بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

بسیاری از جانشینی های مهم ترکیبات آروماتیک بوسیله واکنشگرهای نوکلئوفیلی تحت تاثیر قرار میگیرند.

برخلاف جانشینی نوکلئوفیلی در کربن سیرشده، جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکبا یک مکانیسم تک مرحله ای اتفاق نمی افتد.

انواع  مکانیسم های جانشینی که میتوانند در این دسته اتفاق افتد شامل پروسه های:

 

 افزایش- حذف    

                

کاهش – افزایش

                 

رادیکالی یا انتقال الکترون   

اسلاید 2 :

    یونهای دیازونیوم به عنوان حد واسط سنتزی

عمده ترین حدواسطهای مورد استفاده برای جانشینی آروماتیکی نمکهای دیازونیوم آریلی هستند .

یونهای دیازونیوم معمولا بوسیله واکنش آنیلین با اسید نیتروز (اسید نیتروز  در شرایط  in situاز نمک

     نیتریت بدست می آید) تهیه میشوند.

برخلاف یونهای دیازونیوم آلیفاتیک، که خیلی سریع به نیتروژن مولکولی  و کربوکاتیون  تجزیه میشوند،

     آریل دیازونیوم ها  به اندازه کافی در دمای اتاق و پایین پایدارند.

آریل دیازونیومها میتوانند با آنیونهای نوکلئوفیلی، مانند تترا فلوئورو بورات یا تری فلوئورواستات

      به  صورت نمک ایزوله شوند.

 

اسلاید 3 :

مراحل تشکیل یون دیازونیم شامل افزایش یون نیتروونیوم (NO+) به گروه آمینو وبه دنبال آن حذف آب است.

اسلاید 4 :

 در محلول قلیایی، یونهای دیازونیوم به آنیون دیازوات که در تعادل با دیازو اکسیدهاهستند تبدیل      

     می شوند.

 

علاوه بر روشهای کلاسیک برای دیازونیزاسیون در محلول آبی، یونهای دیازونیوم میتوانند در حلالهای

        آلی با آلکیل نیتریت تولید شوند

اسلاید 5 :

یونهای دیازونیوم با نوکلئوفیلهایی مانند آمینهای نوع دوم و سولفید تشکیل ترکیبات پایدار میدهند.

 

 

ترکیبات حاصله می توانند به عنوان پیش ماده های  In-situحدواسط یون دیازونیوم استفاده شوند.

 

بزرگترین اهمیت یونهای دیازونیوم، حدواسطهای سنتزی حاصل از ترک کنندگی خوب گروه N2است

 

اسلاید 6 :

 

 سه مکانیسم کلی  جانشینی  آروماتیکی با دیازونیومها

1-   تخریب گرمایی تک مولکولی یون دیازونیوم و تشکیل کاتیون آریل

اسیر شدن کاتیون آریل حاصله با نوکلئوفیل.

 

کاتیون فنیل  ناپایدار و به شدت غیر انتخابگر

 هر دو  یعنی حلال و آنیون می توانند به عنوان نوکلئوفیل عمل کنند.

اسلاید 7 :

2- تشکیل تر کیب اضافی و به دنبال آن متلاشی شدن ترکیب اضافی با از

دست دادن نیتروژن.

3-  پروسه اکسایش- کاهش بویژه در واکنشهایی که نمکهای مس به عنوان

 کاتالیست  استفاده می شوند.

اسلاید 8 :

  بهترین واکنشگرها برای کاهش شامل:

H3PO4,NaBH4,H3PO2

کاهش توسط  اسید فسفریک به طور قابل  توجهی در حضور  اکسید مس بهبود می یابد.

 

مکانیسم  با کاهش تک الکترونی و به دنبال آن از دست دادن نیتروژن و تشکیل رادیکال فنیل پیش

 میرود.

اسلاید 9 :

متد دیگر برای  دیازونیزاسون کاهشی  شامل  دیازونیزاسیون درجا با الکیل نیتریت

در دی متیل فرمامید است.

کاهش با مکانیسم زنجیری پیش میرود

 

حلال به عنوان هیدروژن دهنده عمل میکند

 

واکنش با FeSO4کاتالیست میشود.

اسلاید 10 :

یونهای آریل دیازونیوم می توانند با گرم شدن در آب به فنل تبدیل شوند

 

 

تحت این شرایط احتمالا کاتیون فنیل تشکیل میشود

بای پروداکتها ممکن است از گرفتن آنیونهای نوکلئوفیلی توسط کاتیون مشاهده شوند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید