دانلود فایل پاورپوینت انتقال یون ها و مولکول ها از غشا سلول

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت انتقال یون ها و مولکول ها از غشا سلول توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت انتقال یون ها و مولکول ها از غشا سلول قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • -مکانیسم های درگیر در نقل و انتقال مولکول ها و یون ها از طریق غشای سلولی را می توان به دو گروه تقسیم کرد: 1-نقل و انتقالی که به عمل پروتئین های خاص در غشا نیاز دارد.(انتقال با واسطه) 2- انتقال از طریق غشا که با وساطت و میانجی گری حامل نمی باشد.
 • میتوان انتقال با واسطه حامل را به دو گروه انتشار تسهیل شده و انتقال فعال تقسیم کرد. همچنین نوعی انتقال که در آن از پروتئین های حامل استفاده نمی شود شامل انتشار ساده یون ها ، مولکول های محلول در چربی و آب از طریق غشا است. انتشار خالص حلال(آب) از طریق غشا اسمز نامیده میشود.
 • هم چنین می توان روندهای انتقال از غشا را بر مبنای نیاز های انرژی آن ها به شرح زیر طبقه بندی کرد:1-انتقالی که در آن حرکت خالص از غلضت بیشتر به کمتر(در جهت شیب غلظت) انجام می گیرد و نیاز به انرژی متابولیک ندارد، انتقال غیر فعال) passive ( نامیده می شود.انتقال غیر فعال شامل انتشار ساده و انتشار تسهیل شده می باشد.2- انتقالی که در جهت خلاف شیب غلظتی به وقوع می پیوندد، انتقال فعال می باشد.انتقال فعال به مصرف انرژی متابولیک(ATP) و مشارکت پروتئین های حامل خاص نیاز دارد.

اسلاید 2 :

انتشار ساده :

در نوعی انتقال که انتشار ساده نامیده می‌شود مستقل از پروتئینهای غشایی است. مولکول‌های هیدروفوب (آب گریز) کوچک نظیر بنزن ، اکسیژن (O2) ، نیتروژن (N2) و دی‌اکسید کربن (CO2) به آسانی از خلال دو‌لایه‌ای لیپیدی غشایی در جهت شیب غلظت عبور می‌کنند. علاوه بر این مواد مولکولهایی نظیر آب ، گلیسرول و اوره نیز آزادانه تحت تاثیر شیب غلظت از خلال دو لایه‌ای لیپیدی عبور می‌کنند. یکی از مهمترین عواملی که سرعت حرکت ماده از طریق چربی دولایه را تعیین می‌کند، قابلیت حلالیت آن ماده در چربی است.

اسلاید 3 :

انتشار تسهیل شده :

انتشار تسهیل شده یا انتقال غیرفعال نوعی انتقال در جهت شیب غلظت شیمیایی یا شیب غلظت الکتروشیمیایی (در مورد یونها و مولکولهای باردار) است که بوسیله پروتئینهای کانال یا پروتئینهای حامل غشایی انجام می‌گیرد. کانالهای غشایی پروتئینهای داخلی غشایی هستند که امکان انتقال سریع مولکولها و یون را از خلال غشا در جهت شیب غلظت شیمیایی یا الکتروشیمیایی فراهم می‌کنند. سرعت انتقال از خلال کانال حدودا 107 یون در ثانیه است.

بطور کلی کانالهای پروتئینی برای مولکولها و یونهایی که از آنها عبور می‌کنند، انتخابی عمل می‌کنند. این خصوصیت در مورد نوعی کانال غشایی که منفذ نامیده می‌شود، وجود ندارد. کانال و منفذ غشایی از نظر میزان اختصاصی بودن برای ماده انتقالی با همدیگر فرق دارند. جریان انتقال مواد از خلال کانال غشایی بوسیله کنترل باز و بسته شدن دریچه کانال انجام می‌گیرد. از این منظر کانالها را به چند گروه تقسیم می‌کنند.

اسلاید 4 :

 • کانال سدیم: این کانال به تغییرات ولتاژ حساس است.
 • گروهی دیگر بوسیله ترکیب شیمیایی باز و بسته می‌شوند.
 • عده‌ای نظیر کانال یون کلرید بوسیله AMP حلقوی گشوده می‌شوند.
 • برخی از کانالها هم حساس به فشار بوده و با تغییرات فشار باز و بسته می‌شوند

اسلاید 5 :

پروتئینهای حامل

پروتئینهای حامل مانند آنزیمهای متصل شده به غشا و همانند پدیده اتصال آنزیم به سوبسترا عمل می‌کنند. هر پروتئین ناقل دارای یک یا چند نقطه اتصالی اختصاصی است. وقتی تمام این نقاط اشباع شد، سرعت انتقال ماکزیمم است. برخی پروتئینهای ناقل می‌توانند همانند آنزیم توسط مهارکنندگان ، مهار شوند که به آنها مهار کننده‌های رقابتی می‌گویند و بعضی دیگر مهار کنندگان غیر رقابتی نامیده می‌شوند. پروتئینهای ناقل مواد به سه نوع می‌توانند عمل کنند.

اول اینکه پروتئینهای ناقل ، ماده را فقط از یک جهت به جهت دیگر حمل کنند. دوم اینکه حمل و نقل ماده بستگی به ماده دیگری دارد ولی جهت هر دو در یک طرف است (انتقال سیمپورت) مثل انتقال گلوکز و سدیم. در سومین نوع حمل و نقل ماده در یک جهت باعث انتقال ماده دیگری در جهت مخالف آن می‌شود (انتقال متقابل) یا آنتی پورت) مثل پمپ سدیم _ پتاسیم.

اسلاید 6 :

 • سرعت انتشار به وسیله تعداد مولکول های عبور کننده از عرض غشا در واحد زمان سنجیده شده، و به عوامل زیر بستگی دارد:
 • 1-بزرگی اختلاف غلظت در عرض غشا(شیب غلظت)
 • 2- نفوذ پذیری غشا به مواد در حال انتشار
 • 3- مساحت سطحی از غشا که به وسیله ی آن مواد از عرض غشا انتشار می یابند

اسلاید 7 :

}اسمز از طریق غشاهای دارای نفوذپذیری انتخابی _ برآیند انتشار آب

}

}میزان انتشار آب از غشاء سلول بسیار بیشتر از سایر مواد است.

}لازم به ذکر است که مقدار آبی که در حالت معمول ظرف یک ثانیه در هر یک از دو جهت از غشاء گلبول قرمز میگذرد حدود 100 برابر حجم خود گلبول است. با وجود این مقدار آبی که در حالت طبیعی در دو جهت منتشر میشود چنان با هم در تعادلند که حتی کمترین مقدار برآیند جابجایی آب نیز وجود ندارد.

}البته در شرایط معین بین دو طرف غشاء یک اختلاف غلظت برای آب پدید میآید.چنان که در مورد سایر مواد میتواند ایجاد شود.بدین ترتیب برآیند جابجایی آب از غشاء سلول مثبت است و بسته به جهت برآیند جابجایی، موجب تورم یا چروکیدگی سلول میشود. جابجایی برآیند آب بر اثر اختلاف غلظت آن اسمز میگویند.

اسلاید 8 :

فشار اسمزی:

ازاسمز و حرکت از دیواره غشا می توان با اعمال نیروی مخالف جلوگیری کرد.چنانچه بخش حاوی g/l   180 گلوکز و بخش دیگر دارای آب خالص باشد، اسمز آب به داخل محلول گلوکز را می توان با اعمال نیرویی متوقف کرد.

در مثال مذکور نیرویی که می باید برای ممانعت از اسمز اعمال گردد،تحت عنوان فشار اسمزی محلول خوانده می شود. این نیروی رو به عقب نشان می دهد که محلول با چه قدرتی آب را به وسیله اسمز به درون خود می کشد.غلظت بیشتر ماده حل شونده یک محلول به همان میزان ، فشار اسمزی بیشتری را بوجود می آورد. از این رو ،آب خالص دارای فشار اسمزی صفر است. و یک محلول گلوکز g/l  360 به اندازه دو برابرg/l  180 فشار اسمزی دارد.

اسلاید 9 :

حرکت مولکول ها و یون ها در خلاف شیب غلظتی آن ها از غلظت کم تر به سوی غلظت بیشتر به صرف انرژی سلولی نیازمند است که از ATP  کسب می گردد.این انتقال در اصطلاح انتقال فعال نامیده می شود.چنانچه سلولی با سیانید ( که فسفریلاسیون اکسیداتیو را مهار می کند.) مسموم شده باشد، انتقال فعال مهار خواهد شد، این پدیده بر خلاف انتقال غیر  فعال است  که می تواند حتی پس از اثر مسمومیت متابولیکی و مرگ سلولی (به علت عدم تشکیل ATP) تداوم یابد

اسلاید 10 :

انتقال فعال اولیه:

زمانی که هیدرولیز ATP به طور مستقیم برای عمل پروتئین حامل مورد نیاز باشد، انتقال فعال اولیه به وقوع می پیوندد. به نظر می رسد این حامل ها پروتئین های سراسر گسترده در پهنای غشا باشند. باور بر این است که در این مورد توالی وقایع زیر به وقوع می پیوندد:

1-مولکول و یا یون منتقل شونده به  محل شناخته شده خاص پروتئین ناقل متصل میشود.

2- این اتصال موجب تحریک تجزیه شدن ATP گردیده ، به نوبه خود به فسفریلاسیون پروتئین ناقل منجر می گردد.

3- در اثر فسفریلاسیون پروتئین حامل در شکل فضایی خود دچار تغییر می گردد.

4- پروتئین حامل از طریق عمل لنگر مانندی ، مولکول یا یون انتقال یافته را در سوی دیگر غشا رها می کنند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 21 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله در مورد بررسی مقایسه ای سلول های فلوتاسیون مورد استفاده در کارخانه های کانه آرایی ( فلزی و غیر فلزی )

word قابل ویرایش
52 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
فصل اول:مفاهيم اوليه فلوتاسيون1∙1 مقدمهپروسه فلوتاسيون يکي از روشهاي متداول فراوري مواد معدني است که براي اولين بار در سال 1906 به ثبت رسيده است∙کاربرد اين پروسه انتخابي بيشتر براي کانسار پيچيده فلزي ١چون سرب وروي ،اکسيدهاي آهن وروي،سولفاتهاي روي وآهن و همچنين کانسارهاي غير فلزي مانند فلوئوريت ، فسفاتها،زغال ...

دانلود مقاله غشای سلولی

word قابل ویرایش
15 صفحه
18700 تومان
غشای سلولیمحیط درونی سلول از بیرون آن متفاوت است. این اختلاف در تمام مدت زیست سلول بوسیله یک غشای نازک که سطح سلول را می‌پوشاند که آن را غشای سلولی یا غشای سیتوپلاسمی می‌گویند که ورود و خروج مولکولها و یونها از کنترل می‌کند.نگاه اجمالی غشای سلولی ساختمانی است به ضخامت که محدوده سلول را معین کرده و به عنوان سد ...

دانلود پاورپوینت ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های بومی یونجه ایران ( Medicago sativa L . ) با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP

PowerPoint قابل ویرایش
44 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 : تنوع ژنتیکی، بخشی از تنوع زیستی است که به تفاوت های ژنتیکی موجود در ساختار یک گونه مربوط می شود. موفقیت در هر برنامه اصلاح گیاهی بستگی به وجود تنوع ژنتیکی و آگاهی از میزان آن در جمعیت مورد نظردارد. اسلاید 2 : در سالهای اخیر استفاده از  نشانگرهای مولکولی چشم انداز نوینی برای ارزیابی تنوع ژنتیکی ...

مقاله بررسی تاثیر غلظت عامل انتقال به زنجیر بر سرعت کوپلیمریزاسیون امولسیونی لاستیک استایرن - بوتادین

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی تاثیر غلظت عامل انتقال به زنجیر بر سرعت کوپلیمریزاسیون امولسیونی لاستیک استایرن- بوتادین خلاصه: کوپلیمرها داراي خواص فیزیکی و مکانیکی متفاوتی با هموپلیمرها می باشند. در مقیاس صنعتی، واکنشهاي اختتام به طور محسوسی از روش انتقال به زنجی ...

مقاله کارکردعملیاتی و راهبری غشاء مایع آمولسیون در جداسازی فلزات سنگین با رویکرد صنعت نفت

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
کارکردعملياتي و راهبري غشاء مايع آمولسيون در جداسازي فلزات سنگين با رويکرد صنعت نفت چکيده در يک تحقيق تجربي – تحليلي به بررسي عوامل موثر در جداسازي فلزات سنگين محلول توسط غشاء مايع اقدام گرديد. يک نگرش تازه که منجر به تهيه غشاءهايي با بازده اي بالاشده است استفاده ازمايعات بعنوان موادسازنده غشاءاست که اينغش ...

مقاله ارائه و شبیه سازی یک سلول خورشیدی MIS با ساختارچند پیوندی با بازدهی بالا

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** "ارائه و شبیه سازی یک سلول خورشیدی MIS با ساختارچند پیوندی با بازدهی بالا" چکیده سلولهای خورشیدی منابع مناسبی برای انرژی های پاک و تجدید پذیر می باشند. در ابتدا سلول Metal- SiO2- ZnO - SiO2-Si را تحت روشنایی AM1,5 مورد بررسی قرار داده ایم ...

مقاله مدلسازی سلول های خورشیدی دو پیوندی GaInP/GaAs با پیوند تونلی

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** مدلسازی سلول های خورشیدی دو پیوندی GaInP/GaAs با پیوند تونلی چکیده با توجه با این که سلول های خورشیدی چندپیوندی بازده تبدیلی بالایی (درحدود 44/4 درصد) نسبت به دیگر انواع سلول های خورشیدی دارند ، امروزه مورد توجه مجامع علمی قرار گرفته ان ...

مقاله ذخیره سازی طولانی سوسپانسیون سلولی چند رقم برنج ( . Oryza sativa L ) ایرانی به عنوان ژرم پلاسم در مافوق سرما

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
ذخیره سازی طولانی سوسپانسیون سلولی چند رقم برنج (.Oryza sativa L) ایرانی به عنوان ژرم پلاسم در مافوق سرما خلاصه نگهداری مواد ژنتیکی در مافوق سرما تکنیکی است که در بسیاری از مراکز تحقیقاتی دنیا برای نگهداری ژرم پلاسم گیاهی در مدت زمان طولانی از آن استفاده می نمایند. جهت استفاده این تکنیک در نگهداری ژرم پلاسم ...