بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

تداخلات دارویی با دیگوکسین

کینیدین (افزایش غلظت دیگوکسین تا 2 برابر)

بدلیل وجود شواهد از میزان مرگ و میر بالا استفاده این دو صورت نمی گیرد

وراپامیل افزایش غلظت دیگوکسین

بتابلوکرها،  نیفدیپین، دیلتیازم

تجویز آنها با دیگوکسین نیاز به تنظیم دوز ندارد

اسلاید 2 :

آمیودارون یا پروپافنون

سبب افزایش غلظت سرمی دیگوکسین می شوند

بیماران هیپوکالمی به در مقایسه با سایر بیماران به اثرات دیگوکسین حساس ترند (اندازه گیری مداوم غلظت پتاسیم سرم در صورت مصرف دیورتیک های تیازیدی)

در صورت مصرف توام با دیورتیک های نگهدارنده پتاسیم دوز دیگوکسین باید کاهش یابد

اسلاید 3 :

نکته

در شرایط هیپوکالمی، هیپومنیزیمی و هیپرکلسمی اثرات آریتمی زایی دیگوکسین افزایش می یابد

نظیر تجویز توام با دیورتیک های تیازیدی و قوس هنله در نارسایی قلبی

در مسمومیت حاد با دیگوکسین هیپرکالمی ایجاد می شود و نباید مکمل های پتاسیمی تجویز گردد

اسلاید 4 :

تداخلات دارویی با دیگوکسین

فاصله چند ساعتی میان تجویز کلستیرامین و دیگوکسین

آنتی بیوتیک ها (پنی سیلین، اریترومایسین، تتراسایکلین)

کاهش فلور میکروبی دستگاه گوارش و افزایش جذب دیگوکسین

فلور نرمال دیگوکسین را به ترکیبات خنثی احیاء می نماید 

 

اسلاید 5 :

ریفامپین سبب تسریع متابولیسم دیگوکسین می گردد

نئومایسین و سولفاسالازین سبب تاخیر جدب دیگوکسین از روده می شوند (مکانیسم نامعلوم)

حتی مصرف با فاصله زمانی نمی تواند این مشکل را حل کند

اسلاید 6 :

تداخلات دارویی CCBs

وراپامیل + بتا بلوکرها (استفاده نشود)

این ترکیب دارویی سبب کاهش ضربان قلب و قدرت انقباضات قلب

همچنین وراپامیل غلظت بتا بلوکرهای چربی دوست (متوپرولول) را در خون افزایش می دهد

بر آتنولول (هیدروفیل) بی اثر است

اسلاید 7 :

وراپامیل+ متوپرولول سبب بلوک قلبی، آسیستول، کاهش فشار خون و نارسایی قلبی می گردد

وراپامیل یا دیلتیازم+ کاربامازپین

افزایش غلظت خونی کاربامازپین (نصف کردن دوز دارو)

اسلاید 8 :

نکته

در صورت مصرف نیفیدیپین چنانچه نیاز به مصرف یک H2 بلوکر باشد  رانیتیدین مناسب است

 

سایمتدین مانع متابولیسم نیفدیپین و در نتیجه سبب افزایش غلظت خونی آن می گردد 

اسلاید 9 :

تداخلات دارویی بتا بلوکرها

با CCBS

با سایر داروهای ضد آریتمی (تشدید اثر آنها)

فراورده های ارگوت در درمان میگرن

تحریک گیرنده های آلفا توسط این داروها سبب انقباض عروق و افزایش فشار خون می گردد

داروهای ضد احتقان بینی

 

اسلاید 10 :

با CCBS

با سایر داروهای ضد آریتمی (تشدید اثر آنها)

فراورده های ارگوت در درمان میگرن

تحریک گیرنده های آلفا توسط این داروها سبب انقباض عروق و افزایش فشار خون می گردد

داروهای ضد احتقان بینی (کاهش اثر بتا بلوکرها)

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید