بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه :
بطور كلي مواد اكسيژنخواه آلي يا معدني كه وارد يك رودخانه مي‌شوند باعث افت اكسيژن محلول آب مي‌گردند. در صورتي كه ميزان اكسيژن محلول به پايينتر از حد بحراني برسد، اين عمل به عنوان يك تهديد براي گونه‌هاي مختلف موجودات آبزي خواهد بود

اسلاید 2 :

. براي پيش بيني ميزان افت اكسيژن لازم است بدانيم كه چه مقدار ماده زايد به آب تخليه شده و چه مقدار اكسيژن براي تجزيه اين مواد نياز است. با توجه به اينكه اكسيژن بطور مداوم از اتمسفر به آب وارد مي‌شود و به وسيله ارگانيسم‌ها نيز مصرف مي‌شود، غلظت اكسيژن در رودخانه توسط سرعت نسبي اين فرآيندهاي رقابتي تعيين مي‌شود. مواد اكسيژنخواه آلي معمولاً از طريق تعيين مقدار اكسيژن مصرف شده در طول زمان تجزيه در مسيري كه بطور تقريبي تجزيه در آبهاي طبيعي انجام مي‌شود، اندازه‌گيري مي شوند.

اسلاید 3 :

بطور كلي موجودات آبزي جهت تنفس نياز به اكسيژن مولكولي محلول دارند. بنابراين اكسيژن محلول از پارامترهاي بسيار مهم رودخانه است كه در ميزان خود پالايي تاثير فراوان دارد. از لحاظ نحوه مصرف اكسيژن در رودخانه، نياز رودخانه به اكسيژن را مي‌توان به سه دسته تقسيم كرد:
1ـ نياز فوري به اكسيژن
2ـ اكسيژن موردنياز براي اكسيداسيون مواد آلي كربنه
3ـ اكسيژن موردنياز براي اكسيداسيون مواد ازته

اسلاید 4 :

اكسيژن موردنياز بيوشيميايي(BOD)
متداولترين روش براي اندازه‌گيري مقدار مواد آلي اكسيژنخواه، آزمايش اكسيژن موردنياز بيوشيميايي است. در اين آزمايش فرض بر اين است كه همه مواد آلي قابل تجزيه بيولوژيك موجود در نمونه آب بوسيله ميكروارگانيسم‌ها و با مصرف اكسيژن به Co2 و آب تبديل مي‌شوند. BOD اندازه‌گيري غيرمستقيم مواد آلي است زيرا فقط تغييرات غلظت اكسيژن محلول اندازه‌گيري مي‌شود كه آن نيز در اثر تجزيه مواد آلي بوسيله ميكروارگانيسم‌ها حاصل مي‌گردد

اسلاید 5 :

معادله محاسبه BOD بصورت زير است:

L0: اكسيژن معادل با ماده آلي در زمان t مساوي صفر

Lt: اكسيژني كه در اثر اكسيداسيون در زمان t مصرف مي‌شود.

k: ثابت سرعت BOD

اسلاید 6 :

BOD
 
نهايي
عليرغم اينكه بهترين پارامتر براي بيان غلظت مواد آلي قابل تجزيه بيولوژيكي است ولي اين پارامتر نمي‌تواند نشان دهد كه به چه علت اكسيژن به سرعت در آب پذيرنده كاهش مي‌يابد. بطور كلي افت اکسیژن یا
 DO
در آب پذيرنده به دو عامل بستگي دارد:
 
نهايي BOD
 ثابت سرعت واكنش در آزمايش

اسلاید 7 :

تا موقعي كه افزايش
 
نهايي رابطه BOD
مستقيم با غلظت مواد آلي قابل تجزيه دارد، مقدار عددي ثابت سرعت به پارامترهاي زير بستگي دارد:
1ـ ماهيت فاضلاب
2ـ توانايي ارگانيسم‌هاي موجود در سيستم در استفاده از فاضلاب
3ـ درجه حرارت

اسلاید 8 :

تعادل اكسيژن محلول
اكسيژن محلول يكي از مهمترين اجزاء اكوسيستم‌هاي آبي است. ماهي‌ها و ديگر گونه‌هاي حيوانات آبزي به اكسيژن نياز دارند و حداقل 2 ميلي‌گرم در ليتر اكسيژن براي حفظ حيات اين موجودات نياز است. با توجه به اينكه محصولات نهايي واكنش‌هاي شيميايي يا بيوشيميايي در شرايط بيهوازي غالباً رنگ، طعم و بوهاي نامطبوع توليد مي‌كنند، بنابراين وجود اكسيژن و ايجاد شرايط هوازي علاوه بر حفظ حيات آبزيان، از اين ديدگاه نيز اهميت دارد.

اسلاید 9 :

بطور كلي اكسيژن محلول مصرف شده از رودخانه بايد جايگزين شود وگرنه شرايط بيهوازي ايجاد مي‌شود. دو مكانيسم موجب ورود اكسيژن به آبهاي سطحي مي‌گردند:
1ـ هوادهي مجدد از طريق ورود اكسيژن هوا به داخل آب
2ـ توليد اكسيژن بوسيله فتوسنتز جلبكها


اسلاید 10 :

هوادهي مجدد
وقتي كه اكسيژن موجود در آب بوسيله ميكروارگانيسم‌ها مصرف مي‌شود و غلظت اكسيژن محلول به پايين‌تر از حد اشباع مي‌رسد، اكسيژن از اتمسفر به آب انتقال مي يابد. تفاوت بين غلظت اشباع اكسيژن و غلظت واقعي، كمبود اكسيژن ناميده مي‌شود و بصورت زير نمايش داده مي‌شود:

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید