بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

هدف پژوهش

بهبود دقت در طبقه بندی توزيع شده

بهبود كشف اطلاعات از مجموعه داده های توزيع شده

کاربرد وسيعتر تکنيکهای داده کاوی، در حوزه هايی که به آن نياز دارند

کشف دانش مفيد، عليرغم وجود قيدها و محدوديتهای رقابتی، امنيتی

کشف دانش مفيد، ضمن رعايت ملاحظات مربوط به حريم خصوصی

اسلاید 2 :

مسير پژوهش

بررسی مسئله طبقه بندی توزيع شده

بررسی کارهای مرتبط و رويکردهای موجود

دستيابی به چارچوبی برای توصيف فضای مسئله

انتخاب تعدادی از نقاط فضای مسئله و ارائه راه حل برای آنها

کارآيی عاملهای هوشمند در حل مسئله طبقه بندي توزيع شده

اسلاید 3 :

طبقه بندي توزيع شده

طبقه‌بندي توزيع شده = استفاده از داده های  توزيع شده موجود، جهت ساخت مدلی برای انتساب نمونه های جديد به يكی از طبقات از قبل تعيين شده

 

 

 

اجزای اصلی مسئله طبقه بندی توزيع شده

مجموعه داده های توزيع شده

يادگيرنده ها

اسلاید 4 :

دشواريهای طبقه بندي توزيع شده

توزيع شدگی داده ها

هزينه های جمع آوری داده ها در يک سايت مرکزی

محدوديت پهنای باند و غالبا توجيه ناپذير بودن چنين عملياتی

هزينه های ادغام چند مجموعه داده انتقال داده شده به يک سايت

مسائل مربوط به تفاوت ساختاری بين مجموعه داده ها

مسائل مربوط به تفاوت معنايی  بين مجموعه داده ها

قيدها و محدوديتها

ملاحظات رقابتی، امنيتی و حريم خصوصی

عدم امکان دسترسی به تمام مجموعه داده ها توسط يک يادگيرنده

مشاهده يکجا

مشاهده تدريجی

رقابت و اتحاد بين يادگيرنده های دارای اهداف غيرمشترک

اسلاید 5 :

چهارچوبی برای توصيف مسئله طبقه بندی توزيع شده

مسئله طبقه بندی توزيع شده: فضايی از مسائل

فضايی حاوی مسئله و راه حل آن

سه بعد اصلی:

بعد داده ای

بعد يادگيرنده ها

بعد سطح ارتباط يادگيرنده ها

اسلاید 6 :

سناريوهای هدف

فضای مسئله طبقه بندی توزيع شده، نامتناهی است.

سه نقطه از فضای مسئله طبقه بندی توزيع شده را به عنوان سناريوهای هدف انتخاب می کنيم.

سناريوها برحسب پيچيدگی مرتب شده اند.

با توجه به چارچوب ارائه شده، هر سناريو را می توان به صورت رسمی بيان نمود.

سناريوی اول:

 مسئله طبقه بندی توزيع شده در حالت توزيع عمودی داده ها ، يادگيرنده های غيرمتمرکز

سناريوی دوم

 مسئله طبقه بندی توزيع شده در حالت توزيع افقی داده ها ، يادگيرنده های غيرمتمرکز

سناريوی سوم

 مسئله طبقه بندی توزيع شده در حالت توزيع افقی داده ها ، يادگيرنده های هوشمند

اسلاید 7 :

سناريوی اول – بيان رسمی

توزيع عمودی

هدف مشترک

اسلاید 8 :

سناريوی اول – راه حل پيشنهادی

بهبود دقت يادگيرنده ها:

داده های موجود در ساير مجموعه داده های محلی

دانش استخراج شده توسط ساير يادگيرنده ها

نياز به انتخاب مناسب داده ها (و دانش) برای اشتراک

مسئله همبستگی بين پاسخهای يادگيرنده ها

اهميت اساسی توجه به دو مسئله در همبستگی

همبستگی بين پاسخهای نادرست و نه تمام پاسخهای دو يادگيرنده

توجه به همبستگی بر اساس نواحی عمده مجموعه داده ها

اسلاید 9 :

سناريوی اول – راه حل پيشنهادی (ادامه)

همبستگی وابسته به ناحيه

خوشه بندی ß نواحي عمده فضای مجموعه داده هر يادگيرنده

محاسبه همبستگی بين دو يادگيرنده

روی مجموعه پاسخهای نادرست

برای هر ناحيه به صورت مجزا

يک محاسبه به ازای هر سه تايی
(يادگيرنده، يادگيرنده، ناحيه)

يکی از دو يادگيرنده، انتخاب کننده و ديگری همکار بالقوه است.

مجموعه نواحی مربوط به يادگيرنده انتخاب کننده است

 

اسلاید 10 :

نمای کلی راه حل ارائه شده با توجه به موارد فوق و نيز سناريوی اول:

عناصر اصلی راه حل:

هماهنگ کننده:

ارسال مجموعه داده زمينه ای

دريافت پيش بينی های يادگيرنده ها

قالب بندی و ارسال مجموعه پيش بينی ها به
تمام يادگيرنده ها

يادگيرنده:

از نوع يادگيرنده غيرمتمرکز

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید