بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

فشار متوسط مخزن

    فشار متوسط مخزن بیانگر و معرف انرژی متوسط مخزن است که چنانچه آن را اشتباه گزارش نماییم ، اطلاعات PVT  نیز اشتباه محاسبه خواهند شد.

فشار متوسط یک مخزن را در عمق مبنای آن مخزن در نظر می گیریم . . .

اسلاید 2 :

محاسبه فشار متوسط مخزن

انواع روشهای محاسبه فشار متوسط یک مخزن عبارتند از :

الف) میانگین معمولی فشار

ب) میانگین سطحی فشار

ج) میانگین حجمی فشار

اسلاید 3 :

فرضیات روش موازنه مواد در محاسبه هیدروکربن درجا

فرضیات این روش عبارتند از :

Œ  مخزن را همگن در نظر می گیریم .

  کل تولید از یک نقطه و کل تزریق به یک نقطه از مخزن صورت می گیرد .

Ž  جهت حرکت سیالات در معادلات ما نقشی ندارند .

  فشار مخزن را در تمامی نقاط مخزن یکسان و برابر با فشار متوسط مخزن در نظر می گیریم .

اسلاید 4 :

اهداف و نتایج کلی معادلات موازنه مواد عبارتند از :

* انطباق تاریخچه (History Match)

* آینده نگری (Forecasting)

اسلاید 5 :

اطلاعاتی که ما در طول زمان از مخزن خود داریم :

اسلاید 6 :

محاسبه نفت درجا

روش موازنه مواد

مخازن نفتی

اسلاید 7 :

محاسبه نفت درجا – روش موازنه مواد

در موازنه مواد همانگونه که می دانید با :

میزان حجم هیدروکربن درجای اولیه ،

میزان حجم هیدروکربن باقی مانده در مخزن پس از تولید از آن

و نهایتاً

میزان هیدروکربن تولید شده از آن مخزن

سر و کار خواهیم داشت . . .

اسلاید 8 :

اکنون چنانچه برای مخازن نفتی معادله بالا را حل کنیم ، به رابطه زیر خواهیم رسید :

اسلاید 9 :

در رابطه بالا خواهیم داشت :

= حجم کل سیالات تولیدی از مخزن (bbl)

= حجم نفت درجای اولیه (STB)

= ضریب بازیافت نفت به واسطه انبساط نفت (bbl/STB)

= ضریب کلاهک گازی

= ضریب بازیافت نفت به واسطه انبساط کلاهک گازی (bbl/STB)

= ضریب بازیافت نفت به واسطه انبساط سنگ و سیال (bbl/STB)

= حجم آب ورودی از سفره آبده به مخزن (bbl)

اسلاید 10 :

1) محاسبه حجم کل سیالات تولیدی از مخزن

همچنین می توان نوشت :

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید