بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

فهرست مطالب:

  تعریف فاضلاب

 انواع فاضلاب و ویژگیهای آن

  انواع روشهای تصفیه فاضلاب

  مراحل تصفیه فاضلاب

  روش انعقاد و لخته سازی

 عوامل مؤثر بر انتخاب روش تصفیه

 نتیجه گیری

  منابع

اسلاید 2 :

تعريف فاضلاب

عبارتست از جريان آب زائد ناشی از مصرف آب در فعاليتهای مختلف انسانی که می تواند حاوی آلاينده های مختلف فيزيکی ، شيميائی و بيولوژيکی بوده و با آلودگی محيط زيست، سلامت انسانهاو... را به مخاطره بياندازد.

اسلاید 3 :

اهداف تصفيه فاضلاب  :

.1گرفتن مواد معلق و شناور از فاضلاب

.2اكسيداسيون مواد ناپايدار آلي موجود در فاضلاب و تبديل آنها به مواد پايداري مانند نيترات ها ، سولفات ها و فسفاتها و سپس ته نشين سازي و جداسازي آنها

.3جداسازي مواد سمي محلول و نامحلول از فاضلاب نظير تركيبات فلزهاي سنگين

.4گندزدائي و كشتن ميكربها

اسلاید 4 :

انواع فاضلاب

 فاضلابهای خانگی

 فاضلابهای صنعتی

 فاضلابهای  سطحی

 

اسلاید 5 :

ويژگيهاي خاص فاضلابهاي صنعتي

 امكان وجود مواد و تركيبات شيميايي سمي در فاضلاب كارخانه بيشتر است

 خاصيت خورندگي بيشتري دارد

 خاصيت اسيدي و قليايي زيادي دارد

 امكان وجود موجودات زنده در آنها كمتر است

اسلاید 6 :

مهمترین روشهای تعیین درجه آلودگی فاضلاب

 تعیین مقدار بی-او-دی  BOD(Biochemical oxygen demand)    

 تعیین مقدار سی-او – دی  COD(Chemical Oxygen demand)

 تعیین مقدار تی-اس-اسTSS(Total Suspended Solids)

 تعیین مقدار تی –او- سی (Total organic carbon) TOC

 تعیین مقدار موادمعلق درفاضلاب SS(Suspended solids)

اسلاید 7 :

انواع روشهاي تصفيه فاضلاب

.1تصفيه فيزيكي

.2تصفيه بيولوژيكي

.3تصفيه شيميايي

 

اسلاید 8 :

مهمترین اعمالی که در تصفیه فیزیکی استفاده می شوند

 آشغالگیری

دانه گیری

ته نشین کردن مواد معلق

شناور سازی

حوضهای متعادل کننده یا یکنواخت ساز

اسلاید 9 :

مزایای حوضهای متعادل کننده

 افزایش تصفیه بیولوژیکی

 افزایش کیفیت پساب خروجی

 کاهش سطح مورد نیاز صافی پساب خروجی

اسلاید 10 :

انواع روشهاي تصفيه بيولوژيكي

تصفيه هوازي

تصفيه بي هوازي

 باكتري + مواد آلي + اكسيژنà CO2 + H2O + باكتريهاي بيشتر

  باكتري + مواد آلي ( در غياب اكسيژن محلول)àCH4 + CO2

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید