بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعاريف :

LD50 : اندكسي است كه ميزان سميت يك ماده سمي را نشان مي دهد و نمايانگر حداقل ميزان سم مورد نياز براي كشتن 50% جمعيت حيوان استاندارد آزمايشگاهي است. واحد سنجش اين شاخص mg/kg body weight است. اين معيار را عموماً بر اساس ميزان خوراكي براي رات ها ارزيابي مي كنند.

اسلاید 2 :

مواد خيس كننده و پخش كننده : موادي هستند كه به منظور كاهش كشش سطحي مايعات به فرمولاسيون اضافه مي شوند. اصطلاحات خيس كنندگي و پخش كنندگي از هم متمايزند. بايد توجه داشت كه قبل از پخش شدن مايعات بر يك سطح بايد آن سطح قبلاً خيس شده باشد در غيراينصورت مايع پخش نمي شود و بشكلي كروي روي سطح قرار
مي
گيرد. در صورتي كه اين دو پديده همراه هم شوند. مايع بر سطوح جامد بصورت قشري يكنواخت پخش مي شود. اين وضعيت در هنگام سمپاشي داراي اهميت بسياري است چرا كه موجب افزايش تأثير سم بر حشره هدف مي گردد. به عنوان نمونه اي از مواد خيس و پخش كننده كه به فرمولاسيون اضافه مي شوند مي توان از تريتون X100، تريتون X151، مواد صابوني، كازئين نام برد.

اسلاید 3 :

تقسيم بندي هاي مختلف سموم :

طبقه بندي سموم بر اساس LD50 خوراكي :

سموم سنتتيك را براساس ملاك هاي متفاوتي به چند دسته تقسيم مي كنند. يكي از اين تقسيم بنديها براساس معيار LD50 انجام شده است. مطابق تقسيم بندي مذكور سموم به 5 كلاس بي نهايت سمي، بسيارسمي، با سميت متوسط، سمي و با سميت كم تقسيم مي شوند. (جدول 1)

اسلاید 4 :

تقسيم بندي بر اساس  ميزان LD50 گوارشي و تماسي  :

تقسيم بندي ديگر گروه بندي جديد سازمان بهداشت جهاني است كه توسط WHO ESانجام گرفته است. اين تقسيم بندي بر اساس LD50ماده سمي است و در آن علاوه بر LD50گوارشي به LD50 پوستي نيز توجه شده است . براساس پيشنهاد WHO سموم به 5 كلاس زير تقسيم مي شوند.

سموم بينهايت خطرناك ( گروه la )

سموم خيلي خطرناك  ( گروه Ib )

سموم نسبتاً خطرناك ( گروه II )

سموم كمي خطرناك ( گروه III )

سموم بي خطر ( گروه UH)

اسلاید 5 :

غلظت ماده موثره ، خصوصيات فيزيكي فرمولاسيون
(
جامد يا مايع بودن ما ده سمي )،   نا خالصي هاي موجود در فرمولاسيون در طي ساخت و توليد آن و تركيباتي كه احتمالاً روي ميزان جذب تأثير
مي
گذارند. سميت يك ماده را تعيين مي كند.

اسلاید 6 :

تقسيم بندي براساس مكانيسم اثر :

نوع ديگر طبقه بندي سموم از نظر مكانيسم اثر
( Mode of  action ) آنهاست. در اين طبقه بندي سموم به پنج گروه اصلي تقسيم مي شوند كه در جدول شماره 3 نشان داده شده است.

اسلاید 7 :

اقسام سموم آلي سنتتيك

سموم ارگانوكلره ( هيددروكربن هاي كلره ) ( OC,s) :

حشره كشهاي ارگانوكلره استفاده گسترده اي در
 فعاليت هاي
بهداشتي داشته اند. اين گروه از
حشره
كش ها را مي توان به سه زير گروه اصلي تقسيم نمود :

اسلاید 8 :

DDT و مشتقات آن : DDTرا معمولاً در اماكن داخلي روي سطح ديوارها و ديگر محل هاي بالقوه استراحت پشه ها استفاده كرده و مي كنند. اين ماده سال ها بر روي سطوح فعال باقي مي ماند.

      مسير جذب ددت از راه گوارش و تنفس است و در صورت استفاده از حلال هاي روغني در تهيه محلول سمي امكان جذب پوستي آن هم وجود دارد.

     حشره كشهاي كلره سيكلودين : دومين گروه حشره كش هاي كلره هستند. حشره كش هاي عضو اين گروه خاصيت حشره كشي بيشتري نسبت به ددت دارند.

اسلاید 9 :

اولين تركيب از اين گروه آلدرين است  كه فرم تكنيك آن جامد و به رنگ قهوه اي است .

ديلدرين تركيبي است كه از نظر مولكولي شباهت بسياري به آلدرين دارد .

اندرين تركيب ديگري از سيكلودين هاست كه كم و بينش به آلدرين شبيه است.

اسلاید 10 :

 

بنزن هگزا كلرايد : اين تركيب كه به تنهايي يكي از گروههاي تركيبات سمي كلره را تشكيل مي دهد.

       خاصيت ابقايي اين تركيب در طبيعت نيز كم است
(
حدود 3-5/1 ماه )

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید