whatsapp call admin

مقاله تحلیل الگوی استقرار کاربری درمانی در منطقه۱ شهرداری مشهد به منظور ساماندهی بهینه خدمات درمانی

word قابل ویرایش
19 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
10700 تومان
107,000 ریال – خرید و دانلود

تحلیل الگوی استقرار کاربری درمانی در منطقه۱ شهرداری مشهد به منظور ساماندهی بهینه خدمات درمانی

 

چکیده
موقعیت تاسیسات شهری باید به نسبت سطح زمینی که به نسبت کارکرد و برحسب موقعیت مکانی- محلهه

ناحیه شهری منطقه شهری برای آنها در نظر گرفته شده معین باشد. در حال حاضر منطقه۱ شهرداری مشههد بهه علت تراکم باالی کاربری درمانی در مقیاس شهر و فراشهر با مشکالت ترافیکی و زیسهت محیطهی ناشهی از ایهن تراکم روبروست. لذا به نظر میرسد بررسی نحوه مکان گزینی مراکز درمهانی موجهود بها توجهه بهه سهرانه هها و معیارهای مکان یابی جهت دستیابی به راه حلهای منطقی جهت کاهش مشکالت موجود گهامی مهو ر در برنامهه ریزی آتی خواهد بود. بر این اساس این مقاله به بررسی وضعیت فعلهی مراکهز درمهانی ایهن منطقهه در سهطو
خدمات رسانی محله ای ناحیه ای منطقه ای و شهر با سرانه های پیشنهادی در طر تفضیلی میپردازد همچنین
نحوه استقرار مکانی مراکز درمانی بها اسهتفاده از نهرف افهزار Arc Gis و مهدلههای تحلیهل مکهانی Spatial
analyis و چند ضلعیهای تیسن Thiesen در سطو خدماتی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. این پژوهش

از نوع کاربردی و روش توصیفی – تحلیلی است. داده ها به صورت کتابخانه ای و میدانی از سازمانهای مربوطهه
جمع آوری گردیده است. بر اساس نتایج پژوهش سرانه درمانی موجود در اکثر محالت نواحی و منطقه کمتهر از
سرانه پیشنهادی در طر تفضیلی است. این منطقه در سطح شههر از سهرانه بهاالی درمهانی نسهبت بهه کهل شههر
برخوردار میباشد. همچنین توزیع و پراکنش این کاربری در سطو خدماتی نا متعهادل و بهدون توجهه بهه شهعاع
دسترسی مناسب مراکز درمانی صورت گرفته است. سطح و سرانه پایین درمانی در سطو محله ناحیهه و منطقهه

ناشی از عدف تعادل در نظاف عملکردی و خدمات رسانی در این منطقه است. سرانه باالی درمهانی در سهطح شههر باعث افزایش سفرهای درمانی و شدت مشکالت ترافیکی و زیست محیطی در این منطقه شده است.

واژههای کلیدی: مکان یابی کاربری درمانی منطقه۱ شهرداری مشهد سطو خدماتی شعاع دسترسی

۱استادیار دانشگاه پیام نور مشهد ۲دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری- دبیر آموزش و پرورش ناحیه ۲ مشهد
۳دانشجوی کارشناسی ارشد- کارشناس مرکز بهداشت شماره ۵ مشهد

-۱مقدمه و بیان مساله
بدون تردید عمده ترین ا ر رشد شتابان شهرنشینی و رشد بی رویه فضای شهری به هم خوردن تعادل توزیع خدماتی و نارسایی سیستم خدماتی است که بدون استثنا در تمامی شهرهای ایران مشاهده میشود از سویی دیگر امروزه زندگی در شهرها با توجه به ساختار فضایی -کالبدی پیچیده بیش از هر دوره دیگری وابسته به خدمات است و کمبود و نارسایی آن مشکالتی را برای ساکنین بوجود میآورد)فعلی .)۹ :۱۹۳۱

.بنابراین درک وضعیت کاربریهای مختلف شهری و تعیین میزان کمبود و عدف تعادل در سطو مختلف منطقه ای به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر مطر میشود)خوش فر .)۵ :۱۹۳۱ یکی از کاربریهای مهم شهری خدمات بهداشتی درمانی است که به طور مستقیم در تعیین سالمت فرد در جامعه دخیل هستند. دسترسی سریع به موقع و ارزان به این مراکز در هر جامعه ای به خصوص در جوامع شهری اهمیت

فوق العاده ای دارد)درگاهی .)۳ :۱۹۳۱اهمیت این کاربری به حدی است که میزان تحقق یا عدف تحقق آن
یکی از جنبه های مهم طر تفضیلی شهری میباشد. با توجه به آنکه تعیین محل استقرار کاربریها از
جمله کاربری بهداشتی درمانی عمدتا توسط طر های شهری انجاف میشود این طر ها اغلب به علت
محدودیت در اجرای برنامه ها توجه نداشتن مسئولین امر به رعایت الگو و معیارهای مناسب جهت
مکان یابی بهینه و کمبود منابع مالی کارایی الزف را ندارد به طوریکه در اغلب شهرها عدف تخصیص

متناسب فضا و جایابی بهینه عناصر خدماتی و کالبدی شهر به ویژه مراکز درمانی و تعداد عوامل مو ر در مکان یابی این مراکز افزایش روزافزون مشکالت شهری از جمله آلودگیهای زیست محیطی و ترافیکی را به دنبال داشته و دارد و هزینه های بیشتری را بر دوش شهروندان تحمیل و نظم و انضباط شهری را با چالشهای متعدد روبرو میکند. از جمله موارد قابل توجه در توزیع مراکز بهداشتی درمانی در میان مناطق شهر مشهد تراکم باالی خدمات بهداشتی درمانی در منطقه۱ شهرداری مشهد است که این منطقه را به مهمترین پهنه درمانی در سطح شهر مشهد تبدیل نموده و در نتیجه باعث مراجعات زیاد به این منطقه شده که این امر خود عامل تشدید کننده مشکالت ترافیکی و زیست محیطی در این منطقه است که به عنوان یکی از هسته های مرکزی شهر شناخته میشود. بنابراین با توجه به اهمیت این منطقه در ارایه خدمات بهداشتی درمانی در سطح شهر مشهد سوال اصلی تحقیق نحوه مکان گزینی مراکز درمانی در این منطقه است و بر اساس آن تالش شده است تا نحوه مکان گزینی مراکز درمانی موجود در این منطقه با توجه به ضوابط و استانداردهای موجود در طر تفضیلی و معیارهای مکان یابی در سطو خدماتی مورد بررسی اجمالی قرار گرفته تا با شناخت و ارائه راهکارهای مناسب هم مشکالت محدوده مورد مطالعه کم شود و هم سایر نواحی شهری از عدالت در توزیع این مراکز برخوردار شوند.

-۲روش تحقیق
این پژوهش دارای هدف کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است و جامعه آماری تمامی مراکز

درمانی منطقه۱ شهرداری مشهد میباشد. جهت ارزیابی و تحلیل کمی این کاربری در سطو مختلف
خدماتی در وضع موجود به مقایسه دقیق سرانه و مساحت این کاربری با سرانه استاندارد در طر تفضیلی
در هر یک از سطو خدماتی )محله ناحیه منطقه و شهر( پرداخته و با توجه به آن به بررسی کمبودهای موجود در سطح محالت و نواحی و منطقه میپردازد سپس وضعیت موجود سرانه مراکز درمانی در سطح شهر در این منطقه با سرانه درمانی در کل شهر مقایسه میگردد. جهت تحلیل الگوی توزیع مکانی مراکز درمانی از نرف افزار ArcGis و مدلهای تحلیل مکانی فضایی spatial Analysis و چند ضلعیهای تیسن Thiesen استفاده شده است. بدین منظور پس از جمع آوری داده های مکانی پایگاه اطالعاتی تشکیل شده

و نقشه های مورد نیاز تهیه و برای هریک از عوامل تا یر گذار در مکان یابی مراکز درمانی مانند:
شعاع دسترسی الیه مرتبط تهیه شده و در هر الیه حریم کاربریها )محله ناحیه منطقه( مشخص و
مساحتهای خارج از شعاع دسترسی محاسبه گردیده است. جهت تبدیل اطالعات نقطه ای به ناحیه با استفاده از روش چند ضلعیهای تیسن تخصیص ناحیه ها به نزدیکترین مرکز درمانی موجود انجاف شده است.

-۳پیشینه تحقیق
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در شهر ها از سابقه طوالنی برخودار است. لیکن در زمینه مکان یابی مراکز خدمات بهداشتی و درمانی سابقه طوالنی نیست. سابقه این گونه مطالعات به دهه ۰۷ میالدی بر میگردد . در سال ۱۳۰۳ میالدی دپارتمان بهداشت و تامین اجتماعی انگلستان به توسعه استراتژیک مراکز خدمات بهداشتی و درمانی توجه نشان داد و از آن پس مطالعات در این زمینه آغاز شد. در سالهای ۱۳۳۷-۱۳۳۱ در اتریش این مطالعات دنبال شد. ایده مکان یابی مراکز بیمارستانی توسط شخصی بناف لسلی میهیو در کالج بیرک برک لندن ارائه شد که کار اصلی ایشان توسعه یک مدل فضایی برای پیش بینی جریان مراجعه بیماران به بیمارستان بوده و از تغییرات در عرضه و تقاضای خدمات غیر بیمارستانی نتیجه میشده است)عزیزی .)۱۷-۱۱ :۱۹۳۹ برخی از مطالعات داخلی انجاف شده در خصوص موضوع به شر میباشد.

عمار دانایی فرد ۱۹۳۱تحلیل توزیع فضایی مراکز درمانی)بیمارستان(شهر مشهد محمد فعلی ۱۹۳۱مکان یابی مراکز بهداشتی-درمانی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی

مصطفی امیر فخریان ۱۹۳۷ تحلیل دسترسی غیرفضایی به خدمات بهداشتی و درمانی در شهر مشهد با تاکید بر شاخصهای اقتصادی

رحیم رهنما ۱۹۳۰پژوهشی پیرامون طر های تفضیلی شهری با تاکید بر کاربریهای آموزشی-بهداشتی-درمانی

عیسی ابراهیم زاده ۱۹۳۳برنامه ریزی و ساماندهی فضایی- مکانی خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از Gis .مورد: شهر زنجان.

-۴ بررسی سابقه تهیه طرحهای شهری در شهر مشهد
با توجه به موقعیت جغرافیایی ارتباطی زیارتی سیاحتی و اقتصادی مشهد و مهاجرپذیری و رشد سریع جمعیت آن این شهر جزء اولین شهرهای ایران است که دارای برنامه ای برای کنترل فیزیکی شهر در قالب طر جامع میباشد. لذا برای هدایت و کنترل فیزیکی و اجتماعی و اقتصادی شهر سه طر جامع تهیه شده است. طر جامع اولیه)خازنی( برای افق زمانی ۱۹۱۵-۱۹۰۷ و دومین طر جامع)مهرازان( برای افق زمانی ۱۹۰۷-۱۹۳۵ و سومین طر جامع نیز با عنوان طر توسعه و عمران)جامع( کالنشهر مشهد مقدس قبل از اتماف افق زمانی طر قبلی توسط مهندسین مشاور فرنهاد برای افق زمانی ۱۹۳۵-۱۱۷۵ تهیه شده است.

-۱-۴وضعیت سرانه کاربری بهداشتی درمانی بر اساس طرحهای خازنی و مهرازان در شهر مشهد

در طر جامع اولیه برای افق سال ۱۹۰۷ سرانه پیشنهادی برای کاربریهای بهداشتی درمانی ۱/۵ متر مربع در نظر گرفته شده بود که ۱/۱۲ درصد از وسعت شهر مشهد را شامل میشد. با این حال در سال ۱۹۰۷ سرانه موجود این کاربری در شهر مشهد بالغ بر۷/۵۹ متر مربع بوده است که نشان از عدف تحقق

پیشنهاد های ارائه شده در طر جامع اولیه شهر در خصوص این کاربری دارد. در طر جامع انویه شهر
مشهد برای افق طر سرانه ۱/۵۰ متر مربع تا سال ۱۹۳۵ پیشنهاد شده است. این طر برای فضای
بیمارستانهای شهر مشهد در افق طر ۱۵۲ هکتار زمین در نظر گرفته است که با مساحت وضع موجود آن

در مجموع شامل ۱۳۹ هکتار میشود )طر جامع خازنی .)۱۹۰۷ در یک جمع بندی از وضعیت درمانی در شهر مشهد میتوان گفت: مطالعات انجاف شده در خصوص میزان تحقق کاربری بهداشتی درمانی طر

تفضیلی شهر مشهد در وضع موجود بیانگر آن است که در طر تفضیلی بیش از ۱۰۱ قطعه بهداشتی درمانی
با وسعتی معادل ۱۲۰۳۳۳۱ مترمربع پیش بینی شده که از این میزان در وضع موجود تنها ۲۱۵۰۱۹
مترمربع)۹۲/۲۰درصد( از مجموع کاربری بهداشتی درمانی طر تفضیلی تحقق پیدا کرده است. به عبارتی
۲۹/۹۹ درصد از وسعت کاربری بهداشتی درمانی طر تفضیلی در وضع موجود تحقق پیدا نکرده و به سایر کاربریها تغییر پیدا کرده است)رهنما .)۱۹۳ :۱۹۳۰

-۵ معرفی منطقه مورد مطالعه

منطقه۱ شهرداری مشهد از قدیمی ترین مناطق شهرداری محسوب میشود. مساحت این منطقه ۱۱۱۱ هکتار بوده و ۲/۵ درصد کل شهر مشهد را به خود اختصاص داده است. بر اساس سرشماری ۱۹۳۵ جمعیت

این منطقه ۱۵۳۹۲۵ نفر میباشد. در حال حاضر عمده کاربریهای این منطقه مسکونی تجاری اداری بهداشتی و آموزشی میباشد. اهمیت خدمات رسانی در این منطقه چند برابر مناطق دیگر بوده و با توجه به اهمیت شریانی و بافت مرکزی محدوده از این منطقه روزانه به طور متوسط بیش از ۷/۵۷ جمعیت شهر مشهد خدمات گوناگونی چون ادارات مراکز بهداشتی و درمانی مانند بیمارستانها و مطب پزشکان واحدهای تجاری آموزشی و…..بهره مند میگردند.

-۶ طرح تفضیلی منطقه ۱ شهرداری مشهد

این منطقه تماما در داخل حوزه میانی غربی قرار گرفته است. مساحت این منطقه ۱۹۰۳۳۱۲۱متر مربع و جمعیت آن ۱۵۳۹۲۵ نفر)سال )۱۹۳۵ میباشد و جمعیت پیشنهادی آن در سال )۱۱۷۵( بر اساس طر جامع فرنهاد ۱۰۱۱۱۱ نفر خواهد بود. منطقه۱ برخوردارترین منطقه در سطح حوزه از نظر خدمات دهی به شهروندان)ساکن و غیر ساکن( محسوب میشود. .این حوزه تماما بر اساس طر تفضیلی خازنی شکل گرفته است)پارسوماش پایدار .)۱۹۳۱
-۱-۶ تقسیمات کالبدی منطقه مورد مطالعه

در طر تفضیلی خازنی منطقه۱ شهرداری مشهد به سه ناحیه تقسیم شده است. این منطقه دارای ۱۱ محله میباشد که ناحیه۱ دارای۹ محله ناحیه۱ دارای ۱ محله ناحیه۹ دارای ۱ محله است. در حال حاضر در طر

توسعه و عمران)جامع( فرنهاد طر تفضیلی منطقه۱ شهرداری مشهد به مهندسین مشاور پارسوماش پایدار
واگذار گردیده است. براساس تقسیمات طر تفضیلی جدید منطقه۱ شهرداری مشهد به ۵ ناحیه تقسیم
میشود و دارای ۱۱ محله است )پارسوماش پایدار .)۱۹۳۱
جدول۱تقسیمات کالبدی پیشنهادی منطقه۱ شهرداری مشهد

نقشه )۱( تقسیمات کالبدی پیشنهادی منطقه ۱ شهرداری مشهد

منبع:نگارنده بر اساس داده های موجود، ۱۳۲۲ -۲-۶ کاربری درمانی در منطقه۱ شهرداری مشهد

کاربری درمانی در این منطقه در سه مقیاس محله منطقه شهر و فراشهر وجود دارد.در حال حاضر از کل فضای تحت اشغال کاربری درمانی در این منطقه ۹۷۱۱۲ مترمربع و به تعداد ۱۳ و سرانه ۷/۱۳ در سطح محله ۱۹۹۷ مترمربع و به تعداد ۳ و سرانه ۷/۷۹ در سطح منطقه و ۳۹۹۱۵ مترمربع و به تعداد ۱ در مقیاس شهر و فراشهر وجود دارد. از کل کاربریهای موجود در منطقه)تجاری اقامتی آموزشی و نظامی(کاربری درمانی در سطح محله ۷/۱۱ ودر سطح منطقه ۷/۷۹ و در مقیاس شهر و فراشهر ۷/۲۳ را اشغال نموده است.

جدول ۲ سرانه های منطقه ۱
 

-۳-۶ سرانه های پیشنهادی کاربری درمانی در طرح جامع فرنهاد
در طر جامع فرنهاد سرانه کاربری درمانی پیشنهادی به تفکیک سطو برنامه ریزی به شر زیر ارائه
شده است.
جدول۳ سرانه های پیشنهادی کاربری درمانی در طرح جامع فرنهاد

-۱-۸ تعیین سطوح و سرانه کاربری درمانی در منطقه۱

این منطقه شامل ۱۱ محله و در تقسیمات جدید شامل ۵ ناحیه جدید میباشد. در این قسمت ابتدا وضعیت موجود محالت با یکدیگر سنجیده شده و سپس این مقایسه بر اساس تقسیمات جدید کالبدی در سطح نواحی پیشنهادی نیز صورت میگیرد و سپس در سطو باالتر یعنی منطقه و شهر بررسی میشود.

بدین ترتیب که جهت مقایسه کاربری موجود با سرانه پیشنهادی در طر تفضیلی ابتدا از حاصلضرب
جمعیت موجود در هر یک از سطو خدماتی در سرانه پیشنهادی زمین در طر تفضیلی مساحت مورد نیاز
برای هر یک از سطو خدماتی)محله ناحیه و منطقه( بدست آمده سپس از تفاضل مساحت درمانی
استاندارد با مساحت درمانی موجود وضعیت کاربری درمانی موجود در هر یک از سطو خدماتی مورد
تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.

-۲-۸ تعیین سطوح و سرانه کاربری درمانی در سطح محالت

مهندسین مشاور در طر تفضیلی منطقه۱ شهرداری مشهد برای کاربری درمانی در سطح محله ۷/۹۱ سرانه در نظر گرفتهاند. بررسی سطح و سرانه کاربری درمانی در سطح محالت در منطقه۱ شهرداری مشهد )جدول)۱ نشان میدهد مساحت درمانی موجود در محالت منطقه با سرانه درمانی در طر تفضیلی تفاوت زیادی دارد و اکثر محالت با کمبود سرانه درمانی مواجه اند. عالوه بر این توزیع و پراکندگی کاربری درمانی موجود در میان محالت از وضعیت متعادل و متناسبی برخوردار نیست. به غیر از محله آبکوه که فاقد کاربری درمانی است در سایر محالت سرانه درمانی از ۷/۹۲ مترمربع در محله قائم و سناباد تا ۷/۷۱

مترمربع در محله هجرت متغیر است. محله احمدآباد دارای بیشترین جمعیت و مساحت در میان محالت منطقه میباشد ولی از نظر مساحت درمانی با کمبود سرانه مواجه است. بیشترین مساحت درمانی مربوط به محله قائم و سناباد با ۷/۹۲ مترمربع و سپس محله سجاد با ۷/۹۱ مترمربع میباشد. محله قائم و سناباد از نظر جمعیت دررتبه ۰ در بین محالت منطقه قرار دارد ولی از نظر مساحت درمانی بیشترین سرانه را به خود اختصاص داده بطوریکه از سرانه مورد نیاز بیشتر بوده و با مازاد مساحت روبروست. محله سجاد از نظر جمعیت در رتبه ۹ بوده و این محله نیز با مازاد سرانه درمانی مواجه است.در میان محالت محله هجرت از نظر جمعیت در رتبه ۲ قرار دارد این محله با سرانه درمانی ۷/۷۱ مترمربع از کمترین مساحت درمانی برخوردار است.

جدول۴ مقایسه سرانه و مساحت درمانی محالت موجود با سرانه پیشنهادی در طرح تفضیلی منطقه ۱

 

نمودار۱توزیع سرانه های درمانی موجود در محالت منطقه ۱ شهرداری مشهد

منبع: نگارنده،۱۳۲۲ -۳-۸ تعیین سطوح و سرانه کاربری درمانی در سطح نواحی منطقه۱ شهرداری مشهد

کاربری درمانی در سطح ناحیه شامل: کلینیکها و مراکزدرمانی تخصصی میباشد که سرانه تخصیص داده شده به این کاربری در سطح ناحیه در طر تفضیلی ۷/۱۰ مترمربع توسط مهندسین مشاور تعیین شده است. مقایسه سطح و سرانه موجود کاربری درمانی با سرانه موردنیاز در سطح ناحیه)جدول)۵ نشان دهنده سهم ناچیز این کاربری در سطح ناحیه است. تنها در ناحیه ۹ مساحت اندکی ازاین کاربری وجود دارد و سایر نواحی با فقدان این کاربری روبروست.

جدول۵ مقایسه سرانه و مساحت درمانی نواحی موجود با سرانه زمین در طرح تفضیلی

-۴-۸ تعیین سطوح و سرانه کاربری درمانی در سطح منطقه

سرانه تخصیص داده شده به این کاربری در سطح منطقه در طر تفضیلی ۷/۵۱ مترمربع توسط مهندسین مشاور میباشد. مساحت کاربری درمانی موجود در این منطقه ۴۳۳۱ متر مربع میباشد که ۰/۰۳ سرانه را به خود اختصاص داده است مقایسه وضع موجود با مساحت مورد نیاز در این منطقه نشان میدهد که این منطقه با ۳۱۱۳۲ متر مربع کمبود سرانه مواجه است.

جدول۶ مقایسه سرانه و مساحت موجود با سرانه و مساحت پیشنهادی در طرح تفضیلی در منطقه ۱

-۵-۸ تعیین سطوح و سرانه کاربری درمانی در سطح شهر
بر اساس طر تفضیلی منطقه۱ شهرداری مشهد کاربری درمانی در سطح شهر شامل: بیمارستان و

زایشگاه آسایشگاه و شیر خوارگاه میباشد. از کل مساحت درمانی در این منطقه ۰۹/۷۱ درصد با مساحت ۳۹۹۱۵ متر مربع به کاربری درمانی در سطح شهر تعلق دارد. کاربری درمانی در این سطح در منطقه۱ به صورت ۱ بیمارستان شهر میباشد. از آنجا که این کاربری در این سطح با مساحت درمانی در کل شهر باید

سنجیده شود لذا به بررسی کوتاهی از سهم این کاربری در مناطق شهر مشهد پرداخته و وضعیت و سرانه
منطقه۱ شهرداری مشهد را در میان مناطق ۱۹ گانه مشهد بررسی میکنیم.
جدول۸ جدول سرانه بیمارستانها به تفکیک مناطق شهر مشهد
منطقه جمعیت سال۱۳۳۵ تعداد بیمارستان جمعیت منطقه به کل مساحت بیمارستان سرانه بیمارستان به ازای
شهر هرنفر)مترمربع(

با توجه به جدول شماره )۰( از کل ۹۱ واحد بیمارستان در سطح شهر مشهد ۱ بیمارستان در منطقه۱ شهرداری مشهد قرار دارد. با توجه به سرانه موجود بیمارستان در سطح شهر در شهر مشهد به طور متوسط برای هر ۰۱۷۷۷ نفر یک واحد بیمارستانی موجود است که منطقه۱ شهرداری مشهد با جمعیت ۱۵۳۹۲۵ نفر)سال )۱۹۳۵ و ۱ واحد بیمارستان دارای مازاد سرانه و مساحت در این سطح نسبت به کل شهرمی باشد. طبق جدول))۰ وضعیت سرانه و سطح فعلی این کاربری در مناطق شهر مشهد نشان میدهد که منطقه ۳ و ۱ شهرداری مشهد بیشترین تعداد بیمارستانها را به تعداد ۱۷ و ۱ بیمارستان به خود اختصاص دادهاند و حدود ۵۷ درصد تعداد بیمارستا ن ها را در بر میگیرند و مناطق ۲ و ۱۱ و ۱۱ فاقد بیمارستان میباشند و بقیه مناطق نیز در سطح مطلوبی قرار ندارند. منطقه۱ شهرداری مشهد با دارا بودن ۱ بیمارستان و سرانه ۷/۲ مترمربع برای هر نفر بعد از منطقه ۳ رتبه ۱ را در میان مناطق ۱۹ گانه مشهد داراست در حالیکه از نظر جمعیت در رتبه ۳ در مناطق شهرداری مشهد قرار دارد . بنابراین این منطقه با داشتن سطح و سرانه زیاد فعالیتهای درمانی در سطح شهر و فراشهر اهمیت و جایگاه ویژه ا ی درخدمات رسانی به کل شهر دارد.

-۳ تحلیل توزیع مکانی مراکز درمانی در منطقه مورد مطالعه با استفاده از GIS
در پژوهش حاضر از دو مدل برای بررسی وضعیت موجود مکان گزینی مراکز درمانی استفاده شده است که با توجه به اهمیت آن در ادامه به توضیح اجمالی هر یک از آنها پرداخته میشود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 10700 تومان در 19 صفحه
107,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد