بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • ارائه خدمات
 • نيروي انساني
 • نظام اطلاعات سلامت
 • محصولات، واكسن ها و فن آوري هاي پزشكي
 • گردش مالي نظام هاي سلامت
 • رهبري و حاكميت در نظام سلامت

اسلاید 2 :

 • بيمه خدمات بهداشتی درمانی

  قرارداشتن مردم تحت پوشش بيمه ها و مشارکت آنها در تامين هزينه ها از طريق پرداخت حق بيمه

 • طب ملی

   قرار گرفتن يکسان مردم تحت پوشش تمامی خدمات و تامين هزينه های آن از طريق صندوق عمومي كشور (ماليات ها و ساير درآمدهای دولتی)

 • معاونت عمومی (Public assistance)

    ارائه خدمات به اغلب مردم از طريق مراکز و بيمارستانهای دولتی؛ ارائه خدمات خاص به گروه هايی از مردم توسط ساز مانهاي آنها در کنار فعاليت بخش خصوصی

 • اشکال بينابينی

اسلاید 3 :

  مراقبت بهداشتي اوليه، جزء ضروري مراقبت هاي سلامت هستند كه بايستي به شكل يكسان در دسترس همه افراد و خانواده هاي يك جامعه باشد؛ شكل ارائه آن بايستي براي افراد و خانواده ها قابل قبول بوده، با مشاركت كامل آنها و با صرف هزينه اي كه از سوي جامعه و كشور قابل پرداخت باشد، ارائه گردد. مراقبت هاي بهداشتي اوليه، هسته اصلي نظام سلامت هر كشور و جزئي اصلي از توسعه اجتماعي و اقتصادي آن كشور است.

اسلاید 4 :

 • گروه های سيار واکسيناسيون و مبارزه با بيماريهای واگير (بعد از جنگ جهانی دوم)
 • بهدارها (فارغ التحصيلان دوره های 4 ساله آموزشی) از سال 1319 تا دهه 40
 • سپاه بهداشت (از 1343) برای گذراندن خدمت سربازی در وزارت بهداری
 • استفاده از کادر کمکی (بهورز) در طرح رضائيه آذربايجان غربی (طرح تحقيقاتی نحوه توسعه خدمات پزشکی و بهداشتی در ايران) در اوايل دهه 50 توسط سازمان جهانی بهداشت (WHO)، دانشکده بهداشت و وزارت بهداری وقت که بيشترين شباهت را با شبکه فعلی کشور دارد
 • تربيت بهورز در کوار فارس توسط بخش پزشکی اجتماعی دانشگاه شيراز و مرکز تحقيقات توسعه بين المللی (IDRC)
 • ساير طرح ها (مردم يار در الشتر لرستان، بهداشت ياران در عشاير فارس و نيز در شميران)

اسلاید 5 :

 • ارزشيابی طرح های استفاده از نيروهای کمکی توسط WHO (1355)
 • اعلاميه آلما آتا: 12 سپتامبر 1978 (21 شهريور 1357)
 • تدوين سياست ها و استراتژی های نظام ارائه خدمات (1358):

–اولويت روستاها و مناطق محروم بر شهرها

–اولويت بهداشت و فعاليت های پيشگيری (اوليه) بر درمان (پيشگيری ثانويه)

–اولويت درمان سرپايی بر بستری

–اولويت درمان عمومی بر تخصصی

اسلاید 6 :

 • اصول مراقبتهای بهداشتی اوليه

–توزيع عادلانه، مشارکت جامعه، هماهنگی بين بخشی و فن آوری مناسب

 •  
 • سطح بندی خدمات
 •  
 • نظام ارجاع

اسلاید 7 :

 • اين نظام كه برای عرضه مراقبتهای بهداشتی اوليه طراحی شده، در مواردي از ظرفيت کافی برای ارائه ساير خدمات (و متناسب با نيازهای جديد مردم) برخوردار نيست.
 • نقطه قوت آن، خانه های بهداشت هستند و ساير بخشها متناسب با آنها توسعه نيافته اند.
 • نظام ارجاع در آن هيچگاه به شکل موثر ايجاد نشده است.
 • خدمت رسانی در شهرها غيرفعال تر از روستاهاست.
 • مشارکت مردم و همکاری بين بخشی در آن ضعيف است.

اسلاید 8 :

 • United Nations Development Programme (UNDP)
 • United Nations Children's Fund (UNICEF)
 • World Food Programme (WFP)
 • Food and Agriculture Organization (FAO)
 • United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
 • World Health Organization (WHO)
 • United Nations Population Fund (UNFPA)
 • UN Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)
 • International Atomic Energy Agency (IAEA)
 • International Civil Aviation Organization (ICAO)
 • International Labour Organization (ILO)
 • World Trade Organization (WTO)

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید