بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • -مکانیسم های درگیر در نقل و انتقال مولکول ها و یون ها از طریق غشای سلولی را می توان به دو گروه تقسیم کرد: 1-نقل و انتقالی که به عمل پروتئین های خاص در غشا نیاز دارد.(انتقال با واسطه) 2- انتقال از طریق غشا که با وساطت و میانجی گری حامل نمی باشد.
 • میتوان انتقال با واسطه حامل را به دو گروه انتشار تسهیل شده و انتقال فعال تقسیم کرد. همچنین نوعی انتقال که در آن از پروتئین های حامل استفاده نمی شود شامل انتشار ساده یون ها ، مولکول های محلول در چربی و آب از طریق غشا است. انتشار خالص حلال(آب) از طریق غشا اسمز نامیده میشود.
 • هم چنین می توان روندهای انتقال از غشا را بر مبنای نیاز های انرژی آن ها به شرح زیر طبقه بندی کرد:1-انتقالی که در آن حرکت خالص از غلضت بیشتر به کمتر(در جهت شیب غلظت) انجام می گیرد و نیاز به انرژی متابولیک ندارد، انتقال غیر فعال) passive ( نامیده می شود.انتقال غیر فعال شامل انتشار ساده و انتشار تسهیل شده می باشد.2- انتقالی که در جهت خلاف شیب غلظتی به وقوع می پیوندد، انتقال فعال می باشد.انتقال فعال به مصرف انرژی متابولیک(ATP) و مشارکت پروتئین های حامل خاص نیاز دارد.

اسلاید 2 :

انتشار ساده :

در نوعی انتقال که انتشار ساده نامیده می‌شود مستقل از پروتئینهای غشایی است. مولکول‌های هیدروفوب (آب گریز) کوچک نظیر بنزن ، اکسیژن (O2) ، نیتروژن (N2) و دی‌اکسید کربن (CO2) به آسانی از خلال دو‌لایه‌ای لیپیدی غشایی در جهت شیب غلظت عبور می‌کنند. علاوه بر این مواد مولکولهایی نظیر آب ، گلیسرول و اوره نیز آزادانه تحت تاثیر شیب غلظت از خلال دو لایه‌ای لیپیدی عبور می‌کنند. یکی از مهمترین عواملی که سرعت حرکت ماده از طریق چربی دولایه را تعیین می‌کند، قابلیت حلالیت آن ماده در چربی است.

اسلاید 3 :

انتشار تسهیل شده :

انتشار تسهیل شده یا انتقال غیرفعال نوعی انتقال در جهت شیب غلظت شیمیایی یا شیب غلظت الکتروشیمیایی (در مورد یونها و مولکولهای باردار) است که بوسیله پروتئینهای کانال یا پروتئینهای حامل غشایی انجام می‌گیرد. کانالهای غشایی پروتئینهای داخلی غشایی هستند که امکان انتقال سریع مولکولها و یون را از خلال غشا در جهت شیب غلظت شیمیایی یا الکتروشیمیایی فراهم می‌کنند. سرعت انتقال از خلال کانال حدودا 107 یون در ثانیه است.

بطور کلی کانالهای پروتئینی برای مولکولها و یونهایی که از آنها عبور می‌کنند، انتخابی عمل می‌کنند. این خصوصیت در مورد نوعی کانال غشایی که منفذ نامیده می‌شود، وجود ندارد. کانال و منفذ غشایی از نظر میزان اختصاصی بودن برای ماده انتقالی با همدیگر فرق دارند. جریان انتقال مواد از خلال کانال غشایی بوسیله کنترل باز و بسته شدن دریچه کانال انجام می‌گیرد. از این منظر کانالها را به چند گروه تقسیم می‌کنند.

اسلاید 4 :

 • کانال سدیم: این کانال به تغییرات ولتاژ حساس است.
 • گروهی دیگر بوسیله ترکیب شیمیایی باز و بسته می‌شوند.
 • عده‌ای نظیر کانال یون کلرید بوسیله AMP حلقوی گشوده می‌شوند.
 • برخی از کانالها هم حساس به فشار بوده و با تغییرات فشار باز و بسته می‌شوند

اسلاید 5 :

پروتئینهای حامل

پروتئینهای حامل مانند آنزیمهای متصل شده به غشا و همانند پدیده اتصال آنزیم به سوبسترا عمل می‌کنند. هر پروتئین ناقل دارای یک یا چند نقطه اتصالی اختصاصی است. وقتی تمام این نقاط اشباع شد، سرعت انتقال ماکزیمم است. برخی پروتئینهای ناقل می‌توانند همانند آنزیم توسط مهارکنندگان ، مهار شوند که به آنها مهار کننده‌های رقابتی می‌گویند و بعضی دیگر مهار کنندگان غیر رقابتی نامیده می‌شوند. پروتئینهای ناقل مواد به سه نوع می‌توانند عمل کنند.

اول اینکه پروتئینهای ناقل ، ماده را فقط از یک جهت به جهت دیگر حمل کنند. دوم اینکه حمل و نقل ماده بستگی به ماده دیگری دارد ولی جهت هر دو در یک طرف است (انتقال سیمپورت) مثل انتقال گلوکز و سدیم. در سومین نوع حمل و نقل ماده در یک جهت باعث انتقال ماده دیگری در جهت مخالف آن می‌شود (انتقال متقابل) یا آنتی پورت) مثل پمپ سدیم _ پتاسیم.

اسلاید 6 :

 • سرعت انتشار به وسیله تعداد مولکول های عبور کننده از عرض غشا در واحد زمان سنجیده شده، و به عوامل زیر بستگی دارد:
 • 1-بزرگی اختلاف غلظت در عرض غشا(شیب غلظت)
 • 2- نفوذ پذیری غشا به مواد در حال انتشار
 • 3- مساحت سطحی از غشا که به وسیله ی آن مواد از عرض غشا انتشار می یابند

اسلاید 7 :

}اسمز از طریق غشاهای دارای نفوذپذیری انتخابی _ برآیند انتشار آب

}

}میزان انتشار آب از غشاء سلول بسیار بیشتر از سایر مواد است.

}لازم به ذکر است که مقدار آبی که در حالت معمول ظرف یک ثانیه در هر یک از دو جهت از غشاء گلبول قرمز میگذرد حدود 100 برابر حجم خود گلبول است. با وجود این مقدار آبی که در حالت طبیعی در دو جهت منتشر میشود چنان با هم در تعادلند که حتی کمترین مقدار برآیند جابجایی آب نیز وجود ندارد.

}البته در شرایط معین بین دو طرف غشاء یک اختلاف غلظت برای آب پدید میآید.چنان که در مورد سایر مواد میتواند ایجاد شود.بدین ترتیب برآیند جابجایی آب از غشاء سلول مثبت است و بسته به جهت برآیند جابجایی، موجب تورم یا چروکیدگی سلول میشود. جابجایی برآیند آب بر اثر اختلاف غلظت آن اسمز میگویند.

اسلاید 8 :

فشار اسمزی:

ازاسمز و حرکت از دیواره غشا می توان با اعمال نیروی مخالف جلوگیری کرد.چنانچه بخش حاوی g/l   180 گلوکز و بخش دیگر دارای آب خالص باشد، اسمز آب به داخل محلول گلوکز را می توان با اعمال نیرویی متوقف کرد.

در مثال مذکور نیرویی که می باید برای ممانعت از اسمز اعمال گردد،تحت عنوان فشار اسمزی محلول خوانده می شود. این نیروی رو به عقب نشان می دهد که محلول با چه قدرتی آب را به وسیله اسمز به درون خود می کشد.غلظت بیشتر ماده حل شونده یک محلول به همان میزان ، فشار اسمزی بیشتری را بوجود می آورد. از این رو ،آب خالص دارای فشار اسمزی صفر است. و یک محلول گلوکز g/l  360 به اندازه دو برابرg/l  180 فشار اسمزی دارد.

اسلاید 9 :

حرکت مولکول ها و یون ها در خلاف شیب غلظتی آن ها از غلظت کم تر به سوی غلظت بیشتر به صرف انرژی سلولی نیازمند است که از ATP  کسب می گردد.این انتقال در اصطلاح انتقال فعال نامیده می شود.چنانچه سلولی با سیانید ( که فسفریلاسیون اکسیداتیو را مهار می کند.) مسموم شده باشد، انتقال فعال مهار خواهد شد، این پدیده بر خلاف انتقال غیر  فعال است  که می تواند حتی پس از اثر مسمومیت متابولیکی و مرگ سلولی (به علت عدم تشکیل ATP) تداوم یابد

اسلاید 10 :

انتقال فعال اولیه:

زمانی که هیدرولیز ATP به طور مستقیم برای عمل پروتئین حامل مورد نیاز باشد، انتقال فعال اولیه به وقوع می پیوندد. به نظر می رسد این حامل ها پروتئین های سراسر گسترده در پهنای غشا باشند. باور بر این است که در این مورد توالی وقایع زیر به وقوع می پیوندد:

1-مولکول و یا یون منتقل شونده به  محل شناخته شده خاص پروتئین ناقل متصل میشود.

2- این اتصال موجب تحریک تجزیه شدن ATP گردیده ، به نوبه خود به فسفریلاسیون پروتئین ناقل منجر می گردد.

3- در اثر فسفریلاسیون پروتئین حامل در شکل فضایی خود دچار تغییر می گردد.

4- پروتئین حامل از طریق عمل لنگر مانندی ، مولکول یا یون انتقال یافته را در سوی دیگر غشا رها می کنند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید