بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ساختار استخوانى و مفصلی

مفصل آرنج از استخوان‌هاى بازو و دو زند زيرين و زبرين تشکيل

گرديده است دو مفصل در اين محل قرار دارد، يکى مفصل بين سر

انتهايى استخوان بازو و زند زبرين که از نوع کروى است ولى به‌علت

اتصال به زند زيرين که انتهاى آن با استخوان بازو مفصل قرقره‌اى مى‌سازد

قادر به حرکت آبداکشن و آداکشن حول محور ساجيتال نبوده ولى

مى‌تواند حول محور فرونتال و به همراه زند زيرين

حرکات فلکشن و اکستنشن را انجام مى‌دهد

اسلاید 2 :

زند زبرين حول محور ورتيکال نيز قادر به حرکت بوده و با وجود مفاصل ساعد که از نوع استوانه‌اى هستند حرکات سوپينيشن و پرونيشن را انجام مى‌دهند.

در واقع در مفاصل منطقهٔ آرنج سه مفصل قرقره‌اى (بين زند زيرين و بازو)، کروى (بين زند زبرين و بازو)، و استوانه‌اى (بين دو زند زيرين و زبرين) را مى‌توان مشاهده نمود.

عضلات اين ناحيه را معمولاً به دو دسته فکلسور و اکستنسور آرنج تقسيم مى‌نمايند، عضلات فلکسور در ناحيهٔ قدامى و اکستنسورها در ناحيهٔ خلفى آرنج قرار دارند. بعضى از افراد قادر هستند، مفصل آرنج را از حد طبيعى بيشتر باز نمايند و حرکت هايپراکستنشن را انجام دهند، که علت آن کوتاه بون زائدهٔ آرنجى (انتهاى استخوان زند زيرين) مى‌باشد.

اسلاید 3 :

ليگامنت‌هاى نگه‌دارندهٔ مفصل آرنج

ليگامنت‌هاى نگه‌دارندهٔ مفصل آرنج عبارتند از ليگامنت حلقوي، ليگامنت جانبى زند اسفلى و ليگامنت جانبى زند اعلايى و ليگامنت بين دو استخوان زند اعلا و زند اسفل (ليگامنت بين استخواني) وجود دارد که نگه‌دارندهٔ استخوان‌ها به يکديگر مى‌باشند

اسلاید 4 :

حرکات مفاصل

محور حرکتى مفصل آرنج از فوق لقمه و فوق قرقره استخوان بازو عبور مى‌کند و حرکت‌هاى تا شدن (فلکشن) و باز شدن (اکستنشن و هايپراکستنشن) از محور حرکتى فوق صورت مى‌گيرد. مقدار تا شدن اين مفصل تا ميزان ۱۴۵ درجه و ميزان هايپراکستنشن تا حد ۱۰ درجه مى‌تواند انجام شود

اسلاید 5 :

حرکت تا کردن مفصل آرنج از حالت ايستادن آناتوميکى انجام مى‌گردد.

دو زند زيرين و زبرين که با استخوان بازو مفصل آرنج را مى‌سازند با يکديگر نيز کمى پايين‌تر از مفصل آرنج و کمى بالاتر از مفصل مچ دست مفصل مى‌شوند، که هر دو مفصل فوقانى و تحتانى از نوع

مفاصل استوانه‌اى (يک محوره Uniaxial) بوده و موجب حرکات چرخش داخلى (Inward Rotation)(pronation) و چرخش خارجى مى‌گردنند(Outward Rotation)(Supination)

 

اسلاید 6 :

عضلات اين قسمت را به دو دستهٔ چرخش‌دهنده‌هاى داخلى و خارجى

 Pronator و Supinator تقسيم مى‌کنند که عضلات چرخش‌دهندهٔ داخلى

در بخش قدامى محور حرکتى و عضلات چرخش‌دهندهٔ خارجى در بخش

خلفى محور حرکتى قرار دارند. وقتى که ساعد در حالت بين گردش داخلى و

خارجى باشد در حالت خنثى است. محور حرکتى ساعد از انتهاى فوقانى زند

اعلا به انتهاى تحتانى زند اسفل کشيده شده است که در شکل زير ملاحظه مى‌گردد

اسلاید 7 :

حرکت‌هاى ساعد دست شامل موقعيت خنثى (زمانى که شست دست رو به بالا باشد) و همچنين پرونشين (موقعى که پشت دست رو به بالا باشد) و سوپينيشن (موقعى که کف دست رو به بالا باشد) مى‌باشد که در شکل زير ملاحظه مى‌کنيد.

اسلاید 8 :

عضلات حرکت‌دهندهٔ مفاصل

بازويى زند اعلايى:

اين عضله در ناحيهٔ قدامى و خارجى زند زبرين قرار دارد، عضله‌اى است سطحى که با خم کردن آرنج و بالا نگه‌داشتن شست دست، در روى ساعد قابل لمس است، مخصوصاً موقعى که مچ دست در حرکت فلکشن آرنج با مقاومتى روبرو باشد

عمل: فلکشن آرنج، کتاب آناتومى حرکتى اين عضله را نيمه برون و نيمه درون گردانندهٔ ساعد ذکر کرده است. در عين حال بررسى‌هاى انجام شده با استفاده از الکتروميوگرافى نشان داده است وقتى که آرنج حالت کاملاً کشيده (اکستنشن) را دارد اين عضله فاقد قدرت چرخش‌دهندگى (داخلى يا خارجي) مى‌باشد و مؤثرترين عمل آن فلکشن آرنج است. موقعيت قرارگيرى اين عضله و بهرهٔ مکانيکى زيادى که نسبت به دو سر بازويى دارد آن را به يک فلکسور بسيار قوى آرنج در حالت عادى مبدل ساخته است

اسلاید 9 :

بازويى قدامى:

همان‌طور که از نامش پيدا است در بخش قدامى آرنج قرار دارد و وقتى که حرکت

 فلکشن آرنج با مقاومتى روبرو باشد در ناحيهٔ بيرونى عضلهٔ دو سر قابل لمس مى‌شود

 و چون در زير عضلهٔ دو سر قرار دارد لمس کردن آن در حالت عادى مشکل است.

عمل: تاکنندهٔ آرنج، اصطلاحاً آن را عضلهٔ پرکار مفصل آرنج مى‌گويند

اسلاید 10 :

درون‌گردانندهٔ مدور:

در قسمت قدامى و بالاى ساعد قرار دارد.

عمل: درون‌گردانندهٔ ساعد و تاکنندهٔ مفصل آرنج. بهترين موقعيت حرکتى آن موقعى است که دو حرکت فوق توأماً انجام شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید