بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

هیدرولیز نشاسته با اسید

žنشاسته از 2 نوع پلیمر تشکیل یافته است :

 ترکیب خطی آمیلوز و ترکیب انشعابی آمیلوپکتین .

žهیدرولیز نشاسته با کاتالیست های اسیدی به طور کلی شامل شکست در هر دو انشعاب(1→4) α و  (1→6) α برای رسیدن به اجزائی با وزن ملکولی پائین تر است .

ž:DE میزان قندهای احیا شده تولیدی در طی تبدیل نشاسته به شربت نشاسته را می گویند .

اسلاید 2 :

ویژگی های عمومی محلول نشاسته برای تصفیه گلوکز

اسلاید 3 :

معایب استفاده از روش اسیدی برای تولید شربت گلوکز

žامکان انجام فرایند برگشت در محیط اسیدی و تولید دی ساکاریدهای برگشتی (مانند ایزومالتوز و جنتیوبیوز) .

ž

žانجام واکنش میلارد و کاراملیزاسیون و تولید هیدروکسی متیل فورفورال که باعث تیره رنگ شدن شربت می شود .

ž

žافزایش خاکستر شربت طی خنثی سازی

ž

žنیاز به دستگاه های مقاوم به خوردگی

ž

اسلاید 4 :

هیدرولیز اسیدی به روش غیرمداوم

اسلاید 5 :

سیستم مداوم هیدرولیز

اسلاید 6 :

هیدرولیز اسید – آنزیم

اسلاید 7 :

هیدرولیز آنزیم _ آنزیم غیر مداوم

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید