تحقیق در مورد مدار منبع تغذیه برای یک ماشین چاپ

word قابل ویرایش
28 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مدار منبع تغذیه برای یک ماشین چاپ

چکیده :
یک منبع تغذیه برای استفاده در یک پرینتر یک جریان پیشرونده کوچک با یک امپرانس تحویلی فزاینده را فراهم می کند . بخش جریان مرجع rc یک ولتاژ vr که دال بر جریان مرجع Ia از جریان خروجی I out منبع تغذیه ps است را تنظیم می کند . یک منبع ولتاژ v6 ولتاژ خروجی V out منبع تغزیه ps را می سازد .
یک مانیتور ولتاژ vm،ولتاز خروجی را برای ساختن یک سیگنال ولتاژ مونیتور شده برای قسمت عملیاتی E ، باز بینی می کند . قسمت عملیاتی E ، یک مقدار تصحیح شده ای از جریان خروجی I out در مبنای ولتاژ Vr و سیگنال ولتاژ مونیتور شده Vm ، تعیین می کند .

همانطور که شیگنالهای ولتاژ مونیتور شده Vm زیاد می شود مقدار تصحیح شده بطور پشیرونده ای کوچک می شود . یک کنترل کننده جریان (C) منبع ولتاژ V6 را کنترل می کند که مطابق با نتیجه عملیات که از قسمت عملیاتی نتیجه می شود ، است . بنابراین غلطک جابجایی با یک جریان بسیار کوچک در یک امپرانس غلطک فزاینده تغذیه می شود اما همچنین ولتاژ بسیار زیاد با امپرانس غلطک فزاینده بار گذاری میشود .

اشارات :
چیزهایی که به آنها اشاره شده به این ترتیب است :
۱ ) یک مدار منبع تغذیه برای استفاده در یک ماشین چاپ شامل موارد زیر است :

یک مولد ولتاژ که یک ولتاژ خروجی برای تغذیه جریان خروجی یک مدار خارجی تولید می کند :
یک نمایشگر ولتاژ که ولتاژ خروجی را برای ساختن یک سیگنال ولتاژ مونتیور شده نمایش می دهد :
یک قسمت عملیاتی که یک مقدار تصحیح شده ( ضریب اصلاح ) برای جریان خروجی را معین می کند به این صورت که جریان خروجی بطور پیشرونده از جریان مرجع کوچکتر می شود و مقدار اصلاح شده افزایش می یابد .

۲) منبع تغذیه ای که در قسمت ۱ اشاره شده ، بعلاوه شامل یک نمایشگر جریان برای ساختن یک سیگنال جریان مونیتور شده که دال بر جریان خروجی است باشد ، که در آن جریان کنترل کننده ، سینگال جریان کنترل شده را با مقدار اصلاح شده ( ضریب اصلاح ) مقایسه کند برای بدست آوردن مقدار بیشتری از جریان خروجی برای مدار خروجی اگر سیگنال جریان مونیتور شده از مقدار اصلاح شده برگتر بود و مقدار کمتری از جریان خروجی برای مدار خارجی اگر سیگنال جریان مونیتور شده از مقدار اصلاح شده کوچکتر باشد .

۳) منبع تغذیه ای که در قسمت ۲ اشاره شده که در ان ضریب اصلاح با سیگنال ولتاژ مونیتور شده افزایش ( بهبود ) یابد .
۴) منبع تغذیه که در قسمت ۲ اشاره شده که در آن مدار خارجی که شامل یک غلطک جابجایی پرینتر است .
۵ )منبع تغذیه که در قشمت چهار اشاره شد که در آن غلطک جابجایی یک آمپدانس الکتریکی دارد که با افزایش دمای محیط یا رطوبت کاهش می یابد . و با کاهش دمای محیط یا رطوبت افزایش می یابد . و غلطک جابجایی با جریان خروجی تغذیه می شود و به وسیله آن تا یک ولتاژ مشخص شارژ می شود .
۶ ) منبع تغذیه در قسمت ۱ اشاره شده که بعلاوه شامل یک قسمت جریان مرجع باشد که جریان مرجع را برای جریان خروجی که مدار خارجی را تغذیه می کند تنظیم می کند .

۷ ) منبع تغذیه که در قمست ۱ اشاره شد که بعلاوه شامل یک حافظه است که حداقل یک مشخصه جریان – ولتاژ را ذخیره کند مشخصه جریان ولتاژ رابطه بین جریان خروجی و ولتاژ خروجی را مشخص می کند . مشابه جریان خروجی در شرایط پارامترهایی که شامل جریان مبنا سیگنال ولتاژ مونیتور شده و مشخصه جریان ولتاژ می سازد .

۸ ) منبع تغذیه که در قسمت ۷ اشاره شد که در آن حافظه گفته شده اولین مشخصه ولتاژ جریان و پلاریته دومین مشخصه ولتاژ جریان راذخیره می کند . اولین مشخصه ولتاژ گفته شده جریان خروجی و مطابق با آن ولتاژ خروجی را قبل از عملیات چاپ مشخص می کند و دومین مشخصه ولتاژ گفته شده خروجی و بطور مشابه ولتاژ خروجی در حین عملیات چاپ را مشخص می کند . در حالیکه منبع تغذیه گفته شده قبل از چاپ مطابق با مشخصه اول کنترل میشود و بهمین ترتیب منبع تغذیه گفته شده در طول عملیات چاپ توسط پلاریته مشخص دوم گفته شده کنترل می شود . که بر اساس سیگنال جریان مونیتور شده و سیگنال ولتاژ مونیتور شده ای که گفته شد ، منبع تغذیه بر اساس مشخصه اول کنترل می شود .

۹ ) منبع تغذیه که در قسمت ۷ اشاره شده که درآن مشخص ولتاژ جریان گفته شده با سرعت عملیات چاپ تغییر می کند .
۱۰ ) منبع تغذیه که در قسمت ۷ اشاره شد که در آن مشخصه ولتاژ جریان گفته شده با عرض کاغذ چاپ تغییر می کند .
۱۱ ) منبع تغذیه که در قسمت ۷ اشاره شد که در آن مشخصه ولتاژ جریان گفته شده با امپدانس مدار خارجی تغییر می کند .

تعریف :
۱- مبحث تکنیکی موضوع :
اختراع مربوط به یک مدار منبع تغذیه برای استفاده در یک ماشین چاپ یا مشابه ان است و بیشتر از آن مخصوصا تکنیکی برای کنترل جریان خروجی چنین منابع تغذیه ای است .
۲ ) توضیح هنر مربوط :
ماشین های چاپ الکترو فتوگرافیک به طور گسترده ای بعنوان چاپگری که اسناد و عکس هایی که بطور مثال با کامپیوتر ساخته شده است را چاپ می کند مورد استفاده قرار گرفته است . تصویر ۱۴ ساختار کلی یک چاپگر الکتروفتوگرافیک را نشان داده است . پیش از این برای چاپ کردن اسناد و عکس ها ، یک استوانه

حساس به نور توسط غلطک شارژ کننده (۱) بطور معکوس شارژ می شد ، سپس یک منبع نور مانند یک led بطور منظم سطح شارژ شده استوانه حساس به نور چرخنده را روشن می کرد برای شکل دادن به عکس نا مفهوم الکترو فوتواستاتیک سند یا عکس که باید چاپ می شد . تصویر نا مفهوم با تونر ( جوهر پودری که در چاپگر استفاده می شود ) نمایانتر می شود بوسیله یک دستگاه ظهور عکس ( ۵) ، که ذرات شارژ شده جوهر تونر را در عکس نا مفهوم ذخیره می کند .

تصویر تونر روی سطح استوانه حساس به نور ظاهر می شود که بعدا بوسیله جذب الکتریکی بر روی کاغذ منتقل می شود . برای رسیدن به بهترین نتیجه در انتقال تصویر یک جذب الکتریکی پایدار باید بر قرار شود . ولتاژ مشابهی نیز به غلطک انتقال اعمال می شود که جذب های الکتریکی متفاوتی که به امپرانس الکتریکی غلطک انتقال (۴) و کاغذ چاپ (۷) بستگی دارد را ناشی می شود . امپدانس غلطک (۴) و کاغذ (۷) نیز با دمای محیط و رطوبت تغییر می کند . از این رو ولتاژ اعمال شده به غلطک انتقال یابد با تغییرات در امپرانس غلطک انتقال و کاغذ برای رسیدن به کیفیت چاپ قابل قبول ، متغییر باشد .

تصویر . ۱۵ رابطه بین جریانی که غلطک انتقال ۴ را تغذیه می کند و ولتاژی که از جریان در حین عملیات چاپ ناشی می شود را مشخص می کند فرض می شود که کاغذ چاپ پهنای عریضی داشته باشد . با توجه به تصویر ۱۵ قسمت های خطی یکپارچه منحنی های CL , Cn ,CH رنج های مطلوب جریان و ولتاژی که غلطک انتقال را برای حالات محیطی مختلف تغذیه می کند ، نشان میدهد ، برای محیط با دمای بالا و رطوبت بالا ( امپرانس غلطک پائین ) یک مقدار ثابت از جریان Ic ، ولتاژ انتقال VH را ایجاد می کند که در رنج مطلوب نشان داده شده با منحنی CH و نتایج انتقال خوب تصاویر ، با شیب خاص سقوط می کند ، برای محیطی با دمای پیرامون نرمال ( امپرانس غلطک متوسط ) مقدار ثابت از جریان Ic ، ولتاژ انتقال Vl را ناشی می شود . ولتاژ Vl بیرون ار رنج مطلوب نشان داده شده توسط منحنی Cl سقوط می کند که انتقال تصویر ضعیفی را نتیجه میشود .

تصویر ۱۵ نشان می دهد که جریانی که غلطک انتقال را تغذیه می کند باید با محیط متفاوت ( امپرانس غلطک متفاوت) تغییر کند ، چنانکه ولتاژ های مطلوب که غلطک را تغذیه می کند در مطابقت با شرایط عملیات متغییر باشد . بهر حال منبع تغذیه مرسوم برای استفاده در چاپگر یا امثال آن فقط یک مقدار ثابت صرف نظر از تغییرات در شرایط محیط مانند دمای و رطوبت را تغذیه کند .

منبع تغذیه مرسوم همچنین با این مشکل نیز روبرو است که چاپگر هنوز بقدر کفایت در سرعت چاپ پایین کنترل می شود اما در سرعت بالا قابل کنترل نیست تا زمانیکه رنج ولتاژ انتقال مطلوب با افزایش سرعت چاپ بطور پیشرونده ای باریک شود .

تصویر ۱۶ مشخصه ولتاژ-جریان برای سرعت های مختلف چاپ را نشان میدهد . نواحی a-b و c-d رنج های مطلوب هستند برای سرعت های مختلف . این نکته نیز قابل ذکر است که رنج ولتاژ مطلوب Vh برای سرعت بالا باریکتر از رنج ولتاژ مطلوب Vl برای سرعت پائین است . و این نکته را نیز باید متذکر شد که رنج جریان برای سرعت های بالا از سرعت های پائین بیشتر است . بنابراین ولتاژ انتقالی که توسط جریان ثابت تولید می شود همیشه نمی تواند تحت شرایط متغییر محیطی ، ولتاژ انتقال مطلوب را بدهد .

خلاصه ای از اختراع :
مقصود از این اختراع رسیدن به یک منبع تغذیه است برای استفاده در چاپگر اکتروفتو گرافیگ است . جائیکه غلطک انتقال تا یک ولتاژی در میان رنج مطلوب مشخصه جریان ولتاژ شارژ میشود .

منظور دیگر این اختراع رسیدن به یک منبع تغذیه ای است که در چاپگر الکتروفتوگرافیکی استفاده می شود که کیفیت چاپ در آن با وجود شرایط محیطی قابل قبول باشد .

امپدانس غلطک از یک غلطک تا دیگری تغییری می کند و امپدانس از یک کاغذ تا کاغذ دیگری نیز تغییر می کند . امپدانس های غلطک و کاغذ و همچنین با دمای محیط و رطوبت محیط نیز تغییر می کنند . از این رو ولتاژ اعمال شده برای انتقال نیز باید با توجه به تغییرات امپدانس غلطک انتقال و کاغذ تغییر کند تا کیفیت چاپ مطلوب شود . قسمت جریان مرجع Rc ، ولتاژ Vr را تنظیم می کند که نشان دهنده جریان مرجع Ia از جریان خروجی Iout منبع تغذیه است که یک غلطک

انتقال را تغذیه می کند مولد ولتاژ Vg ولتاژ خروجی Vout منبع تغذیه را تولید می کند . یک نمایشگر ولتاژ ولتاژ خروجی را نمایش میدهد تا یک ولتاژ مونیتور شده برای قسمت عملیاتی E فراهم شود . قسمت عملیاتی E مقدار جریان خروجی Iout در مبناهای جریان مرجع و ولتاژ مونیتور شده را مشخص می کند . مقدار جریان خروجی Iout همانطور که ولتاژ مونیتور شده Vm زیاد می شود بطور پیشرونده ای کوچک می شود .

یک کنترل کننده جریان C مولد ولتاژ Vg را با نتایجی که از قسمت عملیاتی E بدست می آید کنترل می کند که بنابراین غلطک انتقال با جریان نسبتا کوچک تغذیه می شود که با افزایش امپرانس غلطک کمتر میشود اما هنوز با افزایش امپرانس غلطک با یک ولتاژ نسبتا بزرگی شارژ می شود . منبع تغذیه ps بعلاوه شامل یک مونیتور جریان cm است که سیگنال جریان مونیتور شده که نشان دهنده جریان خروجی Iout است را می سازد . کنترل کننده جریان C ، سیگنال مونیتور شده جریان را با ضریب اصلاح V مقایسه می کند تا یک مقدار بزرگتر جریان خروجی رابرای غلطک انتقال فراهم کند اگر سیگنال جریان مونیتور شده Vc بزرگتر از شریب اصلاح v باشد .

منبع تغذیه ps همچنین بعلاوه شامل یک قسمت جریان مرجع Rc نیز می باشد که جریان مرجع را برای جریان خروجی Iout که مدار خارجی را تغذیه می کند تنظیم می کند .

بعلاوه نهایتا کاربرد علمی اختراع موجود با توجه به نکاتی که پس از این گفته خواهد شد مشخص میشود . بهر حال این باید فهمیده شود که که توضیحات جزئیات آخر مثالهای خاص برای اینکه تجسم های مرجع از اختراع مشخص شوند فقط ازطریق نمایش دادن آورده شده است.
توضیح مختصر درباره تصاویر :

این اختراع با توضیحات نکاتی که در زیر آورده شده و با تصاویری که فقط نمایش داده شده اند بیشتر و بهتر فهمیده خواهد شد .
تصویر ۱ یک بلوک دیاگرام است که یک منبع تغذیه را نشان میدهد که اولین تجسم از این ابداع است .
تصویر۲ یک دیگرام الگووار است از منبع تغذیه ای که در شکل نشان داده شد .

تصویر ۳ رابطه بین ولتاژخروجی و جرین خروجی را نشان میدهد با توجه به اولین تجسم ، که سه حالت محیطی مختلف را نشان می دهد .
تصویر۴ روابط بین Iout ، Vc و VΔ ، خروجی op50 و خروجی CLK50 و خروجی G50 منبع تغذیه را از تجسم دوم نشان میدهد .
تصویر ۵ یک بلوک دیاگرام است که تجسم دوم منبع تغذیه را نشان میدهد .

تصویر ۶ شماتیک منبع تغذیه ای است که در تصویر ۵ نشان داده شده بود .
تصویر ۷ مشخصه ولتاژ – جریان منبع تغذیه را نشان میدهد که به تجسم دوم مربوط است ، هنگامیکه عرض کاغذ باریک وهنگامیکه کاغذ عریض است
تصویر ۸ سنسور کاغذ تجسم دوم را نشان می دهد .
تصویر ۹ کنترل کننده پرینتر را نشان می دهد .
تصویر ۱۰ جدولی را نشان میدهد که مقادیر متغییری از جریان خروجی Iout برای ولتاژ خروجی Vout را فهرست کرده است که به سه حالت محیطی کاغذ باریک چاپ مربوط است
تصویر ۱۱ جدولی را نشان می دهد که مقادیر متغییری از جریان خروجی Iout برای ولتاژ خروجی Vout را فهرست کرده است که به سه حالت محیطی کاغذ عریض چاپ مربوط است .
تصویر ۱۲ مشخصه جریان – ولتاژ برای امپرانس غلطک کم و زیاد قبل و در حین عملیات چاپ را نشان می دهد .
تصویر ۱۳ مقدار جریان خروجی Iout برای ولتاژ خروجی را در امپدانس نشان می دهد .
تصویر ۱۴ یک ساختار کلی از یک چاپگر اکتروفتوگرافیک مرسوم را نشان می دهد .
تصویر ۱۵ مشخصه جریان – ولتاژ یک منبع تغذیه مرسوم را نشان می دهد .
تصویر ۱۶ مشخصه جریان – ولتاژ یک منبع تغذیه مرسوم را نشان میدهد که منحنی های برای سرعت چاپ زیاد و کم و را نشان می دهد .
توضیحاتی از تجسم های اشاره شده :
این اختراع توسط توضیحاتی رد تجسم های مختلف تشریح شده است .
تجسم اول :
تصویر شماره ۱ بلوک دیاگرامی است که یک منبع تغذیه ps را نشان میدهد . که با توجه به تجسم اول این ابداع تهیه شده است . منبع تذیعه ps شامل یک قسمت جریان مرجع Rc ، نمایشگر ولتاژ Vm و نمایشگر جریان Cm قسمت عملیاتی E ، کنترل کننده جریان C و مولد ولتاژ Vg می باشد . قسمت میکند . نمایشگر ولتاژ Vm تغییرات در ولتاژ خروجی منبع تغذیه را فیزیک می کند . نمایشگر جریان Cm تغییرات در جریان خروجی منبع تغذیه را به کنترل کننده جریان فیزیک میک ند . قسمت عملیاتی E عملیاتی را انجام میدهد تا یک مقدار از ولتاژ را به عنوان ضریب اصلاح از مشخصه جریان ولتاژی که در تصویر ۳ نشان داده شد ، بسازد .

کنترل کننده جریان c مولد ولتاژ Vg را کنترل می کند چون هنگامیکه جریان Iout جریان خروجی شود مولد ولتاژ کنترل شده را به مدار خارجی میدهد .
تصویر ۲ شماتیکی است از منبع تغذیه ای که در تصویر ۱ نشان داده شده . قسمت جریان مرجع Rc ابتداً شامل یک تقویت کننده عملیاتی ( Opamp – op10 ) و مقاومت متغییر Rv10 می باشد . نمایشگر ولتاژ ابتداً شامل یک تقویت کننده عملیاتی ( op20 ) و مقاومت های R21 و R20 است . قسمت عملیاتی E شامل

یک تقویت کننده عملیاتی OP40 و مقاومت های R40 , R45 است . کنترل کننده جریان C مقدمتاً شامل یک تقویت کننده عملیاتی op50 ، ترانزیستور Tr50 و مقاومت R50 ، دیوو D50 fly – wheel اسلاتور مدار CLK50 و یک گیت AND G50 می باشد . مولد ولتاژ مقدمتا شامل یک ترانسفورماتور T60 ، دیوودهای D61 D60- و خازنهای C60 – C61 . نمایشگر جریان Cm یک مقاومت R30 است که جریان Iout از میان ان میگذرد .
عملکرد تجسم اول منبع تغذیه با تصاویر ۲ و ۳ توضیح داده خواهد شد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 28 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد