بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

منابع ورود فسفر به فاضلاب

*صنايع مختلف

* منابع رواناب غير نقطه اي

*تر كيبات دتر جنت فسفر دار

*استفاده از كود هاي شيميايي فسفر دار

اسلاید 2 :

استراتژي انتخاب سيستم مناسب در حذف فسفر

 • توصيف استراتژي
 • داده هاي مربوط به پايش و اطلاعات مورد نياز
 • راهكار هاي قابل اجرا در حذف فسفر
 • انتخاب سيستم مناسب

اسلاید 3 :

 توصيف استراتژي

 • تعیین استاندارد های مربوط به حدود مجاز فسفر در خروجی سیستمهای تصفیه
 • غربال کردن روشهای مختلف با توجه به معیار ها
 • در هر مرحله از فرایند انتخاب٬ سیستمهای مختلف از نظر معیار های خاصی مورد مقایسه قرار می گیرند .
 • در هر مرحله مزایا و معایب روشهای مختلف تصفیه ذکر و باهم مقایسه می شوند.

نکته : در مجموع مفید بودن این استراتژی بستگی به میزان دقت اطلاعات اولیه دارد  

اسلاید 4 :

مهمترین فاکتور ها در انتخاب سیستم مناسب حذف

 • 1-میزان حذف مورد نیاز
 • 2- حجم و ابعاد تاسیسات
 • 3-اثر فرایند بر فرایند های دفع و حمل و نقل لجن
 • 4-بررسی نیاز موقت و دائمی بودن حذف فسفر
 • 5- هزینه کل
 • 6-اثر فرایند بر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات

اسلاید 5 :

داده های مربوط به پایش و اطلاعات مورد نیاز

 -اطلاعات مورد نیاز برای سیستمهای جديد

-اطلاعات مورد نیاز برای سیستمهای موجود

اسلاید 6 :

 الف) ملزومات خروجی تصفیه خانه

 * برای  سیستمهای  جدید التاسیس  اولین قدم در ارزیابی فرایند های حذف فسفر = تعیین استاندارد فسفر در فاضلاب خروجی ا زفرایند تصفیه

 * تعیین یا وضع استانداردهای  مربوط به مقادیر فسفر خروجی به صورت روزانه ٬ هفتگی ٬  ماهانه و در صورت ممکن به صورت فصلی

 * تعیین استاندارد های مربوط به پارامتر های BOD5 ٬  TSS ٬ PH ٬NH4-N و نیتروژن کل برای  خروجی

نکته : ضرورت حذف آمونیا ک یا نیتروژن کل از خروجی اثر عمده ای بر انتخاب فرایند حذف فسفر دارد.

اسلاید 7 :

اطلاعات مورد نیاز برای سیستمهای جدید

ب) مشخصات فاضلاب

     - بعد از تعیین محدودیتها و استانداردها مقادیر  تمامی پارامترهایی که  برای آنها استاندارد تعریف شده است طی آنالیز های مختلف تعیین  می  شوند.

     - آگاهی از مشخصات فاضلاب در رسیدن به انتخاب بهترین سیستم و طراحی دقیق آن حایز اهمیت بسیار می باشد.

     - اندازه گیری PH  و قلیاییت بایستی در محل تعیین شود.

     - قلیائیت را می توان از روی قلیاییت منابع آب سرویس دهنده به منابع تولید کننده فاضلاب به دست آورد.

اسلاید 8 :

اطلاعات مورد نیاز برای سیستمهای جدید

 • ج) سایر اطلاعات مورد نیاز

     - گزینه های مختلف دفع لجن

     - مشخصات منطقه از نظر حضور صنایع

     - محل و ابعاد تصفیه خانه  زمین موجود و در دسترس

     - دوره طرح تاسیسات

     - دسترسی به مواد شیمیایی و هزینه مربوط به آنها

اسلاید 9 :

 

نکته : در مناطق روستایی به دلیل کم بودن حجم تاسیسات و مشکلات مربوط به لجن  گزینه های گوناگونی از روشهای تصفیه را می توان استفاده کرد.

نکته : روشهایی شیمیایی معمولا به فضای کمتری نیاز دارند و لی هزینه های مربوط به بهره برداری و نگهداری از  بیشتر است.

نکته : روشهای بیولوزیکی به فضای بیشتر  و به مراتب به دقت و توجه بیشتری در بهره برداری و نگهداری نیاز دارد.

نكته : تولید لجن یک فاکتور حائز اهمیت در انتخاب سیستمهای حذف می باشد و بایستی در برآورد هزینه های مر بوط به سیستم در نطر گرفته شود.

اسلاید 10 :

 • دوره طرح متعارف در طراحی سیستمهای حذف فاضلاب 20 سال می باشد

      نکته : روشهای شیمیایی برای دوره های طرح کوتاه مدت اقتصادی تر هستند.

      نکته : روشهای بیولوژیکی هزینه بالاتری داشته و برای دوره های ظرح طولانی توجیه اقتصادی دارند.

 • تفکیک مشترکین فاضلاب به خانگی ، صنتعی ، تجاری
 • بررسی اثر هر نوع از مشترکین بر مشخصات فاضلاب و تاثیر آن بر گزینه انتخابی در حذف فسفر
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید