بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

یکی از موارد مهمی که در زمینه حفظ الصحه می توان آن را مد نظر و توجه خاص قرار داد، مساله  گرما و گرمازدگی و چگونگی مقابله با آن ونیز قبل از آن چگونگی آماده سازی افراد در جهت رویارویی با این مهم است در شرایطی که گاهاً ویا ناچاراً ناگزیر به برخورد با آن میباشند.

اسلاید 2 :

اهمیت این موضوع به قدری است که در طب سنتی ایران زمین هم به این مهم پرداخته شده است و راهها و روشهای مختلفی برای مقابله و پیشگیری با آن در نظر گرفته شده است و نیز در صورت ابتلا به آن هم  راه حل های درمانی خاصی بیان شده است.

اسلاید 3 :

دو مبحث مختلف دراین باره در نظر گرفته شده است:

مبحث اول آن مربوط روش ها و راه حل های مختلفی است که در طب سنتی در جهت پیشگیری و درمان در نظر گرفته شده است.

مبحث دوم مربوط  به طب آلوپاتی می باشد که اشاره به علایم و درمان های مختلف در برخورد با بیمار دچار گرمازدگی می­باشد.

اسلاید 4 :

در تدبیر مسافر برّ

از میوه ها و ترشی ها و شربات مثل شربت فواکه و شربت ریباس و شربت زرشک آنچه میسر شود بخورد ولکن نه همان زمان که به منزل رسیده که بدن بسیار گرم است بلکه بعد از زمانی که اندک از حرکت باز ماند و حرارت کم گردید.

باید که بعد از این در جایگاه وزیدن نسیم بخوابد.

از نزدیکی کردن دوری نماید.

اسلاید 5 :

اگر که سردردی داشت با گلاب و روغن گل­سرخ  و سرکه نارس(خل­خمر) درمان نماید.

اگر قبل از حرکت از منزل، قدری سویق جو را با قدری نبات و یا قند به آب سرد بیاشامد، خوب است و یا بزرقطونا را بر آب پاشیده و یا شیره جو مقشر سرد کرده و یا آش جو، هر کدام که میسر آید.

 

اسلاید 6 :

در تدبیر مسافر برّ

اگر خوراک اشتها نداشته باشد و فزونی گرما و تشنگی احساس نماید، اندکی نوشابه تلخان همراه شکر و آب سرد بنوشد و ساعتی راه نرود تا از آن آسوده شود و کمی بیاساید به ویژه اگر آب خیلی نوشیده باشد، چون اگر در این حالت بجنبد خوراک در معده به سختی تکان خورده و نفخ خواهد کرد و گوارشی به هم خواهد ریخت و چنانچه ناچار باشد بهتر است به آرامی راه برود و برای مدتی حرکت تند نداشته باشد.

اسلاید 7 :

در تدبیر مسافر برّ

دیگرکه  اغتسال به آب سرد نماید و میوه ها و ترشی ها را بخورد تا باعث آفت و ضرر نگردد.

سر و سینه را به روغن بنفشه­بادام و یا روغن تخم کدو چرب نماید.

اسلاید 8 :

دیگرکه  اغتسال به آب سرد نماید و میوه ها و ترشی ها را بخورد تا باعث آفت و ضرر نگردد.

سر و سینه را به روغن بنفشه­بادام و یا روغن تخم کدو چرب نماید.

اسلاید 9 :

چون فرود آید به منزلی هر جا مرتفع تر و پاکیزه تر و وسیع تر وقریب  به آب باشد، بهتر است.

 

 

روی خیمه و مسکن به طرفی باشد که باد شمال      می وزیده باشد.

اسلاید 10 :

اگر در حین سفر تبی پدید آید از ادامه راه بایستد تا آنکه بیماری پیش آمده بهبودی یابد. اگر درمان انجام نگرفت از گردشگری باز ایستد و از تابش خورشید خود را بیشتر دور نگاه دارد.

هنگام ایستادن از حرکت اگر تب نداشته باشد خوراکی های سرد و میوه و شیر تناول کند ولی اگر تب داشته باشد که آن تب از انواع حمیات عفنه نباشد و از حمیات یوم باشد به  خوردن دوغ ترش اقدام نماید(قانون)[منصوری­فی­الطب: اگر تب داشته باشد به خوردن شیر، کره، و آغوز گوسفند روی آورد و ماست مگر ترش آن را نخورد].

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید