بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

روند پیش اندیشی وتصمیم گیری منطقی برای استفاده ازمنابع بالقوه وبالفعل به منظور دست یابی به اهداف مطلوب واز پیش تعیین شده (تامین یادگیری مطلوب درفراگیر )وارزیابی میزان تحقق این یادگیری

اسلاید 2 :

به مجموعه فعاليت هاي منظم كه از تعيين هدف شروع مي شود و با انتخاب روش ها و وسايل متناسب با هدف ادامه پيدا مي كند و سپس به اجرا در مي آيد و ارزشيابي مي شود برنامه ريزی مي گويند.

بنابراین

 

طراحی ونقشه کشیدن برای رسیدن به اهداف را برنامه ریزی میگویند

اسلاید 3 :

برنامه ریزی آموزشی کمک میکند تا ازمیان موضوعات متعدد چند موضوع با ارزش برای آموختن انتخاب شود

اسلاید 4 :

هدفها نتايج حاصل از آموزش هستند كه آموزش دهنده به دنبال دستيابي فراگير به آنها است.درواقع اهداف مقصد را مشخص میکند

ازدیدگاه دیگر اهداف عملکردهایی است که فراگیر قادر به انجام آنها نبوده اما پس از گذراندن درس یا دوره قادر خواهد بود انها را انجام دهد 

اسلاید 5 :

تدوین اهداف آموزشی

آغاز یک آموزش بدون در نظر گرفتن اهداف آموزشی

مانند

آغاز یک مسافرت بدون در نظر گرفتن مقصد است

اسلاید 6 :

مشخص بودن اهداف آموزشی برای فراگیران به منزله چراغی است که در تاریکی شب در نقطه دوری قرار گرفته و با وجود خود هم مسیر حرکت و هم نقطه پایانی را برای فراگیران مشخص می سازد

اسلاید 7 :

.1تدوین محتواي آموزش

.2تعيين‌ كنندة روشهاي آموزش

.3برنامه ريزي جهت اندازه‌گيري وارزشیابی فرآيند آموزش

.4تعیین تعداد جلسات آموزشی

اسلاید 8 :

1- هدف كلي آموزشی

(General Instructional Objective)

  هدف كلي عبارتي كلي است كه دربر گيرنده كليه معلومات و توانائيهايي است كه از فراگير انتظار مي‌رود در پايان دوره بدست آورد

هر کار پژوهشی یا آموزشی می تواند یک یا بیش از یک هدف کلی داشته باشد

هدف کلی برای پاسخ به این سوال است :برای چه چیزی باید برنامه ریخته شود

اسلاید 9 :

اهداف کلی آموزشی با  افعالی مانند فهمیدن ، دانستن، به کار بردن، ارج نهادن ، گوش دادن، فکر کردن ، خلق کردن،قدر دانی کردن ، آشنا شدن،شناختن ،....... بیان شده و برنامه ریزان را برای رسیدن به اهداف رفتاری هدایت میکنند

 

اسلاید 10 :

  • هدف کلی به مشخص کردن محدوده محتوای مورد بحث کمک می کند .
  • هرهدف کلی بایستی یک حالت کلی، مبهم و گنگ را دارا باشد .
  • هدف كلي قابل اندازه گيري وارزشيابي نمي باشد.

 مثال :

 بهورز واجد توانایی های لازم برای کنترل رشداطفال باشد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید