بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه:

اسپکتروفتومتری: اسپکترو( طیف سنجی) و فتومتر(نورسنجی)

طول موج

امواج نورانی:

1- امواج مرئی (750-380 نا نومتر)

2- امواج ماورائ بنفش( کمتر از 380 نانومتر)

3- امواج مادون قرمز( بیشتر از 750 نانومتر)

اسلاید 2 :

1- قانون بیر:

2- قانون لامبرت:

معادلات قانون بیر:

٭1)A= Log I°/It

٭ 2)%T=logIt/ I°x100

  3)A=Log1/%TХ100

  4)A=Log 100/% T

  5)A= Log100- Log % T

٭ 6)A=2- Log % T

A=a Хb Хcمعادله قانون  لامبرت :                                                      

اسلاید 3 :

قسمتهای دستگاه اسپکتروفتومتر:

1-منبع نور

2- منوکروماتور

3- عدسی

4- شکاف

5- کوت

6-دتکتور

7- گالوانومتر

8- صفحه طول موج

اسلاید 4 :

انواع محلولهای دستگاه اسپکتروفتومتر:

1- محلول بلانک(Blank)

2- محلول استاندارد( Standard)

3- محلول مجهول(Test)

طول موج مطلوب:

اسلاید 5 :

1- تعیین جذب نوری محلولهای استاندارد و مجهول و تعیین غلظت محلول مجهول با استفاده از رابطه غلظت

2- تعیین غلظت محلول مجهول با استفاده ازمنحنی استاندارد

اسلاید 6 :

S=محلول پرمنگنات پتاسیم 100 میلی گرم درصد

1- پنج لوله آزمایش انتخاب نموده و از S1 الی S5  مشخص کنید

2- داخل هر لوله 4 میلی لیتر آب مقطر بریزید

3- به لوله اولی(S1) چهار میلی لیترS اضافه کرده ومخلوط کنید

4- چهار میلی لیتر از محلول S1 را به لوله S2 اضافه کرده ، مخلوط نموده و همین عمل را تا لوله S5 ادامه دهید

5-جذب نوری لوله های S1 الی S5 و لوله مجهول را در طول موج 530 نانومتر علیه لوله بلانک(آب مقطر) توسط دستگاه اسپکتروفتومتر مشخص کنید

اسلاید 7 :

1-عنوان آزمایش

2-رسم منحنی استاندارد

3- تعیین غلظت محلول پرمنگنات مجهول توسط منحنی استاندارد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید