بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----


اسلاید 1 :


بيان مساله

تحولات سریع تکنولوژیکی، افزایش خطرات جهانی شدن و انتظارات خصوصی سازی از ویژگیهای محیطی هستند که سازمانهای تجاری کنونی با آن مواجهند.  بازارگرایی یکی از این رویکردها می باشد که به عنوان روشی بسیار مؤثر و کارا در دستیابی به مزیت رقابتی به طور روزافزون مورد توجه سازمانهای نوین قرار گرفته است. براساس مطالعاتی که تاکنون انجام شده، بیشتر سازمانها، بازاریابی را تنها عامل موفقیت در ارائه پاسخ مناسب و سریع به نیازهای متنوع و غیر قابل پیش بینی مشتریان می دانستند. اما تحقیقاتی که در این چند دهه ی اخیر بر روی بازارگرایی انجام شده به نتایج مثبت و مطلوبی رسیده است و اکنون محققان بر این باور شده اند که علاوه بر بازاریابی، بازارگرایی هم نقش عمده ای در عملکرد سازمانها ایجاد می کند. با وجود عدم توجه سازمانها و شرکتهای خدماتی به مشتریان، رقبا و بازارگرایی، موجب کاهش مزیت رقابتی و در نتیجه عملکرد پایین سازمانها شده است. بر همین اساس در این تحقیق که به بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار بر اساس مدل هریسون و والکر پرداخته شده است علاوه بر معرفی ابعاد مختلف این مدل، به چگونگی دستیابی سازمانها به بهبود عملکرد عالی و خلق مزیت رقابتی و همچنین روابط مثبت هر یک از متغییرهای این مدل را که در بهبود بخشیدن به پیش بینی شرایط آتی کسب و کار و نیازهای بازار مبدل می شود، ارائه می شود و در نتیجه موجب ایجاد مزیت رقابتی بیشتر برای سازمان و افزایش سطح رضایت مشتریان و گسترش سهم بازار خواهد شد

اسلاید 2 :


اهميت و ضرورت تحقيق

تغییر و تحولات بین المللی و سرعت این تغییرات دولتها را بر آن داشته است تا در راستای کسب مزیت رقابتی در عرصه بین المللی، دور نمای استراتژیک حرکت های خود را ترسیم نمایند. ترسیم چشم انداز، در حقیقت دور نمای یک کشور و بیانگر ارزشها، آرمانها و تفکرات سیاستگذاران کشور می باشد.

امروزه، ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه خواسته هاي مشتريان از بازرگانان، شركت ها و سازمان ها (توليدي، خدماتي و غيره) بيشتر از هر دوره ديگري است.

از اين رو هدفگذاري شركت ها بايد مبتني بر افزايش عملكرد هوشمند براي جلب و حفظ مشتري و همزمان با آن كاهش هزينه هاي مربوطه باشد. طي سال هاي اخير شاهد پيدايش يك نگرش نو در اين رابطه بودیم نگرش و روش نو را بازارگرایی مي نامند. اگر بازارگرایی به درستي و با موفقيت پياده سازي و مديريت شود سبب دگرگوني تمامي بخشهاي يك شركت يا سازمان خواهد شد كه با رضايت مشتري ارتباط مستقيم پیدا خواهد کرد و در نهايت آينده و سرنوشت شركت يا سازمان را دچار دگرگوني و تحول اساسي خواهد كرد. در سالهاي اخير بازارگرایی به عنوان زیربنای فلسفی از تفکر بازاریابی، يك اهميت بسيار بالايی در رقابت استراتژيكي كسب كرده است.

اسلاید 3 :


چهارچوب نظری تحقیق

مباني نظري تحقيق حاضر از چهار جزء کلي تشکيل شده است. ابتدا به ارائه مفاهيم اوليه بازارگرایی پرداخته مي شود. در اين بخش مفهوم بازاريابي و مسير تاريخي شکل گيري رويکردهاي بازاريابي برحسب دوره هاي بازاريابي مورد تحليل قرار مي گيرد. در بخش بعدی به ارائه دیدگاه های بازارگرایی در عرصه های مدیریتی و همچنین دیدگاه هایی در زمینه ابعاد تحقیق مورد نظر هم مطالبی آورده شده است. در بخش سوم مدلهایی از بازارگرایی که تا به حال از دانشمندان و محققان مختلفی انجام پذیرفته شده درج گردیده شده است. در بخش آخر به معرفی جامعه مورد تحقیق، پیشینه تحقیق و همچنین مدلی که در این تحقیق به آن پرداخته می شود با بیان ابعاد مختلف آن آورده می شود.

اسلاید 4 :


متغیرهای تحقیق

با استفاده از ماتریس کوواریانس متغیرهای تحقیق به دو دسته‌ی پنهان و آشکار تبدیل می شوند. متغيرهاي آشكار يا مشاهده شده به گونه اي مستقيم به وسيله پژوهشگر اندازه گيري مي شود، در حالي كه متغيرهاي مكنون يا مشاهده نشده به گونه اي مستقيم اندازه گيري نمي شوند، بلكه بر اساس روابط يا همبستگي هاي بين متغيرهاي اندازه گيري‌ شده استنباط مي شوند. متغیرهای پنهان به دو دسته‌ی برونزا و درون زا تقسیم‌ می شوند. متغيرهاي مكنون بيانگر يكسري سازه هاي تئوريكي هستند مانند مفاهيم انتزاعي كه مستقيماً قابل مشاهده نيستند و از طريق ساير متغيرهاي مشاهده شده ساخته و مشاهده مي شوند. متغيرهاي مكنون به نوبه خود به دو نوع متغيرهاي درونزا يا جريان گيرنده و متغيرهاي برونزا يا جريان دهنده تقسيم مي شوند. هر متغير در سيستم مدل معادلات ساختاري مي تواند هم به عنوان يك متغير درونزا و هم يك متغير برونزا در نظر گرفته شود. متغير درونزا متغيري است كه از جانب ساير متغيرهاي موجود در مدل تأثير مي پذيرد. در مقابل متغير برونزا متغيري است كه هيچگونه تأثيري از ساير متغيرهاي موجود در مدل دريافت نمي كند بلكه خود تأثير مي گذارد. در این تحقیق متغیرهای مشتری گرایی و رقابت گرایی متغیرهای برونزا هستند، و متغیرهای بازارگرایی و عملکرد کسب و کار متغیرهای درونزا می باشد. 

اسلاید 5 :


کاربرد متصور و استفاده کنندگان از نتایج  تحقیق

دستیابی به سطح مطلوب ارائه خدمات به مشتریان و تأمین نیازهای آنان در زمان مناسب، در نهایت افزایش مزیت رقابتی سازمانها و سودآوری و رسیدن سازمان به مرتبه عالی، از کاربردهای این تحقیق در سازمانها و شرکتهای تجاری دولتی و غیر دولتی می باشد.

تمامی سازمان های تجاری دولتی و غیر دولتی که در جستجوی یک استراتژی مناسب، جهت افزایش مشتری و حفظ مزیت رقابتی در محیط کسب و کار و متلاطم کنونی می باشند.

اسلاید 6 :


محدودیت های تحقیق

 عدم آشنایی پاسخ دهندگان با فرآیند بازارگرایی و بازاریابی؛

عدم همکاری برخی از پاسخ دهندگان در تکمیل پرسشنامه؛

همچنین از آنجاییکه ابزار جمع آوري داده ها در این مطالعه صرفاً پرسشنامه بوده و نمونه مورد بررسی هم محدود به بانک ….شهرستان ….می باشد لذا میزان تعمیم پذیري نتایج بدست آمده را می توان بعنوان محدودیت تحقیق قلمداد نمود.

اسلاید 7 :


فهرست مرور ادبیات تحقیق

 بخش اول: بازارگرایی و مفاهیم آن

 بخش دوم: دیدگاههای بازارگرایی

 بخش سوم: مدلهای بازارگرایی

 بخش چهارم: معرفی جامعه مورد تحقیق

اسلاید 8 :


بخش اول: بازارگرایی و مفاهیم آن

رویکردهای بازاریابی

مفهوم بازاریابی

مفهوم بازارگرایی

فرهنگ بازارگرایی

بازارگرایی همگانی

استراتژی سازمانها در بازار رقابت

ویژگی سازمانهای بازارگرا

اسلاید 9 :


بخش دوم: دیدگاههای بازارگرایی

دیدگاههای بازارگرایی معاصر

اهميت بازارگرايي فرهنگي در مقابل بازارگرایی رفتاري

دیدگاه مشتری گرایی

دیدگاه رقابت گرایی

دیدگاههایی در مورد ارزیابی عملکرد

کسب اطلاعات (خلق اطلاعات)

توزیع و پخش اطلاعات در سراسر سازمان

تفسیر و تحلیل اطلاعات توزیع شده

بکارگیری اطلاعات

اسلاید 10 :


بخش سوم: مدلهای بازارگرایی

رابطه بازارگرایی با عملکرد

مدل تأثيرگذاري بازارگرایی بر عملکرد تسي و همکاران

مدل تأثيرگذاري بازارگرایی بر اثربخشي و کارايي چنگ و همکاران

مدل بازارگرایی و استراتژيهاي عمومي پورتر جي- جني- وو

مدل بازارگرایی و استراتژي تمايزسازي محصول هامبورگ و همکاران

مدل مشتري گرايی داخلی و بازارگرایی ماوندو و کوندايت

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید