بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

تعریف بودجه :

يك برنامه مالي براي يك دوره محدود زماني است كه بوسيله آن ، درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و نيز هزينه هاي برنامه ها و عمليات براي رسيدن به اهداف خاص و معين پيش بيني مي شود

 
بودجه برنامه عمليات مالي دولت يا سازمانهاي دولتي وغيرانتفاعي براي يك مدت معين مثلا"يكسال مالي است.

اسلاید 2 :

فلسفه وجودي بودجه

انسانها در دوران مختلف هميشه درصدد بوده اند تا نيازها و خواسته هاي خود را به نوعي از امكاناتي كه در طبيعت وجود دارد تأمين نمايند. اما با توجه به اينكه نيازها و خواسته هاي انسان نامحدود و در مقابل، منابع و امكاناتي كه در اختيار دارد محدود است، مي توان گفت كه بشر با دنيايي مملو از كميابي زندگي مي كند و لذا در مواجهه با اين مشكل از قوه تعقل و قدرت تجزيه و تحليل و توان پيش بيني خود استفاده كرده و با توسل به برنامه ريزي درصدد برآيد تا با حداقل امكاناتي كه در اختيار دارد، حداكثر مطلوبيت را نصيب خود نمايد.

فلسفه وجودي بودجه نويسي دو عامل است:

 1- نيازهاي نامحدود بشر

2- منابع و امكانات محدودي

اسلاید 3 :

اهداف بودجه:‌

سه هدف عمده واساسی را که بودجه وبودجه ریزی دنبال می کند عبارتند از:

1-برنامه ريزي

 2-همكاري ومشاركت

 3-نظارت وكنترل

اين سه كاركرد بيان مي دارد كه بودجه و فرآيند مديريت مالي انعطاف پذير و از طريق يك دوره مالي جوابگو مي باشد.

اسلاید 4 :

بودجه عمومی دولت

1- بودجه هزینه ای : هزینه های حفظ ونگهداری ظرفیتهای ایجاد شده توسط دولت درقالب سر فصلهای هزینه های مختلف میباشد.

2- بودجه تملک داراییهای سرمایه ای : نگهداری،توسعه وایجادظرفیتهای زیر ساختی جهت انجام فعالیتهای دولت است.

اسلاید 5 :

درآمدهای دولت

درامد عمومی : این درامدها از درون اقتصاد جامعه کسب می شود ؛ شامل مالیاتها ، دریافت کمکهای اجتماعی ، کمکهای بلاعوض ، درامد اموال و دارایی ها ، درامد خدمات و فروش کالا ، درامد جرائم و خسارات و درامدهای متفرقه 

درامد اختصاصی : درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور منظور میگردد

 

 

اسلاید 6 :

اصول بودجه

سالانه بودن بودجه

وحدت بودجه

تخمینی بودن درآمدها

جامعیت یاکامل بودن بودجه

شاملیت(تفضیل یا طبقه بندی)

انعطاف پذیری

تحدیدی بودن هزینه ها

اصل تعادل بودجه

اسلاید 7 :

مراحل بودجه

1- تهیه و تنظیم بودجه

2- تصویب بودجه

3- اجرای بودجه

4- نظارت بودجه

اسلاید 8 :

تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه (بودجه پيشنهادي)

در مرحله تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه، هدف ها و سياست هاي كلي دولت در تنظيم بودجه سالانه كه توسط شوراي اقتصاد تنظيم مي شود، از طريق بخشنامه بودجه از سوي رييس جمهور به تمامي دستگاه هاي دولتي ابلاغ مي شود. دستگاه هاي دولتي، بودجه يك سال آينده خود را در قالب اهداف و خط مشي تعيين شده و با رعايت دستورالعمل معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري تنظيم و پيشنهاد مي كنند. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوريپس از بررسي هاي لازم و با توجه به اولويت ها و ميزان درآمدهاي پيش بيني شده، بودجه دستگاه هاي دولتي را پس از انجام تعديل لازم در لايحه بودجه كل كشور منظور و براي بررسي به شوراي اقتصاد و هيات وزيران تسليم مي كند. هيات وزيران لايحه بودجه را مورد بررسي قرار داده و پس از تاييد در مهلت قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي كند. رييس جمهور هنگام تقديم بودجه ضمن گزارش مشروحي، رئوس برنامه هاي دولت را به اطلاع نمايندگان مجلس مي رساند.

 

 

اسلاید 9 :

 تصويب بودجه (بودجه مصوب)

در مرحله تصويب بودجه نظارت و رسيدگي قوه مقننه بر بودجه عمومي كه حاوي تمامي برنامه ها، طرح ها و فعاليت هاي قوه مجريه در سال آتي است، انجام مي گيرد.

لايحه بودجه در كميسيون هاي تخصصي مجلس مورد بررسي قرار گرفته و سپس كميسيون تلفيق که مسووليت رسيدگي نهايي را برعهده دارد، بايد ظرف 15 روز گزارش کميسيون هاي تخصصي را بررسي کرده و گزارش نهايي خود را به مجلس شوراي اسلامي تقديم کند. پس از تصويب بودجه در مجلس شوراي اسلامي، موضوع براي اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي شود. 

نكته مهم در اين مرحله اين است كه هدف، تصويب اعداد و ارقام نيست، بلكه منظور اصلي، رسيدگي به سياست ها و برنامه هاي دولت است كه با توجيهات اقتصادي، اجتماعي و... همراه است و به صورت اعداد و ارقام تجلي يافته است.

 

اسلاید 10 :

اجراي بودجه (بودجه تخصيصي)

اجراي بودجه؛ تمامي مراحلي را شامل مي شود كه جهت وصول درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار از يك طرف و مصرف اعتبارات پيش بيني شده و مصوب از طرف ديگر به مورد اجرا گذاشته مي شود.

اجراي بودجه، شامل تحقق ارقام پيش بيني شده در بودجه مصوب

وصول درآمدها و پرداخت هزينه ها براي نيل به مقاصد و اهداف معين طبق قوانين و مقررات مربوط است.

در مرحله اجرا، بودجه خود داراي مراحل فرعي ديگري است

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید