بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :.

 

„تعریف لغوی:سلفی از ریشه سلف به معنای پیشین است. سلف کسانی هستند که در گذشته بوده اند.

اسلاید 2 :

 

.1کسانی که در سه قرن اول اسلام می زیسته اند.(بوطی)

.2صحابه و تابعین و تابعین تابعین.(عبدالحلیم محمود)

.3مذهب سلف آنچه صحابه و تابعین به آن معتقد بوده اند.(ابوطامی)

.4سلفیه در قرن چهارم و پیروان احمد بن حنبل(محمد ابوزهره) 

اسلاید 3 :

„مرجعیت علمی

„مرجعیت سیاسی

„مرجعیت اجتماعی

ویژگی های سلف از نظر وهابیون 

اسلاید 4 :

مواضع تابعین نسبت به اسلافشان

„اختلافات صحابه (اعتقادی، فقهی، سیاسی و....)

„عدم پیروی تابعین از صحابه در ابعاد:

     اقتصادی: نوع پوشش، غذاها، مسکن، زندگی تشریفاتی

     اجتماعی: طبقات اجتماعی، رفاه اجتماعی و...

     سیاسی: نظام سیاسی، رهبری و ...

    و...

    در نتیجه عدم وجود مفهوم سلف در این دوره

 

اسلاید 5 :

آغاز نهضت سلفی گری

قرن چهارم آغاز تفکر سلفی گری

پیش از آن نامی از سلفی گری و سلفیت به معنای مصطلح قرن چهارم نبود.

اسلاید 6 :

مراحل سلفی گری

.1دوره اول: بنیانگذاری سلفی گری نقلی توسط احمد بن حنبل و احیای اولیه آن در قرن چهارم توسط پیروان احمد بن حنبل

.2دوره دوم: احیای مکتب سلفی گری در قرن هفتم توسط ابن تیمیه

.3دوره سوم: احیای آن در قرن دوازدهم توسط محمد بن عبدالوهاب (وهابیت اعتقادی – سیاسی)

.4دوره چهارم: سلفی گری معاصر

اسلاید 7 :

عقاید عام سلفی گری

  عقاید سلفی گری در چهار حوزه معرفتی قابل بررسی است:

.1روش شناسی

.2معرفت شناسی

.3معنا شناسی

.4هستی شناسی

اسلاید 8 :

1. روش شناسی سلفی گری

چهار روش برای رسیدن به حقیقت وجود دارد:

      الف) عقل:؛ مشتقات عقل 49 بار در قرآن استفاده شده است. لوکان فیهما الهة الا الله لفسدتا (نساء/22)

       ب) نقل

       ج) کشف و شهود

        د) تجربه

    نقل گرایی سلفی

اسلاید 9 :

2. معرفت شناسی سلفی گری

„معرفت شناسی: علمی که پیرامون شناختهای انسان و ارزشیابی انواع آن و تعیین ملاک صحت و خطای آن بحث می کند.

„حدیث گرایی مفرط سلفی گری

  1. مقدم دانستن حدیث بر قرآن: (عدم توان نسخ حدیث توسط قرآن و بالعکس)، تضعیف روایات عرض روایات بر آیات.
  2. عمل به خبر واحد غیرمفید علم در مسایل اعتقادی

„سلف گرایی افراطی

اسلاید 10 :

3. معنا شناسی سلفی گری

„معناشناسی: دانش بررسی و مطالعه معنانی درزبانهای انسانی یا رابطه دال و مدلول است.

„رابطه میان واژه ها و معنای آنان در متون مقدس به ویژه قرآن چگونه است؟

   ظاهر گرایی سلفی گری

  نتایج ظاهرگرایی:

.1 عدم اعتقاد به مجاز در قرآن

.2عدم اعتقاد به تأویل

.3اعتقاد به تشبیه و تجسیم

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید