بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعريف ارزيابي

—منظور از ارزيابي شناسايي انواع خرابيهاي قابل تشخيص با چشم در معبر و نيز تعيين شدت و وسعت آنهاست.

—اجزاء مختلف معبر:

-روسازي (رويه آسفالتي)

-نهر و جدول

-پياده رو

اسلاید 2 :

ملزومات ارزيابي

—آموزش و تبادل تجربيات بصورت تيمي

—استفاده از ابزار براي اندازه گيري:

¡- ابزارهاي الكترونيكي

¡- ابزارهاي فيزيكي

—ثبت و بايگاني اطلاعات برداشت شده: (تصاوير، فرمها و نرم افزارهاي واسط كاربر)

—رعايت نكات ايمني حين برداشت

اسلاید 3 :

انواع عيوب رويه آسفالتي

—انواع ترك:

  - ترك خستگي (پوست سوسماري)

  - ترك بلوكي

  - تركهاي طولي

  - تركهاي عرض

اسلاید 4 :

انواع عيوب رويه آسفالتي

—وصله و چاله:

-چاله

-وصله / نوار حفاري / دريچه غيرهمسطح

—تغيير پروفيل سطحي:

-شيار افتادگي

-موج افتادگي

-نشت یا تورم

اسلاید 5 :

انواع عيوب رويه آسفالتي

—عيوب سطحي

-  قيرزدگي

- شن زدگي / عريان شدگي

- صيقلي شدن سطح

اسلاید 6 :

انواع تركها

—ترك خستگي (پوست سوسماري):

تركهاي ناشي از تاثير بار گذاري هستند و معمولا در محدوده عبور چرخها رخ مي دهند. شروع اين تركها از زير لايه است و در اثر تكرار بارگذاري به سطح رويه مي رسند.

واحد اندازه گيري : متر مربع

اسلاید 7 :

ترك خستگي (پوست سوسماري)

—شدت كم (L) : تركهاي طولي موازي و ظريف كه هنوز الگوي اتصال عرضي بين آنها به تعداد اندكي محدود است.

üكنده شدن آسفالت وجود ندارد.

اسلاید 8 :

—شدت متوسط (M) : تشكيل شبكه پوست سوسماري مشخص است ولي ايجاد چاله و لق شدن قطعات آسفالت بندرت اتفاق افتاده است.

اسلاید 9 :

—شدت زياد (H): ايجاد چاله، لق شدن و خورد شدن رويه به تناوب در سطح پوست سوسماري مشاهده مي شود و نيز بعد از بارش ها امكان كشاده گل و لاي در تركها زياد است.

اسلاید 10 :

—ترك بلوكي:

تركهاي طولي و عرضي متقاطع هستند كه روسازي را به قطعات مربع مستطيل شكل تقسيم مي نمايند.

دليل وقوع آنها انقباض روسازي در اثر تغيير دماي محيط است. ابعاد قطعات از حدود 0.3 تا 3 متر متغير است و در نواحي غير ترافيكي روسازي نيز مشاهده مي شود و دارای زاویه های تند نیست. (نحوه تشخيص از پوست سوسماري)

واحد اندازه گيري: متر مربع

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید