بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

كليات الگوي تكامل توانايي

   CMM چیست ؟

   ساختار  CMM

  ساختار سازمانی و نقش ها

   تعريف سطوح CMMوزمينه فرآيندهاي كليدي  CMM

   ارزيابي CMM

اسلاید 2 :

CMM چیست ؟

  استاندارد نرمافزار تدوين شده توسط دانشكدهمهندسي نرمافزار دانشگاه كارنگي ملون آمريكا و مؤسسهSEI(Software EngineeringInstitute)

    چارچوبي است براي توصيف اجزاي كليدي يك فرآيند كارآمد جهت توليد نرمافزار

   چارچوبی است برای توصيف سير بهبود تكاملي از يك فرآيند ناكامل و نامنظم به يك فرآيند تكامل يافته و منظم

اسلاید 3 :

تفسير عناوين مشترك

á  اهداف  (Goals)  

شرح اهداف مورد نظر سيستم,  براي پياده‌سازي فرآيند.

á  تعهدات  (Commitments)  

شرح فعاليتهايي كه سازمان براي اطمينان از پياده‌سازي و دوام فرآيندها بايد انجام دهد.

اسلاید 4 :

تفسير عناوين مشترك - ادامه

á  توانايي‌ها  (Capabilities)  

شرح پيش فرضهاي لازم در پروژه يا سازمانبرای پياده‌سازي کاملپروژه نرمافزار

اسلاید 5 :

á  فعاليت‌ها  (Activities)  

شرح نقش‌ها و روش‌هاي لازم براي پياده‌سازي يك زمينه فرآيند كليدي

اسلاید 6 :

á  اندازه‌گيري و تحليل (Measurements &Analysis)  

شرح اندازه‌گيري‌هاي لازم در فرآيند و تحليل اندازه‌گيري‌ها

á  تصديق  (Verification)  

شرح مراحلي براي حصول اطمينان از انطباقفعاليتهاي انجام شده با فرآيند پي‌ريزي شده

اسلاید 7 :

ساختار سازماني

    سازمان

يك واحد درون يك شركت يا مؤسسه كه درون آن پروژه‌هاي زيادي بصورت يك مجموعه, مديريت مي‌شوند.

    پروژه

تعهدي است كه مستلزم يك تلاش هماهنگ براي طراحي, ساخت يا نگهداري يك محصول خاص مي‌باشد.

    گروه

مجموعه‌اي از بخش‌ها, مديران و افرادي است كه مسئوليت يكسري وظايف و تعهدات را برعهده دارند.

اسلاید 8 :

 ساختار سازماني و نقش‌ها

Organizational Structure and Roles

توجه :

ضرورت دارد فعاليت‌هاي CMM  متناسب با اصطلاحات و تعابير مربوط به ساختار و نقش‌هاي موجود هر سازمان بيان گردد.

اسلاید 9 :

نقش‌هاي سازماني

   مدير ارشدٍ (Senior Manager)

در يك سطح بالاي سازمان ايفاي نقش مي‌كند. مدير ارشد, به‌صورتي كه در CMM استفاده مي‌شود, مي‌تواند هر مديري حتي مدير‌كل سازمان باشد.

   مدير پروژه (ProjectManager)

مجري پروژه است و مسئول همه موارد مالي و حقوقي در يك پروژه است و فردي است كه هدايت, كنترل, اجرا و تنظيم يك پروژه را انجام مي‌دهد و در نهايت پاسخگوي مشتري است.

   مدير نرم‌افزار پروژه (Project Software Manager)

مسئوليت كامل همه فعاليت‌هاي نرم‌افزار يك پروژه را برعهده دارد و كنترل همه منابع نرم‌افزار پروژه بر عهده اوست.

اسلاید 10 :

نقش‌هاي سازماني ـ ادامه

   مدير رده اول نرم‌افزار (First-Line Software Manager)

مسئول مديريت مستقيم(هدايت فني و اجرايي كاركنان و تعيين دستمزدها) براي تجهيز و انجام فعاليت‌هاي يك واحد سازماني(يك بخش از سازمان يا تيم پروژه) با مهندسان نرم‌افزار و بقيه اعضاء مرتبط است.

   سرپرست وظايف نرم‌افزار (Software Task Leader)

نقش رهبري يك گروه فني براي انجام يك وظيفه خاص را ايفا مي‌كندو مسئوليت فني كارها را برعهده داشته و افراد انجام‌دهنده يك وظيفه را از نظر فني هدايت مي‌نمايد.

   كارشناسان مهندسي نرم‌افزار (Software Engineering Staff)

افرادي كه نقش‌هاي فني متفاوتي در اقدامات كليدي توصيف شده دارند از جمله سرپرستان وظايف نرم‌افزار,رتحليل‌گران, برنامه‌نويسان, مهندسان

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید