whatsapp call admin

دانلود فایل پاورپوینت آیین‌نامه‌ و مقررات‌ حفاظتی‌ ماشین‌های‌ بهم‌زن‌ و مخلوط‌کننده‌

PowerPoint قابل ویرایش
7 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آیین‌نامه‌ و مقررات‌ حفاظتی‌ ماشین‌های‌ بهم‌زن‌ و مخلوط‌کننده‌ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آیین‌نامه‌ و مقررات‌ حفاظتی‌ ماشین‌های‌ بهم‌زن‌ و مخلوط‌کننده‌ قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

این‌ آیین‌نامه‌ مشتمل‌ بر ۱۶ ماده‌ می‌باشد به‌ استناد ماده‌ ۴۷ قانون‌ کار تدوین‌ و در دویست‌ و هشتاد و پنجمین‌ جلسه‌ شورایعالی‌ حفاظت‌ فنی‌ مورخ‌ ۱۱/۶/۴۷ به‌ تصویب‌ نهایی‌ رسیده‌ و قابل‌ اجرا است‌.

. ماده ۴۷ قانون کار سابق به استناد مصوبه جلسه مورخ ۱۲/۵/۸۳ شورای عالی حفاظت فنی به ماده ۸۵ قانون کار مصوب آبان ماه ۱۳۶۹ تغییر یافته است.

اسلاید ۲ :

 تعاریف:

ماشینهای بهم زن

   ماشین بهم زن عبارت از محور پرهدار یا پاروک داری است که بهمنظور بهم زدن یا مخلوط کردن مایعات و مواد دیگر در داخل مخزن یا ظرفی حرکت میکند.

ماشینهای مخلوط کننده

   ماشین مخلوط کننده عبارت از ماشینی است که روی پایهای ثابت شده یا قابل حمل بوده و مجهز به بازوهای مخلوط کننده یا چرخهای پرهدار یا سایر وسایل باشد و به طور مکانیکی عمل مخلوط کردن، مالش یا ورز دادن جامدات یا مایعات یا مخلوطی از مایع و جامد را انجام دهند.

بشکه مخلوط کننده

   بشکه مخلوط کننده عبارت از استوانه گردندهای که به طور مکانیکی مواد مختلف را با هم مخلوط کند.

مقررات کلی:

ماده ۱: در کلیه مواردی که کار ماشینهای مخلوط کننده توأم با متصاعد شدن غبار دود گاز یا بخار مضر باشد عمل اختلاط در فضاهای بسته باید به قسمی انجام گردد که غبار و گاز و بخار ایجاد شده را به خارج از محیط کار هدایت کند.

اسلاید ۳ :

ماشینهای بهم زن و ماشینهای مخلوط کننده باز

ماده ۲: در مواردی که ماشینهای به همزن با ماشینهای کوبنده سرباز بوده و در ارتفاعی کمتر از یک متر بالای کف زمین یا کف محل کار قرار گرفته باشد باید نردههای حفاظتی مخصوص در تمام اطراف باز ماشین نصب گردد.

ماده ۳: در مواردی که ماشینهای بهم زن سرباز در ارتفاعی کمتر از ۲۵ سانتی متر از کف کارگاه قرار گرفته باشد باید اطراف ماشین علاوه بر نرده مجهز به پاگیر نیز باشد.

 اجزاء ماشین بهم زن

ماده ۴: اگر ماشین بهم زن مجهز به وسایل متوقف کننده انفرادی نباشد باید برای وسایل قطعکننده نیروی محرکه آن تجهیزاتی در نظر گرفت تا در موقع نظافت یا تعمیر ماشین مانع به کار افتادن بازوها، پرههای مارپیچی یا هلیسهای به همزن گردد.

ماده ۵: در ماشینهای به همزن مکانیکی که دارای طشتک قابل برداشتن میباشد باید ضامنهایی پیشبینی شود که هنگام کار برداشتن طشتک ممکن نگردد.

اسلاید ۴ :

ماشینهای مخصوص کشش خمیر قند

ماده ۶: اطراف ماشینهای مخصوص کشش خمیر قند (آب نباتسازی) باید قاب حفاظتی نصب شود که با جزیی فشار دستگاه قطع کنندهای را بکار اندازد و در موقع کار مانع تماس کارگر با بازوهای مخلوط کننده گردد.

ماده ۷: طشتک ماشینهای مخلوط کننده خمیر باید دارای درپوش باشد.

ماده ۸: ماشینهای افقی مخلوط کننده که برای تخلیه خمیر کج نشده و دارای سرپوش لولادار میباشد باید مجهز به ضامنهایی بشرح زیر باشد:

الف – قبل از متوقف شدن قسمتهای محرک باروکها برداشتن یا باز کردن سرپوش را غیرممکن سازد.

ب – قبل از این که سرپوش کاملاً روی طشتک ماشین مخلوط کننده قرار گیرد حرکت پاورکها را غیرممکن سازد.

ماده ۹: ماشینهای افقی مخلوط کننده خمیر که برای خالی کردن بار کج میشود و پاروکهای گردنده آن عمل خالی کردن بار را انجام نمیدهد باید مجهز به ضامن یا قطع کننده خودکاری باشد تا به محض این که طشتک ماشین بهمنظور خالی کردن بار شروع به کج شدن میکند قوه محرکه پاروکهای مخلوط کننده را قطع کند و تا موقعی که طشتک وضع عادی کار را به خود نگرفته از به کار افتادن مجدد پاروکها جلوگیری کند.

اسلاید ۵ :

ماده ۱۰: در ماشینهای افقی مخلوط کننده خمیر که هنگام تخلیه بار کج شده و عمل تخلیه به کمک پاروکها انجام میشود باید درپوش آن مجهز به ضامنی باشد که هنگام تخلیه بار دسترسی به پاروکها مقدور نباشد و مقدار باز شدن درپوش فقط به قدری باشد که عمل تخلیه به آسانی انجام گردد.

ماشینهای مخلوط کننده در صنایع مختلف

ماده ۱۱: ماشینهای زیر باید طبق مواد ۷ تا ۱۰ این آییننامه دارای وسایل حفاظتی باشد تا از خطر له کردن یا بریدن اعضاء بدن کارگر بین پاروکها یا بین پاروک و طشتک ماشین جلوگیری شود.

   ماشینهای مخلوط کننده مخصوص تهیه نان شیرینی ماشینهای کرمزنی، ماشینهای مخلوط کننده خمیر شکلات و سایر مواد غذایی، ماشینهای مخلوط کننده ترکیبات لاک، مواد پلاستیک رنگ یا بتونه ماشینهای مخصوص بهم آمیختن گوگرد یا مواد دیگر یا لاستیک خام، ماشینهای مخلوط کننده مواد آسفالتی برای اندود کردن کاغذ یا مقوای مخصوص پوشش سقف، ماشینهای مخلوط کننده ماسه برای کار ریختهگری.

اسلاید ۶ :

ماشینهای خردکننده و مخلوط کننده ماسه

ماده ۱۲: ماشینهای خرد کننده چرخدار یا سنگدار مخصوص مخلوط کردن ماسه ریختهگری یا مواد مشابه با آن باید به وسیله صفحه حفاظتی یا وسایل مؤثر از قبیل پرههایی به شکل خیش که از مرکز ماشین تا قسمت خارجی خطی که در اثر گردش چرخها ایجاد شده ادامه داشته باشد، محفوظ شود تا اشخاصی را که به محل خطر نزدیک میشوند از جلوی چرخها دور کند در موردی که طشتک خرد کننده حرکت دورانی داشته باشد باید بهوسیله صفحات مخصوص محفوظ گردد این صفحات حفاظتی باید حداقل هم ارتفاع با لبه طشتک باشد.

ماده ۱۳: برای نمونه برداری ماسه از داخل ماشین مخلوط کننده باید ظروف مخروطی از ورق آهن تهیه کرد تا در موقع حرکت پرهها از وارد کردن دست در داخل ماشین ممانعت بهعمل آورد.

ماده ۱۴: ماشینهایی که در صنایع کاغذسازی برای مرطوب کردن خمیر و مخلوط کردن آن با مواد شیمیایی یا در صنایع شیمیایی برای خمیر کردن نیترات سلولز بهمنظور استعمال آن در مواد منفجره لاکها با مواد پلاستیک مورد استفاده قرار میگیرد باید دارای سرپوشهایی باشد که غلطکهای بهم زن را پوشانده خطری ایجاد نکند.

اسلاید ۷ :

طشتکهای پرهدار و بشکههای مخلوطکننده که در صنایع چرمسازی مورد استفاده قرار میگیرند.

ماده ۱۵: طشتکهای پرهدار و بشکههای مخلوط کننده افقی دوار که در صنایع چرمسازی و صنایع مشابه از قبیل بشکههای مخصوص تهیه (گزانات الکالی سلولزیک) یا مواد مشابه آن مخلوطکنندههای خمیرمخصوص تهیهخمیر اکسیدسرب برای صفحات باتری بشکههای مخصوص تهیهمکانیکی (مالتجو) درآب جوسازی ها   استوانههایمخصوص نمزدن برگ های توتون.

   ماشینهای رنگرزی با استوانههای دوار افقی مشبک که در طشتکها یا ظروف رنگ میچرخد مورد استفاده قرار میگیرد باید محصور شده و مجهز به ضامن یا چفتهای حفاظتی باشد.

بشکههای مخلوطکننده که درسایر صنایع مورد استفاده قرار میگیرد

ماده ۱۶: روی بشکههای مخلوط کننده دوار افقی که در صنایع مختلف مذکور در ماده ۱۵ مورد استفاده قرار میگیرد باید پوششها حفاظها یا چفتها و ضامنهای حفاظتی موجود باشد.

ماده ۴۷ قانون کار سابق به استناد مصوبه جلسه مورخ ۱۲/۵/۸۳ شورای عالی حفاظت فنی به ماده ۸۵ قانون کار مصوب آبان ماه ۱۳۶۹ تغییر یافته است.

 این آییننامه مشتمل بر ۱۶ ماده میباشد به استناد ماده ۴۷ قانون کار تدوین و در دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی مورخ ۱۱/۶/۴۷ به تصویب نهایی رسیده و قابل اجرا است.

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 7 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد