بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 تركيبات مايعات بدن به ويژه خون بسيار متفاوت خواهد بودمگراينكه مكانيزم هاي دفعي كليه ها با دفع مقاديري    متغييري از آب ودفع اختصاصي يونهايNa+  Kcl       So4 HPO4  حجم وتركيب مايع خارج سلولي را حفظ ميكند

اسلاید 2 :

واحد كار كليه :نفرون

ساختمان نفرون: شامل 3 قسمت مختلف فعال است.

.كپسول بومن وگلومرول 

2.توبول كه شامل 3قسمت:توبول پروگزيمال-قوس هنله-توبول ديستال         

. توبول جمع كننده ادرار                                              

                                                    

اسلاید 3 :

ديورتيك ها :    

شامل 3 دسته مختلف دارويي هستند

1.ديورتيك هاي لوپ

  1. ديورتيك هاي تيازيدي

3.ديورتيك هاي نگه دارنده پتاسيم

4.باز دارنده هاي انيدراز كربنيك

5.ديورتيك هاي اسمزي

 

اسلاید 4 :

ديورتيك هاي لوپ:بومتانايد-اتاكرينيك اسيد-فروزمايد          

        مكانيسم اثر:

 سبب مهار باز جذب سديم و كلر در بخش بالا رونده قوس هنله ونيزدرمركزكليه سبب مختل شدن قدرت تغليظ كنندگي لوله هاي جمع كننده ميشود .

                 موارد درمان:         اين داروها براي درمان ادم در بيماران مبتلا به ادم شديد يا اختلال كليوي بوده كه ممكن   است تيازيدي ها موثر نباشند

براي درمان فشار خون به جاي تيازيدها مناسب نيستند زيراسبب اتساع آرتريول ها نمي شوند. 

 نكته: در اختلال شديد كليه يا افزايش ازوتمي واليگوري ويا اغماءكبدي ونيز وضعيت هاي الكتروليتي تقليل يافته از اين داروها بايد اجتناب شود تا مسئله اصلي تصحيح شود.

اين داروها در هيپوكالمي وهيپوولمي وهيپوتانسيون منع مصرف دارند.    

لازيكس در شيرخوران مبتلا به زردي منع مصرف دارد.     

اسلاید 5 :

اثرات نامطلوب:                                                                           

تقليل الكتروليتها مسئله اصلي در مصرف اين داروها است كه با ضعف – سرگيجه-سستي- كرامپ هاي ساق- عرق-اسپاسم مثانه-بي اشتهايي-استفراغ وتيرگي شعورمشخص ميشود.

باعث افزايش اسيد اوريك وايجاد حملات نقرصي ميگردد.

زنگ زدن گوش وناشنوايي قابل برگشت . 

تداخلات دارويي:

مصرف اين داروها با مهار كننده انزيم تبديل كننده آن‍‍‍‍ژيوتانسين (انالاپريل-كاپتوپريل-ايزينوپريل)

باعث افت شديد فشار خون ميشود.

كورتيكو استروئيدها به همراه مدرها افت پتاسيم را افزايش ميدهند.

مصرف ديگوكسين نيز به همراه مدرها افت پتاسيم را افزايش ميدهد.

اثر انسولين و داروهاي خوراكي هيپوگلايسمي را كاهش ميدهد.

اشكال دارويي:

خوراكي - تزريقي

اسلاید 6 :

مقادير مصرفي:                                                                           

   لازيكس:

درادم ريه:      در افراد بالغ: 40ميلي گرم ودوز تكرار60-90دقيقه بعد 

كودكان وشيرخوران:وريدي20 ميلي گرم /كيلوگرم ودر صورت تكرار 20 دقيقه بعد

درنارسايي حاد كليه: 

بالغين:40-80 ميلي گرم وريدي

كودكان و شيرخوران:ابتدا 2 ميلي گرم/كيلوگرم ودر صورت تكرار1-2ميلي گرم/كيلوگرم در فاصله6-8 ساعت وحداكثر6 ميلي گرم /كيلوگرم خوراكي

اتاكرينيك اسيد:

در ادم ريه:    بالغين:0/5-1ميلي گرم/كيلوگرم وريدي

بومتانايد:

در ادم ريه:    بالغين:0/5-1 ميلي گرم /كيلوگرم وريدي وتكرار آن 20 دقيقه بعد

اسلاید 7 :

مدرهاي تيازيدي: كلرتاليدون-متولازون-هيدروكلرتيازيد              
                                                 

نكته:هيدروكللرتيازيدبه طوررايج مصرف ميشودوكلرتاليدون-متولازون مشابه تيازيدها اثرمكنند

وطولاني اثر هستند.

مكانيسم اثر:

 سبب بلوك جذب مجددسديم وكلردرلوله پيچ خورده پروگزيمال وديستال وقوس هنله ميشود.

موارد درمان:

 در درمان ادم و آسيت ناشي از سيروز

در درمان ادم ناشي از بيماري مزمن كليه (چنانچه نفرون فعال كافي باشد)در غير اين صورت از مدرهاي لوپ استفاده ميشود.

در درمان فشار خون

در خط اول دفاعي تمام نارسايي هاي قلبي هنگامي كه ريتم سينوسي داشته باشيم.

اين داروها در سندرم نفروتيك وآنوري منع مصرف دارند.

اسلاید 8 :

اثرات نامطلوب:        

سبب هيپوولمي-هيپوناترمي-هيپوكالمي ميشود.

ايجاد حملات نقرصي با افزايش اسيد اوريك

هيپرگليسمي

تداخلات دارويي:

همانند ديورتيكهاي لوپ

اشكال دارويي:

خوراكي : قرص

 مقادير مصرفي:   هيدروكلرتيازيد                      كلر تاليدون                متالازون

 بالغين:ابتدا25-200 ميلي گرم در روز             بالغين : 25-200      بالغين:5-20        

ميلي گرم/روز            ميلي گرم/روز         دوز نگه دارنده 25-100ميلي گرم در روز      

كودكان وشيرخوران :2ميلي گرم /كيلوگرم/روز

                                                                  

اسلاید 9 :

مدرهاي نگه دارنده پتاسيم:   اسپرنولاكتون

مكانيسم اثر:

اين مدرها فعاليت پمپي كه در حالت عادي در لوله پيچيده انتهايي پتاسيم را با سديم عوض ميكند مهارميكنند. اين پمپ به وسيله هورمون هاي مينرالكورتيكوئيدي مثل آلدسترون كنترل ميشود.آلدسترون باعث دفع پتاسيم وباز جذب سديم ميشود. 

موارد درمان:

در درمان وضعيت هايي كه با افزايش سطح آلدسترون توام است مثل:آلدسترونيسم-سيروز همراه اسيت يا ادم-نارسايي قلبي همراه ادم وافزايش سديم استفاده ميشود.

مصرف اسپيرنولاكتون درآنوري-نارسايي حاد كليوي- اختلال مشخص فعاليت كليه و هيپركالمي منع ميشود.

اثرات نامطلوب:

هيپركالمي-احتمال ايجاد كارسينوماي پستان در زن-تهوع –كرامپ واسهال-سرگيجه وسردرد –خواب آلودگي-بثورات پوستي-تيرگي شعور- تب دارويي-قاعدگي نامرتب-قطع قاعدگي-قاعدگي بعد يائسگي واختلال در ميل جنسي كه با قطع مصرف قابل برگشت است.

اسلاید 10 :

تداخل دارويي:                                                                            

مصرف توام ليتيوم با اسپيرنولاكتون باعث افزايش سطح پلاسمايي ليتيم وسميت آن ميشود.

مصرف با كلرو پتاسيم باعث هيپركالمي ميشود.

اشكال دارويي:

خوراكي(قرص)-تزريقي

مقادير مصرفي:

بالغين:  50-100 ميلي گرم/روز در يك يا چند دوز

كودكان:خوراكي 1 ميلي گرم/روز 3 مرتبه در روز

مدهاي نگه دارنده پتاسيم:    تريامترون-آميلوريد

مكانيسم اثر:

در انتقال توبولي از نظر باز جذب سديم وترشح پتاسيم تاثير دارد ومستقل از آلدسترون عمل مي كند

ودر ساير موارد مشابه اسپيرنولاكتون عمل ميكنند.

نكته : تريامترون در اختلال شديد كبدي و در مادران شيرده منع مصرف دارد وآميلوريددر بيماران نفروپاتي ديابتي به كار نمي رود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید