار شبكه محلي را تشكيل مي دهد .


تاريخ محاسبه اينترنت تشكيلات اقتصادي ( 1992 تا اكنون )
مطرح كردن client / server براي حل مشكلات شركت ، دستگاه جديدي بود . شركتهاي بزرگ ، اين مشكلات را در زيرساخت هايشان به صورت شبكه محلي LANs در صورت انفرادي ، محيط محاسبه جمعي پيدا كردند . اجراي واحدهاي محلي و تقسيم يك شركت ، يا ناحيه جغرافيايي نمي تواند ارتباط آساني با داده هاي اشتراكي داشته باشد .


در اوايل دهة 1995 ، شبكه هاي استاندارد شده و ابزارهاي نرم افزاري مي توانند براي شبكه و كاربرد آنها در شركتها با زيرساخت تشكيلات اقتصادي توسعه داده شدند . در اينترنت ارتباطات صادقانه بعد از سال 1965 ، در شركتهاي تجاري شروع شد ، ارسال كنترل پروتكل / قرارداد اينترنت ( TCP / IP ) شبكه استاندارد با شبكه هاي ديگر پيوند خورد . ما جزئيات TCP / IPرا دربخش 8 بحث مي كنيم .


در نتيجه زيرساخت IT با انواع مختلف و نشانه هاي سخت افزاري كامپيوتر و شبكه هاي كوچك در تشكيلات اقتصادي شبكه گسترده پيوند خورد كه اطلاعات آزادانه در بين شركتها و ديگر سازمانها جريان پيدا كرد . شبكه تشكيلات اقتصادي با كامپيوترهاي اصلي ، سرور ، PCs و تلفن همراه و سرويس هاي دستي و ارتباط عمومي زيرساخت پيوند خورد ، مانند سيستم تلفن ، اينترنت و شبكه سرور عمومي است .


زيرساخت تشكيلات اقتصادي استخدام مي كند نرم افزار را كه مي تواند داده را آزادانه بين بخشهاي مختلف و شغل ها پيوند دهد . بخش 2 استفاده تشكيلات اقتصادي را توصيف مي كند . راه حل ديگر براي تشكيلات اقتصادي شامل تجمع نرم افزارهاي تشكيلات اقتصادي ، سرويس وب و فروشنده خارجي كه سخت افزار و رنم افزار را براي زيرساخت تشكيلات اقتصادي فراهم مي كند . ما جزئيات راه حل ديگر را در بخش 4-6 و بخش 11 بررسي مي كنيم .


تاريخ تشكيلات اقتصادي قول دادند محاسبه تجمع شده درست و چهارچوب IT براي اداره تشكيلات سراسري عمل كنند . اميدواريم براي تحويل اطلاعات تجاري و بازار آنها كه نياز مشتري را ايجاد مي كنند عمل انجام دهند . آنها مي توانستند داده موجود براي حقوق شخصي متحرك در اداره مشتري براي كمك به حل مشكل مشتري يا فراهم كردن مديريت با دريافت يادداشت كردن اطلاعات است .
آن يك قول بود اما واقعيت پيچ خوردگي و قيمت بالاي آن بود . بيشتر شركتهاي بزرگ وب پيچيده از سيستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري اجرايي داشتند كه از گذشته برايشان باقي مادنه بود . در سطح تشكيلات اقتصادي مجتمع سازي پردازش برنامه و ديكته كردن آنها مشكل بود و قيمت بالاتر از 1 ميليون دلار بود . جدول 1-6 تاريخ شركتها و زيرساخت آنها را مورد بحث قرار مي دهد .
تكنولوژي راه انداز از سير تكامل زيرساخت


تغييرات در زيرساخت IT نتيجه توسعه پردازش كامپيوتر ، تراشه هاي حافظه ، دستگاههاي ذخيره شده ، ارتباطات راه دور و سخت افزار شبكه هاي سخت افزاري و رنم افزاري است و طراحي نرم افزار كه به قدرت حسابداري صورت نمايي افزايش يافته است با توليد هزينه ها اغلب توسعه مهم است .


قانون MOORES و توان ريزپردازنده
در سال 1965 گاردن مور ( Gordon Moore ) ، فهرستي از پژوهشهاي نيمه رسانا و توسعه آزمايشگاه ، سازنده مدارهاي مجتمع را اعلام كرد . مخزن الكرتونيك كه در تراشه ميكرو كامپيوترهاي اوليه در سال 1959 معرفي شد اجزاي تراشه با هزينه كمتر سازنده در هر جزء كه در هر سال دو برابر مي شود . اين ادعا پايه قانون مور بود . مور سرعت افزايش آن را هر 2 سال كاهش داد . ( Tuomi , 2002 )


اين قانون بعدها به چند روش ترجمه شد . كمتر از 3 تغيير در قانون مور وجود داشــت كه همــه آن حالتها را قبول نكرد : (1) افزايش قدرت ريزپردازنده هر 18 ماه ( Tuomi , 2002 ) (2) افزايش قدرت محاسبه هر 18 ماه و (3) قيمت محاسبه هر 18 ماه به نصف كاهش يافت .
شكل 5-6 رابطه بين اجزا ترانزيستور روي يك ريــزپردازنده و ميليونــها دستورالعمل (MIPS) كه يكي از رايج ترين سنجش پردازشگرها قوي بود .


شكل 6-6 نمايي از كاهش هزينه ترانزيستورها و قدرت محاسبه را نشان مي دهد .
اين دليلي بر عقيده رشد شماري از ترانزيستورها و قدرت پردازش جفت زوج ها با محاسبه هزينه ها بود كه ادامه خواهد داشت ساير اجزاي آن به 13% ميكرون تغيير پيدا كرد . در سال 2002 به جديدترين پردازشهاي 90 نانومتري در سال 2004 . ترانزيستورهاي امروزي نبايد از 50 نانومتر بزرگتر شوند .


با استفاده نانو تكنولوژي ، اينتل معتقد بود اندازه ترانزيستور به اندازه چندين اتم پايين آورده شود . نانو تكنولوژي از اتم هاي انفرادي و مولكولها براي ايجاد تراشه كامپيوتر و ديگر دستگاههايي كه كوچكتر از جريان الكتريكي تكنولوژي هستند . IBM و ديگر آزمايشگاههاي پژوهشي ترانزيستورهاي از قبيل nanotubesو ديگر ابزارهاي الكترونيكي ( IBM , 2004) و پردازش زيرساخت كه مي تواند پردازش كننده nanotubes را ايجاد كند .


تكنولوژيهاي جديد شامل كشش سيليكون ، 300 ميليمتري ( كه باعث كاهش محصولات ) و چگالي اتصال دروني بين اجزا است .
از آنجايي كه اولين ميكروپروسسور پنتيوم با سرعت 75 مگا هرتز عمل مي كردند ، پنتيوم هاي امروزي داراي سرعت 3 گيگا بايت هستند . به هر حال افزايش سرعت پردازشگر در يك تابع نمايي ، در گذشته اين زمان طولاني ممكن نبود . در افزايش سرعت پردازشگر گرما منبعي است كه به وسيله پنكه سقفي پراكنده نمي شود .


خيلي از مصرف كننده ها ( كاربران ) ممكن است نياز به افزايش در سرعت پردازشگر نداشته باشد چرا كه به جاي آن بيشتر علاقمند به استفاده از باتري با قدرت مصرف كم ولي مدت طولاني و وزن كم براي افزايش قابليت حمل laptop و handheld . به همين خاطر Intel و ديگر شركتها نسل بعدي مدار با توانايي مصرف كم و وزن كمتر ولي با همان سرعت را طراحي كردند . راه حل ديگر شامل چندين پردازشگر در يك مدار بود .


قانون حافظه ديجيتال
دومين تكنولوژي راه انداز تغيير زيرساخت IT ، قانون حافظه ديجيتال است . در جهان به اندازه 5 اگزا بايت از اطلاعات منحصر به فرد توليد مي شود ( هگزا بايت معادل يك ميليون گيگا بايت يا 108 بايت ) است . حجم اطلاعات ديجيتال هر ساله دوبرابر مي شود . ( Lyman و Varian 2003 ) . تقريباً همه اين افزايش اطلاعات شامل حافظه مغناطيسي از داده هاي ديجيتالي و سندهاي چاپي كه شمرده مي شوند فقط براي 003/0 درصد رشد سالانه است .


خوشبختانه ، هزينه ذخيره اطلاعات ديجيتال به صورت يك تابع نمايي كه در شكل 8-6 نشان داده شده است كه ظرفيت PC هارد درايو را نشان مي دهد ، شروع با Seagate 506 در سال 1980 كه داراي حافظه 5 مگا بايت بود كه رشد در يك محاسبه سالانه سرعت رشد از 25 درصد در آن سال به 60 درصد در سال 1990 رسيده است . PC هارد درايوهاي امروزي شيوه حافظه شارش جريان 1 گيگا بايتي در هر ميدان و ظرفيت كل بيشتر از 200 گيگا بايت دارند . ( IBM , Seagate )
شكل 9-6 نشان مي دهد مقدار كيلو بايت كه مي تواند در يك ديسك مغناطيسي ذخيره شوند .
قانون METCALFES و شبكه اقتصادي
قانون زمين و قانون انبار حافظه به ما كمك مي كند تا متوجه شويم چرا محاسبه منابع خيلي راحت قابل دسترس هستند و اما چرا مردم قدرت محاسبه ذخيره را مي خواهند ؟


اقتصاد شبكه جهاني و به وجود آمدن اينترنت جواب اين سوال است .
رابرت متكالف – مخترع تكنولوژي شبكه منطقه اي اترنت محلي – تخمين زد در سال 1970 كه ارزش يا قدرت رشد شبكه جهاني به صورت پيشرفت نمايي عملكرد وابسته به تعداد اعضاي شبكه . متكالف و ديگران عقيده داشتند كه مقياس افزايش مرتبط است با اعضاي دريافت كننده شبكه كه خيلي بيشتر از اعضاي پيوسته به شبكه است . تعدادي از اعضا در يك شبكه كه داراي رشد خطي است ارزش كامل شدن رشد سيستم به صورت تئوري و بالقوه به افزايش تعداد اعضا بستگي دارد . تقاضا براي تكنولوژي اطلاعات بستگي به ارزش هاي شغلي و اجتماعي شبكه ديجيتال دارد ، كه زياد شدن سريع اعضا به طور بالقوه و فعال كه مرتبط با اعضاي شبكه است . ما درباره جزئيات بيشتر قانون متكالف در بخش 8 بحث مي كنيم .


ارزش ارتباط ديجيتالي و اينترنت
4 بخش تكنولوژي ساختار انتقال IT است ، سرعت كاهش هزنه هاي ارتباط و رشد نمايي در اندازه اينترنت تخمين زده شده كه 1 ميليون مردم جهان دسترسي به اينترنت و 250 ميليون وب سايت كامپيوتر موجود در ايالت متحده آمريكا است . شكل 10-6 شرح مي دهد كاهش نمايي هزينه هاي ارتباط را بوسيله اينترنت و شبكه تلفن ( كه مهمترين آنها اينترنت است ) هزينه ارتباط كاهش پيدا كرده است به مقدار خيلي كم و نزديك صفر ، باعث بهره وري از ارتباطات و افزايش سهولت محاسبه شده است .


براي بهره وري بيشتر از شغلهاي اينترنتي شركتها بايد هزينه هاي بيشتري براي ارتباطات اينترنتيشان كه شامل ارتباط بي سيم و قدرت client / server شبكه ، client روميزي و وسايل ارتباط متحرك اين بهترين دليل براي گرايش ادامه دادن به اين كار است .


استاندارد و قانون شبكه
امروزه زيرساخت تشكيلات اقتصادي و محاسبه اينترنت ممكن خواهد بود – هر دو آنها با يك خصيصه – بدون توافق بين سازنده و مصرف كننده و پذيرفتن تكنولوژي استاندارد و توانايي توليد و ارتباط در شبكه است .
تكنولوژي استاندارد رها مي كند مقياس تواناييهاي اقتصادي و در نتيجه كاهش هزينه و تمركز بر روي ساختار در توليدات و ساختن يك استاندارد واحد . بدون اين مقياس تجاري ، محاسبه مرتب سازي آن خيلي گرانتر از نمونه هاي معمول است . جدول 2-6 چندين استاندارد مهم كه شكل مي دهند زيرساخت IT را توصيف مي كند .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید