بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

                 اهميت بهداشت روان دربلايا

بلاياي طبيعي سالانه منجربه مرگ،معلوليت جسمي ورواني و تغييرروند ومسير زندگي ميليونها نفرو صدمات مالي شديد براي افراد ودولت ها مي گردد. بررسي واكنش هاي رواني افراد آسيب ديده با هدف عادي سازي واكنش ها و جلوگيري ازبروز عوارض ديرپا كه منجر به افت كيفيت زندگي و كاهش كارآيي افرادمي گردد،ازاهداف مهم بهداشت روان است.

اسلاید 2 :

اهميت بهداشت روان دربلايا

 • نتايج حاصل از اقدامات مشاوره گروهي به دنبال سوانح در سايركشورها،كاهش عوارض بعدي ناشي از فاجعه را نشان مي دهد.
 • كمك به ارتقاء سلامت روان بازماندگان
 • كاهش مشكلات جسماني وسايكوسوماتيك پس از سانحه

اسلاید 3 :

واكنش هاي رواني به دنبال بحران

 • اثر يا ضربه
 • قهرمان گرايي
 • اميدواري و فراموشي غم
 • رويارويي با واقعيت ها
 • تجديد سازمان

اسلاید 4 :

اثر يا ضربه

 • در چند دقيقه اول پس ازسانحه
 • حالت گيجي، بهت زدگي و درماندگي
 • افراد در اين مرحله قدرت انجام هيچ كاري را ندارند
 • گذرا وكوتاه مدت است وتا قبل ازرسيدن نيروهاي كمكي پايان مي يابد
 • باقي ماندن در اين مرحله نيازمند مداخله فوري است

اسلاید 5 :

مرحله قهرمان گرايي

 • درساعات اوليه پس از سانحه
 • كمك و همكاري و احساس مسئوليت
 • تحريك پذيري بسيار بالا دارند
 • داوطلبانه درامداد رساني شركت مي كنند
 • درجات بالايي ازگذشت وفداكاري را از خود نشان مي دهند

اسلاید 6 :

مرحله اميدواري و فراموشي غم

 • يك هفته تا يك ماه پس ازحادثه
 • رسيدن نيروهاي كمكي آغاز مرحله اميدواري
 • توزيع كمك هادر كاهش اختلالات شديد عاطفي وحس خشم وانتقام جويي موثراست

اسلاید 7 :

رويارويي با واقعيت

 • 2 تا 3 ماه بعد از وقوع حادثه
 • نيروهاي امدادي از منطقه خارج مي شوند
 • توجه به عمق فاجعه و خسارتهاي جبران ناپذير
 • در اين مرحله حمايت هاي رواني بيشتري لازم است
 • افزايش اضطراب و افسردگي
 • از دست دادن روحيه و احساس تنهايي
 • توزيع عادلانه امكانات اهميت بسياري دارد

اسلاید 8 :

تجديد سازمان

 • 6ماه تا يكسال پس ازسانحه
 • بازسازي رواني و ازسر گرفتن زندگي روزمره
 • رسيدن به خودباوري وبازسازي زندگي
 • هدف نهايي : رسيدن هرچه سريعتربازماندگان به مرحله تجديد سازمان است

اسلاید 9 :

واكنش ها وعلائم شايع به دنبال فاجعه

 • افكار مزاحم :

پريشاني آورترين پديده اي كه كودكان و بزرگسالان بعد از حوادث مصيبت بار تجربه مي كنند

 خاطرات مزاحم در روز به علت افسردگي بارها يادآوري ميشوند و در شب به صورت كابوسهاي وحشتناكظاهر مي شوند

ترس از ديوانه شدن ويا از دست دادن كنترل خود

اسلاید 10 :

 • بايد به خاطر داشت كه:

   افراد قادربه فراموش كردن مسائل وحشتناكي  نيستند كه شاهد آن بوده و يا آن را تجربه كرده اند و اصولاً در مداخلات رواني – اجتماعي چنين هدفي را دنبال نمي كنيم. اما مي توان به افراد آموزش داد كه آنها را بدون فشار عاطفي بياد آورند و نيز مي توانند ياد بگيرند كه چگونه آنها را در كنترل خود داشته باشند نه اينكه تحت تاثير آنها باشند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید