بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تهویه مکانیکی یا مصنوعی

زمانیکه فرد نتواند خود به خود تنفس راانجام دهد از دستگاه ونتیلاتور یا تهویه مصنوعی استفاده می شود.

موارد استفاده بالینی

1- دپرسیون مرکز تنفسی در CNS به دنبال مصرف بی رویه داروهای تضعیف کننده CNS مثل نارکوتیکها و آرامبخشها یا به دنبال CVA   و یا افزایشICP.

2- هیپوکسی مقاوم به درمان

3- فلج یا ضعف شدید عضلات تنفسی مثل میاستنی گراوز ،پولیومیلیت،گیلن باره.

4- اختلالات ریه و راههای هوائی مثل پنومونی و Flail chest

اسلاید 2 :

6- بعد از اعمال جراحی قلب باز

7- درمان کمکی در بیماریهای حاد تنفسی مثل ARDS

معیارهای استفاده از ونتیلاتور

علیرغم تجویز اکسیژن :

1- pao2<50  3-PH<7/25

2- paco2>50  4- RR>35

وظرفیت حیاتی کمتر از 2 برابر حجم جاری باشد.

اسلاید 3 :

انواع بنت

ونتیلاتورهای با فشار منفی

زمانی استفاده می شوند که مشکل در ریه بیمار نیست مثلا در اختلالات عصبی عضلانی یا دیافراگم مثل پولیومیلیت،آسیبهای نخاعی و یا در دپرسیون مرکز تنفسی به دنبال خونریزی مغزی ،ادم و آنوریسم مغزی.

مزایا:تهاجمی نیست و نیازی به لوله گذاری ندارد شل کننده عضلانی مصرف نمی شود و در صحبت کردن بیمار اختلالی ایجاد نمی شود.

معایب:کاهش تحرک بیمار و عوارض بی حرکتی ،فشار منفی ایجاد شده بر روی دیگر سیستمها تاثیر منفی دارد و مراقبت پرستاری سخت است.

اسلاید 4 :

انواع بنت های فشار منفی :
ریه آهنی یا تانک تنفسی (شبیه اتاقک است)
 بدن پوش یا کت بارانی (قابل حمل است)
زره قفسه سینه (حمل  راحت تر ست ولی باعث کمر درد می شود)

اسلاید 5 :

انواع ونتیلاتور با فشار مثبت

  • این دستگاهها با وارد کردن فشار مثبت به راههای هوائی و باز کردن آلوئولها باعث عمل دم شده و باز دم به شکل غیر فعال انجام می شود.مورد استفاده بیشتر از فشار منفی دارند.
  • ونتیلاتورهای با حجم ثابت volume cycle ventilator

این دستگاه حجم مشخصی از هوا را وارد ریه ها می کند و مقدار فشار ایجاد شده در راههای هوائی برای تحویل این حجم متغییر است و بستگی به کمپلیانس ریه و مقاومت راه هوائی دارد.زمانیکه کمپلیانس کاهش و یا مقاومت افزایش یابد ،مقدار فشار ایجاد شده افزایش می یابد تا حجم دمی به طور کامل به بیمار برسد و این امتیاز دستگاه است.در اختلال حاد تهویه ای استفاده می شود.عیب:گران،سنگین و می تواند فشار راه هوائی را تا حد ایجاد باروترما افزایش دهد.دریچه preassure limit   جهت جلوگیری از همین اتفاق تعبیه شده است.

اسلاید 6 :

  • ونتیلاتورهای با فشار ثابت pressure cycle ventilator

فشار ثابت و حجم متغیر است و ونتیلاتور حجم جاری را زمانی ختم میکند که فشار راههای هوائی به بیش از حد تنظیم شده برسد،بنابر این حجم متغییر بوده و بستگی به کمپلیانس ریه بیمار ،مقاومت راه هوائی و سرعت جریان دارد.زمانی استفاده می شوند که ریه بیمار سالم است مثلا بعد از عمل جراحی در مرحله ریکاوری و کوتاه مدت و استفاده در بیماران دچار مشکلات حاد تنفسی ممنوع است.

اسلاید 7 :

ونتیلاتورهای بازمان ثابت Time cycled ventilator

  • این ونتیلاتورها در فواصل زمانی مشخص هوا را وارد ریه ها می کنند .سیکلهای تهویه از طریق تنظیم تعداد تنفس و یا از طریق تنظیم نسبت دم به بازدم به دست می آید.زمان ثابت و حجم و فشار راه هوائی متغییر است و بسته به کمپلیانس و مقاومت راه هوائی است.

حجم جاری= سرعت جریان× زمان

این نوع در کودکان و نوزادان مصرف دارد.

اسلاید 8 :

ونتیلاتورهای با فرکانس بالا Jet ventilator

در این نوع ونتیلاتور تعداد تنفس بیش از حد طبیعی و حجم جاری کمتر از حد طبیعی است (حجم جاری =5 -1سی سی به ازای هر کیلوگرم یا 50تا 100 سی سی).و تعداد تنفس 100-150 در دقیقه .این ونتیلاتورها قادرند گازهای شریانی در حد نرمال حفظ کنند.ریه ها به جای ارتعاش ،دچار لرزش می شوند و انتقال گاز از طریق انتشار صورت می گیرد.خطر بارو تروما کاهش می یابد و موارد استفاده در لارنگوسکوپی، جراحیهای قفسه سینه ،تنگی تراشه که امکان اینتوبه نیست و RDS استفاده می شود.

عوارض آن شامل تراکئوبرونشیت،ایجاد فشار مثبت پایان بازدمی و صدمات ناشی از آن است .در آسم  و COPD به دلیل خطر اتساع بیش از حد ممنوع است.

اسلاید 9 :

مد ها یا طرحهای تهویه ای Mods or pattern

  • با روشهای مختلف می توان به ونتیلاتور به بیمار تنفس داد.حالت و نوع تنفس ایجاد شده به مدتنفسی معروف است.

1- مد تهویه ای کنترله یا اجباری controled mode v

مریض هیچگونه سهمی در تنفس خود نداردو ریت و حجم جاری توسط دستگاه تعیین می شود.این مد موجب جنگیدن fighting بیمار با دستگاه می شود.بنابر این در صورت استفاده از این مد با استفاه از داروهای فلج کننده عصبی عضلانی مثل پانکرونیوم بروماید یا پاولن و داروهای خواب آور و آرامبخش مثل دیازپام و مرفین کوشش تنفسی بیمار سرکوب می شود تا تداخلی با تهویه دستگاه نداشته باشد.در بیماران آپنه یا با حداقل کوشش تنفسی کاربرد دارد            

اسلاید 10 :

مد تهویه کمکی Assissted mode ventilation

  • در این مد دستگاه به تقلای تنفسی بیمار کمک می کند و با تنظیم کلید حساسیت تنها به دمهای ارادی و با فشار منفی مشخص کمک می کند .بنابر این ریت تنفسی توسط بیمار و حجم جاری توسط دستگاه تعیین می شود.(حساسیت 0/5 تا 10CMH2O قابل تنظیم است).این مد در بیمارانی که تنفس ارادی دارند ولی تنفس کارامد ندارند کاربرد دارد.مزیت این مد انجام کار تنفسی به وسیله عضلات و عدم سرکوب شدن مرکز تنفسی در مغز است وبیمار هوشیار و بیدار است. عیب آن اینست که اگر بیمار آپنه کند تهویه به طور کامل قطع می شود و زندگی بیمار به خطر می افتد.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید