دانلود فایل پاورپوینت کارگاه تشخیص و درمان بیماری فشارخون بالا

PowerPoint قابل ویرایش
17 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کارگاه تشخیص و درمان بیماری فشارخون بالا توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کارگاه تشخیص و درمان بیماری فشارخون بالا قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعریف و طبقه بندی فشارخون بالا

žبراي جاري شدن خون در شريان‌هاي اعضاي بدن و رسيدن مواد غذايي و اكسيژن به قسمتهاي‌ مختلف بدن ، نيروئي مورد نياز است كه از طريق پمپ قلب ايجاد مي‌شود و اين نيروفشارخون ( Blood  pressure ) نام دارد .

اسلاید 2 :

فشار خون دو عامل اصلي بستگي دارد :

žبرون ده قلب ( Cardiac output) يعني حجم خوني كه در هر دقيقه قلب به داخل شريانها پمپ ميكند.

žميزان مقاومت عروق در مقابل جريان خون ( Peripheral  resistance   ) كه از طريق اين رابطه مشخص ميشود

مقاومت عروق محيطي    ×    برون ده قلبي   =    فشار خون

ž

اسلاید 3 :

žدر زمان سيستول كه بطن راست و چپ منقبض مي‌شوند و خون را با فشار به داخل شريان آئورت و شريان پولمونر پمپ مي‌كنند ، فشار خون در اين شرائين به حداكثر مي‌رسد . در حالي كه در زمان دياستول كه بطن‌ها در حال استراحت هستند و خون به تدريج از شريانهاي بزرگ به سمت شريانهاي كوچك و مويرگها ادامه مي‌يابد ، فشار خون به حداقل مقدار خواهد رسيد.

žفشار خون دو سطح حداكثر و حداقل دارد كه سطح حداكثر را  « فشار ماگزيمم يا سيستولي » و سطح حداقل را « فشار مينيمم يا دياستولي » مي‌نامند

اسلاید 4 :

žيكي از عوامل تعيين كننده در فشار خون دياستولي ، مقاومت عروق محيطي است

 مقاومت عروق محيطي    ×    برون ده قلبي   =    فشار خون

اسلاید 5 :

انواع فشار خون بالا

žفشار خون بالاي اوليه ( Essential  ) : نوعي از فشار خون را كه علت خاصي براي آن قابل شناسايي نيست، فشار خون بالاي اوليه مي‌نامند و بيش از 95% موارد را شامل مي‌شود .

žفشار خون بالاي ثانويه ( Secondary ) : نوعي از فشار خون را كه براي آن علت خاصي قابل شناسايي است،فشارخون بالاي ثانويه مي‌نامند و حدود 5% مواردرا شامل مي‌شود.تقريباً علت تمام انواع فشار خون‌هاي ثانويه، تغيير در ترشح هورمونها و يا عيب كار كرد كليه است .  

ž

اسلاید 6 :

žعلل فشارخون بالای ثانویه:

žبیماریهای کلیوی

žبیماریهای غدد داخلی

پرکاری تیرویید

کم کاری تیرویید

هیپرکلسمی(هیپرپاراتیروییدی)

سندرم کوشینگ

فئوکروموسیتوما

žدارویی( استروژن، استروییدها، مقلدهای سمپاتیک و..)

žفشارخون حاملگی

žاختلالات نورولوژیک(افزایش فشارداخل جمجمه، استرس حاد و...)

اسلاید 7 :

ريسك فاكتورهاي مؤثر در فشار خون بالا

žسن

žجنس

žنژاد

žشرايط اقتصادي اجتماعي

žوزن

žتغذیه و مصرف نمک و...


اسلاید 8 :

عوامل خطرآفرين وپيش‌بيني‌كننده‌هاي فشار خون بالا

žارث : سابقة خانوادگي فشارخون بالا در وابستگان درجه اول مانند پدر ، خواهر و برادر براي پيشرفت فشار خون بالا در افراد خانواده ، عامل خطر مهمي است .

žژنتيك : بر اساس نتايج مطالعات ، عوامل ژنتيك در افزايش فشار خون مؤثر است ، در حالي كه بعضي اختلالات مربوط به فشار خون ، تك‌ژني و در بيشتر موارد پلي‌ژنيك توصيف شده است .

žوزن : بين وزن وفشار خون ارتباطي قوي وجود دارد . با افزايش وزن ، خطر فشار خون بالا  6 ـ 2 برابر افزايش مي‌يابد . چاقي مركزي و سندرم متابوليك همراه آن ، از ديگر عوامل خطر زمينه‌ساز براي فشارخون بالاست .

اسلاید 9 :

žسديم كلرايد : تجارب مختلف نشانگر همراهي مصرف بيش از نياز فيزيولوژيكي نمك با فشار خون است . رابطه بين ميزان ترشح ادراري سديم و فشار خون با سن افزايش مي‌يابد . بر عكس بين مصرف پتاسيم رژيم غذايي و فشار خون ، رابطة معكوس وجود دارد .

žشغل : نشان داده شده است كه مشاغل با استرس بالا ، ‌از عوامل زمينه‌ساز براي فشارخون بالا است .

žتيپ شخصيتي : تيپ‌هاي شخصيتي A ، مستعد ابتلا به فشار خون بالا هستند

اسلاید 10 :

žسيگار :  رابطه مستقيمي بين مصرف سيگار و استعداد  ابتلا به فشار خون بالا وجود دارد .

žالكل : مصرف الكل موجب افزايش فشار خون مي‌شود . اثرات مزمن و حاد الكل ، مستقل از عوامل خطر ديگر نظير مصرف دخانيات ، سن و جنس است . آستانه اثر الكل مشخص نيست ، ولي هر بار مصرف الكل به مقدار فشار سيستولي 1 ميليمتر جيوه و به فشار دياستولي 5./0 ميليمتر جيوه مي‌افزايد .

žفعاليت بدني : احتمال خطر فشار خون بالا در افرادي كه فشار خون نرمال دارند ، ولي فعاليت بدني روزانة آنها كم است ، 20 تا 50 درصد بيشتر از افراد با فعاليت بدني مناسب است .

žعوامل اجتماعي و رواني :  بر اساس شواهد مختلف ، فرمهاي مختلفي از فشارهاي روحي حاد ، فشار خون را افزايش مي‌دهد .

ž

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 17 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله نقش گیاه دارچین در درمان بیماریها

word قابل ویرایش
60 صفحه
27700 تومان
نقش گياه دارچين در درمان بيماريهامقدمه:گياهان اولين موجودات خلقت و اين جاندارن خاموش و نمودارهاي زيبايي در طبيعت، پت از گذشت ميليون ها سال كه از پيدايش آنها برروز زمين مي گذرد، در طي چند قرن اخير، آثار و خواص اعجاز انگيز خود را توسط دست بشر به منصه ظهور رساانده‌اند.طب و طبابت و به طور اعم معالات از ولين مسائل ...

مقاله ترجمه شده تشخیص بیماری سلیاک در بیماران مبتلا به بیماری عفونی معده : ارزش بالای پادتن های آنتی ترانز گلوتامیناز

Word قابل ویرایش
4 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
مقاله ترجمه شده تشخیص بیماری سلیاک در بیماران مبتلا به بیماری عفونی معده: ارزش بالای پادتن های آنتی ترانز گلوتامینازلوئیس سورل، ژوزه اِی. گاروت، ژوزه اِی. گالوان، سیرا ولازکو، کارمن آر. ادروسا، و ادواردو آرانزاهداف: هدف اصلی این مطالعه اینست که وجود بیماری سلیاک (CD) را در بیماران مبتلا به بیماری عفونی معده، ...

مقاله ترجمه تشخیص بیماری سلیاک در بیماران مبتلا به بیماری عفونی معده : ارزش بالای پادتن های آنتی

word قابل ویرایش
4 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
تشخیص بیماری سلیاک در بیماران مبتلا به بیماری عفونی معده: ارزش بالای پادتن های آنتی ترانز گلوتامیناز          لوئیس سورل، ژوزه اِی. گاروت، ژوزه اِی. گالوان، سیرا ولازکو، کارمن آر. ادروسا، و ادواردو آرانز اهداف: هدف اصلی این مطالعه اینست که وجود بیماری سلیاک (CD) را در بیماران مبتلا به بیماری عفونی معده، و همچ ...

مقاله کاربرد داد ه کاوی در تشخیص و درمان بیماری های قلبی : مقاله مروری

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** کاربرد داد ه کاوی در تشخیص و درمان بیماری های قلبی: مقاله مروری خلاصه بیماری قلبی یکی از بیماری های شایع در جهان می باشد. از سوی دیگر تشخیص بیماری قلبی کاری بسیار پیچیده در علم پزشکی محسوب می شود. صنعت پزشکی با حجم بسیار بالایی از داده رو ...

مقاله سیستم پشتیبان تصمیم گیری هوشمند پزشکی جهت تشخیص بیماری زونا

word قابل ویرایش
21 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
سیستم پشتیبان تصمیم گیری هوشمند پزشکی جهت تشخیص بیماری زونا   چکیده: مقدمه:تشخیص افتراقی بیماری زونا(هرپس زوستر) از بیماری های مشابه تاولی آن مسئله بسیار مهمی در درماتولوژی میباشد.بیماری هایی که در تشخیص افتراقی زونا قرارگرفته است شامل: تب خال ،آبله مرغان، حساسیت های تماسی ،گزش حشرات،زردزخم تاولی،بولوس پمف ...

مقاله بررسی نقش پروتئین های عبور دهنده غشایی در سرطان مغز با هدف تشخیص و درمان

word قابل ویرایش
6 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسي نقش پروتئين هاي عبور دهنده غشايي در سرطان مغز با هدف تشخيص و درمان چکيده يک تومور مغزي از انبوهي از سلول هاي رشد يافته تشکيل شده است که در مکان نامناسب در مغز ايجاد شده اند. قرار گرفتن افراد مبتلا به اين نوع اختلالات در معرض فاکتورهاي مشخص يا نامشخص محيطي و ژنتيکي، باعث ايجاد تغيير در بيان ژن يا م ...

مقاله الگوی طراحی فضاهای آموزشی و درمانی کودکان مبتلا به بیماری اوتیسم

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
الگوی طراحی فضاهای آموزشی و درمانی کودکان مبتلا به بیماری اوتیسم چکیده رابطه تنگاتنک انسان و محیط مدتهاست که بخشی جدایی ناپذیری از تحقیقات معماری است.معماری به عنوان یک حرفه، مسئول ایجاد محیطی است که برطرف کننده نیازهای همه نوع از کاربران باشد . افراد با نیازهای خاص نباید از چنین تطبیقی استثنا باشند. در طی ...

مقاله ژنتیک مولکولی ، تشخیص و درمان سرطان پستان : مقاله مروری

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ژنتیک مولکولی، تشخیص و درمان سرطان پستان: مقاله مروري چکیده سرطان پستان رایجترین سرطان در میان زنان است و از هر 8 تا 10 زن، یک نفر دچار سرطان پستان میشود. این سرطان یک بیماري به شدت ناهمگن است که به انواع متعددي چون (Lobular carcinoma in situ) LCIS، (Ductal carcinoma in situ ) DCIS، و کارسینوم مهاجم تقسیم ...