بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

انواع خاصی از کارها فقط در عملکرد طبیعی بینایی قابل انجام هستند

External Eye Examination: eyelids,orbits,conjunctiva,cornea,anterior chamber,pupils

Test of Ocular Motility

Ophthalmoscopic Examination: red reflex, optic disc, retinal vessels, maculae & fovea

Intraocular Pressure

Test of Visual Field

Test of Visual Acuity(near & far vision)

اسلاید 2 :

الف) تیزبینی یا حدت بینایی( Visual acuity)

ب) حساسیت كنتراست

ج) دید عمق

د) دید رنگ

ه) میدان بینایی

و) حرکات کره چشم و مردمک

اسلاید 3 :

Nearly always equal to examination of eyes

Far vision:4-6meters

Near vision:25-40-50 centimeters

VA is tested first binocularly, then each eye separately

Luminance at the chart needs to be 80 candelas per square meter

ž

ž

اسلاید 4 :

تیز بینی یا حدت بینایی

لاندولت C اپتوتایپ

چارتهای عددی

EDTRS

اسنلن چارت

اسلاید 5 :

  1. اندازه حروف: 20/200 یا 6/60 باید 87 میلیمتر باشد

باشد.

  1. فاصله انجام تست: فاصله 6 متر ( 20 فوت) از فرد
  2. روشنایی محیط:

عمولاً چارتهای چراغ دار موجود در بازار کفایت می کند

  1. كنتراست: 2.5 درصد و در مشاغل خاص: 1درصد

اسلاید 6 :

žابتدا دید دو چشمی

žابتدا با اصلاح

žابتدا چشم راست

žحروف- اعداد- نمادها- تصاویر

žابتدا کوچکترین که می تواند بخواند سپس به پایین

žنتوانست کوچکترین را بخواند: کاهش فاصله

اسلاید 7 :

Diseases such as Parkinson's, Glaucoma, Cataracts all have early warning signs that can be detected through low vision contrast sensitivity testing

اسلاید 8 :

ž

žTitmus stereotest

ž

žBernell stereo Reindeer Test

ž

žRandom dot E test

ž

اسلاید 9 :

Monochromacy: occurs when two or all three of the cone pigments are missing and color and lightness vision is reduced to one dimension.

›Total color blindness

Dichromacy: occurs when only one of the cone pigments is missing and color is reduced to two dimensions.

Partial color blindness

  red-green(99%)

  blue-yellow

Anomalous trichromatism: All three types but with shifted peaks of sensitivity for one of them, which results in a smaller color spectrum

اسلاید 10 :

žغربالگری:

žسودوایزوکروماتیک ایشی هارا: قرمز و سبز

žWaggoner H-R-R: سبز، قرمز و آبی- 17 لوحه بزرگسالان و 7 تصویر کودکان: مشخص کردن نوع اختلال( پروتان و ...)

žکمّی:

žپانل d-15 فارنسورث

žآزمون گود لیت 16 رنگی

žتست لانتونی

žآزمون فارنسورث- مانسل 100 رنگی

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید