دانلود فایل پاورپوینت تخمین مخازن در چاههای اکتشافی

PowerPoint قابل ویرایش
8 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تخمین مخازن در چاههای اکتشافی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تخمین مخازن در چاههای اکتشافی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

محاسبه گاز درجا

روش حجمی

مخازن گازی

اسلاید 2 :

1) مخازن گاز خشک و گاز مرطوب   (Dry Gas & Wet Gas Reservoir)

        در مخازن گاز خشک

 سیال هیدروکربنی چه در شرایط مخزن و چه در شرایط تفکیک کننده به صورت گاز می باشد.

        در مخازن گاز مرطوب

 سیال هیدروکربنی در شرایط مخزن  به حالت گازی و در شرایط تفکیک کننده به صورت دو فازی می باشد.

اسلاید 3 :

1) مخازن گاز خشک و گاز مرطوب   (Dry Gas & Wet Gas Reservoir)

میزان حجم گاز درجای اولیه

میزان حجم گاز قابل تولید

ضریب بازیافت

اسلاید 4 :

2) مخازن گاز میعانی   (Gas Condensate Reservoir)

        میعان معکوس فقط در مخازن گاز میعانی که درجه حرارت مخزن بین درجه حرارت بحرانی و ماکزیمم دمای دیاگرام فازی قرار گیرد ، اتفاق می افتد . . .

اسلاید 5 :

2) مخازن گاز میعانی   (Gas Condensate Reservoir)

میزان حجم گاز درجای اولیه

میزان حجم گاز قابل تولید

ضریب بازیافت

اسلاید 6 :

توجه داشته باشید که :

مربوط به مایعات گازی تشکیل شده در مخزن می باشد .

و همچنین

عبارتست از نسبت گاز به نفت تجمعی

اسلاید 7 :

مخزن نفتی با شرایط زیر و بدون سفره آبده فعال را در نظر بگیرید.

محاسبه کنید :

1) ضریب بازیافت نفت در بالای فشار حباب                    2) ضریب بازیافت نفت در زیر فشار حباب

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 8 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله مدلسازی سه بعدی پارامترهای پتروفیزیکی مخازن مطالعه موردی : تخمین تخلخل و تراوایی در میدان جفیر

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
چکیدهساخت مدل سهبعدی استاتیکی مخزن یکی از مراحل اساسی در برنامهریزی توسعه میادین نفت و گاز میباشد. با اکتشاف مخازن جدید، اولین موضوعی که پس از ارزیابی سیال درجای آن اهمیت پیدا میکند، نحوه تولید و طرح توسعه آن است. مدلسازی از جمله ابزارهای مهمی است که در این زمینه به کار گرفته میشود. تخلخل و تراوایی از مهمترین ...

دانلود مقاله ساخت نگار لیتولوژی با رویکرد خوشهبندی - تخمین در چاههای یک میدان نفتی جنوب ایران

word قابل ویرایش
17 صفحه
21700 تومان
.1 مقدمه مهمترین روشهای تعیین لیتولوژی، استفاده از چاهنمودارهای پتروفیزیکـی، مطالعـهی مغزههـا و اسـتفاده از نمودارهـای استاندارد تعیین لیتولوژی است. استفاده از مغزهها روشی مستقیم در شناسایی لیتولوژی بهحساب میآید، اما تهیهی مغـزه بسیار پرهزینه است و همچنین به علت تهیهی ناپیوستهی آنها در طول یک چاه،معمولاً ش ...

دانلود فایل پاورپوینت تاثیر نیروی باد در طراحی مخازن

PowerPoint قابل ویرایش
25 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : الف ) بارگذاري عمومي: بارهايي هستند كه به صورت مداوم بر سطح مقطع مخزن وارد مي شوند. مثال :فشار هاي داخلي و خارجي مانند فشار سرويس بار هاي ناشي از گشتاور مانند باد و زلزله ب ) بارهاي موضعي : بارهايي هستند كه از اتصالات خارجي مانند  لو له ها و عيره نتيجه مي ش ...

دانلود فایل پاورپوینت تخمین مخازن درچاههای اکتشافی

PowerPoint قابل ویرایش
17 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :     فشار متوسط مخزن بیانگر و معرف انرژی متوسط مخزن است که چنانچه آن را اشتباه گزارش نماییم ، اطلاعات PVT  نیز اشتباه محاسبه خواهند شد. اسلاید 2 : انواع روشهای محاسبه فشار متوسط یک مخزن عبارتند از : الف) میانگین معمولی فشار ب) میانگین سطحی فشار ج) میانگین ...

دانلود فایل پاورپوینت انواع مخازن زیر زمینی و نمودارهای فازی

PowerPoint قابل ویرایش
50 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : üمقدمه üمفاهیم اولیه üتعریف انواع مخازن با توجه به نمودار های فازی üمحتویات مخازن üبرداشت نفت از مخازن üمحاسبه ی ظرفیت مخازن هیدروکربنی و تولید آن üمخازن نفتی غیر اشباع üمخازن نفتی اشباع üمخازن نفت فرار üتزریق به مخازن üدیگر محتویات مخازن üمنابع ü ...

دانلود فایل پاورپوینت تخمین مخازن در چاههای اکتشافی

PowerPoint قابل ویرایش
17 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : فشار متوسط مخزن     فشار متوسط مخزن بیانگر و معرف انرژی متوسط مخزن است که چنانچه آن را اشتباه گزارش نماییم ، اطلاعات PVT  نیز اشتباه محاسبه خواهند شد. فشار متوسط یک مخزن را در عمق مبنای آن مخزن در نظر می گیریم . . . اسلاید 2 : محاسبه فشار متوسط مخزن انوا ...

دانلود فایل پاورپوینت ساختار شکست کاری و تخمین

PowerPoint قابل ویرایش
44 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : ـ گسترش ساختار شکست کاری ـ شرح تفاوت میان محصول و رویداد ـ شرح و بکار بستن روش های تخمین چندین پروژه که شامل تکنیک دلفی ومحدوده زمانی و سقف حداقل تخمین وکف حداکثر تخمین می شود ـ شرح و بکار بستن مهندسی نرم افزار نگرش تخمین وتحلیل مسیر های کارو مدل هزینه سود ...

مقاله رسوبزدایی از مخازن سدها به روش فلاشینگ ( لزوم وروش کنترل امکان پذیری آن در مراحل اولیه طراحی سدها )

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
رسوبزدایی از مخازن سدها به روش فلاشینگ (لزوم وروش کنترل امکان پذیری آن در مراحل اولیه طراحی سدها ) چکیده : رسوبگذاری در مخازن و در نتیجه کاهش عمرمفید سدهابه عنوان یک عامل مهم از دست رفتن سرمایه های انسانی واقتصادی سالیان سال مورد توجه بوده است. جمع آوری اطلاعات بیش از ۰۰۳۲ سد در ۱۳ کشور و آنالیز نتایج آن نش ...