بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعریف هوشیاری

lحالت بیداری وآگاهی به خود ومحیط

lفرد هوشیار آگاه به خود ومحیط می باشدوقادر به پاسخ صحیح به تحریکات مکانیکی وزبانی می باشد وگذشته رابه یاد می آورد

lفونکسیون نوروفیزیولوژیک شامل:

–Arousal( بیداری )نیاز به فونکسیون نرمال ARAS ومراکز بالاتر هیپوتالاموس وتالاموس وقشرمغز دارد

–Awareness(آگاهی) نیاز به عملکر دمناسب کورتکس باساب کورتکس دارد

اسلاید 2 :

پاتوفیزیولوژی

lسطح هوشیاری وابسته به عملکرد خوب ARASومراکز بالاتر مانند هیپوتالاموس وتالاموس وقشر مغز دارد

lتحریک سیستم :حالت هوشیاری

lافزایش تحریک پذیری نرونی:بی قراری وکنفوزیون وترمور ودیلریوم واستوپور وکما

lکاهش تحریک پذیری نرونی :

لتارژی ،obtundation،استوپور وکما

اسلاید 3 :

lآسیب سیستم RASوضمائم آن

lآسیب هردونیمکره مغز

lتخریب ارتباط دو نیمکره

lساپرس سیستم RAS بوسیله دارو،توکسین ویااختلالات متابولیک مانند هیپوگلیسمی

اسلاید 4 :

Level Of Consciousness

lAlert:کاملا“ هوشیار

lLethargic:بین خواب .بیداری بوده ولی قادر به بیدار نگه داشتن خود می باشد

lObtunded:برای بیدار بودن نیاز به تحریک لمسی یاکلامی دارد

lStupor:فرد فقط باتحریک دردناک بیدار می ماند

lComatose:فرد به تحریک درد پاسخ نمی دهد ونسبت به خود ومحیط کاملا“ ناآگاه است

اسلاید 5 :

درجه بندی کما

lکما باعدم باز کردن چشم (1)وکلمات نامفهوم(2)وعدم اطاعت دستورات(5):

lStage 1:Stupor

lStage 2:Light Coma

lStage 3:Deep Coma

lStage 4:Brain Death

اسلاید 6 :

lDelirium:حالت روانی بالابااختلال آگاهی،تحریک پذیری واحساس ترس وبرداشت های غلط حسی و

واوهام خصوصا“توهم بینایی دبده می شود

Confusion:اختلال درقدرت تفکر وآگاهی ،شناخت وحافظه هم درحالت کاهش خلق وهم برانگیخته دیده می شود

اسلاید 7 :

Glasgow Coma Scale

lEye opening

Spontaneous                               4

To voice                                      3

To pain                                       2

None                                           1

اسلاید 8 :

lMotor Response

Obeys                                            6

Localizes Pain                               5

Withdraws                                     4

Flexion                                           3

Extension                                       2

None                                              1

اسلاید 9 :

lVerbal Response    older children and adalt

Oriented                                              5  

Confusion, disoriented             4  

Inappropriate words                 3  

Incomprehensible sounds                         2  

No sound                                               1

اسلاید 10 :

lVerbal Response In Infant

 Produce sound appropriate to age      5  

Crying and restlessness                       4  

Cries in response to painful stimuli         3  

Sighs in response to painful stimuli         2  

No sound                                                   1

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید