بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

مقدمه

امروزه جامعه‌ نيازمند آموزش‌ مهارتهايی است ‌كه با کمک آن بتواند همگام با توسعه علم وفناوری به پيش برود،هدف ‌بايد پرورش ‌انسانهايی ‌باشد كه ‌بتوانند با مغزيی خلاق‌ با مشكلات‌ روبرو شده ‌و به ‌حل ‌آنها بپردازند. به ‌گونه ای‌ كه ‌انسانها بتوانند به خوبی ‌با يكديگر ارتباط‌ برقرار كرده ‌و با بهره‌گيری ‌از دانش جمعی ‌و توليد افكار نو مشكلات‌ را از ميان‌ بردارند و به ‌سوی ‌يك‌ جامعه ‌سعادتمند قدم‌ بردارند.

اسلاید 2 :

خلاقيت دارای سه مؤلفه است:

تخصص ، تفکر خلاق و انگيزش که می تواند درونی و بيرونی باشد.

اسلاید 3 :

خلاقیت

  • خلاقيت يعنی تلاش برای ايجاد يك تغيير هدفدار در توان اجتماعی يا اقتصادی سازمان
  • خلاقيت بكارگيری توانايی های ذهنی برای ايجاد يك فكر يا مفهوم جديد است
  • خلاقيت يعنی توانايی پرورش يا به وجود آوردن يك انگاره يا انديشه جديد (در بحث مديريت نظير به وجود آوردن يك محصول جديد است)
  • خلاقيت عبارت است از طی كردن راهی تازه يا پيمودن يك راه طی شده قبلی به طرزی نوين

اسلاید 4 :

خلاقيت از ديدگاه سازمانی

ارائه ی فكر و طرح نوين برای بهبود و ارتقاء كميت يا كيفيت فعاليت‌های سازمان؛ مثلاً افزايش بهره‌وری، افزايش توليدات يا خدمات، كاهش هزينه‌ها، توليدات يا خدمات از روش بهتر، توليدات يا خدمات جديد و غيره.

اسلاید 5 :

خلاقيت از ديدگاه روانشناسی

خلاقيت يكی از جنبه‌های اصلی تفكر يا انديشيدن است.

تفكر عبارت است از فرايند بازآرايی يا تغيير اطلاعات و نمادهای كسب شده موجود در حافظه درازمدت. 

اسلاید 6 :

تفکر

تفكر همگرا: فرايند بازآرايی يا دوباره سازی اطلاعات و نمادهای كسب شده موجود در حافظه درازمدت.

تفكر واگرا: فرايند تركيب و نوآرايی اطلاعات و نمادهای كسب شده موجود در حافظه درازمدت،        خلاقيت يعنی تفكر واگرا

اسلاید 7 :

  ويژگيهای افراد خلاق

1 - سلامت روانی و ادراكی

2 - انعطاف پذيری ادراك

3 - ابتكار

4 - ترجيح دادن پيچيدگی نسبت به سادگی

5 - استقلال رای و داوری

اسلاید 8 :

روبرت جی استرنبرگ و لينداای اوهارا

1- دانش: داشتن دانش پايه‌ای در زمينه‌ای محدود و كسب تجربه و تخصص در ساليان متمادی.

2- توانايی عقلانی: توانايی ارائه ايده خلاق از طريق تعريف مجدد و برقراری ارتباطات جديد در مسائل.

3- سبك فكری: افراد خلاق عموماً در مقابل روش ارائه شده از طرف سازمان و مديريت ارشد، سبك فكری ابداعی را بر می‌گزينند.

4- انگيزش: افراد خلاق عموماً برای به فعل در آوردن ايده‌های خود برانگيخته می‌شوند.

5- شخصيت: افراد خلاق عموماً دارای ويژگی‌های شخصيتی مانند مصر بودن، مقاوم بودن در مقابل فشارهای بيرونی و داخلی و نيز مقاوم بودن در مقابل وسوسه همرنگ جماعت شدن هستند.

6- محيط: افراد خلاق عموماً در داخل محيط‌های حمايتی بيشتر امكان ظهور می‌يابند.

اسلاید 9 :

عوامل باز دارنده خلاقيت

تلاشهای قبل از بلوغ برای حذف خيالبافی

محدوديتهای بازدارنده قوه تدبير و كنجكاوی كودكان

تكيه بيش از حد به نقش جنسيت

تاكيد زياد بر پيشگيری

القای ترس و كمرويی

تاكيد بر مهارتهای كلامی

اسلاید 10 :

 نوآوری

منظور از نوآوری خلاقيت متجلی شده و به مرحله عمل رسيده است، به عبارت ديگر نوآوری يعنی انديشه خلاق تحقق يافته؛ نوآوری همانا ارائه محصول، فرايند و خدمات جديد به بازار است؛ نوآوری بكارگيری توانايی‌های ذهنی برای ايجاد يك فكر يا مفهوم جديد است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید