بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

 • حافظه اصلی از مدارات سریعی ساخته میشود که برنامه ها و داده های مورد نیاز را در هنگام اجرا نگهداری مینماید.
 • بر دو نوع است:

.1ROM

.2RAM

اسلاید 2 :

 • حافظه ای است فقط خواندنی که محتوی آن یکبار نوشته شده و پس از نصب در کامپیوتر تغییری در آن داده نمیشود.
 • معمولا از این حافظه برای ذخیره برنامه هائی نظیر bootstrap loader که برای راه اندازی اولیه کامپیوتر مورد نیاز هستند استفاده میشود.
 • این حافظه انواع مختلفی دارد:

Masked ROM

PROM

EPROM

EEPROM

اسلاید 3 :

 • عمده حافظه اصلی کامپیوتر از حافظه RAM ساخته میشود.
 • معمولا در کامپیوترها دو نوع حافظه RAM مورد استفاده هستند:

–DRAM: Dynamic Random Access Memory

 • High density, low power, cheap, slow
 • Dynamic: need to be “refreshed” regularly

–SRAM: Static Random Access Memory

 • Low density, high power, expensive, fast
 • Static: content will last “forever” (until lose power)

اسلاید 4 :

 • Write:
 1. Drive bit lines (bit=1, bit=0)
 2. Select row
 • Read:
 1. Precharge bit and bit to Vdd or Vdd/2 => make sure equal!
 2. Select row
 3. Cell pulls one line low
 4. Sense amplifier on column detects difference between bit and bit

اسلاید 5 :

 • Write:

1. Drive bit line

2. Select row

 • Read:

1. Precharge bit line to Vdd/2

2. Select row

3. Cell and bit line share charges

 • Very small voltage changes on the bit line

4. Sense (fancy sense amp)

 • Can detect changes of ~106 electrons

5. Write: restore the value

 • Refresh

1. Just do a dummy read to every cell.

اسلاید 6 :

 • در موقع طراحی کامپیوتر مقدار حافظه اختصاص داده شده به هر یک از حافظه های RAM , ROM مشخص میگردند.
 • مثال: اتصال يك كيلوبايت حافظه به CPU (512 بايت RAM و 512 بايت  ROM)

اسلاید 7 :

 • در حالیکه در سالیان گذشته حجم حافظه بسرعت افزایش پیدا کرده است، کاهش در زمان دسترسی به محتوی حافظه پیشرفت بسیار کمتری داشته اشت.

اسلاید 8 :

 • ویژگیهای حافظه:
 • حافظه های بزرگ کند هستند
 • حافظه های سریع کوچک هستند
 • سوال: چگونه میتوان حافظه بزرگ ، سریع و ارزانی داشت؟

.1استفاده از سلسله مراتب

.2دسترسی موازی

اسلاید 9 :

 • با آنالیز برنامه های کامپیوتری مشخص شده است که در یک فاصله زمانی رجوع به حافظه برای دسترسی به داده یا دستورالعمل معمولا در اطراف یک ناحیه حول  داده ها و دستوراتی است که اخیرا مورد رجوع قرار گرفته اند.
 • این امر به این دلیل است که برنامه ها دستورات را از محل های پشت سر هم اجرا میکنند و همچنین در هنگام اجرای حلقه ها دستوران آن حلقه بطور مدام تکرار میشوند.

اسلاید 10 :

 • محلی بودن رجوع به حافظه بدو صورت است:
 • Temporal locality:
 • داده ها و دستوراتی که اخیرا مورد استفاده قرار گرفته اند، مجددا مورد رجوع قرار خواهند گرفت
 • Spatial locality:
 • داده ها یا دستوراتی که در خانه های نزدیک به هم حافظه قرار دارند با فاصله زمانی اندکی از هم مورد رجوع قرار خواهند گرفت.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید