بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----


اسلاید 1 :


پروانه پوستخوار درختان ميوه  enarmonia formasana scop

مرفولوژي

اين حشره از خانواده Tortricidae مي باشد و تاكنون از نواحي آذربايجان و خراسان گزارش شده است.افت مزبوراخيرانيزدراستانهاي مركزي؛ اصفهان؛خوزستان ملاحظه گرديده است. پروانه پوستخواركه به آلماني به آن كرم پوستخوار گفته ميشود.پروانه اي كه لاروآنازپوست وناحيه كامبيوم درختان ميوه تغذيه مي نمايد.درمورد اولين تاريخ جمع اوري اين حشره درايران اطلاعي دردست نيست ورجبي درسال1355 اين افت را جزءحشرات چوبخوار درختان ميوه سردسيري ذكر مينمايد.

اسلاید 2 :


نگاه كلي به گونه :

پهناي بال 19 تا 15  ميليمتر،طول بدن 6-5 ميليمتراست. رنگ زمينه بال جلويي سفيد، كه با زرد ماشي رنگ تركيب شده با قهوه اي تيره پوشيده شده و به آن ظاهري قهوه اي رنگ مي دهدوبا نقوش عرضي فراوان وجالب رنگ زردمتمايل به نارنجي روي بالهاي جلوئي است.در حاشيه بيروني هربال روئي چهار خط كوتاه سياه ديده ميشود.بال زيري به رنگ خاكستري وداراي ريشكهاي كوتاه به رنگ روشن ميباشد.

تخم :

اندازه تخم6/0تا7/0ميليمتر، به شكل عدس، رنگ سفيد خامه اي كه بعد از 2 و 3 روز قرمز روشن مي شود و بعدا رنگ قرمز به صورت نيم دايره كوچك مي شود تخم ها به صورت انفرادي و يا درگروههاي 2 و 3 تايي در قسمت هاي صاف پوسته درخت ميزبان گذاشته ميشود.

اسلاید 3 :


لارو :

به طول 11 تا 8 ميليمتر،رنگ آن ارغواني روشن وسر قهوه اي روشن ، قسمت دهان سياه رنگ، ديده مي شود.ضخامت سينه اول ومقعدي به رنگ قهوه اي متمايل به خاكستري كمرنگ ميباشد، پاهاي قسمت سينه اي قهوه اي روشن است

شفيره :

 به طول 9-7 ميليمتر، رنگ قهوه اي مايل به زرد ، درپيله گذاشته ميشود.

اسلاید 4 :


مشخصات بيولوژي

اين حشره زمستان را به صورت لاروهاي سنين مختلف زير پوست درختان ميزبان مي گذراندودياپوز اجباري ندارد و تا هنگاميكه درجه حرارت مساعد باشد ، از ناحيه كامبيوم تغذيه مي كند . خسارت آن از لحاظ نحوه تغذيه مشابه لاروهاي پروانه زنبور مانند است و در روي درختان ميوه هسته داربا ترشح فراوان صمغ همراه است.

اسلاید 5 :


ظاهراً اين حشره در سال فقط 1 سال دارد ولي دوره خروج حشرات كامل تدريجي است. دوره خروج حشرات كامل در منطقه خراسان  براساس مشاهدات شاهرخي از اوايل خردادتااواخر مرداد است.پروانه ها در ساعات صبح زود به پرواز درآمده وحشره پس از جفت گيري تخم هاي خودرااكثرا به طور انفرادي روي زخم هاي پوست تنه و شاخه هاي درختان قرار مي دهد.هر حشره ماده 90-60عدد تخم مي گذارد.لاروهاي جوان پس از خروج ازتخم زمان كوتاهي به دور پوسته تنه حركت نموده وسپس سوراخي در پوست ايجاد كرده وواردآن مي گردد.

اسلاید 6 :


فضولات حشره همراه باتارهائي درسوراخ تغذيه به وجود مي ايدوآنرا مسدود مي كند بر اثر حمله اين افت شيرابه سفيد رنگي از تنه درخت خارج ميشود.

گياهان ميزبان:

پروانه پوستخوار به گونه هاي زيادي از درختان ميوه خسارت مي زند كه عبارتند از درخت بادام ؛زرد الو،هلو،گيلاس،آلو،سيب،گلابي ،به

مناطق انتشار:

پراكندگي پروانه پوستخواردرختان ميوه درمناطق زير مي باشد اروپاي غربي،

از انگلستان واسكانديناوي تادرياي مديترانه ،اسياي صغير،قزاقستان ،روسيه

 تا سيبري وآفريقاي شمالي وآمريكاي شمالي ميباشد. درايران نيز دراستانهاي آذربايجان وخراسان واخيرا نيز در استانهاي مركزي ،خوزستان و اصفهان ديده    شده است.

اسلاید 7 :


خسارت:

خسارت وارده بر پوست درخت آلو: لارو به طور نامرتب سوراخ ايجاد مي كند و اغلب سوراخ هاي عميقي درپوست درخت ايجاد ميكند. گونه هاي نسل موفق در داخل آن تغذيه مي كنند و به طور قابل ملاحظه اي همان سوراخ را بزرگ مي كنند. لاروها اكثر در بافت پوست تغذيه مي كنند ، ولي نسوج زنده زيرين نيز ممكن است ، آسيب ببيند. با اين حال سوراخ ها به داخل چوب گسترش نمي يابد. حملات معمولا فقط بر روي درختان كهن سال و اغلب درختاني كه قبلا آسيب ديده اند ، وارد مي شود.

اسلاید 8 :


براي مثال آنها اغلب در پوسته درختان سرمازده يا خراشهاي درخت آلو هرس نشده و ساير مناطقي كه خود به خود آسيب ديده اند ، شروع مي شود. به ويژه بر روي درخت گيلاس و آلو ، مقادير قابل ملاحظه اي صمغ از قسمت هاي مورد حمله درختان ميزبان ترشح مي شود و اين امر همراه با توده هاي مدفوع كرم نوزاد كه به رنگ قهوه اي روشن است از پوست درخت بيرون مي آيد، ممكن است يكي از اولين نشانه هاي حمله باشد.

دردرختان تنومند سيب ، اغلب زير شاخه هاي اصلي، نزديك به تنه و بر روي تنه نزديك چنين محله ايي خسارت وارد مي شود. حملات باعث به وجود آمدن شكاف ، برآمدگي مي شوند و شاخه ها يا تمامي درختان را از بين مي برند.

اسلاید 9 :


مبارزه شيميايي:

ظاهرا اگر سم پاشي پس از تفريخ تخم ها و زمان ظهور لارو هاي جوان كه قصد ورود به داخل پوست را دارند روي تنه انجام شود موفقيت آميز خواهد بود  و براي اين منظور مي توان از سموم فسفره مانند گوزاتيون 20% به نسبت دو در هزار استفاده نمود.

مبارزه بيولوژيكي:

پارازيتوئيد campoplex punctulatus (Hye.:Ichneumonidae)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید