دانلود فایل پاورپوینت اندام شناسی درختان میوه

PowerPoint قابل ویرایش
117 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اندام شناسی درختان میوه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اندام شناسی درختان میوه قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

۱) مقدمه
۲) رشد و نمو درختان میوه ( اندامهای هوایی و زیرزمینی)
۳) تولید، انتقال و توزیع کربوهیدراتها
۴) فیزیولوژی پیوند و تئوریهای مربوط به اثر متقابل پایه و پیوندک
۵)نقش آب
۶) گل انگیزی
۷) نونهالی و گلدهی
۸)تشکیل میوه و گرده افشانی، بررسی علل سال آوری درختان میوه
۹) تشکیل میوه و نقش هورمونها در آن
۱۰) مکانیسم تنک کردن شیمیایی گل و میوه و ریزش میوه ها
اندازه درختان و موضوعات پیری، دوره استراحت و مقاومت زمستانه درختان میوه، تئوریهای مربوط به اثر غلبه جوانه انتهایی

اسلاید ۲ :

۱- کتاب فیزیولوژی درختان میوه مناطق معتدله اثر Faust ترجمه دکتر طلایی یا دکتر غلامی
۲- مقالات تحلیلی مرتبط با سرفصل درس فیزیولوژی درختان

منابع کمکی برای مطالعه دانشجویان
۱- کتاب رشد و نمو گیاهی دکتر لاهوتی
۲- رشد و نمو دکتر قربانلی
۳- میوه کاری دکتر رسولزادگان
۴- فیزیولوژی گلدهی و تشکیل میوه دکتر لسانی
۵- تشکیل میوه دکتر راحمی
۶- Plant Growth and Development, by: L.M. Srivastava
Published Elsevier 2002

اسلاید ۳ :

بارلها مرا همیشه به هر جا روم به قدم صدق داخل و به قدم صدق خارج گردان و به من از جانب خود حجت روشنی که دائم یار و مدکار باشد عطا فرما
اسراء آیه ۸۰

اسلاید ۴ :

تکامل یک موجود زنده (درخت )
الف- تغییرات کمی : افزایش ابعاد ( طول، سطح، حجم یا جرم ) که مجموعه آنها رشد را تشکیل می دهد.
۱- رشد : بر اثر
۱) تقسیم یاخته ای که در مریستم ها رخ می دهد ( شامل مریستم نخستین و مریستم پسین )
۲) افزایش ابعاد سلول ها ( غالباٌ در جهتی انحصاری مثل طولی یا شعاعی )، بعد از ناحیه مریستمی است.
۳) نوعی تمایز که سلول ها واجد اختصاصات می شوند. این تمایز خصوصا درارتباط با رسوب سلولز و لیگنین، قدرت سنتز و اکتساب توانائیهای فیزیولوژیک مثل تشکیل گل است

توقف رشد (پیری): در مرحله پیری بافتهای جنینی متوقف می شوند و از بین می روند. پس از آنکه اندازه گیاه به حد معین رسید عدم تعادلهایی به وجود می آید مثل مشکل شدن تغذیه، دفع مواد زاید بسختی، که لازم به احیاء درخت است.

اسلاید ۵ :

پدیده ایست پیچیده که در آن عوامل درونی و بیرونی بسیاری دخالت دارند

طرحهای اولیه گل در جوانه هایی تشکیل می شود یا شکل می گیرد که دستخوش تغییرات خاصی شده اند و این تغییرات آنها را از حالت رویشی به حالت زایشی در می آورد. این تغییر حالت با بیداری مریستم و پی ریزی طرح گل، دگرگونیهای شدید و وسیع آغاز می شود ( رشد سیستمهای غشایی، افزایش سنتز RNA و سپس پروتئینهای کامل و به دنبال آن افزایش تراکم ریبوزومی و غیره ) و با تشکیل پریموردیاها، قطعات گل پایان می پذیرد.

اسلاید ۶ :

بجز توت فرنگی، پاپایا و آناناس تمام میوه جات جزو گیاهان با تنه چوبی و دارای شاخه بوده و برای سالیان متمادی رشد می کنند. چوبی شدن حاصل لیگنینی شدن بافتهای چوبی است. مراحل تغییرات از زمان تقسیم سلولی آغاز می شود.

رشد دیواره

در هنگام تقسیم یاخته در سطح استوایی سلول صفحه ای بنام فراگموپلاست بوجود می آید سرشار از پروتئین و ترکیبات پکتیک که متوالیا مواد سلولز و همی سلولز در طرفین آن ساخته می شود.

یکی از پروتئینهای مهم دیواره ای extensine است که سرشار از دو اسیدآمینه به اسامی هیدروکسی پرولین ( که به یک قند پنتوز بنام آرابینوز می پیوندد) و سرین ( که به یک قند هگزوز بنام گالاکتوز می پیوندد) است.
.

اسلاید ۷ :

چون رشد مجموعه ای از تغییرات کمی است قابل ارزشیابی است. اولین معیار اندازه گیری، اندازه گیری ابعاد هندسی مانند طول، قطر، سطح و بندرت حجم است اندازه گیری با روشهای مکانیکی، نور یا عکسبرداری صورت می گیرد.

رشد پدیده زیستی است مستلزم تقسیم سلولی و سنتز مولکولهای جدید است، برخی تغییرات صرفا مکانیکی مثل تورژسانس، نباید بجای رشد گرفته شود.

رشد را بصورت افزایش جرم می توان در نظر گرفت و با تعیین وزن تر و یا تعیین وزن خشک محاسبه کرد. امتیاز وزن تر آنست که به تخریب نمونه نیازی نیست. وزن خشک همیشه شاخص واقعی نیست زیرا افزایش آن ممکن است بعلت چوبی شدن و یا تشکیل مواد ذخیره ای باشد.
سنتز پروتوپلاسمی ( اساسا پروتئین ) بعنوان معیار رشد بیشتر موردتوجه پژوهشگران است. افزایش جرم نیتروژن پروتئینی بی گمان به فرآیند فیزیولوژیک بسیار نزدیکتر است. اما این روش هم دشوارتر است و هم منجر به تخریب نمونه می شود.

اسلاید ۸ :

اندازه گیری سطح برگ :
اندازه گیری سطح برگ بنام (LAI) Leaf Area Index معیار خوبی برای اندازه گیری رشد است.
از دستگاه سطح سنج استفاده می شود. در سبزیجات در هر نوبت که نمونه برداری می شود قسمتی از سطح برگ تعیین می شود نمونه ای که سطح آن تعیین شده در آون ۷۵ درجه به مدت ۲۴ ساعت می ماند و با توزین آن وزن خشک بذست می آید.

چنانچه نسبت به زمان اندازه گیری شود LAD ( Leaf Area Duration) خواهد بود
A1 و A2 به ترتیب سطوح برگها در زمانهای ۱ و ۲ است

اسلاید ۹ :

عوامل متعددی در رشد و نمو تاثیر دارد (دما، نور ….) غیر از این عوامل موارد دیگری هستند که گیاه در برابر آنها عکس العمل نشان می دهد:
الف- انواع تروپیزم ها :
– ژئوتروپیزم ( زمین گرایی)
۱) اورتوژئوتروپیزم مثبت : ریشه بطور عمودی در خاک

۲- اورتوژئوتروپیزم منفی : در خصوص ساقه (بصورت عمودی به سمت بالا)
۳- پلاژیوتروپیزم یا دیاژئوتروپیزم : مایل رشد کردن اندام (نراد)

– ترموتروپیسم (گرماگرایی) که مربوط به اختلاف دماست

اسلاید ۱۰ :

– شیمیوتروپیسم : ناشی از مواد شیمیایی، مثل مادگی بسیاری از گیاهان عالی که دارای موادیست و در لوله گرده ایجاد شیمیوتروپیسم می کند. ریشه های گیاهان در مقابل محلولهای رقیق آنیون، شیمیوتروپیزم مثبت و در مقابل کاتیونهای رقیق و الکترولیتهای غلیظ، شیمیوتروپیزم منفی دارند.
– هیگروتروپیزم : نم گرایی

– تیگموتروپیزم (تماس گرایی) : در نتیجه تماس یک جانبه حاصل می شود. ریشه بوسیله تیگموتروپیزم موانع را دور می زند
با وجود پیچیدگی مکانیزم، دخالتهای هورمونی نقش اساسی دارد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 117 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد