بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

  • توجه فوری به اولین علائم پس از ظهور
  • کشف بیماری قبل از بروز علائم

اسلاید 2 :

  • توجه فوری به اولین علائم پس از ظهور
  • کشف بیماری قبل از بروز علائم

اسلاید 3 :

q مفهوم غربالگری

q غربالگری (به دنبال مراقبت نیستند)

q بیماریابی Case finding)) (به علل  دیگر)

q تست آزمایشگاهی

اسلاید 4 :

  • غربالگری: آزمایش از نظر بیماری در جمعیتی که خود به دنبال مراقبت بهداشتی نیستند
  • بیماریابی: یک نوع غربالگری؛انجام آزمون بالینی برای تشخیص بیماری در افرادی که به علل دیگر به دنبال مراقبت بهداشتی هستند.

اسلاید 5 :

  • غربالگری یک آزمون مقدماتی که معمولا تشخیصی نیست و افرادی که نتیجه مثبت یا مشکوک دارند باید برای تشخیص و درمان مناسب پیگیری شوند.

اسلاید 6 :

Case detection or Prescriptive S.

Research

 Education

 مبارزه با بیماری (آینده نگر)

اسلاید 7 :

Mass S.

Targeted S.

Multiphase S.

Opportunistic S.

اسلاید 8 :

مشکل مهم بهداشتی با شیوع بالا

دوره کمون قابل توجه

امکانات لازم جهت تشخیص

وجود آزمون جهت تشخیص قبل از بروز

وجود درمان موثر

فواید غربالگری بیشتر از هزینه/ خطر

توافق در مورد افراد بیمار

اسلاید 9 :

Acceptability

 Repeatability

 Validity or Accuracy

  • Sensivity
  • Specificity

اسلاید 10 :

 حساسیت  توانایی آزمون در تشخیص صحیح افراد واقعا بیمار (مثبت واقعی)

 ویژگی توانایی آزمون در تشخیص صحیح افرادی که بیمار نیستند (منفی واقعی)

 وجود رابطه معکوس

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید