بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

بهداشت آب

-کیفیت فیزیکی آب سالم : 

     بدون رنگ ، بدون طعم ومزه ،عاری از کدورت   

-کیفیت شیمیایی آب سالم :    

    * سختی آب ، کمتر از  300 میلی گرم در لیتر

    * میزان کلرورهای موجود در آب ، کمتر از 600 میلی گرم در لیتر 

    * آمونیاک آزاد و نمک های آمونیاکی ، حداکثر 50 میلی گرم در لیتر

    * آمونیاک مواد پروتیینی ، کمتر از 0.1 میلی گرم درلیتر

    * نیتریت ها ، در حد صفر باشد  

    * مواد سمی ،  مانند فلزات سنگین در حد صفر 

 - میکروبیولوژی آب 

     *عاری از آلودگیهای میکروبی

 

اسلاید 2 :

آلودگی های آب

- آلودگی ها وبیماری های ناشی از آب آلوده : 

  * آلودگی های ویروسی  ( بیماری فلج اطفال ، هپاتیت آ )

  * آلودگی های باکتریایی  ( بیماری تیفویید ، اسهال خونی )   

  * آلودگی های انگلی       ( اسهال آمیبی ، ژیاردیازیس ) 

  * آلودگی های کرمی       ( آسکاریس  ،کیست هیداتیک)

  * آلودگی های شیمیایی     ( مسمومیت ها و اختلالات ناشی از 

     دریافت تدریجی  مواد آلاینده )

اسلاید 3 :

شاخص آلودگی میکروبی آب

- شاخص آلودگی میکروبی آب کلیفرم ها می باشد         

 

سنجییده می شود             Most Probable Number (M.P.N ) با شاخص       

وجود کلیفرم ها در آب به معنی آلودگی با فاضلاب  می باشد .    

کلی فرم ها میکروب های میله ای شکل هوازی یا بیهوازی اختیاری ، گرم منفی،

بدون هاگ هستند .شامل میکروب های مدفوعی و هم غیر مدفوعی می باشد . 

  از دیدگاه بررسی های بهداشتی وجود کلی فرم ها باید از گروه مدفوعی شناخته 

  شود مگر خلاف آن ثابت شود .

اسلاید 4 :

بهسازی آب

پالایش آب :

                                               STORAGE انبار کردن                                                    FILTRATION  پالایش                                                                      CHLORINATION  کلر زنی                

از نظر فیزیکی ،انبار کردن آب در 24 ساعت اول حدود 90% ناخالصی های معلق ته نشین میشود.     

از نظر شیمیایی ، در زمان انبار کردن آب با کمک اکسیژن محلول در آب میکروب های هوازی مواد آلی موجود را اکسیده می کنند . 

از نظر بیولوژیکی ، پنج تا هفت روز اول انبارکردن تا 90% میکروبها کم میشود .           

اسلاید 5 :

CHLORINATION کلر زنی

  کلرزنی مکمل پالایش آب است .  

 کلر عوامل میکروبی بیماریزا را از بین می برد ولی بر هاگ میکروبها اثر ندارد

  - عوامل اثربخشی کلر برای آب شرب : 

   *  تعیین مقدار کلر برای آب 

   * صاف و بدون کدورت بودن آب 

   * زمان  لازم 

   مناسب PH *   

اسلاید 6 :

اصول کلر زنی آب شرب

 -( کلر مورد نیاز ) آب با مقدار کلری که به آب اضافه میشود متفاوت

   است :  مقدار کلر باقی مانده در پایان یک مدت معین( 60 دقیقه ) 

 معین ، و دمای معین                                                     PH   حداقل غلظت توصیه شده کلر باقیمانده 0.5میلی گرم درلیتربعد از   یکساعت می باشد . 

 - حداقل یکساعت تماس کلر باقیمانده با میکروبها و ویروسها میتوان اطمینان از ، از بین رفتن آنها داشت .  

    کلر بر تخم انگلها تأثیر ندارد .

اسلاید 7 :

HARDNESS OF WATER سختی آب

 - سختی آب عمدتأ ناشی از 4 ترکیب محلول در آب میباشد :  

  * بی کربنات کلسیم   ، بی کربنات منیزیم   

  * سولفات کلسیم    ،  سولفات منیزیم     

 - سختی آب با مقیاس میلی اکی والان در لیتر بیان میشود . 

   یون مولد یک میلی اکی والان در لیتر عبارت است از :  

   سختی آب معادل 50میلی گرم بی کربنات کلسیم در یک لیتر آب   

                                                     ( PPM 50 )

اسلاید 8 :

استانداردهای آب سالم

- میزان کلر باقیمانده 0.5میلی گرم در لیتر پس از یکساعت .    

- از نظرمیکروبی عاری از کلی فرم ها باشد . 

- حداکثر مجاز ویروسها 1 واحد تشکیل دهنده پلاک در هر لیتر .

 بین  8.5- 7  باشد .                                                 PH - دامنه - سختی آب 2 میلی اکی والان ( سختی متوسط )               

- آلاینده های شیمیایی (نیتراتها ،کلرورها ) درکمتر از میزان مجاز    - آلاینده های فلزات سنگین در کمتر از میزان مجاز             

-

اسلاید 9 :

بهداشت مواد غذایی

 - عوامل مؤثر در فساد مواد غذایی :  

  * میکروارگانیسم ها 

  * آنزیم های طبیعی موجود در مواد غذایی    

  * حشرات ، انگلها ،   

  * د مای نامناسب ( گرما ، سرما )  

  * رطوبت نا مناسب ( رطوبت  ، خشکی ) 

  * زمان نگهداری ، نور ،

اسلاید 10 :

آلودگی ها در مواد غذایی

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید