دانلود مقاله روشهای دفع نهایی لجن تصفیه خانههای فاضلاب شهریکاهشبهمنظور آلودگی و استفادهی مجدد مطالعه موردی : آمریکای شمالی ، اروپا ، ژاپن ، چین

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان

چکیده

یکی از مهمترین چالشهایی که امروزه بسیاري از کشورها با آن دسـت بـه گریبـان هسـتند، نـامتوازن بودن امر توسعه و در نتیجهي آن آسیبهاي جدي وارد شده به محیط زیست میباشد. کشور ما نیـز از این مقوله مستثنی نبوده و یکی از مسائل مهمی که امروزه از جنبهي محیط زیستی موجـب مشـکلات فراوانی شده است، مدیریت لجن تصفیهخانههاي فاضلاب شهري میباشد. چرا که در سالهاي اخیر بـه دلایلی همچون افزایش جمعیت، توسعهي بهداشت و پیشرفت تکنولوژي شاهد گسترش قابل توجه این تصفیه خانهها میباشیم. بخش قابل توجهی از لجن حاصل از این تصـفیهخانـههـا، بـه مصـرف خاصـی نرسیده و دفع آن به صورت رها سازي در زمین بدون تصفیهي کامل، منجـر بـه تهدیـدي بـراي منـابع طبیعی و حیوانات منطقه میگردد. ضمن اینکه در بسیاري از کشورهاي توسعه یافته بـه ایـن محصـول تولیدي ناخواسته، به چشم یک منبع تجدید پذیر و قابل جایگزین براي تولید محصولاتی چون مصـالح ساختمانی، سیمان و همچنین تولید انرژي نگریسته میشود. لذا ضروري است با مدیریت صحیح لجـن در کشور، علاوه بر جلوگیري از آلودگی منابع طبیعی، شرایط استفادهي بهینه از این محصول را فـراهم آوریم. در این راستا، این مقاله به بررسی اجمالی روشهاي دفع نهایی لجن با هـدف کـاهش آلـودگی و استفادهي مجدد در چهار منطقهي آمریکاي شمالی، اروپا، ژاپن و چین میپردازد.


کلمات کلیدي

مدیریت لجن، توسعهي پایدار، منابع نو، تولید انرژي، تصفیهخانهي فاضلاب شهري


مقدمه

در سالهاي اخیر تأمین نیازهاي جمعیت رو به رشد و پیشرفت تکنولوژي از یک سو و بهره بـرداري بـیرویـه و غیر اصولی از منابع طبیعی بدون در نظر گرفتن توان اکولوژیک این منابع از سوي دیگر، سبب بر هـم زدن تعـادل امـر توسعه و به مخاطره انداختن حیات انسان گردیده است. این مسائل موجب آلودگی منابع طبیعی موجود شده و نیاز بـه استفاده از منابع نو و قابل جایگزین را به وجود آورده است. یکی از مصداقهاي این امر، دفع و تصفیهي لجـن فاضـلاب شهري است که موجب نگرانی افکار عمومی گردیده است. در بسیاري از کشورها، دفع مقادیر زیاد لجن فاضلاب شـهري مشکل میباشد. همچنین به سبب طبیعت ناپایدار تودهي بیولوژیکی، ممکن است دفع نامناسب لجن فاضلاب منجر بـه اثرات سوء محیط زیستی و تهدیدي براي سلامت انسان گردد .[2] مدیریت لجن در ایران نیز یکی از دغدغههاي جدي مسئولین میباشد. چرا که طبق آمار، تا پایان سال 1389 در ایران حدود 35 درصد جمعیت تحت پوشش شـبکههـاي جمعآوري فاضلاب بودهاند (شرکت فاضلاب تهران، .(1391 تا پایان سال 1390، تعداد 136 تصفیهخانـه مـورد بهـره-

برداري قرار گرفته و عملیات احداث 76 تصفیهخانه نیز در دست اجرا است .[1] در این تصـفیهخانـههـا حجـم بسـیار زیادي لجن، که حاوي عناصر زیان آور است، به عنوان یک محصول جانبی تولید میگردد. طبق اطلاعات موجود بخـش اعظم لجنهاي تولیدي از این تصفیهخانهها بعد از یک یا چند مرحله تصفیه، که استانداردهاي محـیط زیسـت ایـران را نیز ارضاء نمیکنند،صرفاً در زمینهایی با مساحت زیاد رهـا مـیگردنـد. در کشـورهاي مختلـف بـا توجـه بـه شـرایط جغرافیایی، اقلیمی و میزان برخورداري کشورها از منابع طبیعی، رویکردهاي متفاوتی در مدیریت لجن بکار گرفته می-

شود. از آنجا که تعدادي از کشورهاي اروپایی و همچنین برخی از ایالتهاي آمریکاي شمالی، از نظر شرایط اقلیمـی تـا حدي مشابه مناطقی از کشورمان میباشند، همچنین کشورهاي ژاپن و چین به دلیـل اینکـه در منطقـهي آسـیا قـرار گرفتهاند، در این مقاله به طور اجمالی مورد بررسی قرار گرفتهاند. با نگاهی به رویکرد متفاوت این مناطق، بـا توجـه بـه شرایط خاصی که هرکدام در آن واقع شدهاند و همچنین با توجه به وضع موجود کشورمان، میتوان در دستیابی به یک دورنماي مدیریت لجن در ایران، تصمیم بهتري اتخاذ نمود. در ادامه به چند نمونه از نحوهي مدیریت لجـن در منـاطق ذکر شده اشاره میگردد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 9 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد خلاصه گزارش مطالعات توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی طرح جمع آوری ، تصفیه ودفع فاضلاب شهر مینودشت

word قابل ویرایش
31 صفحه
18700 تومان
خلاصه گزارش مطالعات توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی طرح جمع آوری ، تصفیه ودفع فاضلاب شهر مینودشت1 – مقدمه قرارداد انجام مطاعات توجیه فنی ، اقتصای ، اجتماعی و زیست محیطی طرح جمع آوری ، تصفیه و دفع فاضلاب شهر مینودشت تحت شماره 100/13234 مورخ 30/9/81 طی نامه شماره 100/13313 مورخ 2/10/81 شرکت آب و فاضل ...

دانلود پاورپوینت تصفیه فاضلاب بیمارستان به روش لجن فعال

PowerPoint قابل ویرایش
14 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :انواع فاضلاب1- فاضلاب خانگی2- فاضلاب کشاورزی3- فاضلاب صنعتی4- فاضلاب شهری5- فاضلاب بیمارستانیاسلاید 2 :فاضلاب بیمارستانی :    این نوع فاضلاب باتوجه به عمومی یاخصوصی بودن فعالیت بیمارستان طبقه بندی میشود. وازآنجائیکه فاضلاب بیمارستان خودیک دسته خاصی ازطبقه بندی راتشکیل میدهد،امابسته به نوع فعالیت یک ...

دانلود مقاله مدیریت لجن تصفیه خانه های آب – بازیافت ، استفاده مجدد یا دفع

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
مقدمهاز نظر تاریخی مبحث مدیریت لجن در واقع با شروع فرایند فیلتراسیون شنی کند در اوایل قرن بیستم شروع شد و زمانیکه فیلتراسیون شنی تندابداع گردید اهمیت آن هم افزایش یافت.در اواخر دهه 1960 در برخی ایالات آمریکا باقیمانده ها را آلاینده اعلام کردند و فرایندهاي تصفیه و استانداردهاي تخلیه براي آنها تدوین شد . در حال ...

دانلود مقاله استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی در راهبری تصفیهخانههای نیمه - مکانیکال ( مطالعه موردی : تصفیه خانه فاضلاب شماره یک پرکندآباد مشهد )

word قابل ویرایش
14 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
چکیدهمشکل در راهبري صحیح تصفیه خانه هاي فاضلاب یکی از چالش هاي اصلی در صنعت آب و فاضلاب کشور بـه شمار می رود. در بسیاري از موارد، این معضل ناشی از عدم توانایی در پیش بینی چگونگی تأثیر تغییرات کمی و کیفی فاضلاب ورودي و یا تغییرات شرایط آب و هوایی بر عملکرد تصفیه خانه می باشـد. در تحقیـق حاضـر، بـه بررسی توانمن ...

دانلود پاورپوینت روشهای دفع و پردازش لجن فاضلاب

PowerPoint قابل ویرایش
39 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : ویژگی های لجن: *هر یک از قسمتهای تصفیه خانه لجن متفاوتی تولید می کنند. *حدود 96% از لجن را آب تشکیل می دهد . *جامدات باقیمانده لجن شامل نیتروژن ، فسفر ، پتاسیم ، فلزات سنگین ، پلی کلرومینات بای فنیل(PCBs) ، پاتوژن ها و دیگر ترکیبات است. *لجن بوسیله ویژگی ...

مقاله ارزیابی روشهای تلفات باران در شبیه سازی هیدروگراف سیل مطالعه موردی : حوضه آبخیز کسیلیان

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** ارزیابی روشهاي تلفات باران در شبیه سازي هیدروگراف سیل مطالعه موردي: حوضه آبخیز کسیلیان چکیده هدف ازتحقیق جاري ارزیابی روشهاي تلفاتی است که بر حجم رواناب و شکل آبنمود تولیدي ناشی از مدل هاي هیدرولوژیکی موثر می باشد. در این تحقیق با اع ...

مقاله بررسی تغییرات جامدات در راکتور جریان پیوسته ورمی کمپوست - کمپوست بر روی لجن تصفیه خانه فاضلاب با و یا بدون وجود پسماندهای آلی دیگر

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسي تغييرات جامدات در راکتور جريان پيوسته ورمي کمپوست -کمپوست بر روي لجن تصفيه خانه فاضلاب با و يا بدون وجود پسماندهاي آلي ديگر چکيده سيستم ورمي کمپوست -کمپوست ميتواند جايگزيني براي سيستمهاي متداول تثبيت لجن در تصفيه خانه هاي فاضلاب باشد. اندازه گيري جامدات در اين نوع سيستم نشان دهنده کارکرد درست راکتور ...

مقاله مقررات و استانداردهای زیست محیطی در مورد استفاده مجدد و دفع لجن فاضلاب در زمین

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقررات و استانداردهای زیست محیطی در مورد استفاده مجدد و دفع لجن فاضلاب در زمین چکیده : در دهه اخیر با محدودیتهایی قانونی که در مورد روشهای سوزاندن لجن و دفن آن در اراضی و اقیانوسها بوجود آمده است روش کاربرد لجن در زمین بطور گستردهای مورد توجه قرار گرفته است. در روش کاربرد لجن در زمین، لجن تثبیت شده فاضلاب ...